Міністерство освіти І науки України Донецький національний
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Сторінка1/5
Дата конвертації15.08.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти

і науки України
Донецький національний

університет

Економіко-правовий

факультет

Кафедра цивільного права та процесу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з курсу «право СОЦіАЛЬНОГО Забезпечення»

з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання

(для студентів денної форми навчання спеціальності «Правознавство»)
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

протокол № 1 від 30.08.2010 року


Донецьк 2011

ББКх305у30-21

Навчально-методичні матеріали з курсу “Право соціального забезпечення” з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання (для студентів денної форми навчання спеціальності «Правознавство») / Укл. Л.П. Амелічева, В.М. Швайковська, Ю.П. Уралова. – Донецьк. – ДонНУ. – 2011. – 69 с.

Навчально-методичні матеріали містять зміст програми по темах модулів, плани практичних занять, контрольні питання для самоперевірки при вивченні курсу і підготовки до складання заліків, тематику курсових і дипломних робіт з права соціального забезпечення, переліки нормативних актів і літератури, що рекомендуються, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів.


Укладачі: Л.П. Амелічева, доц., к.ю.н.,

В.М. Швайковська, доц., к.ю.н.,

Ю.П. Уралова, ст. викл.

Відповідальний за випуск: О.С. Янкова, доц., к.ю.н.


© Амелічева Л. П., Швайковська В. М., Уралова Ю.П., 2011

© Донецький національний університет, 2011

зміст


 1. Вступ ..............................................................................................................4

 2. Навчальна програма курсу. Література.......................................................9

 3. Модульне планування..................................................................................36

 4. Плани практичних занять.............................................................................39

 5. Організація самостійної роботи...................................................................58

 6. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань.....611. ВСТУП

1.1.Опис

Зміст дисципліни «Право соціального забезпечення» розкривається в темах, які об’єднуються в двох модулях:

Модуль 1. Загальні положення й правове регулювання пенсійного забезпечення

 1. Поняття, предмет, метод, принципи, система права соціального забезпечення.

 2. Джерела права соціального забезпечення.

 3. Соціально – забезпечувальні правовідносини.

 4. Пенсійне забезпечення за загальнообов`язковим державним пенсійним страхуванням.

 5. Недержавне пенсійне забезпечення.

Модуль 2. Страхові виплати у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, соціальні послуги, державна соціальна допомога, медичне обслуговування та захист прав у сфері соціального забезпечення

 1. Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності.

 2. Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з безробіттям.

 3. Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням.

 4. Державна соціальна допомога та соціальні послуги.

 5. Медичне обслуговування та медичне забезпечення громадян.

 6. Захист прав громадян у сфері соціального забезпечення.
ТемаДенне відділення

^ Кількість годин

Лек.

Практичні зан.

СРС

Вхідний контроль

-

2

-

^ Модуль 1. Загальні положення й правове регулювання пенсійного забезпечення

1.Поняття, предмет, метод, принципи, система права соціального забезпечення

2

1

1

2.Джерела права соціального забезпечення

2

1

2

3.Соціально–забезпечувальні правовідносини

-

-

3

4.Пенсійне забезпечення за загальнообов`язковим державним пенсійним страхуванням

8

3

5

5.Недержавне пенсійне забезпечення

2

1

5

Підсумкова контрольна 1

-

2

-

Модуль 2. Страхові виплати у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, соціальні послуги, державна соціальна допомога, медичне обслуговування та захист прав у сфері соціального забезпечення

6.Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності


4

1

2

7.Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв`язку з безробіттям4

1

4,08

8.Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв`язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням


4

1

6

9.Державна соціальна допомога та соціальні послуги4

1

5

10.Медичне обслуговування та медичне забезпечення громадян

-

1

4

11.Захист прав громадян у сфері соціального забезпечення

4

1

2

Підсумкова контрольна 2


-

2

-

Всього

34

16

39.081.2. Рівень дисципліни «Право соціального забезпечення»

На початку вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення» студенти повинні володіти знаннями з теорії держави та права та трудового права, вміти здійснювати обґрунтований аналіз юридичних норм, тлумачити правові норми, аргументувати правові рішення за конкретними юридичними справами. При підготовці до занять з права соціального забезпечення студенти повинні використовувати норми соціально-забезпечувального законодавства відповідно до теми, що вивчається.

При вивченні всіх тем рекомендується використовувати навчальну літературу:

Право социального обеспечения в Украине: Учебник / Л.И. Лазор [и др.]; Под общ. ред. Л.И. Лазор, С.Н. Прилипко, О.Н. Ярошенко. – Луганск: ООО «Виртуальная реальность».- 2010.- 456 с.

Право соціального забезпечення в Україні: Підручник / Л.І. Лазор [та ін.] ; За заг. ред. Л.І. Лазор, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Х.: Видавництво «ФІНН».- 2009.- 434 с.

Право соціального забезпечення: академічний курс : підручник для студентів вищ. навч. Закладів / П. Д. Пилипенко [та ін.] ; ред. П. Д. Пилипенко; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Ін Юре, 2008. - 499 с.

Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М. Право соціального забезпечення України // Навчальний посібник. К.: „Істина”. – 2007.

Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні // Підручник. – 7-е вид. Х.: „Одисей”. – 2007.

Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: Навч. посіб.-К.: Атака.-2006.-356с.

Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. –К.: Знання.-2005.-615с.;

Сташків Б.І. Теория права соціального забезпечення: Навч. посіб.-К.:Знання.-2005.-405с.;

Ціль: формування системи теоретичних знань і практичних навичок і вмінь у галузі права соціального забезпечення, законодавчих і інших нормативно–правових актів, які стосуються соціально-забезпечувальних відносин.

Завдання: Вивчення теорії права соціального забезпечення, набуття вмінь аналізу практики застосування норм соціально-забезпечувального законодавства, правового регулювання захисту прав громадян.

1.3. Навчальна дисципліна «Право соціального забезпечення» є дисципліною самостійного вибору факультету.

1.4. Викладацький склад

До викладання дисципліни «Право соціального забезпечення» залучені:

1) Амелічева Лілія Петрівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, канд. юрид. наук;

2) Швайковська Валентина Миколаївна - доцент кафедри цивільного права та процесу, канд. юрид. наук;

3) Уралова Юлія Павлівна - старший викладач кафедри цивільного права та процесу;

4) Правдиченко Аліна Анатоліївна – асистент кафедри цивільного права та процесу.

1.5. Методика викладання, форми та методи навчання

При викладенні дисципліни «Право соціального забезпечення» застосовується методика проблемного навчання, евристичне навчання, модульно-рейтингова система навчання. Навчання за курсом «Право соціального забезпечення» відбувається у формах лекцій, практичних занять, дискусій з проблемних питань трудового права, застосовуються такі методи навчання як мозкові атаки, рольові ігри тощо.

1.6. Мова викладення – українська, російська.

2. Зміст навчальної ПРОГРАМи КУРСУ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», нормативно-правові акти і ЛІТЕРАТУРА, що рекомендується

Модуль 1.

Загальні положення й правове регулювання пенсійного забезпечення

Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи, система права соціального забезпечення

Поняття соціального забезпечення населення, його відмінність від поняття соціального захисту населення. Право на соціальний захист як одне з основних соціально-економічних прав людини. Реформування системи соціального забезпечення. Види соціального забезпечення за законодавством України.

Поняття права соціального забезпечення, його роль і задачі. Місце права соціального забезпечення в системі права України, його зв`язок з іншими галузями права. Відмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей права.

Предмет права соціального забезпечення. Метод права соціального забезпечення, його особливості. Функції права соціального забезпечення.

Поняття й значення основних принципів права соціального забезпечення. Система права соціального забезпечення України.

Нормативні акти

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню: Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 359/2006 // Офіційний вісник України. - 2006.-№ 19.-Ст.1374.

Концепція соціального забезпечення населення України: постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. № 3758-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 6. – Ст. 32.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного й соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 25. – Ст. 195.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – 48. – Ст. 409.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Основи законодавства України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України . – 1998. - № 23. - Ст. 121.

Література

Антропов В.В. Система социальной защиты в Италии // Трудовое право. – 2006. – №4.- С. 76- 87.

Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної правової держави // Право України. – 2005. – № 10. – С.57.

Запара С.І. Соціальний діалог – вирішальний фактор розбудови громадянського суспільства // Запорізькі правові питання: тези доповідей щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання», м. Запоріжжя, 18-19 травня 2006р.- С.425-428.

Луцький Р. Щодо поняття соціального захисту державних службовців // Право України. – 2006. - №7. –С.114-115.

Ширант А.А. Соціальне забезпечення як об`єкт правового регулювання// Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. 2009. - № 14. - С.316-330.

Горбатенко О.В. Структура правовідносин із загальнообов`язкового державного пенсійного страхування. // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – 2009. - № 13. - С.331-345.

Тема 2. Джерела права соціального забезпечення

Поняття джерел права соціального забезпечення, їх класифікація. Особливості системи нормативних актів у сфері права соціального забезпечення, їх дія в часі, просторі і за колом осіб.

Конституція України як основне джерело права соціального забезпечення. Загальна характеристика основних законів, що регулюють правовідносини із соціального забезпечення громадян. Законодавство про пенсійне забезпечення. Загальна характеристика інших найважливіших джерел права соціального забезпечення.

Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.

Нормативні акти

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної ради України. – 1996. - № 30. – Ст.141.

Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню: Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 359/2006 // Офіційний вісник України. - 2006.-№ 19.-Ст.1374.

Про схвалення Концепції про подальше проведення пенсійної реформи: розпорядження Кабінету Міністрів України 14 жовтня 2009 р. № 1224-р // Офіційний вісник України. - 2009.-№ 81.-Ст.2752.

Про проект Концепції соціального забезпечення населення України: постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. № 3758-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 6. – Ст.32.

Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування: Основи законодавства України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України . – 1998. - № 23. - Ст. 121.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст. 409.

Література

Гущин А.И. Особенности интеграции и дифференциации в развитии системы права социального обеспечения / А.И. Гущин // Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 28–30 мая 2009 г. / Моск. гос. юрид. акад. ; под ред. К.Н. Гусова. – М., 2009. – С. 474–479.

Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения России. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук. Специальность : 12.00.05. - 2009. – М. – 405 с.

Швець В.О. Перспективи розвитку законодавства про пенсійне забезпечення суддів // Запорізькі правові питання: тези доповідей щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання», м. Запоріжжя, 18-19 травня 2006 р.- С.454-455.

^ Тема 3. Соціально – забезпечувальні правовідносини.

Поняття, зміст та класифікація соціально-забезпечувальних правовідносин.

Поняття й правовий статус суб'єкта соціально-забезпечувальних правовідносин. Види й система соціально – забезпечувальних органів в Україні (державних й недержавних).

Нормативні акти

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

Концепція соціального забезпечення населення України: постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. № 3758-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 6. – Ст. 32.

Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 525-р // Офіційний вісник України. - 2005.-№ 51.-Ст. 3205.

Література

Кульчицька О. Суб’єкти, що сприяють у отриманні соціального забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХП регіональної науково-практичної конференції 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім.. І. Франка, 2006. – С. 287-288.

Синчук С. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХП регіональної науково-практичної конференції 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім.. І. Франка, 2006. – С. 304-307.

Шкапко Т. Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин по пенсійному забезпеченню інвалідів. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХП регіональної науково-практичної конференції 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2006. –С. 314-316.

Тема 4. Пенсійне забезпечення за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

Право громадян України на пенсійне забезпечення, його реалізація і значення. Реформування системи пенсійного забезпечення. Види пенсійного забезпечення. Роль в системі пенсійного забезпечення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Поняття страхового стажу, його види. Роль страхового стажу у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Поняття пенсії, її характерні риси. Види пенсій за солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (перший рівень загальнообов'язкового державного пенсійного страхування). Поняття та характерні риси пенсії за віком у солідарній системі. Права та умови призначення пенсії за віком у солідарній системі. Розмір пенсій за віком при неповному страховому стажі. Значення Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року у ході становлення системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пенсії за віком на пільгових умовах. Надбавки й підвищення пенсій за віком.

Пенсії з інвалідності, поняття та характерні риси. Умови призначення пенсій з інвалідності. Медичні й правові критерії інвалідності, групи інвалідності. Види пенсій з інвалідності, їх розмір, умови призначення.

Поняття та особливості призначення пенсії на випадок утрати годувальника, їх розмір. Особи, які мають право на цей вид пенсії.

Пенсії деяким та окремим категоріям громадян за спеціальними законами у сфері пенсійного забезпечення.

Види пенсій за накопичувальною системою (другий рівень загальнообов'язкового державного пенсійного страхування). Умови та порядок начислення й виплати довічних пенсій та одноразових виплат застрахованим особам.

Нормативні акти

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 10 липня 2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. –2003. - № 49-50. – Ст.376.-№ 51.-СЧт.376.

Про наукову й науково-технічну діяльність: Закон України від 1 грудня 1998 р. № 284-Х1У // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст.20.

Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 29. – Ст. 29.

Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХП // Відомості Верховної Ради України. –1992. - № 3. – Ст. 10,11.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців й членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 5. – Ст.190.

Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 45. – Ст. 425.

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 19 грудня 1991 р. № 2001-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 16. – Ст. 200.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 3. – Ст. 17.

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 8. – Ст.56.

Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України. –1998. - № 15. – Ст. 569

Про схвалення Концепції про подальше проведення пенсійної реформи: розпорядження Кабінету Міністрів України 14 жовтня 2009 р. № 1224-р // Офіційний вісник України. - 2009.-№ 81.-Ст.2752.

Положення про Пенсійний Фонд України: постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 1261 // Офіційний Вісник України. – 2007. - № 81. – Ст. 3025.

Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 919 // Офіційний вісник України. –2006. - № 27. – Ст. 1958.

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: постанова Правління Пенсійного Фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 // Офіційний вісник України. - 2005.-№ 52.-Ст. 3383.

Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 937 // Офіційний вісник України. - 2007.-№ 53.-Ст. 2160.

Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян: постанова Кабінету Міністрів України № 1783 від 20 листопада 2003 р. //Офіційний вісник.-2003.-№47.-Ст.2431.

Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню: Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 359/2006 // Офіційний вісник України. - 2006.-№ 19.-Ст. 1374.

Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсії та нарахування надбавки до пенсії: постанова Кабінету Міністрів України № 1151 від 24 липня 2003 р. //Офіційний вісник.-2003.-№31.-Ст.1609.

Література

Астрахан Е.И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих. -М.: Госюриздат, 1961.

Бойченко Ганна Миколаївна. Особливості правового регулювання пільгового забезпечення працівників в умовах ринкової економіки: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 18с.

Гаврилечко Ю. Вихід на пенсію: особливості чинного законодавства // Праця і Закон.-2007.-№ 7.-С.12-13.

Дідковська Т.О. Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

Чирков С.А. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, выехавших на постоянное жительство за границу. Дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук. Специальность: 12.00.05. – М. - 2009. - 182 с.

Жила О. Пільговий стаж підтверджують комісії // Вісник Пенсійного Фонду України.-2007.-№1.-С.18-19.

Коваль І. Питання виплат пенсій громадянам України у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України .-2007.-№ 9.-С.24-25.

Короленко Н. Пенсійні правовідносини у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: поняття та особливості // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№ 7.- С.111-114.

Кременчук І. Накопичувальний пенсійний фонд як одна із складових пенсійного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№ 5.- С.100-103.

Надточій Б., Демчук Л. Коментар до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». - К.: ЮРінкомІнтер.-2007.-512 с.

Никитенко В. Поліпшення пенсійного забезпечення громадян України // Вісник Пенсійного Фонду України.-2007.-№1.-С.32-33.

Нікулова І. Оскарження дії або рішення органів Пенсійного Фонду України // Вісник Пенсійного Фонду України.-2006.-№9.-С.24-25.

Оклей І. До питання становлення і розвитку законодавства про пенсійне забезпечення: історико-правовий аспект // Вісник Академії правових наук України.-2006.-№2.-С.237-245.

Пилипенко П.Д., Буряк В.Я., Синчук С.М. Право соціального забезпечення: Навч. пос. / Під ред. П.Д. Пилипенка.-К.: Видавничий Дім «Ін Юре».-2006.- 496 с.

Понікаров В.Д., Топоркова М.М. пенсійне та соціальне забезпечення: Підруч.-Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК».-2006.- 400 с.

Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения. - М.: Изд-во МГУ, 1974.

Тищенко О. Пенсійна реформа в Україні: безнадійний провал чи стратегія на майбутнє? // Праця і Закон.-2007.-№ 7.-С.16-18.

Фещук В. Пенсійна реформа в Україні: фінансово-правовий аспект // Право України .-2006.-№ 9.-С.94-97.

Тема 5. Недержавне пенсійне забезпечення

Поняття системи недержавного пенсійного забезпечення. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення. Суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення.

Види пенсійних виплат, що здійснюються застрахованим особам недержавного пенсійного забезпечення.

Поняття пенсійного контракту, пенсійної схеми недержавного пенсійного фонду, договорів про недержавне пенсійне страхування із недержавними страховими організаціями, депозитних пенсійних рахунків банківських установ та ін. у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Нормативні акти

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№ 47-48.-Ст.372.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. – Ст. 1.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-111 // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 5-6.-Ст.30.

Про страхування: Закон України від 7 березня 2003 року № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 18.-Ст.78.

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів: розпорядження Держфінпослуг вiд 18.05.2006 № 5793 // http://www.dfp.gov.ua

Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду: Розпорядження Держфінпослуг вiд 16.12.2004 № 3100 // http://www.dfp.gov.ua

Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених в системі недержавного пенсійного забезпечення: Затв. Розпорядж. Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.02.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - № 17. – Ст. 680.

Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем: розпорядження Держфінпослуг вiд 17.08.2004 № 2080 // http://www.dfp.gov.ua

Про затвердження плану заходів з проведення роз’яснювальної роботи з питань недержавного пенсійного забезпечення на 2007-2008 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року № 364-р // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 2007 рік.

Про створення робочої групи з розробки концепції єдиної галузевої системи недержавного пенсійного забезпечення працівників вугільної промисловості України: розпорядження Міністерства вугільної промисловості України від 20 січня 2006 року № 1-р // Поточний архів Міністерства вугільної промисловості України за 2006 рік.

Относительно порядка налогообложения суммы пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения: Письмо Государственной налоговой администрации // Праця і зарплата. – 2005. - № 22.

Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду: розпорядження Держфінпослуг вiд 02.04.2008 № 424 // http://www.dfp.gov.ua

Про затвердження Вимог до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів: розпорядження Держфінпослуг вiд 18.01.2007 № 6662 // http://www.dfp.gov.ua

Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів: розпорядження Держфінпослуг вiд 29.08.2006 № 6154 // http://www.dfp.gov.ua

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів: розпорядження Держфінпослуг вiд 29.12.2003 № 186 // http://www.dfp.gov.ua

Про внесення змін до Порядку застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу: розпорядження Держфінпослуг вiд 18.05.2006 № 5791// http://www.dfp.gov.ua

Література

Григоренко Є. Коментарі до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Вісник Пенсійного Фонду України.-2007.-№1.-С.16-17.

Демченко Н. Недержавне пенсійне забезпечення: переваги і недоліки // Праця і Закон.-2007.-№ 7.-С.14-15.

Дригваль Н.П. Роль держави у формуванні системи недержавного пенсійного забезпечення // вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – Вип. 2. – С. 47-55.

Надієнко О.І. Створення недержавної системи пенсійного забезпечення: вітчизняна практика та міжнародний досвід // Запорізькі правові питання: тези доповідей щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання», м. Запоріжжя, 18-19 травня 2006р.- С.439-441.

Постригань Т. Види та форми соціального захисту працівників в трудових правовідносинах // Юридичний журнал.-2007.-№ 3.-С.41-44.

Сандлер Д. Особливості впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення // Віче. – 2007. – С. 37.

Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України .-2007.-№ 7.-С.38-41.

Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – 2007. - № 74. – С. 22.

Модуль 2.

Страхові виплати у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, соціальні послуги, державна соціальна допомога, медичне обслуговування та захист прав у сфері соціального забезпечення

^ Тема 6. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності

Поняття соціального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності. Особи, які мають право на цей вид забезпечення. Види матеріального забезпечення й соціальних послуг, які надаються особам, що застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Страхові випадки, які надають право на отримання допомоги та послуг у разі тимчасової втрати працездатності. Страховий (трудовий) стаж, порядок його обчислення та його вплив на розмір допомоги.

Допомога з тимчасової втратою працездатності, підстави для її призначення. Види допомоги в залежності від страхового випадку. Розмір допомоги, її залежність від страхового стажу.

Допомога у зв`язку з вагітністю та пологами, умови її надання, тривалість виплати та розмір.

Одноразова допомога при народженні дитини. Право на отримання цієї допомоги. Розмір допомоги.

Право громадян на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Терміни надання цієї допомоги та її розмір.

Допомога на поховання та її розмір.

Право громадян на санаторно-курортне лікування та оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування у зв`язку з утратою працездатності.

^ Нормативні акти

Про затвердження Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: постанова Правління Фонду соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами від 2 червня 2005 року № 62: праця і зарплата.-2005.-№ 8.-Ст.31.

Порядок визначення розміру допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб`єктам підприємницької діяльності – фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування: постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р . № 698. // Зібрання законодавства України. – 2000. - № 6. – Ст. 293.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 40. – Ст.1802.

Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності: постанова Кабінету Міністрів Україні від 19 жовтня 1998 р. № 1658 // Офіційний вісник України . – 1998. - № 42. – Ст. 1556.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст.409.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-Ш // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст. 310.

Про обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р . № 571 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 17. – Ст. 629.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2213. – Ш // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 8. – Ст.309.

Література

Кульчицька О.І. До питання про правову природу допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у системі державного соціального страхування // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 496-499.

Максимчук В. Призначення допомоги і надання соціальних послуг у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бюл. Нац.. служби посередництва і примирення. – 2006. - № 10. – С. 21-32.

Сухомлін І. Відповідальність в межах страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю // Бізнес: Зб. системат. Законодавства. – 2007. - № 7. – С. 157-160.

Тема 7. Соціальне за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття

Поняття соціального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Категорії осіб, які мають право на цей вид соціального забезпечення.

Види матеріального забезпечення, які надаються особам, що застраховані на випадок безробіття.

Допомога по безробіттю, умови та тривалість її виплати.

Розмір допомоги по безробіттю, його залежність від страхового (трудового) стажу.

Одноразова допомога для організації безробітними підприємницької діяльності.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

Право на допомогу по частковому безробіттю.

Види послуг, що надаються з метою забезпечення зайнятості та працевлаштування населення.

Підбір підходящої роботи.

Припинення, відкладення виплат із матеріального забезпечення на випадок безробіття, порядок та строки.

Забезпечення незастрахованих осіб.
^

Нормативні акти


Про затвердження Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: постанова Правління Фонду соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами від 2 червня 2005 року № 62: праця і зарплата.-2005.-№ 8.-Ст.31.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 40. – Ст.1802.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст.409.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-Ш // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст. 310.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2213. – Ш // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 8. – Ст.309.

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3483-IV // Офіційний Вісник України. – 2006. - № 11. – Ст. 701.

Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 року № 357 // Офіційний Вісник України. – 2006. - № 12. – Ст. 815.

Положення про Міністерство праці та соціальної політики: Указ Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 35. – Ст. 1482.

Положення про порядок організації й проведенню оплачуваних громадських робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Вісник законодавства України. – 1998. - № 17. – Ст. 101.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 307 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2237.

Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного та особи, яка перебувала на його утриманні: наказ Міністерства праці і соціальної політики від 20 листопада 2000 р. № 309 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2239.

Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20 листопада 2000 р. № 308. // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2238.

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 10 січня 2001 р. № 1 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст.195.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України . – 2000. - № 22. – Ст. 171.
^
Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 14.

Література

Басай О.В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 20 с.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Розробники: Чернега О. Б, д е н., проф., Білозубенко В. С., к е н., доц., Абрашка О. В., к е н., ст вик
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Бобкова А. Г., Валітов С. С., Гринюк Р. Ф., Малига В. А., Моісєєв О. М., Янкова О. С., Петренко Г. О
Міністерство освіти І науки України Донецький національний icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний морський...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки України національний університет харчових технологій

Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені в. Н. Каразіна

Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка