Основні поняття бізнесу І підприємства
НазваОсновні поняття бізнесу І підприємства
Сторінка4/4
Дата конвертації15.08.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

^ 1. Функції і види підприємництва

Важливим господарюючим суб'єктом, поведінка якого визначає економічну ситуацію, є виробник. Його функція полягає у забезпеченні пропозиції, тобто забезпеченні ринку необхідною кількістю товарів та послуг. Особливе місце в цьому процесі належить підприємництву.

Підприємництво - це ініціативна, творча, пов'язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку. Це також організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів ^новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації тощо.

Підприємництво може реалізуватися в промисловій, науковій, інформаційній, сервісній сфері. Сучасні дослідження підприємництва базуються на ідеях економістів Й.Шумпетера, Ф.А.Хайека та їх послідовників, які визначають підприємця як своєрідний соціально-психологічний тип господарника, для якого головне - аналіз і використання різноманітних ринкових можливостей, реалізація новаторських ідей.

Таким чином, підприємець - це суб'єкт, який займається підприємницькою діяльністю, бере на себе ініціативу поєднання ресурсів землі, праці і капіталу в єдиний процес виробництва товару або послуги, сподіваючись на прибутковість справи; реалізує свій діловий інтерес через новаторство.

Основними рисами підприємця є ініціативність, цілеспрямованість, вміння контактувати з персоналом, встановлювати ділові зв'язки, самовпевненість тощо. Не всі люди здатні бути вдалими підприємцями. Світовий досвід вказує, що таких приблизно 3-5% і не більше 10% від всіх працюючих. Підприємництво в Україні здійснюється відповідно до закону «Про підприємництво», в якому, зокрема, вказується, що підприємці мають право без обмежень приймати рішення і вести самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Сформульовані основні принципи підприємництва:

1) вільний вибір видів діяльності;

2) залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян;

3) самостійне формування програм діяльності та вибір постачальників і споживачів своєї продукції;

4) встановлення цін відповідно до законодавства;

5) вільне наймання працівників;

6) залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних ресурсів, використання яких не заборонено законодавством;

7) вільне розпорядження прибутком, що залишається після платежів, встановлених законодавством;

8) самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Досвід розвинених країн свідчить, що сьогодні підприємництво -найпрогресивніша система господарювання незалежно від соціально-економічного устрою суспільства. В сучасних умовах підприємництво виконує 3 основні функції:

1) ресурсна (мобілізація матеріальних чинників, людських ресурсів та грошових нагромаджень);

2) організаційна (забезпечення раціонального поєднання чинників виробництва, визначення власної стратегії розвитку);

3) творча, новаторська (постійний пошук та освоєння нових ринків, технологій та товарів, що важливе за умови НТР).

Розрізняють такі види підприємництва:

1) виробниче;

2) комерційне;

3) посередницьке;

4) фінансове;

5) страхове.

Підприємцем можна стати за будь-якої форми власності й навіть не маючи власності. В економіці є 3 типи підприємців:

1) підприємець-власник (він є власником або співвласником підприємства, всього капіталу або його частини);

2) підприємець-орендар (може не мати власності на землю або підприємство, а гроші взяти в кредит);

3) підприємець-менеджер ( має високу кваліфікацію, широкі спеціальні знання, не має власного або орендованого майна, а працює за наймом на підприємстві, здійснюючи управління).

Досвід країн-лідерів західного світу і багатьох країн, що розвиваються, переконливо свідчить про існування тісних зв'язків між розвитком ринку, конкуренції, підприємництва і досягненням економічних успіхів.

Підприємством називають самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.

Підприємства класифікують за такими ознаками:

- видом господарської діяльності (промислові, торгові, транспортні, фінансово-інвестиційні, науково-дослідні, інноваційні, в сфері послуг);

- формою власності (приватні, колективні, державні);

- за розміром (великі, середні, малі);

- за галузевою сферою (одногалузеві, багатогалузеві та диверсифіковані. За своєю організаційною формою останні утворюють концерни, корпорації та конгломерати).

2. Форми організації підприємництва

Підприємницька діяльність існує у конкретних організаційно-правових формах. На вибір форм організації підприємницької діяльності впливають багато чинників: сфери діяльності, фінансові можливості, переваги та недоліки окремих організаційних форм.

Підприємництвом можуть займатися окремі громадяни, колектив людей, а також держава. Звідси два види підприємництва: індивідуальне та колективне.

Індивідуальне підприємництво означає, що підприємець працює від власного імені й на власний розсуд з метою одержання особистого прибутку або доходу. Він несе повну й необмежену відповідальність за результати своєї діяльності всім своїм майном - у критичних ситуаціях воно може бути конфіскованим.

Колективне підприємництво здійснюється колективним суб'єктом, для чого утворюється підприємство (товариство). Вони можуть виступати юридичними та неюридичними особами. Як юридична особа, підприємство є носієм властивих тільки йому майнових прав і обов'язків, виступає від власного імені та існує незалежно від осіб, що належать до його складу.

Виділяють таки основні види: 1)одноосібне володіння; 2)партнерство (товариство); 3)акціонерне товариство (корпорація).

Одноосібне володіння - підприємство, власником якого є одна особа або сім'я, що самостійно веде справу з урахуванням своїх інтересів, одержуючи весь дохід і ризикуючи своїм майном і грошима. До таких підприємств відносять індивідуальне, сімейне та приватне підприємництво (з правом наймання робочої сили).

Партнерство (товариство) - підприємство, організація або установа, заснована на засадах угоди двох або більше осіб шляхом об'єднання фінансових ресурсів і підприємницької діяльності, з метою одержання і розподілу прибутків, а також розподілу ризику і збитків.

Партнери можуть мати неоднаковий статус, який залежить від майнового внеску в партнерство та від участі в управлінні підприємством. Наприклад, в командитному підприємстві розрізняють повних товаришів та командитистів.

Акціонерне товариство (корпорація) - це правова форма організації підприємств, капітал яких утворюється в результаті об'єднання багатьох • індивідуальних капіталів шляхом випуску та продажу акцій та облігацій. Тримачі акцій є співвласниками АТ, володарі облігацій - його кредиторами.

Переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємництва

Форми підприємництва

Переваги

Недоліки

Одноосібні підприємства

- повна самостійність , свобода та оперативність дій

- складності в залученні великих капіталів

- максимальний інтерес в отриманні доходу

- невизначеність строків діяльності

- конфіденційність діяльності

- повна майнова відповідальність

- відносно невеликі податки

- необхідність сумісництва всіх управлінських спеціальностей

Товариства

- фінансова міць

- необмежена відповідальність партнерів

- свобода та оперативність дій

- непостійність та залежність партнерів один від одного

- колективне управління

- неможливість поповнити свій капітал за рахунок емісії цінних паперів

Акціонерні товариства

- можливість широкого залучення додаткового капіталу

- суворий контроль за діяльністю товариства

- професійне управління

- громіздкість управління та низька оперативність дій

- обмеження відповідальності акціонерів

- схильність до монополізації діяльності

Існують і спеціальні форми організації бізнесу: 8-корпорації, безприбуткові, державні корпорації, кооперативи, франчайзи.

Останнім часом дуже популярним є термін «малі підприємства» або фірми. Вони організовані в формі одноосібного володіння або партнерства, а не корпорації. Відповідно до Закону України «Про підприємство» до малих підприємств відносять згідно з критеріїв обсягу господарського обороту та чисельності працівників. На практиці чисельність працюючих залежить від галузі: промисловість та будівництво -до 200 осіб, в інших галузях виробничої сфери - до 50 осіб, у науці - до 100, у невиробничій сфері - до 25, в роздрібній торгівлі - до 15 осіб.

Малі підприємства створюють додаткові робочі місця, забезпечують швидку окупність витрат, оперативно реагують на зміну попиту споживача. Ця форма бізнесу дає змогу підприємцю швидко реалізувати свої інтереси, адаптуватися до місцевого ринку, знижувати накладні витрати порівняно з великими підприємствами, суттєво зміцнити економічну, фінансову базу місцевих органів влади, позитивно впливати на розвиток невеликих поселень.

Водночас малий бізнес не позбавлений суттєвих недоліків: нестабільність доходів, ризик втрати власного капіталу, ненормований робочий день підприємця, значно більший вплив економічних циклів, інфляція, недостатня підтримка з боку держави.


1   2   3   4

Схожі:

Основні поняття бізнесу І підприємства icon3. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом...
Основні поняття бізнесу І підприємства icon2. Кризи на рівні підприємства
У мікроекономіці використовується поняття «криза підприємства». В широкому розумінні цс означає процес, який ставить під загрозу...
Основні поняття бізнесу І підприємства iconПідприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Правові основи
Мета: знати поняття «економіка», методологію курсу, форми прояву законів І закономірностей, взаємозв’язок з іншими дисциплінами,...
Основні поняття бізнесу І підприємства icon1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
...
Основні поняття бізнесу І підприємства icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
Основні поняття бізнесу І підприємства iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Основні поняття бізнесу І підприємства iconКонспект лекцій з варіативної навчальної дисципліни циклу підготовки...
«Оцінка І управління вартістю бізнесу» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво...
Основні поняття бізнесу І підприємства iconЗакон кількості грошей. Інфляція, її основні види та характеристика....
Визначте поняття матеріального та нематеріального виробництва, виробничої та невиробничої сфери діяльності людей
Основні поняття бізнесу І підприємства iconАктуальність теми даного реферату визначається тим, що для розвитку...
Тому виникає потреба в застосуванні кредиту. Кредит є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки. Кредит – чи...
Основні поняття бізнесу І підприємства icon1. Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль
Основні поняття професійної моральності. Характеристика понять моральної свідомості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка