Методичні рекомендації
Скачати 273.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Сторінка2/2
Дата конвертації15.08.2013
Розмір273.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2

^ Зразок заяви студента на виконання бакалаврської роботи
Завідувачу кафедри права

проф. Мережку О.О.

студента (ки) 5-го курсу

економіко-правового факультету

денної (заочної) форми навчання

Іванова Івана Івановича,

ЗАЯВА

Прошу Вас затвердити мені тему дипломної (бакалаврської) роботи «Акціонерні товариства як суб'єкти господарювання» та призначити наукового керівника (зазначити науковий ступень, посаду, прізвище та ініціали)

«_____»____________ 201__ р. Підпис

Додаток 2Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ лінгвістичний університет

^ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра права


БАКАЛАВРСЬКА робота
на тему:
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
студента 5 курсу

економіко-правового факультету

денної форми навчання

Іванова Івана Івановича
Науковий керівник :

___________________________

посада, науковий ступень, прізвище, ініціали, підпис


«Допустити до захисту у ДЕК»

Завідувач кафедри права

д.ю.н., проф. Мережко О.О.

________________

(підпис)
Київ – 2013

Додаток 3
Зразок-приклад оформлення плану бакалавської роботи
ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................3
^ РОЗДІЛ 1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЯК КОРПОРАТИВНИЙ СУБЄКТ
1.1. Акціонерне товариство в системі корпоративних правовідносин.....................7

1.2. Ознаки та види акціонерних товариств...............................................................15
^ РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО (КОРПОРАТИВНОГО) КАПІТАЛУ
2.1. Поняття, сутність та соціальне значення корпоративної форми власності..........................................................................................................................33

2.2. Правове регулювання збільшення статутного капіталу АТ шляхом

додаткової емісії акцій….…………………………………………..............................42
^ РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
3.1. Права загальних зборів акціонерного товариства при додатковій емісії акцій.................................................................................................................................51

3.2. Повноваження наглядової ради і правління АТ з питань додаткової

емісії акцій......................................................................................................................57

    1. Проблемні питання, що виникають у процесі діяльності акціонерних

товариств та шляхи їх вирішення.................................................................................63
ВИСНОВКИ...........................................................................................................79
РЕЗЮМЕ ……………………………………………….…….…………….….…83
RESUME ………………………...………………………………….…….……....85
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................................................................86
ДОДАТКИ……………………………………..………………….…………..….91

Додаток 4
^ Зразок оформлення джерелНазва джерела

Зразок оформлення

Один автор

Захарченко П.П. Історія держави і права України: підручник /П.П. Захарченко. – К.: Атіка, 2004. – 325 с.

Два автори

1. Кузьминець О.Історія держави і права України /О. Кузьминець, В.Калиновський. – К.: Атіка, 2010. – 340 с.
2. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2009.- С. 35.
3. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с.

Три і більше авторів

Тищик Б.Й. Становлення державності в Україні (1917-1922) /Б.Й. Тищик, О.А. Вівчаренко, Н.О. Лешкевич. – Коломия: Вік, 2012. – 180 с.


Монографії

Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 264 с.


Підручники, навчальні посібники

1. Гражданское право: Учебник. В 2-х ч. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1998. – Ч. 2. – 784 с.
2. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстиніан, 2007. – 912 с. (Серія «Аномалії цивільного права).
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положення. 2-е изд. – М.: Статут, 2005. – 842 с.Коментарі

кодексів

Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 2009. – 848 с.


Матеріали конференцій, з’їздів


1. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2010. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
2. Пендяга А.Л. Деліктні зобов’язання (особливості регулювання за Цивільним кодексом України) // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: посткодифікаційний період». – Київ.: В-во КНУ ім. Т.Шевченка, 2009. – С. 379-382.

Багатотомне видання

Литвин В.М. Договірне право: у 3 т. /В.М. Литвин. – К.: Альтернатива, 2011. – Т. 1. З найдавніших часів до кінця

XVІІІ ст. – 640 с.

Енциклопедичне видання (багатотомне)

Юридична енциклопедія: в 6 т. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – 723 с.

Енциклопедія (однотомна)

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза, 1996. – 417 с.

Публікація у науковому журналі

Міхновський М. Правове становище холдингових компаній/ М. Міхновський// Правові читання. – 1998. – № 2. – С. 25-29.

Публікація у тижневику

Мицик Ю. Гарантії охорони права власності / Ю. Мицик// Дзеркало тижня. – 2009. – 11 липня.

Словники

1. Тимченко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.


Міжнародні конвенції, договори, акти

1. Брюссельська конвенція “Про відповідальність операторів ядерних суден” від 25 травня 1962р. Офіційний переклад. – К.: МЗС України, 1995. – 8 с.
2. Конвенція „Про ядерну безпеку” від 20 вересня 1994 р. // Ядерне законодавство (збірник нормативно-правових актів). – К.: Ін Юре, 1998. – С. 517-527.

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.
2. Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 р. – К.: Вічне, 2003. – 304 с.

3. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с.
4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення": Прийн. 24.02.1994 р. № 4004 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. - N 27. - ст. 218.
5. Закону України „ Про захист економічної конкуренції” від 11.01.01р. // Голос України. – 2001. - № 37. – С. 4-8.
6. Постанова КМУ «Про затвердження Правил дорожнього руху» від 10.10.2001 р. № 1306 // ВВР України від 03.03.1993. - № 31.- ст. 338.


Дисертації

Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України: Дис. … докт. юрид. наук. – К., 2000. – 372 с.


Автореферати дисертацій

Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой договорной ответственности. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Л., 1985. – 18 с.


Частина книги, періодичного, продовжува-ного видання


1. Алексеева А.Л. Результати практичного застосування новітніх тенденцій розвитку цивільного законодавства // Аномалії в цивільному праві України: Навч.–практ. посібник // Відп. ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 220.
2. Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда // Советское гражданское право: В 2-х т. – Л.: ЛГУ, 1982. – Т. 2. – 360 с.


Електронні ресурси

  1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України.

  2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2011”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2011. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

  3. Юридический словарь [Електороний ресурс]. – Режим доступу : http: // dic.academic.ru/ dic.nsf /lower/14458

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).


Судова практика

1. Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 17 листопада 1993 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. - № 3. – Ч. 2. – С. 37-38.
2. Постанова Пленум Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Збірник Постанов Пленуму ВСУ (1963-1997). – Сімферополь.: Таврія, 1997. – С. 215.
3. Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 26 грудня 2001 р. (витяг) // Рішення Верховного Суду України (Щорічник) / Під заг. Ред. Голови ерховного Суду України В.Т. Маляренка.- К. – 2002. – С. 52-54.

4.

неопублікована правозастосовча практика

1.Архів Верховного суду України, 2005. – Справа № 94/239.

2. Архів Вищого господарського суду України, 2007 – Справа № 32/335
Календарний план дослідження

Графік

підготовки бакалаврських робіт студентами

IV курсу ЕПФ спеціальності «Правознавство»*
п/п

Вид роботи


Термін виконання

Примітки

1.


Вибір теми роботи
2.


Затвердження теми випускної роботи та призначення наукового керівника3.

Розробка та подання науковому керівнику плану випускної роботи4.


Затвердження плану випускної роботи науковим керівником5.

Попереднє ознайомлення та опрацювання джерел6.


Визначення предмету дослідження, його мети та завдань7.


Збір та опрацювання джерел
8.


Написання випускної роботи в чорновому варіанті.9.


Подання чорнового варіанту дипломної роботи науковому керівнику10.


Доопрацювання випускної роботи та реалізація зауважень наукового керівника11.


Остаточне оформлення випускної роботи та подання її на кафедру12.


Рецензування роботи
13.

Попередній захист дипломної роботи на кафедрі.14.

Захист дипломної роботи на ДЕК.

* Примітка: Порушення графіка підготовки дипломної роботи дає підстави ДЕК на зниження її оцінки.

1   2

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Методичні рекомендації iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка