Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право»
НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право»
Сторінка1/32
Дата конвертації23.08.2013
Розмір4.36 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра правознавства

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

«Адміністративне і трудове право»

за КМСОНП

для студентів напряму підготовки

6020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Полтава – 2011

Автор: Лаврик Г.В. – д.ю.н., завідувач кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Рецензенти:

Константінов С.Ф. – д.ю.н., професор, начальник кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ

Вітовська І.В. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри правознавства,

протокол № 1 від 29 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри ___проф. Лаврик Г.В.

«Узгоджено»

Декан факультету фінансів і обліку

«___» _________________ 2011 р.

__________ доц. Коросташов О.М.

«Узгоджено»

Керівник науково-методичного центру управління якістю освітньої діяльності

«___» _________________ 2011 р.

__________ проф. Огуй Н. І.

«Узгоджено»

Директор навчального центру

«___» _________________ 2011 р.

_____________ доц. Герман Н. В.

© Лаврик Г.В., 2011 р.

© ПУЕТ, 2011 р.

ЗМІСТ
Вступ 5

Навчальна програма дисципліни 10

Тематичний план дисципліни 35

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 39

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Адміністративне право України
як галузь національного права 39

Тема 2. Суб’єкти адміністративного права права України.
Громадяни як суб’єкти адміністративного права України 49

Тема 3. Державна служба в Україні. Державні службовці
як суб’єкти адміністративного права в Україні 66

Тема 4. Підприємства, установи, організації (підприємства)
та об’єднання громадян як суб’єкти
адміністративного права України 76

Тема 5. Функції, форми та методи державного управління. Адміністративний примус 83

Тема 6. Адміністративна відповідальність 92

Тема 7. Адміністративно-процесуальна діяльність.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 103

Тема 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 116

Тема 9. Управління економікою 123

Тема 10. Управління соціально-культурною сферою 130

Тема 11. Управління адміністративно-політичною діяльністю 137

Тема 12. Управління інформаційною сферою 144

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 13. Трудове право як галузь у системі права України 147

Тема 14. Принципи трудового права України 154

Тема 15. Джерела трудового права 160

Тема 16. Правовідносини у сфері трудового права
та їх суб’єкти 166

Тема 17. Колективні угоди і колективні договори 172

Тема 18. Правова організація працевлаштування громадян 181

Тема 19. Трудовий договір 190

Тема 20. Робочий час 202

Тема 21. Час відпочинку 209

Тема 22. Оплата праці 218

Тема 23. Внутрішній трудовий розпорядок
та юридична відповідальність за трудовим правом 227

Тема 24. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 239

Тема 25. Трудові спори 250
Індивідуальні завдання для самостійної роботи
та методичні рекомендації до їх виконання 260

Карта самостійної роботи студента 269

Порядок і критерії оцінювання знань студентів 270

Термінологічний словник 289

Список джерел, основної
та додаткової навчально-методичної літератури 306
ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є однією з провідних галузей публічного права, нормами якого регулюються суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління в процесі здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також у процесі здійснення внутрішньо-організаційної діяльності іншими державними органами.

Адміністративне право є однією з галузей правової науки, а також однією з фундаментальних юридичних дисциплін, яка передбачає вивчення загальних закономірностей адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій, спрямованих на зміну, вдосконалення адміністративно-правових норм і, насамперед, на підвищення їх ефективності.

^ Мета і завдання вивчення дисципліни. Адміністративне право, як і кожна юридична дисципліна, має за мету сформувати у майбутніх фахівців гуманістичне мислення, здатність забезпечувати реалізацію, охорону й захист прав і свобод людини, виявляти активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, у побудові демократичної соціальної держави. Завдання вивчення адміністративного права полягають в оволодінні сукупністю теоретичних і науково-прикладних знань щодо його предмета, а також розвитку вмінь і навичок правозастосовчої діяльності. Студенти повинні здобути узагальнені систематизовані знання щодо:

 • поняття адміністративного права, його місця в системі національного права, джерел адміністративного права і адміністративного законодавства;

 • норм адміністративного права, особливостей їх структури, видів, форм реалізації та втілення в адміністративно-правових відносинах;

 • адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права, а також правового регулювання функцій, повноважень, форм і методів державного управління;

 • державної служби і державного контролю, адміністративного примусу та заходів його застосування, адміністративної відповідальності та особливостей її застосування щодо фізичних і юридичних осіб за законодавством України.

 • сутності й принципів адміністративного процесу, його структури та основних видів адміністративних проваджень;

 • адміністративно-правового регулювання у різноманітних сферах державного управління;

 • системи та повноважень органів виконавчої влади, організації управління народним господарством, соціально-культурним й адміністративно-політичним будівництвом, а також такою сферою міжвідомчого характеру, як інформатизація українського суспільства;

 • вимог європейської інтеграції України стосовно необхідності врахування вітчизняною державно-управлінською практикою стандартів європейського адміністративного простору.

Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, тісно взаємодіє з усіма існуючими галузями права, в тому числі і з трудовим правом. Ця галузь права являє собою систему правових норм, що регулюють сукупність суспільних відносин працівників із роботодавцями, а також інші відносини, які випливають із трудових або тісно пов’язані з ними і встановлюють права й обов’язки в галузі праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та відповідальність у разі їх порушення. Завдання вивчення трудового права як юридичної дисципліни полягають в оволодінні сукупністю знань, теоретичних понять, наукових поглядів і уявлень щодо:

 • предмета трудового права, а саме трудових відносин, які виникають, зазвичай, на підставі односторонніх владних волевиявлень відповідних органів управління;

 • трудових прав громадян, значна кількість яких реалізується за допомогою юридичних актів управління тощо.

Серед спільних точок дотику з трудовим правом перебуває регулювання відносин державної служби. Хоча державна служба є одним з провідних інститутів адміністративного права, але в тій частині, в якій державна служба має ознаки трудового процесу, вона регулюється з допомогою норм трудового права. Це стосується насамперед питань робочого часу, відпусток, дисциплінарної відповідальності державних службовців тощо.

Крім того, за допомогою інституту адміністративної відповідальності забезпечується охорона трудових правовідносин. Наприклад, Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці, а також за правопорушення, пов’язані з укладенням і виконанням колективних договорів.

Найважливішими завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне і трудове право» є ознайомлення студентів зі значним комплексом теоретичних положень та інститутів відповідних галузей права, масивом нормативно-правових актів, що містять адміністративно-правові норми, норми, за допомогою яких здійснюється регулювання трудових правовідносин на підприємствах різної форми власності, а також ознайомлення з колективним договором і угодою, трудовими договорами (контрактами), переведенням та переміщенням, підставами для припинення трудового договору та іншим.

Вивчення адміністративного права і трудового права передбачає розвиток вмінь і навичок щодо:

 • володіння понятійно-категоріальним апаратом адміністративного і трудового права, юридичною термінологією та їх використання у подальшому навчанні і практиці;

 • врахування наданих тлумачень адміністративно-правових норм, норм трудового права, прокоментованої практики правозастосовчої діяльності;

 • звернення до відповідного законодавства, зокрема адміністративно-деліктного законодавства, під час розв’язання конфліктів, досягнення компромісів у сфері правового регулювання адміністративних і трудових правовідносин.

Міждисциплінарні звязки. Знання, отримані студентами при вивченні такої дисципліни як «Правознавство» слугують основою для вирішення питань Загальної та Особливої частин адміністративного права і трудового права, що, в свою чергу, сприяє подальшому ознайомленню з широким діапазоном суспільних відносин управлінського характеру, насамперед у сфері функціонування виконавчої влади, а також у сфері забезпечення прав і інтересів громадян та інших суб’єктів права.

Засвоєння положень Конституції України, окремих кодексів, багатьох законів, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, а також відомчих нормативно-правових актів під час вивчення адміністративного і трудового права, вимагає від студентів постійної уваги до змін та оновлень, які відбуваються в цих галузях права, поглиблення їх творчої активності в оволодінні навчальними дисциплінами, передбаченими навчальним планом за напрямом підготовки 6020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

Навчальна програма дисципліни «Адміністративне і трудове право» для студентів напряму підготовки 6020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» затверджена Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 2011 року (протокол №___). Відповідно до цієї навчальної програми дисципліна «Адміністративне право» складається із двох змістових модулів.

Змістовий модуль І становлять питання Загальної і Особливої частин адміністративного права, що стосуються відповідно державного управлінняя, його правового регулювання загалом, та окремих галузей і сфер функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших уповноважених здійснювати управлінську діяльність суб’єктів.

Змістовий модуль ІІ становлять питання Загальної і Особливої частин трудового права, що стосуються вироблених галуззю і наукою трудового права основних положень у сфері регулювання праці. Це – норми, що визначають предмет, метод, джерела, принципи трудового права; забезпечення зайнятості та працевлаштування; колективно-договірне регулювання праці тощо.

Особлива частина трудового права містить навчальний матеріал, що охоплює норми, які регулюють окремі елементи трудових відносин, а також відносини, тісно пов’язані з трудовими: трудовий договір; робочий час та час відпочинку; оплата праці; дисциплінарна та матеріальна відповідальність за трудовим правом; охорона праці; трудові спори; нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань студентам напряму підготовки 6020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» пропонується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне і трудове право» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Він містить програму і тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю знань; список рекомендованих джерел та літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до проміжного (модульного) та підсумкового контролю (іспиту).

^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Тема 1. Адміністративне право України як галузь національного права

Предмет адміністративного права. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування). Принципи адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. Система адміністративного права. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна.

Поняття адміністративно-правової норми. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших галузей права. Структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її особливості. Санкція. Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту, за суб’єктами, за формою припису, за галузевою належністю, за межею дії, за юридичною силою. Реалізація норм адміністративного права. Види (способи) реалізації (виконання, використання, додержання, застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного права.

Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження адміністративно-правових норм. Конституція України – основне джерело адміністративного права. Характеристика конституційних норм адміністративно-правової спрямованості. Законодавчі акти як джерела адміністративного права. Акти Президента України як джерела адміністративного права. Акти Кабінету Міністрів України як джерела адміністративного права. Акти центральних органів виконавчої влади як джерела адміністративного права. Акти місцевих органів державної влади як джерела адміністративного права. Акти органів місцевого самоврядування як джерела адміністративного права. Міждержавні угоди як джерела адміністративного права. Рішення Конституційного Суду України як джерела адміністративного права.

Поняття адміністративно-правових відносин. Суб’єкти адміністративно-правових відносин. Об’єкти адміністративно-правових відносин. Юридичні факти як підстава виникнення адміністративно-правових відносин. Особливості адміністративно-правових відносин. Види адміністративних правовідносин.

Тема 2. Субєкти адміністративного права України. Громадяни як субєкти адміністративного права України

Суб’єкти адміністративного права. Суб’єкти адміністративних правовідносин. Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність. Деліктоздатність юридичних осіб. Система суб’єктів адміністративного права. Класифікації суб’єктів адміністративного права. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу громадян. Адміністративна правоздатність громадян. Адміністративна дієздатність громадян. Обставини, що характеризують адміністративну дієздатність громадян. Вік. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність громадян. Права громадян у сфері державного управління. Особисті права і свободи громадян. Політичні права і свободи громадян. Право громадян на звернення. Соціально-економічні права громадян. Адміністративно-правові обов’язки громадян.

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Конституційне закріплення правового статусу Президента України. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус Секретаріату Президента України.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права України. Поняття та ознаки органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та засади її структурної побудови. Класифікація органів виконавчої влади за різними критеріями. Вищі, центральні, місцеві органи виконавчої влади. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Характеристика їх адміністративно-правового статусу.

Поняття місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правові повноваження сільських, селищних, міських рад. Адміністративно-правові повноваження районних і обласних рад. Самоврядні та делеговані повноваження. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
^ Тема 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні. Державні службовці як субєкти адміністративного права України

Поняття державної служби, її завдання, принципи та види. Поняття державного службовця. Поняття посади і посадової особи. Класифікація посад державних службовців. Ранги державних службовців. Особливості адміністративно-правового статусу державних службовців. Адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність державних службовців. Права державних службовців у сфері державного управління. Адміністративно-правові обов’язки державних службовців, види і характеристика обмежень щодо державних службовців. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою. Проходження державної служби. Службова кар’єра. Підстави припинення державної служби. Відставка державного службовця. Управління державною службою.

Поняття служби в органах місцевого самоврядування, її завдання і принципи. Особливості адміністративно-правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Класифікація категорій посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування. Формування кадрового резерву. Порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
^ Тема 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) та обєднання громадян як субєкти адміністративного права України

Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ, організацій (підприємств). Утворення і державна реєстрація підприємств. Ліцензування діяльності підприємств. Управління підприємствами. Суб’єкти управління підприємствами. Адміністративно-правові гарантії самостійності підприємств. Контроль за діяльністю підприємств. Відповідальність підприємств. Ліквідація та реорганізація підприємств.

Поняття і види об’єднань громадян. Політичні партії і громадянські та громадські організації. Принципи та умови їх створення і діяльності. Обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян. Поняття легалізації об’єднань громадян і її шляхи. Припинення діяльності об’єднань громадян. Права об’єднань громадян. Державний нагляд та контроль за діяльністю об’єднань громадян. Відповідальність об’єднань громадян. Види та характеристика стягнень, що накладаються на об’єднання громадян. Міжнародні зв’язки об’єднань громадян.
^ Тема 5. Функції, форми та методи державного управління. Адміністративний примус.

Поняття функцій державного управління. Види функцій державного управління. Загальні функції державного управління. Прогнозування , планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль. Спеціальні функції державного управління. Забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави. Розроблення проекту Закону про Державний бюджет і забезпечення його виконання. Розроблення та здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку держави та інші. Допоміжні функції державного управління.

Поняття форм державного управління. Взаємозв’язок форм і методів державного управління. Використання форм державного управління. Правові і неправові форми державного управління. Установлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). Застосування норм права (видання ненормативних актів управління, видання індивідуальних актів управління, видання актів застосування норм права, адміністративна розпорядливість). Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших юридично значущих дій. Здійснення організаційних дій. Виконання матеріально-технічних операцій. Поняття актів державного управління. Два джерела особливостей актів державного управління (правове і управлінське). Правові акти державного управління як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів (дії-волевиявлення). Властивості правових актів державного управління. Дія актів державного управління. Підстави припинення дії правових актів державного управління. Акти Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти центральних органів державної виконавчої влади. Акти місцевих органів державної виконавчої влади. Акти інших органів державного управління. Акти загального, галузевого і міжгалузевого управління. Вимоги до правових актів державного управління.

Поняття методів державного управління. Види методів державного управління Класифікація методів державного управління залежно від конкретного засобу, який використовується для розв’язання управлінських завдань. Адміністративні (позаекономічні, безпосереднього управлінського впливу) та економічні (опосередкованого управлінського впливу) методи. Класифікація методів державного управління залежно від потреб управлінського процесу. Методи переконання, заохочення, примусу. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні. Поняття, особливості та цілі адміністративного примусу. Види адміністративного примусу. Поняття та види заходів обліку контролю, адміністративного попередження. Поняття та види заходів адміністративного припинення. Цілі адміністративного припинення. Нормативне закріплення заходів адміністративного припинення. Поняття та види заходів адміністративного стягнення. Цільове призначення стягнень. Переконання, заохочення і примус у діяльності органів державного управління.
^ Тема 6. Адміністративна відповідальність

Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності. Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Відповідальність неповнолітніх. Відповідальність посадових осіб. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Відповідальність іноземних громадян та осіб без громадянства. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність). Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Вчинення адміністративного правопорушення умисно. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності. Види адміністративних правопорушень. Запобігання адміністративним правопорушенням. Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. Виправні роботи. Адміністративний арешт. Загальні правила накладення стягнень за адміністративне правопорушення. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу на адміністративні правопорушення.
^ Тема 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Поняття адміністративного процесу. Зміст і загальні риси адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні норми. Адміністративно-процесуальні відносини. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція, її загальні риси та принципи. Відокремлення адміністративного процесу від інших видів юридичної процесуальної діяльності. Структура адміністративного процесу і характеристика провадження в окремих адміністративних справах. Адміністративне провадження. Стадії, етапи та процесуальні дії кожного з адміністративних проваджень та відповідного адміністративного процесу в цілому. Система адміністративних проваджень.

Поняття провадження в справах про адміністративне правопорушення. Принципи та учасники провадження в справах про адміністративне правопорушення. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази та їх оцінка. Передача матеріалів прокурору, органу попереднього слідства або дізнання. Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання.

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Потерпілий. Законні представники. Захисник. Свідок. Експерт. Перекладач. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Поняття адміністративного судочинства. Завдання адміністративного судочинства. Правосуддя в адміністративних справах. Право на судовий захист. Принципи адміністративного судочинства. Система адміністративних судів та їх компетенція. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду. Організація адміністративного судочинства. Учасники адміністративного процесу. Провадження в суді першої інстанції. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Перегляд судових рішень. Провадження за винятковими обставинами. Провадження за нововиявленими обставинами. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.
^ Тема 8. Законність і дисципліна в державному управлінні

Поняття законності в державному управлінні. Конституційні основи забезпечення законності в державному управлінні. Принципи забезпечення законності в державному управлінні. Законність і доцільність у державному управлінні. Гарантії забезпечення законності в державному управлінні. Державно-правовий механізм забезпечення законності в державному управлінні. Поняття способу забезпечення законності в державному управлінні. Конституційне закріплення способів забезпечення законності в державному управлінні. Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в державному управлінні. Конституційні засади контрольно-наглядової діяльності. Види контролю. Парламентський контроль. Президентський контроль. Урядовий контроль. Судовий контроль. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Громадський контроль. Нагляд прокуратури як засіб забезпечення законності. Адміністративний нагляд міліції, загальний та спеціальний нагляд міліції як заходи забезпечення законності. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в державному управлінні. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Вимоги до звернень. Розгляд пропозицій, заяв, скарг. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги, обов’язки адресатів щодо розгляду заяв чи скарг. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної...
Менеджмент туристичного бізнесу”; 140101 „Готельно-ресторанна справа” та спеціальностей 050109і „Управління персоналом І економіка...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси»
«Фінанси» подано теоретичний матеріал для самостійного вивчення тем дисципліни, ключові поняття та питання до тем, тестові завдання...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Суми двнз «уабс нбу»
О. М. Теліженко; д-р т наук, проф. Сумського національного аграрного університету
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної...
«Товарознавство І комерційна діяльність», 05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 05170107 «Технологія...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» icon1. Методологічні засади статистики Тема Статистичне спостереження
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Курс “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” – це професійно орієнтована дисципліна, яка є підґрунтям для формування системи...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне І трудове право» iconНавчально-методичний посібник для вивчання дисципліни «Механізм економічної політики»
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Механізм економічної політики» слухачами магістратури «Державне управління» всіх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка