Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Сторінка1/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.37 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедра міжнародної економікиНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


для самостійного вивчення дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”
за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

для студентів спеціальності 6.050103 “Міжнародна економіка”

Полтава ПУСКУ 2008

Укладач:

І. А. Артеменко – кандидат економічних наук, доцент

Навчально-методичний комплекс обговорено

і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки

“___” _____________ 2008 р.

протокол №__

Зав. кафедри____________ проф. Гончаренко В.В.


“УЗГОДЖЕНО”

Декан факультету фінансів та обліку

_________________ доц. Коросташов О.М.
“___” _____________ 2008 р.

“УЗГОДЖЕНО”

Керівник НМЦ управління якістю освітньої діяльності

_________________ доц. Огуй Н.І.

“__” _____________________ 2008 р.
“УЗГОДЖЕНО”

Директор навчального центру

_____________ доц. Герман Н.В.

"____"_________________ 2008 р.
Зміст


1.

Вступ

4

2.

Навчальна програма дисципліни

6

3.

Тематичний план дисципліни

12

4.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

13

5.

Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання

164

6.

Карта самостійної роботи студента

168

7.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

169


1. Вступ

Курс “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” – це професійно орієнтована дисципліна, яка є підґрунтям для формування системи теоретичних знань і професійних навичок майбутніх фахівців.

Навчальний курс “ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ” є інтегрованим і вивчає міжнародні аспекти діяльності підприємства, механізми, що регулюють його цю діяльність, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій.

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання вивчення тем курсу зводяться до наступного:

  • дослідження сутності та взаємозв’язку категорій «зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоекономічні зв’язки», «зовнішньоекономічна операція»;

  • вивчення механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

  • визначення основних напрямків ведення зовнішньоекономічних операцій;

  • визначити інструменти дослідження закордонних ринків з метою їх вибору;

  • набуття навичок здійснення експортно-імпортних операцій;

  • засвоєння методичних основ міжнародної контрактної діяльності;

  • дослідження механізмів залучення іноземних інвестицій, шляхом організації спільних підприємств, тощо.

Предметом курсу є відносини суб’єктів міжнародної економічної економіки, що виникають в процесі їх зовнішньоекономічної діяльності.

В результаті опанування курсу студенти повинні знати сучасну термінологію міжнародного бізнесу; методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності; особливості товарної та цінової політики на світових ринках, порядок розробки та укладання контрактів та вміти збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження закордонних ринків; оцінювати кон’юнктуру зарубіжних ринків розробляти товарний асортимент; розраховувати експортні ціни; здійснювати та укладати міжнародні контракти; розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні товарів через кордон.

Робоча програма складена на основі навчальної програми з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність», для студентів спеціальності 6.050103 «Міжнародна економіка», затвердженою Вченою Радою ПУСКУ 2.03.05, протокол №3.

2. Навчальна програма дисципліни
Змістовий модуль №1

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД): суб’єкти, види, та механізм регулювання.

Комплексна контрольна робота, яка проводиться за результатами вивчення тем 1-3 в 6 семестрі.
Тема 1. Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Економічна сутність ЗЕД країни та особливості. Причини та передумови розвитку ЗЕД.

Поняття зовнішньоекономічних зв’язків країн (ЗЕЗ). Основні форми ЗЕЗ.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) господарюючих суб’єктів. Види ЗЕД. Зовнішня торгівля як основний вид ЗЕД. Форми зовнішньої торгівлі. Види товарообміну: бартерні та компенсаційні угоди.

Спільне підприємництво як вид зовнішньоекономічної діяльності. Форми спільного підприємництва.

Створення вільних економічних зон (ВЕЗ) як вид ЗЕД. Роль ВЕЗ для розширення ЗЕД.

Функції ЗЕД. Фактори, що впливають на розвиток ЗЕД. Характерні риси сучасної системи ЗЕД. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД.
Тема 2. Зовнішньоекономічна діяльність як система господарських зв’язків українських підприємств.

Поняття об’єкту ЗЕД. Поняття суб’єкту ЗЕД. Класифікація суб’єктів ЗЕД. Рівні економічної діяльності суб’єктів ЗЕД. Правові форми суб’єктів ЗЕД.

Основні способи співпраці національних та іноземних суб’єктів ЗЕД.

Принципи здійснення ЗЕД в Україні: принцип суверенітету: принцип свободи: принцип рівності: принцип верховенства закону; принцип захисту інтересів; принцип еквівалентності обміну.

Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країнами світу.
Тема 3. Пошук та оцінка зарубіжних партнерів. Форми виходу підприємства на зовнішні ринки.

Методи пошуку іноземних партнерів. Найважливіші фактори, що впливають на вибір партнера.

Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку. Аспекти діяльності потенційних партнерів, які необхідно вивчити при виборі фірми.

Вибір та оцінка партнерів на світовому ринку. Принципи оцінювання потенційних партнерів. Вивчення фірм та організація роботи по збору інформації щодо іноземних партнерів.

Тактика та стратегія проведення переговорного процесу.

Документарне забезпечення процесу встановлення контактів з потенційними партнерами.

Змістовий модуль № 2

Форми та види зовнішньоекономічної діяльності.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ за темами 1-9 даного курсу, проводиться в 6 семестрі.

Тема 4. Зовнішньоторговельні операції (ЗТО).

Зміст зовнішньої торгівлі (ЗТ). Критерії та показники зовнішньої торгівлі. Суб’єкти зовнішньоторговельних операцій (ЗТО). Об’єкти ЗТО. Класифікація ЗТО. Принципи здійснення ЗТО.

Основні методи регулювання зовнішньоторговельних операцій. Рівні регулювання ЗТО. Тарифне регулювання.

Сутність нетарифного регулювання. Заходи, що обмежують ЗТ. Квотування. Види квот. Поняття ліцензування. Види ліцензій. Заходи, що стимулюють ЗТ.

Торгово-посередницькі операції при експорті та імпорті, умови і сфера їх застосування. Винагорода посередників. Можливості біржової торгівлі в ЗЕД. Міжнародні торги (тендери) в Україні.

Тема 5. Структура та зміст зовнішньоторговельного контракту (ЗТК).

Поняття зовнішньоторговельного контракту. Основні типи зовнішньоторговельних контрактів. Основні види міжнародних контрактів. Умови контракту. Поняття обов’язкових та додаткових умов контракту. Універсальні та типові умови контракту. Типовий контракт.

Структура контракту. Характеристика основних умов контракту: Преамбула. Предмет контракту. Базисні умови поставки (БУП). Ціна та загальна сума контракту. Якість товару. Термін платежу. Умови платежу. Санкції та рекламації. Юридичні адреси та підписи сторін.

Зміст додаткових умов контракту.: Здача-прийом товару; Упакування та маркування; Умови про гарантії; Арбітраж;Страхування; Арбітраж.

Тема 6. Базисні умови поставки (БУП).

Поняття БУП. Класифікація умов базисних умов поставки.

Характеристика БУП згідно правил «Інкотермс – 2000». Сутність показників групи «Е». Характеристика показників групи «F». Сутність показників групи «С». Характеристика показників групи «D».

Поняття митного очищення (розмитнення) товару. Вантажно-митна декларація (ВМД). Поняття митного очищення (розмитнення) товару для експорту. Поняття митного очищення (розмитнення) товару для імпорту.

Тема 7. Транспортне забезпечення, страхування ЗЕД.

Сутність поняття «послуга». Класифікація послуг. Основні групи послуг.

Транспортне забезпечення ЗЕД. Організація морських, залізничних, автомобільних та авіаперевезень. Вибір виду транспорту для перевезень. Транспортні документи.

Страхування при здійсненні транспортних перевезень в ЗЕД. Сутність страхування, основні види страхування в зовнішній торгівлі. Структура та види страхових полісів. Особливості страхування ЗЕД в Україні

Тема 8. Спільні підприємства з іноземними інвестиціями (СПІ).

Поняття та специфіка спільного підприємництва. Основні типи спільних підприємств (СПІ). Способи організації СПІ.

Мотивація створення СПІ. Особливості та характерні риси СПІ. Класифікація СП. Процес створення СПІ. Етапи створення СПІ. Статутний фонд підприємства, як основа створення СПІ. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) створення СПІ. Установчі документи СПІ – статут, засновницький договір. Фонди СПІ. Специфіка діяльності СПІ. Тенденції розвитку СПІ в Україні

Тема 9. Економічна ефективність ЗЕД підприємства.

Ефективність ЗЕД. її сутність, система критеріїв та показників. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямків ЗЕД підприємства, їх кількісна оцінка.

Методика розрахунків показників ефективності. Показники ефективності експортних, імпортних, товарообмінних операцій. Розрахунок економічного ефекту від експортно-імпортних угод. Ефективність створення та функціонування СПІ.

^ 3. Тематичний план дисципліни

п/п

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси»
«Фінанси» подано теоретичний матеріал для самостійного вивчення тем дисципліни, ключові поняття та питання до тем, тестові завдання...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Суми двнз «уабс нбу»
О. М. Теліженко; д-р т наук, проф. Сумського національного аграрного університету
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни icon1. Методологічні засади статистики Тема Статистичне спостереження
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Лаврик Г. В. – д ю н., завідувач кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для вивчання дисципліни «Механізм економічної політики»
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Механізм економічної політики» слухачами магістратури «Державне управління» всіх...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки Полтавський університет економіки І торгівлі,...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення
Рецензенти: Тягунова Н. М., к е н., доцент, декан товарознавчо- комерційного факультету внз укоопспілки «Полтавський університет...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної...
Менеджмент туристичного бізнесу”; 140101 „Готельно-ресторанна справа” та спеціальностей 050109і „Управління персоналом І економіка...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка