Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9
НазваДля студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9
Сторінка1/10
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Навчально-науковий інститут права,
психології та економіки Львівського
державного університету внутрішніх справ

Навчально-методична література

Серія: Методичні матеріали. Випуск: 12.00.07ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Навчально-наукового інституту права, психології та економіки ЛьвДУВС

доктор юридичних наук, професор

___________________В.К. Грищук

«____» _______________ 2012 р.

Адміністративне право та

адміністративний процес
^ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
(програма навчальної дисципліни,
завдання для практичних та семінарських занять,
завдання для самостійної роботи,
індивідуальні навчально-дослідні завдання)

Для студентів

Напрям підготовки: 6.030401 «правознавство»


Львів – 2012
ББК 67.9

УДК 342.9


Рекомендовано до друку Вченою радою

Навчально-наукового інститут права, психології та економіки
Львівського державного університету внутрішніх справ

(протокол № __ від __ __________ 20___ р.)

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Львівського державного університету внутрішніх справ

(протокол № 11 від 5 березня 2012 р.)

Рецензенти:

Франчук І.Б. - кандидат економічних наук, доцент (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького)

^ Лихолат С.М. - кандидат економічних наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ)

Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.

Адміністративне право та адміністративний процес: методичні матеріали для студентів / М.В. Ковалів, Я.П. Павлович-Сенета, Ю.Р. Лозинський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 70 с.


ББК 67.9

УДК 342.9

© Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.2012

© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012

І. Програма навчальної дисципліни
Анотація
З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Це, у свою чергу, визначає зміст і спрямованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень світової цивілізації як один із головних обов’язків.

Для реалізації основних прав і свобод людини та громадянина недостатньо проголосити їх на конституційному і законодавчому рівнях, необхідно реально забезпечити, тобто за допомогою соціальних, матеріальних, право регулюючих та правоохоронних заходів гарантувати їх реальне існування. Значне місце тут займає їхнє адміністративно-правове забезпечення, яке найяскравіше виявляється у відносинах з органами виконавчої влади.

Великого значення, у зв΄язку із вищевикладеним, для майбутніх юристів набуває вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес». Ця навчальна дисципліна, по-перше належить до фундаментальних навчальних дисциплін у програмі вищої юридичної освіти; по-друге, охоплює правове регулювання суспільних відносин, що виникають в сфері дії органів виконавчої влади (а в окремих випадках і інших органів державної влади та місцевого самоврядування) з приводу максимально повної реалізації прав і законних інтересів громадян у процесі державного управління.

У навчальній дисципліні «Адміністративне право та адміністративний процес» містяться основні положення з державного управління та адміністративного права, співвідношення останніх, а також характеристика суб’єктів адміністративного права в Україні, адміністративної відповідальності, адміністративного процесу та адміністративних проваджень, законності і дисципліни в управлінні, розглянуто організаційно-правове регулювання в різних сферах управлінської системи, тощо.

Навчальна дисципліна «Адміністративне право та процес» дає змогу студентам засвоїти складний комплекс теоретичних положень та значний масив нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного права та процесу і регламентують правовий статус органів державного управління, а також широке коло суспільних відносин управлінського та неуправлінського характеру учасниками яких вони є.

Об`єктом вивчення дисципліни є суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління, а також відносини не управлінського характеру за участю органів публічної влади.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінські та неуправлінські відносини, що складаються з приводу виконання органами публічної, насамперед державної влади та місцевого самоврядування, своїх виконавчо-розпорядчих функцій.

^ Метою вивчення курсу є: формування у студентів знань про поняття принципи, форми і методи державного управління, систему органів виконавчої влади, основи управління у різних галузях суспільного життя, а також про порядок розгляду і вирішення органами публічної влади та судовими органами індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління.

^ Завданням навчальної дисципліни є:

- формування понятійного апарату з адміністративного права та адміністративного процесу, набуття знань про суб’єктів та об’єкти даних галузей;

- набуття необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес» студент повинен знати:

на понятійному рівні: основні теоретичні положення, принципи, категорії, інститути адміністративного права та адміністративного процесу; поняття державного управління, форми та методи його здійснення, засоби забезпечення законності і дисципліни в управлінні; поняття, структуру адміністративного процесу; поняття та види адміністративної відповідальності;

на фундаментальному рівні: поняття, ознаки, особливості, сутність виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного управління; організацію і адміністративно-правове регулювання управління господарською, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами; сутність та зміст адміністративно-процесуальних проваджень;

на практично-творчому рівні: вимоги, які ставляться до юриста перспективи реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні, а також орієнтуватись в чинному адміністративному та адміністративно-процесуальному законодавстві.

Студент повинен вміти:

на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави що ставляться до юриста високої професійної культури;

на евристичному (алгоритмічному) рівні: формувати власну точку зору з юриспруденції; правильно тлумачити норми адміністративного права та процесу і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин.

на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності.

^ Методика вивчення курсу «Адміністративне право та адміністративний процес» базується на єдності проблемних лекцій, практичних і семінарських занять, які передбачають розв’язування типових завдань і задач; практичному ознайомленні із правовими актами управління та документами, що використовуються у різних видах адміністративних проваджень; отриманні навичок науково-дослідницької роботи на групових та індивідуальних консультаціях, а також при написанні курсових робіт; складанні модулів, іспитів; виконанні індивідуальних завдань; самостійній роботі над курсом.

^ Міжпредметні зв’язки. Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес»: основи теорії держави і права, історія держави і права, конституційне право, державне будівництво і місцеве самоврядування, кримінальне право, муніципальне право, організація судових та правоохоронних органів, основи економічної теорії. Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дисципліну «Адміністративне право та адміністративний процес»: фінансове право, митне право, податкове право, екологічне право, комерційне право; право соціального забезпечення, тощо.
ІІ. зміст навчальної дисципліни
Зміст дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес» полягає у розкритті загальних положень адміністративного права та адміністративно-правового забезпечення управлінської діяльності, а також теоретичних основ адміністративного процесу та окремих видів адміністративних проваджень.

^ Вступні зауваження. Метою проведення звичайних лекцій, лекцій-бесід, проблемних лекцій є: знайомство з основними науково-теоретичними положеннями, принципами формами та методами державного управління, суб’єктами та об’єктами управлінської діяльності, а також із сутністю та змістом адміністративного процесу та окремих юрисдикційних і неюрисдикційних адміністративних проваджень, що його складають; визначення напрямів, основного змісту і характеру усіх інших форм навчальних занять.

^ Навчальна лекція – це систематизований виклад певних наукових або науково-методичних відомостей, ілюстрований при необхідності засобами наочності або демонстрацією дослідів.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять у вищій школі. Призначенням лекцій є формування у студентів фундаментальних знань з певної наукової галузі, а також визначення основного змісту і характеру усіх інших навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни.

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути увагу студентів до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу студентами, завдяки чому лектор може оперативно вносити корективи у викладання лекції. У свою чергу, студенти мають можливість обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, дійти самостійно до певних висновків і узагальнень.

^ Проблемна лекція спрямована на розвиток логічного мислення студентів. Після постановки викладачем проблеми студентам пропонуються запитання для самостійного обмірковування, спонукаючи їх до самостійного, творчого розв`язання проблеми.

^ У результаті проведення лекцій студенти повинні:

- знати: поняття, предмет, метод, систему та джерела адміністративного права; поняття, принципи, форми та методи державного управління; адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права; способи та засоби забезпечення законності у сфері державного управління; адміністративно-правові режими; поняття та структуру адміністративного процесу; порядок провадження адміністративного судочинства; порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення; порядок розгляду звернень громадян; провадження у справах про дисциплінарні проступки; реєстраційне, нормотворче, установче та інші види проваджень, тощо;

- вміти: самостійно працювати з літературою та нормативно-правовими актами, порівнювати різні погляди на проблематику адміністративного права та процесу, обґрунтовувати власну точку зору.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

(Теми 1-11)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconГосподарський процес
Господарський процес. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030401 Правознавство / С. Л. Дембіцька,...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconЗатверджено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного...
Методичні вказівки до виконання дипломних кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconЗатверджую
«Правова статистика» для курсантів 4 курсу факультетів з підготовки слідчих, кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, напряму...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconЕнергодарський інститут державного та муніципального Управління
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Трудове право». Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів заочної...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету нні права та безпеки, напряму підготовки...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconЗатверджую
Робоча програма «Криміналістика» для студентів за напрямом підготовки спеціаліст, спеціальністю 030401 «Правознавство»
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн» для студентів 1 курсу юридичного факультету напряму...
Для студентів Напрям підготовки : 030401 «правознавство» Львів 2012 ббк 67. 9 iconНаціональна академія наук України київський університет права кафедра...
Одним із головних напрямів формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка