Опис навчальної дисципліни
НазваОпис навчальної дисципліни
Сторінка1/7
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни КРИМІНОЛОГІЯ

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР


м. Харків 2013

Передмова
Робоча навчальна програма з КРИМІНОЛОГІЇ для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО на 59 арк.СХВАЛЕНО

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології

20.12.2012 р. Протокол № 18
_______________________ В.Б.Харченко

(підпис)Рецензенти:

Книш В.І. - завідуючий кафедрою адміністративного права ННІПМК ХНУВС, к.ю.н., доцент

Давиденко М.Л. - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, к.ю.н., доцент.


Розробники: к.ю.н., доцент А.Б. Блага (теми 2,3,5,8); к.ю.н. В.Л.Давиденко (теми 6,7,11), к.ю.н., доцент Ю.М. Канібер (загальні положення, теми 1,4,13, редакція); к.ю.н., доцент Н.Є. Філіпенко (теми 9,10,12) - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. – 59с.


© Блага А.Б. , Давиденко В.Л. , Канібер Ю.М. , Філіпенко Н.Є. , 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ
  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 2

Загальна кількість годин – 72

Кількість модулів – 1

Змістових модулів – 1

0304 Право

6.030401Правознавство

Бакалавр

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу.

Навчальний курс - 3 (1)

Семестр - 6 (2; 5)

Види контролю: ПМК (залік)

Тижневих годин для денної форми навчання :

аудиторних - 1,5 самостійна робота – 1,5

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денної форма навчання на базі повної середньої освіти)

Навчальний курс - 3

Семестр - 6

Загальна кількість аудиторних годин – 36

Лекції – 20 годин.

Семінарські заняття – 16

Самостійна робота – 36

Індивідуальна самостійна робота:

реферат - 1 у 6 семестрі.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денної форма навчання на базі ОПП молодшого спеціаліста)

Навчальний курс - 1

Семестр - 2

Загальна кількість аудиторних годин – 36

Лекції – 20 годин.

Семінарські заняття – 16

Самостійна робота – 36

Індивідуальна самостійна робота:

реферат - 1 у 2 семестрі.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочної форми навчання на базі повної середньої освіти та на базі вищої неюридичної освіти)

Навчальний курс - 3

Семестр - 5

Загальна кількість аудиторних годин – 8

Лекції – 6 годин.

Семінарські заняття – 2

Самостійна робота – 64

Індивідуальна самостійна робота: контрольна робота - 1 у 5 семестрі.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання на базі ОПП молодшого спеціаліста)

Навчальний курс - 1

Семестр - 2

Загальна кількість аудиторних годин – 8

Лекції – 6 годин.

Семінарські заняття – 2

Самостійна робота – 64

Індивідуальна самостійна робота: контрольна робота - 1 у 2 семестрі.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Опис навчальної дисципліни iconСтруктура програми навчальної дисципліни "Загальна екологія", опис дисципліни
Аудиторна, активна навчальна діяльність (лекції, лабораторні, консультативні заняття, контроль-колоквіуми, письмові тестові контрольні...
Опис навчальної дисципліни icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Нотаріат в Україні це система органів І посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне...
Опис навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Опис навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Опис навчальної дисципліни iconМетою навчальної дисципліни
Завданням викладання даної навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань та відпрацювання навиків застосування норм...
Опис навчальної дисципліни iconРобочапрограма навчальної дисципліни „ правознавство ” для студентів,...
Правознавство // Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 33 с
Опис навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Опис навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Опис навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка