Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
Сторінка1/10
Дата конвертації15.08.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»


Київ 2012

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА

КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»


УКЛАДАЧІ:

Пустовіт Ж. М. –кандидат юридичних наук, доцент;

Олійник А.Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, професор;

Букач В.В. – доцент кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент;

Юрковська Л.Г. – викладач кафедри теорії держави і права НАВС.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Федоренко В.Л. – заступник директораННІЗДН НАВС,доктор юридичних наук, професор;

Музика І.В. – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент.

Програма навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» розглянуто і схвалено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права від «___»__________ _______ року, (протокол № ).

Рекомендовано до друку Методичної радою від «__»________20__, (протокол №__)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Державне право зарубіжних країн»
Навчальна дисципліна “Державне право зарубіжних країн”, присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практики країн світу.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у другому навчальному семестрі студентами другого курсу ФПЗПДП та ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання визначається тематичним планом з даної дисципліни, який затверджується на засіданні кафедри та погоджується з начальником навчально-методичного відділу НАВС та начальником відділу комп’ютерного та програмного забезпечення НАВС.

При вивченні змісту навчальної дисципліни студенти повинні в обов’язковому порядку знайомитись із змістом програми навчальної дисципліни та робочої програми з навчальної дисципліни. При вивченні згаданих документів студент повинен звернути увагу на розподіл часу по темам та форми занять з них. Особливу увагу рекомендується звернути студенту на тематику та обсяг виконання завдань, рекомендованих для самостійної роботи.

Також студентам необхідно ознайомитися на особливості індивідуальної роботи та чітко запам’ятати, що вона включає в себе консультації для студентів з методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна “Державне право зарубіжних країн”, присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практики країн світу.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у другому навчальному семестрі студентами другого курсу ФПЗПДП та ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Після вивчення програмного матеріалу студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • стан розробки основних проблем науки конституційного права;

 • сутність предмета конституційного права зарубіжних країн, методологічних основ конституційно-правового регулювання суспільних відносин, загальне поняття початкових та основних державно-правових інститутів конституційного права;

 • види, форми, структуру, принципи, юридичні властивості конституцій зарубіжних країн, їх роль, місце в правових системах зарубіжних країн;

 • загальні засади конституційного ладу;

 • форми правління, територіально-державного устрою та державні режими;

 • конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина в зарубіжних країнах;

 • виборчу систему в зарубіжних країнах;

 • нормативно-правове регулювання організації та проведення виборів і референдумів;

 • конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • статус органів місцевого управління та самоврядування;

УМІТИ:

 • розкривати теоретичні положення, систематизувати та аналізувати їх;

 • орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати чинне державно-правове законодавство зарубіжних країн;

 • порівнювати норми конституцій та інших джерел права зарубіжних країн, що належать до різних правових систем сучасності.

Таким чином, основним завданням курсу "Державне право зарубіжних країн" є засвоєння студентами найважливіших категорій і положень науки державного права; вміння орієнтуватися в державно-правовому законодавстві; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку державно-правових інститутів; враховувати зарубіжний досвід конституційно-правового розвитку демократичних країн, що має практичне значення для державного будівництва в Україні.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальне-процесуальне...
Розслідування злочинів, розгляд матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінально-процесуальної діяльності органів досудового...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право»...
Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к ю н., доцент Камінська Н. В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка