Криворізький економічний інститут
Скачати 230.22 Kb.
НазваКриворізький економічний інститут
Дата конвертації29.06.2013
Розмір230.22 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра розміщення продуктивних сил та технологій виробництва


рекомендації

до виконання розділу дипломної роботи

«Охорона праці та безпека

в надзвичайних ситуаціях»

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів

«спеціаліст» та «магістр»

денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей, інформаційних технологій та правознавства

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри РПС і ТВ

^ Протокол № 4 від 16.11.2012 р.

Кривий Ріг

2012

Рекомендації до виконання розділу дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей, інформаційних технологій та правознавства / Упорядники: О.В. Плотніков, С.С. Пліщенко, Д.В. Шиян, Н.В. Віннік, М.М. Гуреєв, А.Ю. Антонов. – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет Криворізький економічний інститут, 2012. – 22 с.

Автори:

Плотніков Олександр Володимирович, доктор геол. наук, професор;

Пліщенко Світлана Сергіївна, канд. мед. наук, доцент;

Шиян Дар’я Валеріївна, канд. географ. наук, старший викладач;

Віннік Наталя Володимирівна, канд. геол. наук, доцент;

Гуреєв Микола Миколайович, канд. геол., наук, доцент;

Антонов Андрій Юрійович, доктор техн. наук, професор.

Рецензент: канд. техн. наук, доцент Мусієнко В.Д.

ВСТУП
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», п. 4.6 запроваджена вимога включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях", а п.4.2 передбачено включення відповідних розділів з питань охорони праці до програм практик студентів.

Під час цієї практики студент поглиблює та закріплює теоретичні знання з нормативних дисциплін «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист», збирає фактичний матеріал для написання відповідного розділу дипломної роботи, аналізує діяльність системи управління охороною праці та стан умов і безпеки праці на підприємстві (в організації, установі).

^ Загальні положення
Написання розділу «Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях» спрямоване на систематизацію окремих теоретичних знань і застосування їх при розробці заходів для конкретних умов за темою дипломної роботи.

Розділ «Охорона праці і захист у надзвичайних ситуаціях» є обов’язковою частиною дипломної роботи і становить 10-12 сторінок тексту.

Завдання по розділу «Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях» видає консультант кафедри РПС та ТВ в залежності від теми дипломної роботи і зібраних даних при проходженні переддипломної практики. Розділ включає описову і розрахункову частину, за необхідності схеми і графіки.

Розклад консультацій студенту повідомляється:

 • за телефоном кафедри РПС та ТВ 407-15-88;

 • на дошках об’яв біля аудиторії 136 корпус №3.

Консультант розділу:

 • надає допомогу в складанні календарного графіку на весь період роботи над дипломом;

 • пропонує необхідну літературу, підручники, посібники, іетернет-ресурси;

 • проводить консультації;

 • перевіряє виконання розділу і підписує його.

У доповіді на захисту дипломної роботи студенту бажано коротко викласти основні положення розроблені ним в розділі «Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях»
^ 1. Збір та обробка фактичного матеріалу.

Насамперед необхідно визначитися з досліджуваним об’єктом. В його якості може бути – підприємство, організація, установа або робоче місце працівника офісу, користувача ПК (банківські установи, страхові компанії тощо). В кожному випадку вибір досліджуваного об’єкту потрібно узгоджувати з викладачем-консультантом при одержані завдання на дипломну роботу.

Джерелом інформації є такі матеріали: звіти, статистичні данні аналізу травматизму та профзахворюваності, дані бухгалтерського, статистичного обліку, акти перевірки умов праці, карти атестації робочих місць, планові і фактичні показники господарської діяльності, матеріали впровадження сучасних заходів покращення умов і охорони праці.

Матеріали групують в таблиці та аналізують.
^ 2. Рекомендована структура розділу «Охорона праці та захист в надзвичайних ситуаціях»

Розділ «Охорона праці та захист в надзвичайних ситуаціях» складається з таких підрозділів:

 1. аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів об’єкта (підприємства) або робочого місця на відповідність їх санітарно-гігієнічним нормативам;

 2. аналіз організації і управління охороною праці на об’єкті, аналіз показників травматизму та профзахворюваності;

 3. безпека в надзвичайних ситуаціях;

 4. висновки.


Підрозділ 1 «Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів об’єкта (підприємства) або робочого місця на відповідність їх санітарно-гігієнічним нормативам»

Спочатку стисло зупинитися на актуальності питань з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на сучасному етапі розвитку суспільства, обов’язках роботодавця та основних функціях відділу охорони праці на об’єкті.

Рекомендована література (1-9, 11-22, 24-42, 47-59).

У випадку, якщо досліджуваний об’єкт є конкретне підприємство, то:

 • характеризуються небезпечні та шкідливі виробничі фактори: метеоумови, освітленість, шум, вібрація, іонізуючі та електромагнітні випромінювання, можливості ураження електричним струмом тощо;

 • визначаються джерела забруднення робочої зони та їх якісні характеристики (табл. 1).

Таблиця 1

№ п/п

Назва фактору

Джерела виникнення

Характер дії на працюючого


Якщо мова іде про робоче місце в офісі користувача ПК, то крім аналізу можливих шкідливих виробничих факторів провести аналіз внутрішнього планування робочих приміщень із урахуванням вимог санітарних норм та надати рекомендації щодо використання удосконалених конструкцій ЕОМ, ПП та провести аналіз застосування захисних засобів зменшення впливу на користувача несприятливих виробничих факторів. Наприклад: це можуть бути при роботі в офісі з ЕОМ і ПП – шум, вібрація, електромагнітне випромінювання, іонізація повітря, наявність шкідливих речовин у повітрі робочої зони та інше.

Рекомендований обсяг підрозділу 3-4 сторінки.
Підрозділ 2. «Аналіз організації і управління охороною праці на об’єкті, аналіз показників травматизму та профзахворюваності»

Рекомендована література (1-3, 7-9, 11-22, 24, 36, 37, 39, 40, 48-59, 65)

В підрозділі 2, коли досліджуваний об’єкт дипломної роботи є конкретне підприємство, виконується аналіз 1-2 заходів з охорони праці на даному підприємстві у відповідності з завданням консультанта з числа такого переліку питань:

 • аналіз заходів боротьби з шумом і вібрацією;

 • аналіз заходів оптимізації мікрокліматичних умов;

 • аналіз заходів оптимізації освітлення робочих місць;

 • аналіз заходів зниження вмісту шкідливих речовин у виробничих приміщеннях;

 • аналіз колективних і індивідуальних засобів захисту працюючих;

 • аналіз проведення атестації робочих місць;

 • аналіз проведення медичних оглядів та диспансерного обліку працюючих;

 • аналіз якості проведених інструктажів;

 • аналіз моделі розрахунку можливого нещасного випадку та професійного захворювання.

Стосовно розрахункової частини підрозділу, якщо досліджуваний об’єкт – конкретне підприємство, то можливо виконання 1 - 2 розрахунків з рекомендованих:

 • розрахунок соціально-економічної ефективності праце охоронних заходів на виробництві;

 • розрахунки стану виробничого травматизму та профзахворювань в динаміці за останні 2-3 роки;

 • оцінка економічної ефективності витрат на заходи по зменшенню рівня захворюваності та травматизму;

 • розрахунки страхових виплат підприємства на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання;

 • визначення кількісного складу служби охорони праці на підприємстві.

У випадку, коли основним робочим місцем є робоче місце працівника офісу, користувача ПК, то можливими розрахунками (узгоджені з консультантом) можуть бути 1-2 розрахунки із наведених нижче:

 • аналіз вибору схеми і параметрів освітлення;

 • аналіз захисту від дії електромагнітних полів, струменів промислової частоти і електростатичного поля;

 • аналіз інженерно-технічних і організаційних заходів щодо зниження зорового втомлення користувачів ПК (інженерів-програмістів, операторів ЕОМ, бухгалтерів, фінансистів);

 • обґрунтування вибору ергономічних параметрів ПК;

 • обґрунтування вибору типу монітору по ергономічним та антропометричним показника;

 • обґрунтування ергономічних параметрів робочого місця користувача ПК;

 • розробка схеми розташування робочих місць у приміщеннях при використанні декількох ПК одночасно;

 • розробка схеми розташування пристроїв, що входять до ПК на робочому місці його користувача.

При використанні комп’ютерної техніки студент розробляє заходи безпеки згідно реальних умов його роботи.

Рекомендований обсяг підрозділу 3-5 сторінок.
Підрозділ 3. «Безпека в надзвичайних ситуаціях»

Рекомендована література (5, 10, 23, 58, 60-68)

Щодо визначення питань захисту працюючих на досліджуваному об’єкті в умовах надзвичайних ситуацій, то перш за все треба визначити, які надзвичайні події техногенного характеру можуть мати місце на об’єкті, їх можливі причини, яким чином організована система захисту працюючих в умовах надзвичайних ситуацій. Вона включає план ліквідації, розрахунки ризиків виникнення небезпечних ситуацій, можливість оповіщення працюючих і плани їх захисту.

Розрахункова частина в залежності від особливостей об’єкту, може містити питання пожежної безпеки, евакуації працюючих, оцінку можливої хімічної обстановки тощо.

Конкретно в цьому підрозділі можна провести:

 • аналіз готовності об’єкту до виникнення можливих надзвичайних ситуацій;

 • аналіз заходів щодо ліквідації наслідків можливих аварій;

 • якщо на об’єкті мають місце шкідливі хімічні речовини, то провести розрахунки по оцінці виникнення можливої хімічної обстановки;

 • якщо на об’єкті повинні бути захисні споруди, то можливо проведення розрахунків по оцінці виробничих захисних споруд;.

 • якщо досліджуваний об’єкт відноситься до вибуховонебезпечних, то можливо проведення розрахунків зон і ступенів руйнувань.

На всіх об’єктах, в тому числі і в офісних приміщеннях, існує загроза виникнення пожеж. В цьому напрямку можливо:

 • проведення характеристики об’єкта за ступенем пожежної небезпеки;

 • оцінювання категорії об’єкта по пожежо та вибуховонебезпечності;

 • аналіз ступеня вогнестійкості будівель та засобів захисту від пожеж;

 • аналіз засобів пожежогасіння і їх розміщення;

 • обґрунтування параметрів мережі пожежного водопостачання;

 • проведення розрахунків можливої евакуації працюючих у випадку виникнення аварійної ситуації та наведення схеми евакуації.

Висновки повинні бути стислими, містити основні положення розроблених заходів з охорони праці та безпеки в умовах надзвичайної ситуації.

Рекомендований обсяг висновків 0,5-1 сторінка.

Більш детальніше розрахункові завдання наведенні у «Методичних рекомендаціях до написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»», які є в електронному вигляді на випускаючих кафедрах та на кафедрі РПС та ТВ.
Критерії оцінювання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

Висновок оцінювання «зараховано» або «не зараховано». Розділ заслуговує оцінку «зараховано» якщо його план був заздалегідь узгоджений з консультантом та пов'язаний з темою дипломної роботи, текст викладався послідовно з логічним зв’язком. Студент не обмежувався переписуванням нормативних документів, добір інформаційних матеріалів був обґрунтований та він виконав 1-2 санітарно-гігієнічних або економічних розрахунків, орієнтувався в положеннях розділу. Запропоновані студентом заходи повинні бути обґрунтованими і конкретними та прийнятними до використання на реальному об’єкті за темою дипломної роботи.

Орієнтовні питання розділу

«охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»

Рекомендована література [1 - 68]
З наведеного переліку питань, студент обирає ті які будуть найбільш доцільними для розглядання у відповідності з темою його дипломною роботою.


 1. Стан безпеки праці в Україні.

 2. Міжнародні стандарти SA 8000 “Соціальна відповідальність” і ISO 26000 “Настанова по соціальній відповідальності”.

 3. Законодавство Євросоюзу з охорони праці.

 4. Міжнародне співробітництво і основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

 5. Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємстві.

 6. Гарантії прав на охорону праці.

 7. Документи підприємства з охорони праці.

 8. Аналіз шкідливих виробничих факторів, які мають місце на досліджуваному об'єкті, на відповідність їх діючим санітарним нормам.

 9. Державний нагляд за охороною праці. Органи нагляду, їх права та повноваження.

 10. Управління охороною праці підприємства та обов’язки роботодавця.

 11. Фінансування питань з охорони праці.

 12. Підготовка підприємства до комплексної перевірки з питань охорони праці.

 13. Відшкодування роботодавцем юридичним особам та державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці.

 14. Аналіз страхових виплат працівнику потерпілому від нещасного випадку.

 15. Аналіз витрат на обов’язкові планові та позапланові медичні огляди працівників.

 16. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 17. Органи громадського контролю за охороною праці на підприємстві: права та обов’язки.

 18. Страхування працівників підприємства від нещасного випадку: порядок страхування, фінансування.

 19. Аналіз обсягів та джерел фінансування заходів з охорони праці підприємства.

 20. Аналіз забезпечення працівників підприємства спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

 21. Аналіз регулювання питань з охорони праці у колективному договорі.

 22. Аналіз розслідування нещасних випадків на підприємстві.

 23. Аналіз відшкодування підприємством шкоди потерпілому від нещасного випадку.

 24. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

 25. Аналіз атестації робочих місць за умовами праці.

 26. Аналіз організації та проведення інструктажів з охорони праці.

 27. Структура організації охорони праці на підприємстві.

 28. Розрахування кількісного складу служби охорони праці на підприємстві

 29. Сфера дії Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві в редакції від 2012 року.

 30. Страхування від нещасного випадку осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

 31. Сфера дії Закону України «Про охорону праці».

 32. Законодавчі акти з охорони праці, їх загальна характеристика.

 33. Стимулювання і заохочування працюючих за дотримання вимог охорони праці.

 34. Відповідальність за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

 35. Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

 36. Обов’язки роботодавця щодо створення здорових та безпечних умов праці.

 37. Нормативно-правові акти з охорони праці: опрацювання, прийняття та скасування.

 38. Інформація та звітність про стан охорони праці.

 39. Обов’язки працівника щодо додержання вимог, нормативно-правових актів з охорони праці.

 40. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації.

 41. Аналіз навчання та інструктажів з охорони праці для економістів.

 42. Порядок проведені медичних оглядів для бухгалтерів, економістів, фінансистів.

 43. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) на підприємстві (галузі).

 44. Паспортизація санітарно-технічного стану робочого місця економіста.

 45. Економічне обґрунтування травматизму (аналіз).

 46. Розрахунки стану виробничого травматизму та профзахворювань на підприємстві за останні 2-3 роки.

 47. Розрахунки страхових виплат підприємства на державне соціальне страхування виробничого травматизму та професійних захворювань.

 48. Розрахунок економічної ефективності працеохоронних заходів на підприємстві.

 49. Аналіз заходів щодо зниження зорового стомлення користувачів ПК.

 50. Аналіз розрахунку природної вентиляції робочого місця економіста.

 51. Аналіз розрахунку штучної вентиляції робочого місця економіста.

 52. Аналіз розрахунку природного освітлення робочого місця економіста.

 53. Аналіз розрахунку штучного освітлення робочого місця економіста.

 54. Обґрунтування вибору ергономічних параметрів ПК.

 55. Обґрунтування вибору монітору по ергономічним та антропометричним показникам.

 56. Розробка схеми розташування робочих місць у приміщеннях при використанні декількох ПК одночасно.

 57. Розробка схеми розташування пристроїв що входять до ПК на робочому місці його користувача.

 58. Загальні вимоги нормативних актів щодо управління охороною праці а безпекою у надзвичайних ситуаціях для підприємств, установ (підрозділів та співробітників).

 59. Постановка завдання щодо досліджень з питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на підприємстві.

 60. Планування заходів цивільного захисту на об'єктах господарювання.

 61. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на об'єктах.

 62. Аналіз управління підприємством у надзвичайній ситуації.

 63. Розрахунки по оцінці хімічної обстановки на об'єкті.

 64. Розрахунки по оцінці захисних виробничих споруд.

 65. Оцінка пожежонебезпечності об’єкта.

 66. Пожежна сигналізація та засоби гасіння пожеж на об’єкті.

 67. Порядок евакуації персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій, утримання евакуаційних шляхів і заходів.

^ Перелік основних нормативно-законодавчих актів

і документів з охорони праці

Адміністрація (роботодавець) для створення безпечних і нешкідливих умов праці працівників і для власної безпеки зобов’язана керуватися переліком таких основних нормативно-законодавчих актів і документів з охорони праці:

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Типове положення про службу охорони праці.

3. Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

4. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова КМУ від 25 серпня 2004 року №1112).

5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з охорони праці від 26.01.2005 № 15).

6. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

7. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

8. Перелік робіт, де необхідний професійний відбір.

9. Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками.

10. Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми.

11. Положення про медичний огляд працівників окремих категорій.

12. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

13. Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві.

14. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53).

15. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.92 № 442).

16. Типове положення про комісію з питань охорони праці.

17. Типове положення «Про кабінет охорони праці».

Адміністрації також необхідно користуватися відповідними галузевими та міжгалузевими нормативно-правовими актами з охорони праці згідно з Державним реєстром міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.
^ Нормативно-правові акти та проекти наказів з охорони праці, які повинні бути на підприємстві:

1. Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

2. Положення про систему управління охороною праці (СУОП), куди необхідно включити такі документи:

2.1. Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці).

2.2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

2.3. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.4. Перелік професій, виконавці яких мають право на забезпечення засобами індивідуального захисту з визначенням конкретних видів засобів для них.

2.5. Положення про навчання з питань охорони праці у закладі освіти відповідно до наказу МОН України від 18.04.2006 № 304.

2.6. Перелік робіт, для виконання яких необхідний професійний відбір.

2.7. Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди.

2.8. Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці.

2.9. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок.

2.10. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

2.11. Перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти у закладі освіти.

2.12. Перелік існуючих професій і посад, працівники яких мають право на отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів.

2.13. Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Накази:

1. Про затвердження Положення про систему управління охороною праці СУОП.

2. Про затвердження Положення про проведення триступеневого адміністративно-громадського контролю у системі управління охороною праці закладу (установи).

3. Про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників.

4. Про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб.

5. Про затвердження членів добровільної протипожежної дружини і пільги для них.

6. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
Журнали, які необхідно мати службі охорони праці:

 • реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-Н);

 • реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1, Н-5, НПВ);

 • обліку повідомлень про нещасний випадок;

 • обліку професійних захворювань (отруєнь);

 • обліку об’єктів підвищеної небезпеки;

 • реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти;

 • обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі освіти;

 • реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

 • реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці (за потреби).


Документи, які повинні зберігатися в службі ОП:

1. Інструкції з охорони праці (перші примірники).

2. Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за формою Н-Н.

3. Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами Н-1, Н-5, НПВ.

4. Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4.

5. Карта обліку професійного захворювання (отруєння).

6. Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники).

7. Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання.

8. Приписи фахівців служби охорони праці.

9. План роботи служби охорони праці.

10. Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства.

11. Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці.

12. Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи щодо усунення виявлених порушень.

13. Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором.

14. Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Список рекомендованої літератури

 1. Основи охорони праці: Навчальний посібник /За ред. проф. В.В.Березуцького. – Харків: Факт, 2005. – 480 с.

 2. Охрана труда в машиностроении: Учебник /Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др. /Под ред. Е.Я. Юдина и С.В. Белова. – М.: Машиностроение,1983– 432 с.

 3. ЗУ «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року.

 4. Березуцький В.В. Науково-практичний коментар щодо ЗУ «Про охорону праці», 2010.

 5. ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів настанови щодо їх застосування. – Київ, 1997.

 6. ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. – Київ, 1997.

 7. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Затверджено наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірнічного нагляду від 26.03.2010, № 65.

 8. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. − Затвердж. постановою Головного держсанлікаря України 10.12.1998, № 7.

 9. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожеж-ною та пожежною небезпекою. − Затвердж. наказом МНС від 03.12.2007, № 833.

 10. ДБН В.1.1-7-02. Державні будівельні норми України. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Київ, 2002.

 11. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

 12. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. − М.: Энергоатомиздат, 1984. − 624 с.

 13. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 14. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 15. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. − Затвердж. постановою Головного держсанлікаря України від 01.12.1999, № 42.

 16. СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1980. – 110 с.

 17. ДБН В.2.5-28-2006. Державні будівельні норми. Природне і штучне освітлення. − Чинний з 01.10.2006.

 18. ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. – Чинний з 01.02.2009.

 19. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. − Затвердж. постановою Головного держсанлікаря України, 1999.

 20. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

 21. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 22. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. – Введен 01.01.85.

 23. ДНАОП 0.03-3.24-97. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Затвердж. постановою МОЗУ від 14.07.1997, № 58.

 24. ДНАОП 0.03-3.06-80. Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень СН 2152-80.

 25. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці /Ткачук К.Н., Лисюк М.О., Лучко І. А. та ін. - К.: Основа, 1999. - 95 с.

 26. Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладення коштів в охорону праці на підприємстві/Ткачук С.П., Лесенко Г.Г., Ткачук К.Н., Лучко І.А., Водяник А.О. - К.: Основа, 1999. - 79 с.

 27. Методика определения экономической эффективности капитальных вложений//Красовский В.П., Лойтер М.Н., Зотова Т.Г. и др. - М.: Наука,2010. - 24 с.

 28. Методы расчета и оценки экономической эффективности мероприятий по борьбе с неблагоприятным воздействием шума и вибрации на производстве. - К.: Знание, 2008. - 19 с.

 29. Лапшин А.Е., Пищикова Е.В. Влияние вредных производственных факторов на потерю трудоспособности рабочих горных предприятий// Проблеми охорони праці в Україні. - К.: ННДІОП. - Вип. 9. - 2005. - С. 38-46.

 30. Пищикова Е.В. Статистико-аналитическая оценка степени профессиональной вредности робочих мест горняков// Разраб. рудн. месторожд. - Кривой Рог: КТУ-Вып 76- 2001 С. 107-110.

 31. Пищикова Е.В. Методика отбора мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда на горных предприятиях//Разраб. рудн. месторожд. - Кривой Рог: КТУ. - Вып. 79. - 2002. - С. 131-135.

 32. Лапшин О.Є., Пищикова О.В. Підвищення ефективності заходів з поліпшення умов праці на гірничих підприємствах// Проблеми охорони праці в Україні. - К.: ННДІОП. - Вип. 7. - 2003. - С .19-25.

 33. Лапшин А.Е., Пищикова Е.В. Методика оценки эффективности мероприятий по охране труда работников горной промышленности // Горный журнал. - Екатеринбург: Изв. вузов. - 2004. - № 2. - С. 22-26.

 34. Пищикова О.В. Методика определения социально-экономической эффективности мероприятий в условиях горных предприятий//Разраб. руд. месторожд. - Кривой Рог: КТУ. - Вып. 86 – 2004. - С. 88-92.

 35. Янова Л.А., Пищикова Е.В. Критический анализ финансирования охраны труда и предложения по его усовершенствованию в будущем // Разраб. руд. месторожд. - Кривой Рог: КТУ. - Вып. 88. - 2005. - С. 38-46.

 36. Голінько В.І. Основи охорони праці.- Д.: НГУ, 2010.- 271 с.

 37. Голинько В.И., Лебедев Я.Я., Дубей В.В. Охрана труда при работе с персональными компьютерами. – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. - 313 с.

 38. ДНАОП 0.05-1.08-93 Правила відшкодування власником підприємства шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, № 472.

 39. Методические рекомендации по комплексной оценке соціально - экономической зффективности мероприятий по улучшению условий й охраны труда. - М.: ВЦНИИОТ, 1985.

 40. Быстров В.П. Охрана труда. Справ. для руководителей предприятий. С. «Ната» 2005- 500с.

 41. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ – 2000, 2003. – 408 с.

 42. Кириленко В.П. та ін. Довідник з охорони праці та пожежної безпеки: Навч. посібн. Дн-к. п/п «Ліра ЛТД»,2008.-868с.

 43. НПАОП 0.00-6.02-04 (ДНАОП 0.00-4.03-04) Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, прийнятого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112.

 44. Наказ від 03.01.2012 року № 6-к Про порядок організації надання відпусток.

 45. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

 46. НПАОП 0.00-6.23-92 (ДНАОП 0.05-8.04-92) Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 47. Перелік професійних захворювань, Пост. КМУ від 8 листопада 2000 p., № 1662.

 48. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 49. ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення.

 50. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

 51. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 52. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.

 53. Наказ МОЗ України 21.05.2007 N 246 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

 54. ПДК 4617-88 Список ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

 55. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 56. ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок.

 57. НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок.

 58. НПАОП 45.2-4.01-98. Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений.

 59. НПАОП 0.00-3.07-09. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам общих профессий разных отраслей промышленности.

 60. МР 9.9.1-156-2008 Планування заходів щодо попередження епідемічних ускладнень внаслідок надзвичайних ситуацій, викликаних повенями. Методичні рекомендації.

 61. ДСТУ проект Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування.

 62. НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників.

 63. Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об'єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій: Затверджені: Наказ МНС від 07.09.2010 року N 761.

 64. СОУ МНС 75.2-00013528-004:2010 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони). Класифікація й загальні технічні вимоги.

 65. Янова Л.О., Пищикова О.В., Нестеренко О.В. Рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» для інженерно – економічних спеціальностей / Кр. Ріг 2012.

 66. Русаловський А.В., Мухін В.В. Методичні матеріали до теми «Оцінка захисних споруд», Київ, ВМУРоЛ, 2003.

 67. Русаловський А.В., Мухін В.В. Методичні матеріали до теми «Оцінка хімічної обстановки», Київ, ВМУРоЛ, 2003.

 68. Русаловський А.В., Мухін В.В. Методичні матеріали до теми «Оцінка можливих наслідків аварій на вибухонебезпеч-ному об’єкті», Київ, ВМУРоЛ, 2003.


Інтернет – посилання:

www.ohoronapraci.kiev.ua

www.iop.org.ua

www.dnop.com.ua

www.normativ.ucoz.org.ua

www.ohrana-bgd.narid.ru

www.raop.dp.ua

Схожі:

Криворізький економічний інститут iconКиївський національний економічний університет криворізький економічний інститут
Книга студента щодо вивчення дисципліни "Економіка підприємства". Укл.: В. В. Кулішов, Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут,...
Криворізький економічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
«Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та спеціалістів І магістрів спеціальності “Менеджмент організацій І адміністрування”....
Криворізький економічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Криворізький економічний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Криворізький економічний інститут icon1. Вступ. Мета І основні задачі вивчення курсу
Методичні матеріали щодо індивідуальної роботи з вивчення дисципліни “Управління проектами” для спеціальності 601 “Менеджмент організацій”...
Криворізький економічний інститут iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Криворізький економічний інститут iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Криворізький економічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання): кандидат філологічних наук, доцент Онікієнко І. М
Криворізький економічний інститут icon"зарубіжна історіографія історії україни"
Зарубіжна історіографія історії України. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання історичного...
Криворізький економічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка