Методичні рекомендації
Скачати 273.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Сторінка1/2
Дата конвертації15.08.2013
Розмір273.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

К
ИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до написання та захисту

дипломних робіт
(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Київ–2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Київський національний лінгвістичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчально-виховної роботи

__________доц. Соловей М.І.

„____” __________________ 2012 р.

Декан економіко-правового факультету

___________проф. Шутов О.Г.

„____” __________________ 2012 р.
^

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдо написання та захисту дипломних робіт
(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
напрям підготовки „Правознавство”


Київ – 2012

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство” /Уклад. Гаращенко Л.П. – К., 2012. – 19 с.


Укладач: Гаращенко Л.П., кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри права

Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол № від 2012 року).

^ 1. ОСНОВНІ НОРМАТИВНI ВИМОГИ ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ

РОБОТИ
1.1. Загальні положення
Методичні рекомендації розроблені на підставі положень Закону України „Про вищу освіту”, наказу Міністерства освіти України від 31.07.1998 р. № 285 „Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Захист бакалаврської роботи є складовою частиною державної атестації, що проводиться з метою встановлення відповідності рівня якості підготовки студентадо вимог освітньо-квалі фікаційної характеристики, освітньо-професійної програми за напрямом підготовки.
^ 1.2. Мета бакалаврської роботи

Бакалаврська робота завершує підготовку бакалавра в Університеті та показує його готовність вирішувати теоретичні та практичні завдання. Вона являє собою теоретичне (експериментальне) дослідження актуальної проблеми. Під час виконання роботи студенти розвивають навички використання набутих знань для вирішення практичних правових питань, вміння узагальнювати та систематизувати нормативний та науково-практичний матеріал.

При написанні бакалаврської роботи зі спеціальності „Правознавство” студент повинен вміти:

- систематизувати, закріпити і поглибити теоретичні і практичні знання із загальних та спеціальних дисциплін за напрямком фахової підготовки;

- застосувати одержані знання і навички при вирішенні практичних завдань;

- аналізувати і використовувати методичну, нормативну, довідкову, наукову літературу та методи досліджень;

- проводити системний правовий аналіз об'єкта дослідження та аналіз отриманих

результатів, самостійно формулювати висновки;

- оформити роботу згідно встановлених в Університеті вимог.
^ 1.3. Керівництво бакалаврською роботою

Написання бакалаврської роботи здійснюється студентом під керівництвом професора, доцента або інших досвідчених науково-педагогічних працівників Університету. Керівник визначає питання, які підлягають вивченню, структуру роботи, терміни виконання етапів, вказує необхідну літературу та інші матеріали (звіти і документацію, отриману на підприємстві під час проходження

практики, стажування, під час науково-дослідної роботи студентів, тощо).

Закріплення керівників для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра проводиться до завершення теоретичного курсу навчання у першому семестрі; для студентів аочної форми навчання – під час складання сесії перед переведенням на випускний курс, залежно від терміну навчання.
^ 1.4. Термін виконання бакалаврської роботи

На початку теоретичного навчання у восьмому семестрі (для студентів заочної форми навчання – в останньому) керівник видає студенту завдання для написання бакалаврської роботи.

Для виконання бакалаврської роботи навчальним планом відводиться 14 тижнів, які складаються з проходження практики (4 тижні) та безпосереднього виконання бакалаврської роботи в Університеті (10 тижнів).

Науковий керівник контролює написання бакалаврської роботи студента згідно визначеного графіка підготовки бакалаврських робіт.
^ 1.5. Рецензування бакалаврських робіт

За місяць до початку захисту робіт кафедра призначає рецензентів. Рецензентами можуть бути професори, доценти, старші викладачі інших ВНЗ, юристи, адвокати. За 10 календарних днів до захисту бакалаврська робота разом з відгуком наукового керівника (додаток №2) повинна бути подана рецензенту для вивчення та підготовки рецензії. У рецензії повинні бути відображені питання актуальності теми, рівень розкриття питань завдання на бакалаврську роботу, позитивні сторони та недоліки роботи, оцінка рівня професійної підготовки студента. У висновку надається оцінка, на яку заслуговує робота, та пропозиція щодо присвоєння кваліфікаційного рівня (додаток №4).

Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту.

^ 1.6. Попередній захист бакалаврських робіт та допуск до захисту

Закінчена бакалаврська робота подається студентом керівнику з підписаною рецензією. Після перевірки документів керівник подає роботу завідувачу кафедри для прийняття рішення про допуск до попереднього захисту.

Попередній захист бакалаврських робіт на кафедрі проводять не пізніше, ніж за 5 кадендарних днів до офіційного захисту, після чого завідувач кафедри допускає роботу до захисту у державній екзаменаційній комісії (додаток № 2).

Якщо бакалаврську роботу не було представлено на попередній захист і не отримано допуску завідувача кафедри, робота може бути допущена до захисту тільки після додаткової рецензії завідувача кафедри. У випадку, коли бакалаврська робота не підготовлена і завідувач кафедри не знаходить можливості допустити студента до захисту, питання розглядається на позачерговому засіданні кафедри та матеріали подаються державній екзаменаційній комісії (не пізніше ніж за один календарний день до дня офіційного захисту).

^ 1.7. Захист бакалаврських робіт

Не пізніше одного дня до початку захисту бакалаврських робіт у державну комісію подають:

- бакалаврську роботу, зшиту у тверду обкладинку;

- письмовий відгук наукового керівника;

- письмову рецензію на бакалаврську роботу.

Захист бакалаврських робіт проводять на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше, ніж половини її складу. Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати 20 хвилин. Для розкриття змісту бакалаврської роботи слухачу надається не більше 10 хвилин. Результати захисту бакалаврських робіт оцінюють за 4-х бальною системою.
^ 2. ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

Бакалаврська робота студентів ІУ курсу економіко-правового факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, виконується за однією із дисциплін кафедри права відповідно до спеціалізації і затвердженого навчального плану.

Бакалаврська робота є кваліфікаційним документом ступеневої вищої освіти на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, його готовність до продовження під керівництвом консультантів, а також самостійно до наукової та практичної роботи, і приймає рішення про присвоєння кваліфікації і видачу йому диплому бакалавра.

Тема бакалаврської роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне й прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку юридичних наук і господарської практики. Випускник може скористатися запропонованою тематикою випускних робіт, яку розробляє кафедра права і затверджує Вчена рада економіко-правового факультету. Йому надається також право вибрати свою тему дослідження. Тема роботи має бути узгоджена з науковим керівником випускної кафедри.

Завдання не повинно мати характер експериментального, теоретичного або розрахунково-аналітичного дослідження, розробки методичного плану, математичного моделювання, нових методів, оптимізаційних розрахунків.

Предметом теми кваліфікаційної бакалаврської роботи не можуть бути проблеми загального науково-теоретичного (реферативного), загального виробничо-технічного (технологічного), загального організаційно-управлінського характеру.

Мета виконання бакалаврської роботи не передбачає проведення наукових, експериментальних, теоретичних, розрахунково-аналітичних досліджень, проте в роботі можуть бути використані дані експериментальних, теоретичних, розрахунково-аналітичних досліджень, а також не передбачає розроблення моделі чи методичних матеріалів, математичного моделювання, оптимізаційних розрахунків, але в роботі можуть бути наведені такі дані, особливо якщо цього потребує тема.
Обов’язкова вимога до випускної роботи – її конкретність, наукова обґрунтованість і практична цінність, застосування матеріалів юридичної практики.

Студенти денної форми навчання можуть одержати необхідний емпіричний матеріал в установах, організаціях та підприємствах, де вони проходять практику, а студенти інших форм навчання – за місцем роботи.

Тему роботи випускники обговорюють з науковими керівниками і за умови їх згоди запропоновані теми розглядаються кафедрою права і затверджуються Вченою радою економіко-правового факультету. Питання про заміну затвердженої теми випускної роботи вирішується кафедрою і затверджується розпорядженням декана факультету.

Перед випускниками ставляться конкретні завдання по підготовці роботи, а також визначаються терміни їх виконання. Науковий керівник здійснює контроль регламенту підготовки роботи, слідкує, щоб вона виконувалася на високому науковому рівні, готує відгук про роботу.
^ 3. ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Загальний зміст бакалаврської роботи передбачає:

- постановку мети роботи, визначення та формулювання завдань для її досягнення;

- стислий аналіз стану проблеми, що розглядається, за матеріалами вітчизняних та зарубіжних публікацій (літературний огляд за останній 10-літній період);

- поглиблений комплексний екологічний аналіз об'єкта, на базі якого виконується робота;

- теоретичний аналіз процесу, що розглядається в роботі, та його екологічний аналіз;

- порівняльний аналіз відповідності стану досліджуваного об'єкта вимогам його екологічності;

- аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, що використовується в процесі дослідження;

- висновки;

- обґрунтування конкретних пропозицій щодо підвищення екологічності об'єкта дослідження.

Бакалаврська робота складається з таких елементів:

- обкладинка та титульний аркуш (оформляється відповідно до зразка, додаток 3);

- завдання на кваліфікаційну роботу (див. додаток 1);

- зміст;

- перелік умовних позначень (за необхідності);

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).
У змісті роботи вказуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкової сторінки кожного. План роботи має відображати суть проблеми, її зміст та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими й зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми: формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження.

Перший розділ основної частини структурно може складатися з 2-х підрозділів. Тут слід розкрити науково-теоретичну сутність обраної для дослідження проблеми та зробити критичний огляд відповідних літературних джерел.

У другому розділі необхідно дати загальну характеристику об’єкта дослідження. Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми). Завершити розділ доцільно стислим викладом результатів аналізу стану об’єкта дослідження та коротким висновком.

Третій розділ повинен містити обгрунтувані пропозиції випускника, які сприятимуть досягненню мети сформульованої у вступі. Структурно він має складатися з 1-2 підрозділів. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на результатах аналізу, проведеного в другому розділі роботи.

Розділ “Висновки” передбачає стислий виклад узагальнень з питань, що досліджувались.

Додатки складають схеми, таблиці, статистичний та інший емпіричний матеріал, що був зібраний, систематизований і використаний при дослідженні.

Розділ “Список використаних джерел” вміщує перелік нормативно-правових актів та літературних джерел, що були використані при підготовці та написанні роботи.

Загальний обсяг бакалаврської роботи повинен складати 40-50 друкованих сторінок.

Випускна робота має бути виконана та оформлена охайно, без помарок та виправлень.

Текст роботи має бути надрукований комп’ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210х297 мм).

Сторінки обмежуються полями: ліве – 25 мм, праве - 10, верхнє та нижнє – 20 мм. При оформленні роботи за допомогою комп’ютера використовують шрифт Times New Roman, розмір 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Викладення тексту кожного розділу та підрозділу, а також вступу та заключення слід починати з нової сторінки.

Відстань між заголовками та текстом не повинна перевищувати 20 мм. Переноси слів у заголовках не дозволяються. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається.

Розділи позначаються порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи позначають номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1.2., або 2.1, 2.2, 2.3 тощо).

Нумерація сторінок бакалаврської роботи має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульному аркуші (перша сторінка бакалаврської роботи) номер проставляти не слід.

Формули, які приводяться в роботі, в рукописному варіанті слід вписувати чорним чорнилом (пастою) і нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу.

Допускається й інший підхід до нумерації формул: усі формули, вміщені в текст випускної роботи, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: (5) означає п’яту формулу, вміщену у текст роботи.

Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. В тексті роботи мають бути присутніми посилання на всі вміщені рисунки.

В тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки, таблиці, а також цитати, що їх наведено у випускній роботі. Поодинокі посилання на першоджерела можна здійснювати у виносках, що роблять знизу під текстом на відповідній сторінці (у виносці вказуються: прізвище та ініціали автора, найменування джерела, видавництво, рік видання та сторінка). Інший спосіб полягає у використанні квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад: [6, с.17]). Цей спосіб є більш зручним, особливо для джерел, посилання на які використовується неодноразово.

Перелік джерел інформації, що була використана під час виконання випускної роботи, укладають у встановленій послідовності:

 • Закони України.

 • Ілюстрації та нормативні акти, видані міністерствами, установами та відомствами.

 • Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

 • Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

По кожному з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела вміщуються у перелік в алфавітному порядку (згідно з українським або латинським - для іншомовних видань – алфавітом).

Додатки до бакалаврської роботи оформляють наступним чином: у правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово “Додаток” та вказують його порядковий номер (знак “№” перед цифрою не ставиться). Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті випускної роботи. Нумерація додатків здійснюється наскрізно, підряд, від першого до останнього, арабськими цифрами.

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, ілюстративні схеми, комп’ютерні розрахунки тощо), повинні мати заголовок, у якому відображено зміст інформації, що її має той чи інший додаток. При наявності у студента довідок про впровадження, авторських свідоцтв, актів впровадження тощо, їх (або їх копії) теж вміщують у додатки до роботи.

Порядок комплектації завершеної випускної роботи наступний:

 1. Титульний аркуш.

 2. Відгук наукового керівника.

 3. Рецензія на випускну роботу.

 4. Зміст випускної роботи із зазначенням сторінок, з яких починається викладання тексту відповідних розділів та підрозділів (назви розділів, що наведені у змісті та в тексті роботи, повинні повністю збігатися).

 5. Вступ.

 6. Основна частина, поділена на розділи та підрозділи.

 7. Висновки.

 8. Список використаних джерел.

 9. Додатки.

Оформлена відповідно до сформульованих вимог та повністю укомплектована бакалаврська робота повинна бути переплетена (зброшурована) у твердій обкладинці.

На титульному аркуші та на останній сторінці студент повинен поставити свій підпис та дату остаточного завершення роботи.

Завершену роботу студент подає науковому керівникові для підготовки відгуку на неї. Відгук наукового керівника має містити характеристику кожного з розділів виконаної роботи, а також висновки про теоретичний рівень, глибину дослідження, цінність конкретних рекомендацій студента та ступінь їх обґрунтування. Відгук оформлюється у довільній формі і може включати, крім характеристики переваг та недоліків бакалаврської роботи, ще й характеристику особи самого студента, кола його наукових інтересів, напрямів подальшої дослідницької та практичної діяльності тощо.

В кінці відгуку науковий керівник вказує на відповідность роботи встановленим вимогам і готовності її до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.

Захист бакалаврської роботи відбувається публічно перед Державною екзаменаційною комісією (у подальшому ДЕК), до складу якої входять вчені, керівники підприємств та установ, головні спеціалісти та викладачі. До засідання ДЕК студент готує відповідь на 3-5 хв., в якій стисло має бути висвітлено:

 • мету та завдання роботи;

 • коротку характеристику об’єкту дослідження;

 • основні результати дослідження, рекомендації і висновки.

Згідно з загальноприйнятою процедурою члени ДЕК і присутні на захисті задають питання випускнику з метою виявлення рівня його спеціальної підготовки.

Результати захисту обговорюються на закритому засіданні ДЕК, де виводиться остаточна оцінка бакалаврської роботи. Рішення комісії оголошується її головою в той же день.

Студенти, які не подали до розгляду бакалаврську роботу у передбачені регламентом терміни, або підготували, але не отримали допуск до захисту, а також ті, хто одержали під час захисту незадовільні оцінки, отримують академічну довідку про навчання в університеті. До повторного захисту бакалаврська робота може бути прийнята не раніше, ніж через рік за умови її переробки або доопрацювання. Повторне проходження усієї процедури допуску і захисту бакалаврської роботи є обов’язковим.

Бакалаврська робота зберігається у навчальному закладі.
Критерії оцінювання випускної роботи

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку бакалаврської роботи визначає ДЕК. Її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Якість виконаної роботи оцінюється за низкою показників:

 • актуальність обраної теми;

 • чіткість формулювання мети й завдань дослідження;

 • структура й логіка побудови плану;

 • якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу проблеми;

 • наявність критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки;

 • системність і глибина аналізу використаного матеріалу;

 • переконливість узагальнень і висновків з аналізу;

 • дотримання вимог щодо оформлення;

 • наявність та інформаційна змістовність ілюстративних матеріалів для захисту;

 • змістовність доповіді студента про основні результати дослідження;

 • правильність та чіткість відповідей на запитання членів ДЕК;

 • зауваження й пропозиції, що містяться в рецензії та відгуку наукового керівника.

ВІДМІННО. Бакалаврська робота є бездоганною; містить елементи наукової новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, із знанням справи; відгуки і рецензія позитивні; відповіді на запитання членів ДЕК чіткі і правильні.

ДОБРЕ. Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; недостатньо використані інформаційні матеріали організації; є окремі зауваження в рецензії та відгуках; доповідь логічна, проголошена вільно; відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні; робота оформлена в межах вимог.

ЗАДОВІЛЬНО. Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета дослідження; теоретичний розділ має виражений компілятивний характер; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми, графіки) не завжди обґрунтований; заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо; рецензія й відгуки містять зауваження; доповідь прочитана за текстом; не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні; є зауваження щодо оформлення роботи.

НЕЗАДОВІЛЬНО. Нечітко сформульована мета дослідження. Розділи погано пов’язані між собою; відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел; аналіз зроблено поверхово, переважає описовість замість системності й глибини; пропоновані заходи неефективні, економічне обгрунтування неповне. Мають місце недоліки в оформленні роботи. Ілюстрації до захисту відсутні. Доповідь прочитана за текстом. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні й неповні.
^ БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА ДО ЗАХИСТУ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

Подається готова робота науковому керівникові на перевірку або її частина на будь-якому етапі підготовки чи проходження з порушенням термінів, встановлених регламентом; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету; виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам. Зміст роботи не розкриває її теми. Не переплетена у тверду обкладинку, недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком. Відсутні зовнішня рецензія та відгук наукового керівника.

2. Наступним етапом державної атестації студента-випускника за кваліфікаційним рівнем “бакалавр” є складання державного іспиту.

Державний іспит проходить як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбаченим навчальним планом. Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють атестацією студентів, що навчаються за кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, студенти складають тестовий державний іспит.

Державний іспит проводиться відповідно до Положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.

Додаток 1


  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Методичні рекомендації iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка