Тема: Складання та оформлення документів
НазваТема: Складання та оформлення документів
Дата конвертації06.09.2013
Розмір90.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Практичне заняття № 9 Дата ______
Тема: Складання та оформлення документів

Практичне завдання:

1. Скласти та оформити документацію з господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Виконання роботи:
Завдання 1.

Договір

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
м. __________________ "____"______________ 200__ р.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать

_______________________________________________________________________,

(назва підприємства)

керівник підприємства або його заступник __________________________________,

(П.І.Б.)

надалі "ПІДПРИЄМСТВО", з одного боку, і працівник _________________________
________________________________________________________________________,

(відділу, секції, складу)

________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

надалі "ПРАЦІВНИК", з іншого боку, уклали дану угоду про наступне:
1. ПРАЦІВНИК, що займає посаду ____________________________________,

(посада)

або виконує роботу _______________________________________________________,

(назва роботи)

безпосередньо пов’язану з _________________________________________________
________________________________________________________________________

(збереженням, обробкою, продажем (відпуском)),

________________________________________________________________________,

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих ________________________________________________________________________,

йому матеріальних цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
^ 2. ПІДПРИЄМСТВО зобов’язується:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної праці та забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
3. У випадку незабезпечення з вини ПРАЦІВНИКА збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається відповідно до чинного законодавства.
4. ПРАЦІВНИК не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.
5. Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними ПРАЦІВНИКОВІ матеріальними цінностями ПІДПРИЄМСТВА.
6. Даний договір укладено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у керівника ПІДПРИЄМСТВА, а другий — у ПРАЦІВНИКА.
Реквізити Підписи сторін

сторін договору договору
ПІДПРИЄМСТВО ___________________ ____________________
ПРАЦІВНИК ______________________ ____________________
М.П.

Завдання 2.
^

Організаційно-розпорядчий документ 9.2 "Договір купівлі-продажу товарів"ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

м. ________

Підприємство _________________________________________, що далі називається

(назва підприємства)

Продавець, в особі __________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________, з однієї сторони, і

___________________________________________________________________

(назва підприємства)

що далі називається Покупець, в особі _______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі_________________________________, з другої сторони, уклали цей

Договір про наступне.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець продає, а Покупець купує ___________________________________


(найменування продукції)

за ціною _________грн. за одиницю виробу в кількості _________ на _______ грн.
^ 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Продавець зобов'язаний:

не пізніше _____________________ днів з моменту підписання договору передати

Покупцю _________________________________________________________;

(найменування товару)

забезпечити Покупця інструкцією з експлуатації виробу та видати йому сертифікат (свідоцтво про якість) на виріб.

2.2. Покупець зобов'язаний:

прийняти й розрахуватися за товар не пізніше ___________________________

(вказати термін)

^ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Продавець:

3.2.1. Несе відповідальність за якість виробу, що продається. Якщо якість виробу не відповідатиме сертифікату (посвідченню про якість). Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ____ % від вартості виробу, а також ліквідує дефекти своїми силами та за свій рахунок в _______ денний термін з моменту отримання повідомлення Покупця.

3.2.2. За затримання передачі (відвантаження) виробу Продавець сплачує штраф у розмірі ____________________ грн. за кожний день прострочення передачі (відвантаження).

Покупець:

3.2.3. За необгрунтовану відмову від розрахунку за продукцію Покупець сплачує штраф у розмірі ___________ % від суми відмови, а також _________% пені

за кожний день прострочення платежу.

3.2.4. За затримку приймання виробу Покупцем (якщо приймання здійснюється представником Покупця) останній виплачує штраф у розмірі _____ грн. за кожний день затримки приймання, що рахується з моменту одержання Покупцем повідомлення Продавця про готовність виробу до здавання.
^ 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Оплата вартості виробу відбувається за ціною домовленості шляхом
________________________________________________________________________

(вказати порядок оплати)
^ 5. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПОРІВ

Спори, що випливають з умов цього договору, розглядаються органами Державного арбітражу згідно з встановленою підвідомчістю.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
^ ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:

____________________ _____________________

____________________ _____________________
Завдання 3.
Організаційно-розпорядчий документ 9.3АКТ

про виявлення нестачі продукції (товару) під час розпечатання вагона (контейнера, автофургона)
“_______” ______________________ 200 __ р.
Місце складання акта

Комісія в складі: ___ розпечатала вагон (контейнер, автофургон) за №__, що

надійшов за _________ накладною № ____ від _________________________200__ р.

Одержувач вантажу ____________________________________________________________________________________

Відправник вантажу____________________________________________________________________________________

Станція відправлення __________________________________________________________________________________

Станція призначення___________________________________________________________________________________

Дата подання вагона (контейнера, автофургона) під розвантаження ___________________________________________

При розпечатанні виявлено:

1. Стан вагона, контейнера, автофургона __________________________________________________________________

2. Справність пломб та опис відбитків ____________________________________________________________________

3. Наявність і стан вантажу _____________________________________________________________________________

4. Продукцію (товар) вивантажено з ______________________________________________________________________

(вагона, контейнера, автофургона)

в______________________, що цілком забезпечує її збереження.

(склад, сховище)
Підписи осіб, які брали участь у складанні акта.
___________________ _________________________

(прізвище) (підпис)
Завдання 4.

Організаційно-розпорядчий документ 9.4.

№_______ Кому: ___________________

Дата____ _________________________

Адреса: __________________

_________________________

_________________________

_________________________
ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату штрафу за прострочення повернення

(неповернення) тари сума ___ грн.
За рахунок №__ від _______ 200__ р. Вам було відвантажено _____________

_______________________________________________________________________

(найменування товару)

в ___________________________.

(найменування тари)
Згідно з Договором (сертифікатом) № _____ від __________________200__ р.

_______________________________________________________________________

(найменування тари)

в кількості __________ підлягає поверненню в термін до _______________ 200__р.

Фактично ______________________ Вами повернено ____________________

(найменування тари)

200 __ р. в кількості ________, не повернено _________________________________

(кількість)

Відповідно до Особливих умов постачання _____________________________

(найменування Особливих умов)

та договором № __ від ________________200__ р. просимо неповернені _________

_______________________________________________________________________

(найменування тари)

в кількості _______ негайно відвантажити на нашу адресу і сплатити штраф у сумі

_______________ грн. згідно з доданим розрахунком.

Указану суму просимо переказати на наш розрахунковий рахунок № ____

до ____ відділення Нацбанку м. ____________

Додаток: 1) Копія рахунка про відвантаження товару в тарі.

2) Копія договору (сертифіката).

3) Копії документів про фактичні дати повернення тари.

4) Розрахунок штрафу.
Керівник підприємства

(або його заступник) (підпис) Розшифрування підпису

Завдання 5.

Організаційно-розпорядчий документ 9.5.
КОНТРАКТ № __
Місто __________ “ ___ ”___________200 _ р.

________________________________________, міста ___________________________

(назва підприємства)

що далі називається Продавець, з однієї сторони, і _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

що далі називається Покупець, з іншої сторони, далі пойменовані сторони, уклали цей контракт про наступне:
§1. Предмет контракту

Продавець продав, а Покупець купив на умовах ______________________


товари, кількість, асортимент і технічні умови яких зазначені в специфікації _______________________, додатку __________ до цього контракту і що складають

його невід'ємну частину (додаток № __).
§2. Ціна

Ціни на товари, продані за цим контрактом, зазначені в додатку ____________

до цього Контракту, специфікації ___________________.

Ціна знижується ___________________________________

До ціни товарів включена вартість тари, упакування й маркування.
§3. Терміни й умови постачання

Продавець постачить Покупцеві товари, продані за цим контрактом, у терміни, зазначені в специфікації ____________________________

Продавцеві надається, за погодженням з Покупцем, право дострокового постачання товару, причому Покупець зобов'язаний прийняти товар і своєчасно оплатити його вартість на умовах цього контракту.

У разі прострочення постачання товару проти термінів, установлених цим контрактом, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі ______.
§4.

Постачання проданих за цим контрактом товарів буде виконуватися за відвантажу вальними реквізитами, зазначеними в специфікації ____ додаток__ до цього контракту.

§5.

Продавець повідомлятиме Покупця про відвантаження товарів телефоном або телексом у ____ денний термін з моменту відвантаження.

У цьому повідомленні повинні бути зазначені номер залізничної накладної або коносаменту, дата відвантаження, назва й кількість товару.
§6. Якість

Якість проданих за цим контрактом товарів повинна в усьому відповідати технічним умовам, передбаченим цим контрактом, і повинна бути підтверджена сертифікатом про якість заводу-виготовлювача або гарантійним листом Продавця.

Покупець не має права без погодження з Продавцем використовувати товар, на який ним заявлена претензія щодо якості.
§7. Умови платежу

Платежі за поставлені за цим контрактом товари будуть виконуватися Покупцем у ______________________________________________________________

з поданням Продавцем до банку таких документів:

а) рахунка в ____ примірниках;

б) дубліката залізничної накладної або коносаменту;

в) специфікації в ____ примірниках;

г) сертифіката про якість або гарантійного листа Продавця в ____ примірниках;

ґ) сертифіката про страхування вантажу.
§8. Загальні положення

Покупець не має права подавати будь-які претензії до Продавця для відшкодування збитків на тих підставах, за якими він має право на стягнення з нього штрафу.
§9

Цей контракт підписано на ___ сторінках у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Юридичні адреси сторін:
Продавець _______________________________________________________________
Покупець _______________________________________________________________

Продавець: Покупець:

__________________ ____________________

(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

Здав ___________________ Дата ___________________
Прийняв ________________ Оцінка __________________

(підпис викладача)

Схожі:

Тема: Складання та оформлення документів iconТема: Загальні вимоги до складання та оформлення документів
Мета: ознайомити студентів із основними видами документів та їх мовними й технічними особливостями
Тема: Складання та оформлення документів iconТема: Складання документів з руху грошових коштів у касі
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Тема: Складання та оформлення документів iconТема: Складання документів з руху грошових коштів на рахунках у банку
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у банку у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Тема: Складання та оформлення документів iconМетодичні рекомендації складання та оформлення тез
Методичні рекомендації складання та оформлення тез до наукових, науково-практичних конференцій та семінарів для студентів всіх напрямів...
Тема: Складання та оформлення документів iconДипломна робота з професії «Оператор комп’ютерного набору» на тему:...
Розділ ІІ. Створення презентації на тему: «засоби оформлення текстових документів у word» 18
Тема: Складання та оформлення документів iconПрактикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Тема: Складання та оформлення документів icon1 галузь застосування 4
Цим стандартом установлено загальні вимоги до оформлення текстових навчальних документів, структура І правила оформлення пояснювальної...
Тема: Складання та оформлення документів iconЦе властивість офіційного документа, що надаєть­ся йому чинним законодавством,...
...
Тема: Складання та оформлення документів iconТема: «Довідково-інформаційні документи»
Мета: Засвоєння головних ознак довідково-інформаційних документів; оволодіння уміннями І навичками складання, написання та оформлювання...
Тема: Складання та оформлення документів iconДвнз удхту стандарти двнз удхту
Цей стандарт установлює загальні вимоги до оформлення текстових навчальних документів, структуру І правила оформлення пояснювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка