Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу
Скачати 279.88 Kb.
НазваЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу
Сторінка1/3
Дата конвертації22.08.2013
Розмір279.88 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Право > Лекція
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

МАТЕРІАЛОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проведення практичних занять

зі студентами базового напряму 0304 ”Право”

спеціальності 6.030402 ”Судова експертиза”
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри

кримінального права і процесу

протокол № 1 від 29.08 2012р

Львів - 2012

Матеріалознавча експертиза: Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового напряму “Право” спеціальності «Судова експертиза» / Укл. В.М.Бараняк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 52 с.

Укладач Бараняк В.М., к.х.н., доц.

Відповідальний за випуск Ковальчук О.Б., к.ю.н., доц.

Рецензенти: Гумін О.М., д.ю.н., проф.

Кушпіт В.П., к.ю.н., ас.


^ 1. САМОСТІЙНА (ІНДИВІДУАЛЬНА) РОБОТА СТУДЕНТІВ

Підготовка до практичних (семінарських) занять допомагає глибше вивчити основні теми курсу з «Матеріалознавчої експертизи», оволодіти вмінням самостійно працювати з нормативно-правовими актами, що регламентують порядок проведення експертизи, та спеціальною літературою.

Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу.

^ Самостійна робота студента над лекцією умовно поділяється на три основні етапи:

- підготовка до лекції, що відбувається заздалегідь і передбачає ознайомлення з рекомендованою нормативною та навчальною літературою за конкретною темою, що її викладатимуть на лекції;

- сприйняття і конспектування лекції, що полягає в засвоєнні усного матеріалу і його коротких записів (конспектуванні). При конспектуванні необхідно в результаті «переробки» інформації виділити основну думку лектора і стисло її викласти. Лекція не підлягає дослівному запису, за винятком формулювань, визначень, імен, найменувань нормативних актів та літератури, підсумкових висновків за темою;

- подальша робота над лекцією, що передбачає додаткове доопрацювання конспекту на основі самостійного вивчення рекомендованої нормативної, навчальної, наукової літератури.

^ Практичні (семінарські) заняття є логічним продовженням лекційного курсу. На них поглиблюють, закріплюють та деталізуються знання, отримані під час лекції і в результаті самостійної роботи.

Практичні (семінарські) заняття спрямовані на підвищення теоретичного рівня знань курсу «Матеріалознавчої експертизи», більш поглиблене вивчення складних або дискусійних питань відповідної теми, на поточний контроль засвоєння знань, умінь, навичок студентів.

^ Метою практичних (семінарських) занять з «Матеріалознавчої експертизи» є:

- обговорення і більш глибоке засвоєння студентами теоретичних положень матеріалознавчої експертизи;

- вивчення закону України «Про судову експертизу» та інших нормативних актів, що є джерелами галузі судової експертизи;

- узагальнення особливостей експертного дослідження окремих видів матеріалознавчої експертизи.

^ Практичному (семінарському) заняттю має передувати підготовка студента за завчасно визначеним планом. Для цього необхідно:

- вивчити і доповнити конспект лекції з даної теми;

- вивчити рекомендовані нормативно-правові акти, навчальну та наукову літературу;

- скласти конспект або тези відповіді за найбільш складними питаннями заняття;

- виконати письмові завдання у зошиті;

- вміло використовувати вивчений матеріал при відповідях.

Студент на практичному (семінарському) занятті має продемонструвати знання теоретичного матеріалу, здатність використовувати його при вирішенні практичних завдань, уміння ясно та аргументовано висловлювати свої думки в усній та письмовій формі, оперуючи криміналістичною термінологією.

Під час проведення практичних (семінарських) занять викладач використовує такі форми: вільне обговорення питань плану заняття в академічній групі; індивідуальна співбесіда з кожним студентом; виконання письмових, в тому числі контрольних, робіт; заслуховування доповідей, повідомлень, рефератів з найбільш складних питань і їх подальше колективне обговорення в групі; опитування студентів з питань попередніх тем з метою кращого освоєння навчального матеріалу.

На кожному занятті викладач оцінює ступінь підготовки студента з відповідної теми. Підсумкові оцінки вносяться до журналу обліку успішності та враховуються як поточний контроль.

^ З усіх тем практичних (семінарських) занять необхідно використовувати підручники та навчальні посібники зазначені у розділі 2 даних рекомендацій.

У кінці кожної теми практичних (семінарських) занять названі нормативно-правові акти та спеціальна література, які слід використовувати при підготовці до відповідної теми. У зв'язку з тим, що до кожного із зазначених актів неодноразово вносилися зміни та доповнення, слід використовувати тексти нормативно-правових актів, розміщені в офіційній інформаційно-пошуковій системі Верховної Ради України «Законодавство».

^ Підготовка до практичних (семінарських) занять передбачає вирішення практичних задач до відповідної теми. Перед виконанням завдань необхідно ретельно вивчити всі питання теми практичного заняття та ознайомитися і опрацювати рекомендовану літературу і нормативні джерела. Усі завдання мають виконуватися письмово у спеціальному зошиті для практичних занять з «Матеріалознавчої експертизи». Слід залишати вільне місце поруч із відповіддю на завдання для того, щоб після обговорення на практичних заняттях внести певні корективи до відповіді на те чи інше питання.

^ Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини кримінальної справи і чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити розширений та обґрунтований характер, обов'язково із посиланням на норми того чи іншого нормативного акта.

Вирішення завдань на практичних заняттях передбачає не тільки доповідь студента, якого опитують, з того чи іншого питання, а й дискусію всіх присутніх студентів з приводу питань до відповідного завдання. Після обговорення практичного завдання викладач підводить підсумки і пояснює правильне рішення, яке має бути зафіксоване в робочому зошиті студента.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі реферату.

Реферат - короткий виклад у письмовому вигляді з публічним захистом змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. Теми рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) занять, конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. Перелік тем рефератів розміщений у розділі п’ятому даних методичних рекомендацій. На першому практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір обрати тему реферату. Якщо студент був відсутній на першому занятті, тему реферату йому затверджує викладач. За семестр кожний студент повинен підготувати два реферати, по одному до кожного змістового модуля.

^ Структура реферату:

- тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення;

- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

- методи - вказуються і коротко характеризуються;

- основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз;

- висновки;

- список використаних джерел (нормативно-правових актів та літератури).
^ Загальні вимоги до оформлення реферату:

- обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на папері формату А4 (в друкованому вигляді реферат не оцінюється);

- титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог;

- на другій сторінці викладають план реферату;

- в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану;

- сторінки роботи нумерують;

- при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно робити посилання;

- в разі необхідності можуть бути додатки до реферату;

- наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список використаних джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових джерел та всі нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття відповідного питання).

^ Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи спеціальну літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу сторінки.

Відповідно до обраного способу посилання і формується список використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог щодо оформлення літератури.

^ Якщо зноски зроблені в порядку використання - список використаних джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові акти та літературні джерела разом).

^ Якщо зноски зроблені в кінці сторінки - список використаних джерел формується двома списками:

1. нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та міжнародні документи (за наявністю);

2. підручники, посібники, спеціальна література (подається в алфавітному порядку).

^ Основні вимоги до змісту реферату:

- в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і теоретичних даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану;

- особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і категорій з теми;

- у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми.

Студенти, які не написали або написали реферат на незадовільну оцінку, написали і публічно не захистили, до екзамену не допускаються.
^ 2. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література до всіх тем:


 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

 10. Справочная книга криминалиста /Отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000. – 712 с.

 11. Щербаковский М.Г. Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из них. Научно-практическое пособие для экспертов. – Х.: Основа, 1996. – 115 с.


Нормативно-правові акти до всіх тем:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №3 – Ст.141.

 2. „Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 3. «Про прокуратуру» Закон України № 1789-12 від 25.11.91 р.

 4. «Про оперативно-розшукову діяльність» Закон України -№ 2136-12 від 18.02.92 р.

 5. Кримінальний кодекс України станом на 15 лютого 2004 р. – К.: Велес, – 2004. – 150 c.

 6. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 2 березня 2004 р. – К.: Атіка, – 2004. – 240 c.

 8. Цивільний кодекс України cтаном на 10 березня 2004 р. – К.: Велес, 2004. – 278 c.

 9. Митний кодекс України. Закон України від 11 липня 2002 року. – К.: Вид-во Укр.інф.-прав.центр, 2002. – 215 c.

 10. «Про концепцію судової реформи в Україні» Постанова Верховної Ради України від 24.04.92 р..

 11. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 № 8

 12. “Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України”: Постанова Кабінету Міністрів № 617 від 6 травня 1998 року.

 13. „Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1.

Тема: «Наукові основи матеріалознавства» (2 год.)

План


 1. Поняття, предмет і система матеріалознавства.

 2. Об'єкти матеріалознавчих експертиз.

 3. Види матеріалознавчих експертиз.

 4. Підготовка матеріалів для експертизи.

 5. Особливості призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів.

 6. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів.

 7. Оцінка та використання результатів експертизи.

 8. Технічні, фізичні і хімічні засоби та матеріали, які використовуються у матеріалознавстві.

 9. Роль матеріалознавчої експертизи у досудовому та судовому слідстві.


Спеціальна література:

 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Митричев, В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В.С. Митричев,В.Н. Хрусталев. – СПб. : Питер, 2003. – 591 с.

 4. Назначение и производство судебных экспертиз : пособие для следователей, судей и экспертов. – М. : Юридическая литература, 1988. – 236 с.

 5. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий : учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко.– М. : ЭКЦ МВД России, 1993. – 320 с.

 6. Современные возможности судебных экспертиз : методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М. :

 7. РФЦСЭ, 2000. – 144 с.

 8. Хрусталев, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий : курс лекций / В.Н. Хрусталев, В.М. Райгородский. – Саратов : СЮИ МВД России, 2003. – 186 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


Практичне заняття 2.

Тема: «Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» (2 год.)

План


 1. Предмет та об'єкти експертизи.

 2. Наркотичні засоби рослинного походження, напівсинтетичні та синтетичні. Класифікація психотропних засобів.

 3. Депресанти, стимулятори та галюциногени.

 4. Наркотичні засоби, виготовлені з рослини мак снотворний, коноплі, коки. Підготовка матеріалів для експертизи.

 5. Особливості призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів.

 6. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів.

 7. Оцінка та використання результатів експертизи.

 8. Питання, які вирішуються експертизою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.


^ Практичне завдання:

За навчальною фабулою визначити об’єкти та завдання експертних досліджень. Скласти план підготовки для проведення експертизи. Відносно кожного об’єкта сформулювати перелік питань на вирішення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. Скласти постанову про призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

^ Навчальна фабула:

07.04.1995 року під час обшуку на квартирі гр. Лисанюка В.М. були вилучені речовина рослинного походження світло-коричневого кольору, шприци з рідиною коричневого кольору, а також таблетки білого кольору.
Спеціальна література:

 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


Практичне заняття 3.

  1   2   3

Схожі:

Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconС. Ю. Бірюченко університетська освіта
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи студентами...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських...
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р. М. Шехавцов,...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Сімейне право”...
Навчальна: сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій,...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconПлан семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: «Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconМетодичні вказівки до семінарських занять з курсу
Семінарські заняття – є однією з найпоширеніших форм контролю щодо засвоєння студентами навчального матеріалу, обсягом, передбаченим...
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка