Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету
Скачати 314.18 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету
Сторінка1/3
Дата конвертації23.08.2013
Розмір314.18 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного та екологічного права
Навчально-методичний комплекс

із спецкурсу
Міжнародне екологічне право”

Для магістрів 1 року навчання

юридичного факультету


Київ 2007
Програма спецкурсу “Міжнародне екологічне право” для магістрів юридичного факультету 1 року навчання.


Упорядник: ст. викладач Шомпол О.А.

Київ КНУ 2007Рецензент:___________________

_____________________________

Затверджено

Кафедрою трудового, земельного

та екологічного права:

Протокол №___ від __________2007р.

Схвалено
^

Методичною комісією


юридичного факультету

“__”____________2007р.

Рекомендовано до друку

Рішенням Вченої Ради

юридичного факультету

від “___”__________2007р.

Авторські права застережені

С Шомпол О.А.

Передмова.
Одним із найважливіших пріорітетів сучасного стратегічного розвитку України є поглиблення її інтеграції у міжнародно-правовий простір за різними напрямками та значне поглиблення співпраці із іншими державами, зокрема в галузі охорони навколишнього середовища, раціонального та ефективного використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Сучасний стан розвитку міжнародно-правового регулювання відносин між державами в галузі охорони довкілля дає підстави стверджувати про формування нової галузі міжнародного права, а саме міжнародного екологічного права. Така об’єктивна реальність обумовлює необхідність в підготовці фахівців-юристів в цій сфері. Саме, з метою фахової підготовки фахівців і розроблено даний навчальний курс.


ЗМІСТ.

  1. Передмова.
  1. Зміст.
  1. Тематичний план лекційних та семінарських занять.  1. Програма учбового курсу.
  1. Теми та питання семінарських занять.
  1. Рекомендована література.
  1. Перелік міжнародно-правових документів та міжнародних екологічних угод.
  1. Теми реферативних робіт.


Тематичний план лекцій та семінарських занять.


п/п


Назва теми лекційних зханять

Години лекційних занять

^ Години семінарських занять

Самостійна робота
1.

Науково-методологічні підходи до формування та визначення міжнародного екологічного права

2

1
2.

Предмет та об’єкти міжнародного екологічного права

2

1
3.

Принципи міжнародного екологічного права

2

2
4.

Джерела міжнародного екологічного права

2
5.

Суб’єкти міжнародного екологічного права

2
2

6.

Екологічні права людини у системі міжнародного права

2

2
7.

Проблеми міжнародно-правової відповідальності за транскордонну екологічну шкоду

2

2
8.

Участь України у міжнародному співробітництві в сфері охорони навколишнього середовища та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

2
2

9.

Імплементація міжнародних еколого-правових норм в систему екологічного законодавства України

2
2
10.

Міжнародно-правове регулювання використання природних ресурсів та об’єктів

6

2
11.

Міжнародно-правова охорона природних об’єктів та навколишнього середовища

6

2
12.

Міжнародно-правове забезпечення екологічної безпеки

6

2

2


Всього:

38

16

6^ ПРОГРАМА УЧБОВОГО КУРСУ.

І. Загальна частина.
Тема 1. Науково-методологічні підходи до формування та визначення міжнародного екологічного права (2 години).
Передумови та чинники формування міжнародного екологічного права.

Науково-теоретичні підходи до визначення поняття та змісту міжнародного екологічного права. Проблеми понятійного та термінологічного апарату.

Етапи формування та розвитку міжнародного екологічного права.

Функції міжнародного екологічного права.

Співвідношення міжнародного екологічного права та внутрішньодержавного права. Місце міжнародного екологічного права в системі сучасного міжнародного права та його співвідношення з різними галузями міжнародного права.

Міжнародне екологічне право як галузь юридичної науки.

Система міжнародного екологічного права як учбового курсу.
^ Тема 2. Предмет та об’єкти міжнародного екологічного права (2 години).
Предмет регулювання міжнародного екологічного права.

Особливості предмету регулювання міжнародного екологічного права в залежності від суб’єктів міжнародного права.

Класифікації міжнародних відносин в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: за змістом, за об’єктом.

Види негативного впливу на навколишнє середовище в масштабах планети. Концепція спадщини людства.

Об’єкти міжнародного екологічного права та їх класифікація.

Диференційовані, комплексні та інтегровані об’єкти міжнародного екологічного права.

Навколишнє середовище – як інтегрований об’єкт міжнародних еколого-правових відносин.

Національні природні ресурси як об’єкти міжнародно-правової охорони.

Міжнародні природні ресурси як об’єкти міжнародного екологічного права.

^ Тема 3. Принципи міжнародного екологічного права (2 години).
Поняття та види принципів міжнародного екологічного права.

Загальновизнані принципи міжнародного права як принципи міжнародного екологічного права.

Принцип охорони навколишнього середовища як загальний та спеціальний принцип у міжнародному праві.

Спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх види.

Принципи міжнародного екологічного права, закріплені у Стокгольмській Декларації (1972 р.), Ріо-де-Жанейрській (1992 р.) та Йоханесбургській декларації (2002р.) з питань охорони навколишнього природного середовища.

Міжнародні принципи використання природних ресурсів (відновлювальних та не відновлювальних), що закріплені у Всесвітній хартії природи (1982), Хартії океанів.
^ Тема 4. Джерела міжнародного екологічного права (2 години).
Поняття та види джерел міжнародного екологічного права.

Міжнародний звичай як джерело міжнародного екологічного права та його роль у формуванні нової галузі міжнародного права.

Поняття актів “м’якого права”.

Міжнародний договір як основне джерело міжнародного екологічного права. Юридична природа міжнародних протоколів в сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

Роль та особливості міжнародного договору в регулюванні міжнародних відносин в галузі охорони навколишнього середовища.

Специфічні ознаки міжнародних екологічних угод.

Класифікація міжнародних екологічних угод за предметом правового регулювання та за об’єктом.

Міжнародні еколого-правові угоди, участь в яких бере Україна.
^ Тема 5. Суб’єкти міжнародного екологічного права (4 години).
Поняття суб’єктів міжнародного екологічного права та їх види.

Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного екологічного права.

Види міжнародних організацій за їх юридичною природою.

Органи Організації Об’єднаних Націй та їх роль у вирішенні екологічних проблем.

Міжнародна програма з охорони навколишнього середовища – ЮНЕП. Основна мета, завдання та головні напрямки діяльності ЮНЕП.

Міжнародні організації та інституції в системі ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МОП, МАГАТЕ) та їх роль у вирішенні екологічних проблем.

Міжнародні неурядові організації та їх роль у вирішенні екологічних проблем та формуванні міжнародного права.

Регіональне співробітництво держав у сфері охорони навколишнього середовища: Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН); Рада Європи; Європейський Союз, Європейське агентство з навколишнього середовища; Нарада з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ); Співдружність незалежних держав.

Роль міжнародних організацій (урядових та неурядових) у процесі міжнародної правотворчості.

Міжнародні економічні організації та їх завдання в сфері охорони довкілля.
^ Тема 6. Екологічні права людини у системі міжнародного права (2 години).
Історія формування та закріплення екологічних прав у міжнародному праві.

Взаємозв’язок невід’ємних прав людини із станом довкілля.

Право на сприятливе навколишнє середовище: невід’ємне право людини та принципи міжнародного екологічного права.

Класифікація екологічних прав людини. Процесуальні екологічні права. Право на доступ до інформації. Право на участь у прийнятті рішень. Доступ до правосуддя.

Міжнародно-правові механізми захисту екологічних прав людини.

Роль міжнародних організацій у процесі захисту екологічних прав людини.
^ Тема 7. Проблеми міжнародно-правової відповідальності за транскордонну екологічну шкоду (2 години).
Поняття мыжнародного екологічного правопорушення.

Міжнародно-правова відповідальність як засіб реалізації міжнародного екологічного права.

Поняття, зміст та види відповідальності за порушення міжнародно-правових норм у галузі використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля.

Принцип строгої відповідальності за екологічну шкоду.

Механізм реалізації міжнародно-правової відповідальності у галузі екології.

Міжнародні судові органи, що розглядають спори в галузі екології.

Діяльність Комісії з міжнародного права ООН стосовно кодифікації норм про відповідальність і зобов’язання держав за транскордонну шкоду довкіллю.
^ Тема 8. Участь України у міжнародному співробітництві в сфері охорони навколишнього середовища та забезпечення міжнародної екологічної безпеки (2 години).

Конституційно-правові засади участі України у міжнародному співробітництві.

Участь України в роботі міжнародних організацій та виконання зобов’язань міжнародних Конвенцій.

Багатостороннє міжнародне співробітництво України в галузі екології.

Співробітництво України та Європейського Союзу в сфері охорони довкілля.

Двостороннє співробітництво України в сфері екології.
^ Тема 9. Імплементація міжнародних еколого-правових норм в систему екологічного законодавства України (2 години).
Поняття імплементації міжнародних еколого-правових норм.

Класифікація міжнародних еколого-правових норм.

Концепції співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного (національного) права.

Конституційні та законодавчі засади дії міжнародних екологічних угод на території України.

Форми реалізації міжнародних еколого-правових норм. Імплементація міжнародних еколого-правових норм.

Поняття механізму імплементації міжнародних норм.

Міжнародно-правова та національно-правова імплементація міжнародних еколого-правових норм.

Напрямки та пріоритети імплементації норм міжнародних екологічних угод, до яких приєдналась Україна.
ІІ. Особлива частина
Тема 10. Розділ І. Міжнародно-правове регулювання використання природних об’єктів та ресурсів (6 годин).

1. Морське середовище.

Міжнародно-правовий режим морського простору. Роль Конвенції ООН з морського права (1982 р.) у визначенні режиму використання морського середовища. Правовий режим континентального шельфу, відкритого моря, територіального моря. Правила делімітації континентального шельфу, вільних економічних зон (відповідно до Женевської Конвенції про континентальний шельф 1958 р. та Конвенції ООН з морського права 1982 р.). Порядок прокладення підводних кабелів та трубопроводів на континентальному шельфі. Морські наукові дослідження на континентальному шельфі. Правовий режим штучних островів, споруд та установок на континентальному шельфі.

Міжнародно-правове використання Світового океану для здійснення рибальства, розвідки та розробки мінеральних ресурсів континентального шельфу, мореплавства.

Міжнародно-правовий режим міжнародних озер та транскордонних водотоків.

2. Атмосферне повітря.

Міжнародно-правове регулювання використання атмосферного повітря, озонового шару та кліматичних ресурсів.

3. Об’єкти флори та фауни.

Міжнародно-правові принципи використання об’єктів флори та фауни.

Міжнародно-правові вимоги щодо використання мігруючих видів диких тварин, об’єктів дикої флори та фауни.

Міжнародні правила торгівлі видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою знищення.

Раціональне використання морських живих ресурсів Антарктики.

Міжнародні вимоги щодо використання біологічних (генетичних) ресурсів.
  1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconНавчально-методичний комплекс з спецкурсу : “ Екологічне право Європейського...
...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconОрієнтовні теми для рефератів та доповідей 18
Науково-методичний комплекс із спецкурсу: “Порівняльне правознавство” для студентів 5-го курсу юридичного факультету
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconКількість
Завдання для практичних занять з спецкурсу: “Проблеми реалізації права власності на землю в Україні” для студентів 5-го курсу (магістри)...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconНавчально методичний комплекс з курсу: “ Актуальні проблеми кримінального...
Навчально – методичний комплекс з курсу: “Актуальні проблеми кримінального права України” для студентів юридичного факультету; освітньо...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для магістрів 5 курсу юридичного факультет нні права денної форми...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Навчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне право” Для магістрів 1 року навчання юридичного факультету iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка