Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право»
Сторінка1/16
Дата конвертації25.09.2013
Розмір3.44 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО»

О. В. С Т О В П Е Ц Ь
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТне ПРАВо»Спеціальність 7.03040101 «Право»
О д е с а – 2013

Л Е К Ц І Я 1
ПЕРЕДМОВА

Міжнародне приватне право є самостійним правовим утворенням, що регулює відносин між суб'єктами, які належать до різних держав. На відміну від міжнародного публічного права, предметом регулюван­ня у міжнародному приватному праві є відносини приватно-правові. Це, насамперед, відносини між фізичними і юридичними особами різних держав: цивільні майнові та особисті немайнові, господарські, трудові, сімейні, процесуальні, що ускладнені іноземним елементом. Однією із сторін у таких відносинах є іноземний суб'єкт (громадянин іноземної держави, особа без громадянства, іноземна організація, іно­земна держава); в інших випадках – об'єкт, у зв'язку з яким виникли відповідні відносини, перебуває за кордоном або виникнення, зміна чи припинення відносин приватно-правового характеру пов'язані з юридичним фактом, що мав місце за кордоном (спричинення шкоди, укладення договору, смерть спадкодавця та ін.).

На сьогодні міжнародне приватне право рядом науковців розгля­дається як самостійна галузь права, що регулює міжнародні невладні відносини, ускладнені іноземним елементом. «Правову основу» між­народного приватного права складають колізійні і матеріально-правові норми, що регулюють відносини за участю іноземного елементу.

Осо­бливістю міжнародного приватного права є те, що його норми в ряді випадків безпосередньо не врегульовують ті чи інші суспільні відно­сини по-суті, а лише визначають, законодавство якої держави підлягає застосуванню (колізійний метод правового регулювання).

Курс міжнародного приватного права передбачає вивчення загаль­них понять та положень з подальшим переходом до інститутів спеці­альної частини міжнародного приватного права, спираючись на знання, здобуті під час вивчення конституційного, цивільного, господарського, сімейного, трудового та цивільного процесуального права.

В результаті вивчення курсу міжнародного приватного права студенти повинні знати:

- які суспільні відносини складають предмет міжнародного приватного права;

- джерела міжнародного приватного права;

- суб'єкти міжнародного приватного права;

- методи правового регулювання, що застосовуються у міжнарод­ному приватному праві, а

також загальні положения щодо застосування іноземного права та колізійних норм;

- основні положення законодавства щодо врегулювання різнома­нітних приватно-правових відносин за участю іноземного елементу (щодо власності, договірних, деліктних, шлюбно-сімейних, спадкових, тру­дових, цивільно-процесуальних відносин).

В процесі вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» ми звернемося до матеріалів, які стосуються основних поло­жень міжнародного приватного права, зокрема, вивчимо:

- поняття та систему міжнародного приватного права; джерела міжнародного

приватного права; методи регулювання у міжнародному приватному праві;

суб'єкти міжнародного приватного права;

- застосування колізійних норм та іноземного права;

- речові права у міжнародному при­ватному праві;

- договірні зобов'язання у міжнародному приватному праві;

- деліктні зобов'язання з іноземним елементом;

- правове регулю­вання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві;

- спадкування у міжнародному приватному праві;

- правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом;

- міжнародний цивільний процес;

- міжнародний комерційний арбітраж.
^ ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
1. Поняття та предмет міжнародного приватного права.

2. Методи міжнародного приватного права: загальна харак­теристика.

3. Система міжнародного приватного права.

4. Співвідношення міжнародного приватного права з суміж­ними галузями права

та його місце у правовій системі України.^ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Термін «міжнародне приватне право» (МПП), який вперше з'явився в науковій літературі в XIX ст., попри широку його вжива­ність, є спірним, оскільки ні у вітчизняних, ні в зарубіжних публікаціях до цього часу не існує його єдиного визначення. Відсутність єдиної точки зору щодо предмету міжнародного приватного права породжує спори щодо його правової природи, методів регулювання, системи та джерел.

Зокрема у вітчизняній правовій науці висловлюються різні підходи щодо розу­міння природи МПП:

  • як приватно-правової галузі національного права,

  • як складової частини міжнародного публічного права, чи

  • як наднаціонального правового утворення [1, с. 27-33].

Навіть сама назва «міжнародне приватне право» є достатньо умов­ною, оскільки МПП не є «міжнародним» в буквальному розумінні, так як не регулює відносин між народами; не є виключно приватним правом, бо до його складу входить ряд положень публічного права (на­приклад, застереження про публічний порядок); не є правом у повно­му розумінні, оскільки колізійні норми, що складають основу МПП, не встановлюють прав і обов'язків суб'єктів відповідних відносин, а лише визначають правопорядок, згідно до якого повинні врегульовува­тись певні правовідносини [1, с. 7].

Незважаючи на вказані суперечності наукового характеру, саме виникнення МПП є об'єктивним явищем, і на його розвиток впливають умови сучасної дійсності. Зокрема такі, як:

а) інтернаціоналізація господарського життя;

б) посилення міграції населення унаслідок воєн, різного роду конфліктів, політичних і національних причин, а також з метою пра­цевлаштування, отримання освіти;

в) науково-технічний прогрес, що робить можливим транснаціо­нальне використання інформаційних даних, досягнень науки, техніки і культури.

При цьому специфіка і водночас завдання МПП полягають в тому, що при наявності різних національних правових систем та збереженні відмінності в правових системах різних держав необхідно визначити, право якої держави підлягає застосуванню у відносинах такого між­народного спілкування [2, с. 11-12J.

Враховуючи викладене, найбільш прийнятним можна вважати на­ступне визначення: міжнародне приватне правоскладний комплекс правових норм, які регулюють приватно-правові відносини, що мають міжнародний характер.

Історично МПП виникло як система колізійних норм, які визнача­ють, нормами якої держави повинні бути врегульовані ті чи інші правовідно­сини, і саме в такій якості воно сприймається юристами ряду держав. Тому слід враховувати, що в різних державах «різним» є загальноприй­няте бачення МПП: його предмету, методів регулювання, системи та ін.

В цілому ж, характеризуючи відносини, що складають предмет МПП, необхідно, в першу чергу, виділяти їх такі суттєві ознаки, як:

- приватно-правовий характер;

- міжнародний характер.

^ Приватно-правовий характер відносин, що регулюються МПП, означає, що їх учасники не підпорядковані один одному, жоден з них не виступає як суб'єкт влади. З іншого боку, кожен з цих учасників, беручи участь у даних відносинах, діє у своїх власних «приватних», а не у суспільних чи публічних інтересах. Останнє дає змогу розмежува­ти відносини, що регулюються МПП та міжнародним публічним правом таким же чином, як свого часу римські юристи розрізняли «приватне» та «публічне» право [3, с. 1-2]. В першу чергу, учасники таких відно­син – це фізичні та юридичні особи різних держав, проте держави також можуть брати участь у таких відносинах, але як «невладний» суб'єкт (наприклад, як торговельні партнери).

Приватно-правові відносини в МПП – це не тільки майнові і осо­бисті немайнові відносини, що охоплюються власне цивільним правом (щодо власності, інтелектуальної власності, зобов'язальні, в тому числі делік­тні, спадкові), але також відносини, врегульовані нормами господар­ського (комерційного), сімейного, трудового та процесуального права в їх приватноправових аспектах.

^ Міжнародний характер відносин, що регулюються МПП, обумов­лений наявністю у їх складі т.зв. «іноземного елементу». Іноземний елемент цих правовідносин може виявитися, зокрема, в тому, що:

а) в них беруть участь іноземні суб'єкти;

б) об'єктом таких правовідносин є майнові блага, що знаходяться за кордоном;

в) вони пов'язані з юридичним фактом, що мав місце за кордоном.

У реальному житті можуть мати місце ситуації, коли «іноземний елемент» присутній не окремо у якомусь із зазначених видів, а у тому чи іншому поєднанні вказаних елементів. Однак для того, щоб такі відносини отримали міжнародний характер, цілком досить наявності всього одного з таких елементів.
^ 2. МЕТОДИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Як відомо, в юридичній науці прийнято розділяти загальні та спе­ціальні методи правового регулювання. До загальних методів право­вого регулювання відносять диспозитивний (цивільно-правовий) та імперативний (адміністративно-правовий) методи.

Як випливає з самої назви МПП, для нього характерним є застосування диспозитивного методу правового регулювання, що передбачає рівне пра­вове становище суб'єктів відповідних відносин, відсутність у будь-якого з цих суб'єктів владних повноважень по відношенню до іншого суб'єкта та можливості для учасників відносин самостійно врегульовувати питання про свої права та обов'язки у визначених законодавством межах.

Проте в МПП застосовується й імперативний метод правового ре­гулювання. Прикладом цього може бути такий інститут, як «застереження про публічний порядок» чи регулювання питань цивільного процесу за участю іноземного елементу.

Що стосується спеціальних методів правового регулювання, то їх застосування у МПП обумовлено його особливостями. Основне за­вдання МПП – вирішення колізії (зіткнення) між двома правопорядками, тобто питання про те, норми якого національного правопорядку повинні регулювати певні відносини, які містять іноземний елемент і тому можуть регулюватись як одним, так і іншим правом. В зв'язку із цим, значну частину норм міжнародного приватного права склада­ють так звані «колізійні норми», які визначають, право якої держави повинне бути застосоване до даного правовідношення, тобто містять відсилання до права якої-небудь держави. Іншу частину норм МПП складають норми прямої дії або матеріально-правові норми, що без­посередньо регулюють приватно-правові відносини міжнародного характеру.

Це дозволяє говорити про два спеціальні (юридично-технічні) мето­ди правового регулювання у МПП: колізійний і матеріально-правовий. Обидва цих методи доповнюють один одного, хоча специфіку МПП насамперед виражає колізійний метод, який історично тривалий час вважався основним методом правового регулювання у даній сфері. Сучасна доктрина виходить з того, що МПП не може бути зведене тільки до колізійного права. Колізійне право складає істотну частину МПП. Проте в його сферу необхідно включити всі норми, регулюючі приватно-правові відносини з іноземним елементом [2, с. 20].

Зміст колізійного методу полягає у тому, що не врегульовуючи від­повідні відносини по-суті, він дає можливість визначити, якими саме нормами повинні регулюватись ці відносини. В цілому застосування цього методу є необхідним для регулювання тих правових відносин, коли виникають правові колізії: на регламентацію цих відносин водночас «претендують» різні національні правові системи, галузі права чи відмінні між собою за змістом правові норми, і необхідно здійснити від­повідний «вибір». Проте слід враховувати, що нормами МПП регулю­ються не всі правові колізії, а тільки ті, що виникають між іноземними правовими системами (міжнародні колізії); колізії, що виникають при здійсненні правового регулювання в межах однієї національної право­вої системи, МПП не врегульовує. Колізійне регулювання здійснюєть­ся за допомогою спеціальних колізійних норм, сутність яких полягає у відсиланні до компетентного законодавства, визначенні умов і меж його застосовуванності до певних правовідносин [4, с. 14-16].

Матеріально-правовий метод правового регулювання передбачає безпосереднє врегулювання по-суті правових відносин за участю іно­земного елементу за допомогою правових норм, які спеціально створені для цього. Такі норми безпосередньо застосовуються щодо врегулювання відносин за участю іноземного елементу, минаючи таку стадію, як вибір компетентного права, як це має місце за умов колізійного регулювання.

До матеріально-правових норм, призначених для врегулювання приватноправових відносин за участю іноземного елементу, відно­сять [4, с. 16]:

а) норми міжнародних договорів (двосторонніх і багатосторонніх);

б) норми внутрішнього законодавства, які безпосередньо регулюють правовідносини з іноземним елементом;

в) міжнародні торгівельні звичаї;

г) судову практику (в державах, де вона визнається джерелом правового регулювання).
^ 3. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Неоднозначність розуміння у науковій літературі правової природи та предмету МПП, визнання або невизнання різними авторами МПП у якості самостійної галузі національного права обумовлюють відсут­ність єдиної точки зору щодо системи МПП [2, с. 18-24].

В цілому ж в літературі найбільш типовим є виділяти в складі МПП як системи правових норм, правової науки та учбової дисципліни За­гальну та Особливу частини.

Деякі автори окремо в складі МПП виділяють Спеціальну частину, до якої включають положення щодо міжнародного цивільного процесу (цивільного судочинства за участю іноземного елементу), в той час як інші вважають міжнародний цивільний процес складовою Особливої частини МПП. Також слід враховувати, що окремі науковці не вважають можливим включення процесуальних відносин за участю іно­земного елементу до предмету МПП з огляду на їх публічно-правову сутність та незастосування в цій сфері колізійно-правового регулю­вання. Проте традиційно майже всі автори, у більшому чи меншому обсязі, розглядають відповідні питання саме у курсі МПП [1, с. 35].

^ МПП як правова система охоплює наступні правові норми:

1) норми загального характеру, призначення яких полягає у визна­ченні права, що підлягає застосуванню щодо відповідних відносин та пов'язаного з цим питання про встановлення джерел даної галузі пра­ва, статус осіб у МПП, методи правового регулювання застосування колізійних норм та іноземного права, взаємність та правові режими (Загальна частина МПП);
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconЮридичний факультет
Стовпець Олександр Васильович – викладач кафедри цивільного І трудового права Одеського національного морського університету – відповідно...
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для магістрів 5 курсу юридичного факультет нні права денної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика». Розробив викладач: Н. В. Горбатовська – Горлівка: гмк, 2012. – 99 с
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconА. Закон місця реєстрації юридичної особи
Хто з нижче перелічених осіб ввів у науковий обіг термін “міжнародне приватне право”
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2005. – 168 с
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право» iconМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань вибіркової...
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань вибірковоїнавчальної дисципліни циклу професійної І практичної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка