Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Сторінка1/6
Дата конвертації13.09.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 13

від « 25» червня 2009 р.
декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._____________

КИЇВ – 2009

Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне право Європейського Союзу” для студентів 5 курсу юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації „Земельне та екологічне право”.
Укладач частини І:

д.ю.н., проф.Носік В.В.

Лектор:

д.ю.н., проф.Носік В.В.

Викладач:

д.ю.н., проф.Носік В.В.
Укладач частини ІІ:

асист. Шомпол О.А.

Лектор:

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Викладач:

асист. Шомпол О. А.
Рецензент: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Затверджено

декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._____________
Погоджено

з науково-методичною комісією

протокол № ______________

від «____» ______________ 2009 р.
___________________________

^ Підпис голови НМК факультету

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 13

від « 25» червня 2009 р.

.

Авторські права застережені

 Носік В.В.,2009.

 Шомпол О.А.,2009.

ВСТУП.

Розробка даного спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” зумовлена переходом вищих навчальних закладів на кредитно-модульну систему навчання та підготовки спеціалістів за спеціальністю 6.060100 „Правознавство”.

Спецкурс „Земельне та екологічне порівняльне право” викладається студентам V курсу юридичного факультету у 1 семестрі спеціальності 6.060100 „Правознавство” та складається з двох частин: частина 1 – „Земельне порівняльне право”, підготовлена д.ю.н., проф. Носіком В.В., та частина 2 – „Екологічне право Європейського Союзу”, підготовлена асист. Шомпол О.А.

Загальний обсяг викладання – 180 години (2,5 кредити), відповідно на частину 1спецкурсу припадає - 108 години, на частину 2 спецкурсу припадає - 72 години.

Частина 1 спецкурсу: „Земельне порівняльне право” складається із 2 модулів що складають в загальній сумі 108 години, з них лекцій – 38 год., практичних занять – 16 год., самостійної роботи – 54 год.

Частина 2 спецкурсу: „Екологічне право Європейського Союзу” складається з 1 модул., що складають в загальній сумі 72 години, з них лекцій – 16 год., практичних занять – 20 год., самостійної роботи – 36 год.

Спецкурс „Земельне та екологічне порівняльне право” розрахований для студентів юридичного факультету (спеціалістів) спеціалізації „Земельне та екологічне право” з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у нормотворчій, правореалізаційній, правоохоронній, правозахисній діяльності.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про правове регулювання екологічних відносин не тільки в Україні, зарубіжних держав та в межах Європейського Союзу.

Спецкурс „Земельне та екологічне порівняльне право” спрямований на опанування та засвоєння студентами юридичного факультету знань із регулювання земельних відносин в зарубіжних державах та історії формування та становлення екологічного права ЄС, ознайомлення із системою екологічного законодавства Європейського Союзу (зокрема, із законодавством acguis communautaire) із основними пріоритетами екологічної політики та механізмом її реалізації, правовими способами захисту екологічних прав громадян в Європейському Союзі, і формування у студентів практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС.

Вивчення студентами цієї дисципліни в 1 семестрі V курсу здійснюється на завершальному етапі опанування ними ряду еколого-правових дисциплін за програмою підготовки „спеціалістів”, що також закладає основу для використання студентами одержаних знань у процесі подальшого навчання, в тому числі за програмами підготовки „магістрів” та в аспірантурі.

^ Предмет навчальної дисципліни. Предметом навчальної дисципліни є правове регулювання земельних відносин в зарубідних держав та правове регулювання екологічних відносин в межах Європейського Союзу.

^ Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, законодавчих актів зарубіжних держав щодо регулювання земельних відносин, основних міжнародних актів щодо співпраці України із Європейським Союзом, положення Установчих договорів Європейських Співтовариств, зокрема щодо основних принципів екологічної політики ЄС, системи органів та інституцій ЄС спеціально уповноважених в сфері охорони навколишнього природного середовища, положення основних екологічних директив, рішень та регламентів ЄС щодо забезпечення та захисту екологічних прав громадян, щодо охорони та відтворення природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі щодо регулювання екологічно небезпечних видів діяльності.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання земельних відносин в Україні та зарубіжних державах, правового регулювання екологічних відносин в Європейському Союзі на практиці, зокрема, в нормотворчій та правозастосовчій діяльності; самостійно вирішувати практичні завдання, щодо захисту екологічних прав громадян в Європейському суді з прав людини.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Спецкурс „Земельне та екологічне порівняльне право” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціалізації „ Земельне та екологічне право” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку спецкурсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі V курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами V курсу їм необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань із загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, екологічного, земельного, міжнародного публічного та інших.
^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Система оцінювання знань студентів за курсом „Земельне та екологічне порівняльне право” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (іспит). Форма підсумкового контролю є спільною по 2-х частинах спецкурсу і проводиться у формі іспиту. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за змістовними модулями, складає 20,20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на іспиті (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна 100 балів.

^ Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр з курсу «Земельне та екологічне порівняльне право»
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр Порядок розрахунку підсумкової оцінки по спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” за семестр з урахуванням кількості годин, які припадають на кожну частину спецкурсу наступний: частина І (40 балів) + частина ІІ (20 балів) + іспит (40 балів) = 100 балів).

ЗМ 1

ЗМ 2ЗМ 3


Іспит


Підсумкова оцінка

(іспит)


Максимальна кількість балів20 балів


20 балів


20 балів


40 балів


40 балів  1. ^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде лекційні заняття, у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час лекційних занять та самостійної роботи студентів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульної підсумкової, результати виконання індивідуальних завдань, винесених на самостійну роботу.

^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:
^ Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка (у балах)

Оцінка ( у балах) за семестр
мінімальна

максимальна

Усна відповідь (вирішення задачі, відповідь на теоретичне питання)

4

1*4=4

4*4=16

Доповнення відповіді

1

2*1=2

5*1=5

Експрес-опитування

2

3*2=6

3*2=6

Самостійна робота

3

2*3=6

2*3=6

Тестування

2

2*2=4

3*2=6

Виконання індивідуального завдання (в т.ч. написання реферату)

3

1*3=3

2*3=6

Модульна контрольна робота

5

3*5=15

3*5=15

Разом

20

40

60
  1. ^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за змістовий модуль (далі – ЗМ) проводиться на останньому практичному занятті після вивчення ЗМ. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль за ЗМ проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульної контрольної роботи, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 1 модульна контрольна робота.  1. ^ ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковим модулем та отриманих на іспиті. Іспит (сума оцінок за результатами змістовних модулів 1,2,3 та оцінка за результатами іспиту: частина І (40 балів) + частина ІІ (20 балів) + іспит (40 балів) = 100 балів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


^ 100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

5

85 – 89

добре4

75 – 84

65 – 74

задовільно

3

60 – 64

1 – 59

незадовільно

2Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр:

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

Оцінка, отримана на заліку

Підсумкова оцінка

^ Поточні оцінки у балах

15

10

10

30

20(ЗМ1)+

15(ЗМ2)+

15(ЗМ3)+ 30 залік=80


Оцінка за модульну контрольну роботу

5

5

5

Всього, у балах

15+5=20

10+5=15

10+5=15


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Частина 1 «Земельне порівняльне право»,Змістовний модуль1,2п/п

ТЕМА

Кількість годин

Самостійна робота

Примітки

Лекції

Семінари
Змістовний модуль11.

^ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД, ЄВРОПИ, АМЕРИКИ, АНГЛІЇ, АЗІЇ, АФРИКИ)

6

4

6

2.

^ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ.

4

6

3.

^ ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА У ДЕРЖАВАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ.

4

4

6

6

4.

^ РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У КРАЇНАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ.

2
Змістовний модуль 2.


5.

^ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ У ДЕРЖАВАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

4

4

6

6


6.

^ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ.

4

7.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ У ДЕРЖАВАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ.

4

4


6
6

6

8.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ ТА У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ.

4

9.

ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ СУБ”ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.

6

ВСЬОГО:

38

16

54
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка