«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку»
Скачати 322.54 Kb.
Назва«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку»
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір322.54 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
«Затверджую»

Директор ТОВ «Центр соцільно-

економічного розвитку»
_________________ Закшевський О.О.

22 лютого 2013 року
Договір про надання телекомунікаційних послуг №1 від 22.02.2013 року

на умовах пулблічної оферти (пропозиції)
Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦеСЕР», в особі директора Закшевського О.О. (далі - Оператор), що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., ст. 641 Цивільного кодексу України, та фізична особа (далі - Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір (далі - Договір) про наступне:

 1. ^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта- пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту - Договір).

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт - повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою. Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

^ Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

^ База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

^ Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

^ Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, телеприймач тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

^ Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійсненних повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

^ Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

^ Офіційний веб-сайт Оператора: www-сервер Оператора, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WЕВ-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.center.org.ua/

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Послуга з доступу до Інтернет- забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання.

^ Припинення надання послуг- припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

^ Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Тарифи - документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

^ Тарифний план (Пакет) - сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

^ Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

^ Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

^ Розрахунковий період — проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

ІР-адреса — унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Оператором та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг, а Абонент зобов'язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

  2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

  3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.3.1 послуги з постійного доступу до Інтернет.

 1. Додатковими послугами є:

 1. постачання та налагодження бездротового адаптеру;

 2. доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;

 3. інші послуги, що може надавати Оператор в межах цього Договору.

 1. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

 1. ^ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

  1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

  2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

  3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конкпюдентних дій, направлених на отримання послуг: 3.3.1 підпис і надання Абонентом Оператору Заяви про приєднання до Договору.

 2. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

  1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

   1. наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента;

   2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

   3. оформлення Абонентом письмової заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги;

   4. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора платежу за надання доступу (підключення) до обладнання Оператора;

   5. внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора місячної абонентної плати згідно з обраним тарифним планом та оплата замовлених додаткових послуг;

   6. реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

  2. Оператор після виконання Абонентом вимог п.п. 1-4 п. 4.1 організовує канал зв'язку.

  3. Оператор виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:

   1. проведення монтажно-кабельних робіт від порту Оператора до порту Абонента;

   2. активація порту мережевого обладнання Оператора;

   3. відкриття Оператором Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.

  4. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, де буде пробурений отвір діаметром 10 мм для прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

  5. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно- кабельних робіт. Абонент має право обрати один із нижчезазначених варіантів проведення монтажно-кабельних робіт:

   1. Кабель прибивається пластиковими скобами з невеликим цвяхом до дерев'яного (окрім, дубового) плінтуса, одвірків по трасі, яку визначить Абонент, і способом який буде узгоджений з Абонентом;

   2. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

   3. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці визначеному Абонентом (за умови наявності технічної можливості). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

   4. Проведення інших монтажно-кабельних робіт, або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за додаткову оплату.

  6. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.

  7. ІР-адреса та МАС-адреса Абонента є основою для його ідентифікації в мережі. Оператор надає Абоненту інструмент для запобігання можливості використання мережевих реквізитів Абонента іншими особами. Таким інструментом є сторінка персональної статистики на Офіційному Сайті Оператору з кнопкою відключення послуги доступу до Інтернет в момент часу, коли Абоненту не потрібен Інтернет. Використання цього засобу є обов'язковим.

  8. Оператор надає послугу з доступу до Інтернет Абонентові за часовою схемою (24/7/365).

  9. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв'язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за одну добу до початку ЇХ проведення.

  10. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

  11. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов'язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

  12. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об'єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

  13. Абонент через кінцеве обладнання отримує доступ до інформаційних ресурсів Інтернет та відповідних сервісів (електронної пошти, web). Ресурси зовнішнього каналу, що надаються Абоненту, обмежуються програмно-апаратними засобами Оператора і не перевищують ресурсів, виділених на порту мережевого адаптера Абонента відповідно до вибраного Тарифного плану.

  14. Оператор припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при нульовому або від'ємному балансі Особового рахунка Абонента.

  15. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключення кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р.; Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р. та вимоги чинного законодавства України.

  16. Оператор зобов'язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

  17. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов'язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

  18. Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до Центрів обслуговування абонентів Оператора, не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором. Абонент може самостійно на сторінці персональної статистики на Офіційному сайті Оператора один раз протягом календарного року призупинити надання телекомунікаційних послуг виключно на термін один або два місяці. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Оператора.

  19. Абонент має право застосовувати власні засоби обліку обсягу отримання послуг за умови належного попереднього письмового повідомлення Оператора щодо реалізації такого свого права та у випадку наявності належних сертифікатів, що вимагаються чинним законодавством України та відповідають технічним та законним вимогам Оператора щодо засобів обліку.

  20. Оператор усуває пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій у терміни, що встановлені нормативно-правовими актами України у сфері телекомунікацій.

  21. Умови та порядок тимчасового припинення, припинення та відновлення надання послуг (окремих видів) здійснюється відповідно до умов чинного законодавства України, цього Договору та відповідно до:

 1. відповідної заяви Абонента;

 2. проведення Оператором профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

 3. настання надзвичайних ситуацій, виникнення стихійного лиха, введення надзвичайного чи воєнного стану, тощо.

  1   2   3

Схожі:

«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconСтратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного...
Розроблено експертним Комітетом зі стратегічного планування економічного розвитку
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconЗатверджую Директор дюсш «Хвиля» Давиденко Я.І

«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconЗатверджую
Директор Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconЗатверджую
Хіх століття. Їй належить фундаментальне місце у вищий економічній освіті. Підготовка висококваліфікованих економістів з розвинутим...
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconПрограма економічного І соціального розвитку Овруцького району
Таблиця Основні показники економічного І соціального розвитку Овруцького району у 2011 році
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconСтатут громадської організації «Центр Розвитку Людини»
«Центр Розвитку Людини» (надалі – Організація) – є неприбуткова громадська організація, яка створена та здійснює свою діяльність...
«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку» iconЗатверджую директор коледжу
Щоденник проходження практики ведеться в окремому зошиті в клітинку, відповідним чином розкресленому із описом виконаної роботи кожного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка