“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб”
Скачати 143.89 Kb.
Назва“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб”
Дата конвертації13.09.2013
Розмір143.89 Kb.
ТипРеферат
skaz.com.ua > Право > Реферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

Кафедра конституційного та адміністративного права

Реферат на тему

“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб”

з дисципліни “Адміністративне правоУкраїни”

Виконав:студент:

спеціальності 6402

5 групи 2 курсу

Тіхонов М.В

Перевірив: викладач:

Макаренко А.В

Київ-2013

План

Вступ………………………………………………………………………3

1. Адміністративна відповідальність , як різновид юридичної відповідальності ……………...………………......................................4-7

2. Види заходів адміністративної відповідальності, які застосовуються до юридичних осіб…………………………………………………………..7-8

3. Особливості накладення стягнень на юридичних осіб……………..8-9

4. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб…9-12

Висновки…………………………………………………………………..13

Список використаної літератури………………………………………..14

Вступ

Реформування адміністративного права і перші кроки на шляху реалізації нововведень у життя викликали потребу наукового забезпечення певних правових категорій та інститутів. Зокрема, інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Ця проблема не є новою, вона здавна привертала до себе увагу вчених правознавців. У радянські часи дослідженням цього питання займалося чимало вчених, які з цього приводу додержувались різних поглядів. Зараз це питання є ще більш актуальним та потребує внесення теоретичних розробок, що гармонійно будуть відповідати системі права сьогодення.

Потрібно сказати , що питання адміністративної відповідальності юридичних осіб залишається одним із найбільш проблемних та суперечливих у системі адміністративного права України. Адміністративне право органічно пов'язано з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов'язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування найбільш активної та потужної державної підсистеми — апарату державного управління. Тому детальна узгодженість його норм є запорукою ефективної діяльності всієї системи адміністративного права в цілому.

Адміністративна відповідальність юридичних осіб,як один із різновидів юридичної відповідальності ,повинна стати первинною ланкою теоретичних досліджень сучасних правників-науковців задля подальшої реалізації розробок у сфері державного правління, щоб зміцнити силу державного апарату в Україні.

Для детального розгляду теми потрібно ознайомитися з такими фундаментальними поняттями як адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність.

^ 1. Адміністративна відповідальність , як різновид юридичної відповідальності

Адміністративна відповідальність - це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення.

Як явище правової дійсності вона характеризується двома видами ознак. По-перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в цілому (основні); по-друге, ознаки, що відмежовують адміністративну відповідальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні).

Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, що вона:

1) є засобом охорони встановленого державою правопорядку;

2) нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових норм;

3) є наслідком винного антигромадського діяння;

4) супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння;

5) пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), яких він має зазнати;

6) реалізується у відповідних процесуальних формах.

Похідні ознаки адміністративної відповідальності визначаються її юридичною природою. Як правило, адміністративна відповідальність настає за порушення найменшої частини адміністративно-правових норм, а саме за порушення фізичними особами деяких обов'язків у сфері державного управління, тобто за вчинення адміністративних правопорушень (проступків).

Щодо основної маси норм адміністративного права, то порушення встановлених ними правил тягне дисциплінарну відповідальність. Більш того, у ряді випадків окремі категорії фізичних осіб (наприклад, військовослужбовці) при вчиненні адміністративних правопорушень підлягають дисциплінарній відповідальності, тоді як за загальним правилом встановлена відповідальність адміністративна (ст. 15 КУпАП).[1]

Таким чином, не всяке порушення правил, встановлених адміністративно-правовою нормою, спричиняє адміністративну відповідальність. Адміністративну відповідальність тягне порушення тільки тієї норми адміністративного права, що охороняється адміністративними санкціями.

Викладене дозволяє визначити, що похідними ознаками адміністративної відповідальності будуть такі:

1. її підставою є не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й порушення норм інших галузей права, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

2. вона полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень. У ст. 23 КУпАП зазначено, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності.

3. право притягнення до адміністративної відповідальності надано багатьом державним органам та їх посадовим особам. Серед них - органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, суди (ст. 213 КУпАП). Повний їх перелік міститься в розділі 111 (статті 218—244) КУпАП.[1]

4. законодавством встановлено особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності (складання протоколу, збір і оцінка доказів, винесення постанови тощо).

5. адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, що містить переліки адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати.

6. право встановлення адміністративної відповідальності має досить широке коло суб'єктів: Верховна Рада;

Система правових норм, які регулюють застосування адміністративних стягнень, є нормативною основою адміністративної відповідальності.

За змістом їх можна поділити на три види:

а) матеріально-правові, що закріплюють загальні питання адміністративної відповідальності (завдання і система законодавства про адміністративні правопорушення, підстави і суб'єкти відповідальності, система адміністративних стягнень та ін.); склади адміністративних проступків;

б) адміністративно-процесуальні, що закріплюють провадження у справах про адміністративні правопорушення;

в) організаційні, що закріплюють порядок створення, правове становище, підвідомчість суб'єктів адміністративної юрисдикції.

Норми, що встановлюють адміністративну відповідальність, розосереджені в різних кодексах і нормативних актах. Основним їхнім джерелом є Кодекс України про адміністративні правопорушення.

За загальним правилом, особа, що вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі законодавства, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення (ч. 1 ст. 8 КУпАП).[1]

Тому акти, що встановлюють або посилюють відповідальність, зворотної сили не мають і можуть застосовуватись лише щодо діянь, вчинених після вступу цих актів у законну силу. Гуманізм адміністративного права проявляється у встановленому законом винятку із загального правила, відповідно до якого норми, що пом'якшують або скасовують відповідальність, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до вступу таких норм у силу (ч. 2 ст. 8 КУпаП).[1]

^ 2. Види заходів адміністративної відповідальності, які застосовуються до юридичних осіб

Адміністративні стягнення, які застосовуються до юридичних осіб, не приведені до чіткої системи, їх повний перелік не зафіксований в жодному нормативному акті.

Але можна виділити наступні:

 • попередження;

 • штраф;

 • пеня;

 • конфіскація предметів, що безпосередньо пов’язані зі скоєнням проступку і перебувають у власності правопорушника;

 • вилучення незаконно отриманої виручки;

 • безоплатне вилучення незаконно добутих продуктів моря;

 • вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта;

 • офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;

 • анулювання дозволу чи ліцензії;

 • зупинення певного виду діяльності;

 • зупинення всієї діяльності юридичної особи на певний строк;

 • припинення юридичної особи (примусовий поділ (реорганізація) або ліквідація).

Важливим є встановлення зв’язків між різними видами стягнень. Наприклад, в чинному законодавстві не визначено, які зі стягнень, що застосовуються до юридичних осіб, є основними, а які додатковими. Однак досить поширена ситуація, коли до правопорушника за скоєння одного адміністративного правопорушення застосовується два адміністративних стягнення одночасно.[9, ст.21]

Відповідно ж до чинного законодавства за скоєння одного проступку до порушника може бути застосовано лише одне стягнення, або одне основне і одне додаткове стягнення. Тому з метою вирішення цього питання перелік основних і додаткових стягнень має бути встановлений законом.

^ 3. Особливості накладення стягнень на юридичних осіб

Нині єдиного порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинених юридичними особами, у законодавстві не існує. Але є закріплені в законодавчих актах України, що відрізняються одна від одної, процедури провадження у справах про адміністративні правопорушення вчинених в окремих сферах господарської, підприємницької діяльності. Умовно ці сфери, або адміністративні правопорушення в них, можна розділити на три групи: 1) правопорушення в сфері зовнішньоторговельних фіскальних інтересів держави, пов’язані з порушенням правил переміщення товарів і транспортних засобів юридичними особами через митний кордон України; 2) правопорушення в сфері внутрішньої політики, пов'язані зі сплатою юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів; 3) адміністративні правопорушення вчинені юридичними особами у сфері інших видів загальногосподарської діяльності (будівництво, експлуатація спецбудівель, користування природними ресурсами, навколишнім середовищем і т.д.).

Таким чином, однією з особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення юридичних осіб є його множинність, існування двох різновидів проваджень про адміністративні правопорушення в різних сферах господарської діяльності:

1) провадження у справах про порушення митних правил;

2) умови і порядок проваджень у справах про адміністративні правопорушення, вчинених юридичними особами в інших сферах господарської діяльності (порушення правил торгівлі, природокористування, випуску й обігу цінних паперів, антимонопольних й екологічних правил, правил протипожежної безпеки, санітарних норм, будівельних стандартів).

Отже провадження у справах про адміністративні правопорушення відносно юридичних осіб ведеться в значній частині на основі процесуальних норм інших галузей права. Розвиток законодавства відбувається шляху змішання процесуальних норм адміністративного законодавства з новаційними процесуальними нормами інших галузей права. [9,cт.36]

^ 4. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

На сучасному етапі розвитку нашої держави активно йде закріплення на законодавчому рівні механізму правового регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб. Це виявляється в ухваленні нормативно-правових актів, які зокрема регулюють залучення юридичних осіб до адміністративної відповідальності в різних областях суспільних відносин. До таких актів зокрема відносяться: Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7.06.1996 [2]; Закон України "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994[3]; Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України” від 16.05.1995 [4] та інші. Перш ніж зазначити особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб, потрібно відповісти на питання: „ За яких умов юридична особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності?” Звернувшись до КУпАП, проаналізувавши його норми, можна дати наступну відповідь: „ Юридична особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, якщо в її діянні виявлені встановлені в законі ознаки елементів правопорушення.” Головним таким елементом є об'єкт адміністративного правопорушення. Загальний об'єкт посягання, відповідно до нині діючого Кодексу - державний та громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління. Кваліфікуюче значення для притягнення до адміністративної відповідальності має родовий об'єкт, який визначається правовими нормами, що вказують на елементи конкретних складів правопорушень юридичних осіб. Наступний елемент - об’єктивна сторона адміністративного правопорушення юридичної особи - це протиправне діяння (дія або бездіяльність), шкода, завдана правопорушенням і причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою.

С.В.Овчарова наголошує, що саме за наявності шкоди і причинного зв'язку можливо визнати юридичну особу суб'єктом адміністративного проступку й притягнути її до адміністративної відповідальності. [5, с.17]. Але беручи до уваги нині діюче законодавство України, на думку таких авторів як О.Т. Зима, Д.М. Лук’янець, з цим твердженням погодитись важко. Автор підтримає погоджується з ними і вважає, що суб’єкти повинні нести адміністративну відповідальність не дивлячись на відсутність причинного зв’язку.

Особливої уваги заслуговує специфіка наступного елемента правопорушення - суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення юридичних осіб. Б.А. Пугінський висловив думку, яку підтримала і С.В..Овчарова про те, що вину юридичної особи у скоєнні адміністративного проступку слід розуміти як неприкладення юридичною особою зусиль, які допускаються і вимагаються законодавством, для виконання покладених на неї обов'язків, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність, а також як невикористання наданих прав і можливостей для усунення причин адміністративного правопорушення [5,с.18]. Адміністративна відповідальність юридичних осіб здійснюється на загальних принципах адміністративної відповідальності, має ознаки, які притаманні адміністративній відповідальності фізичних осіб. Вона встановлюється законами та іншими нормативними актами, норми яких утворюють самостійний інститут адміністративного права. Підставою її є адміністративний проступок - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління [1,ст.9]. Мірою відповідальності є адміністративне стягнення. Адміністративна відповідальність юридичних осіб характеризується оперативністю, застосовується за порушення норм інших галузей права – обслуговує їх, має особливе провадження.

Поряд з цим, адміністративна відповідальність юридичних осіб має свої особливості. Головною особливістю є те, що до адміністративної відповідальності притягають не конкретного громадянина чи посадову особу, а в цілому підприємство, установу, організацію в особі адміністрації підприємства. [6, с.165]. Об'єктивна сторона правопорушень юридичних осіб має тривалий характер проступків і повторюваність.

Д.М. Лук’яненко зазначає, що заходами адміністративної відповідальності юридичних осіб, відповідно до чинного законодавства можуть бути[7, с.13]. :

- фінансові санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному порядку стягнення, розмір яких встановлюється у грошовому еквіваленті.

- майнові санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному або за клопотанням органу адміністративної юрисдикції, в судовому порядку стягнення, що передбачають перехід права власності на майно, цінні папери, або інші об’єкти цивільних прав без визначення їх еквівалента.

- обмежувальні санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному порядку стягнення, що передбачають обмеження дієздатності юридичних осіб стосовно певних видів діяльності.

- організаційні санкції - застосовувані до юридичних осіб в адміністративному або за клопотанням органу адміністративної юрисдикції, в судовому порядку стягнення, що передбачають примусову реорганізацію, або припинення юридичної особи.

Отже, ще однією особливістю адміністративної відповідальності юридичної особи є те, що юридична особа є потенційно деліктоспроможною (тобто здатною нести відповідальність) не тільки в цивільно-правовому, але і в адміністративному аспектах.

Розкиданість нормативних актів, що передбачають адміністративну відповідальність юридичних осіб, знижує її роль в механізмі боротьби адміністративними правопорушеннями. Але варто зазначити, що законодавці мають певні думки, навіть конкретні проекти у цій сфері, наприклад Проект Кодексу про адміністративні проступки, реєстраційний № 5558 від 26.05.2004, розроблений авторської групою, серед яких відомі науковці у сфері адміністративного права ( С.В.Стефанюк, І.П.Голосніченко, В.Б.Авер`янов та інші ). Проект Кодексу має багато переваг, насамперед те, що він відповідає існуючим у суспільстві відносинам, адже Кодекс про адміністративні правопорушення фактично не відповідає сучасним реаліям. У проекті існує багато нововведень, він передбачає адміністративну відповідальність юридичних осіб, а також види адміністративних стягнень, які можуть бути накладені на юридичних осіб. Крім штрафу пропонується встановити такі стягнення, як обмеження певного виду діяльності, тимчасову заборону певного виду діяльності, конфіскацію товарів, сировини, засобів виробництва та інших предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім предметом адміністративного проступку, грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного проступку; анулювання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності; анулювання сертифіката (свідоцтва). [8]

Висновки

Аналізуючи світовий досвід, можна сказати , що багато країн, зіткнувшись з різким зростанням правопорушень юридичними особами (особливо корпораціями), пішли шляхом освоєння інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб. Серед таких країн - Німеччина, Італія і Португалія. Найширшим чином цей інститут використовується і в юридичній практиці Європейського Союзу. Таким чином, простежується певна світова тенденція в рішенні даного питання.

Також обов`язково потрібно наголосити, що:

 • адміністративна відповідальність юридичної особи, не переслідує мети компенсації матеріального збитку нанесеного державі.

 • адміністративне правопорушення з боку юридичної особи є єдиною підставою настання адміністративної відповідальності, тобто юридичною особою порушене зобов'язання перед державою в цілому, невиконано державний обов'язок, а шкода заподіяна державним інтересам;

 • адміністративна відповідальність юридичних осіб реалізується, як правило, у формі грошового штрафу;

 • адміністративна відповідальність юридичних осіб не обмежується застосуванням адміністративних стягнень із метою покарання, навпроти, вона носить двоїстий характер: одна сторона відповідальності – це застосування властиво адміністративних стягнень із метою покарання, державного осуду винного суб'єкта, відновлення соціальної справедливості, друга сторона – примус юридичної особи, організації до виконання державного обов'язку, від якої воно неправомірно й винне відмовилося.

Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб є досить глибоким і потребує широкого роз гласу та реформуванню!

Список використаної літератури

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

2.Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 13.01.2009, підстава 689-17.

3. Закон України "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994.

4. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України” від 16.05.1995.

5. Овчарова С.В. Материально-правовые проблемы административной ответсвенности // Гос. и право. – 2010 – №7. – с.15-26

6. Бахрах Д.Н, Административное право: Учебник для вузов. - Москва, 1996. - 320с.

7. Лук’яненко Д. До проблеми систематизації заходів адміністративної відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №11. – с.12-16.

8. Проект Кодексу України про адміністративні проступки: реєстраційний № 5558 від 26 травня 2004р. // http://gska2.rada.gov.ua:7777/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5.

9. Слубський Ігор Йосипович : Дис. канд. Наук , 2010 – Артикул: 0408U003419


Схожі:

“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconПро надання права на захист (в порядку ч. 1 ст. 268 КупАП: «особа,...
КУпАП: «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: …заявляти клопотання»
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconЕкзаменаційні питання з правознавства
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності І види адміністративних
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconТеорії виникнення держави
Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconТеорії виникнення держави
Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconПравоздатність, дієздатність, деліктоздатність особи
Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconПам’ятка страхувальникові при страхуванні майна І відповідальності юридичних І фізичних осіб
Вжити всіх можливих заходів щодо порятунку пошкодженого майна, зменшення збитку, збереження застрахованого майна та усунення причин,...
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconВитягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та

“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей...
...
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” iconПро залучення в якості свідка
«особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: …заявляти клопотання»
“Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб” icon5. Юридична особа приватного права
Зу «Про державну реєстрацію юридичних осіб І фізичних осіб-підприємців» від 15. 05. 2003р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка