«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Назва«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Сторінка1/10
Дата конвертації11.08.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Івано-Франківський факультет

Кафедра трудового, екологічного,

земельного та аграрного права

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності «Правознавство»

(денна і заочна форми навчання)

Розробив:

к.ю.н., доц. Антонюк У. В.

Івано-Франківськ - 2012
Семінарське заняття № 1

Тема «Предмет, метод, принципи і система земельного права України»,

«Поняття і види земельних правовідносин»

2 год.
Питання для обговорення

 1. Поняття і основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки і навчальної дисципліни.

 2. Поняття і особливості суспільних відносин як предмета земельного права України. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин.

 3. Методи правового регулювання у земельному праві України.

 4. Принципи земельного права України: поняття і види.

 5. Місце земельного права України в український правовій системі та його співвідношення із адміністративним, цивільним, природноресурсовим, екологічним, аграрним та іншими галузями права.

 6. Система сучасного земельного права України.

 7. Функції земельного права України.


Теми рефератів

Історія становлення і розвитку земельного права України.

Особливості землі як основного об’єкта земельного права.

Земельне право України як самостійна галузь права чи підгалузь екологічного права: проблемні аспекти визначення.
Термінологічні завдання

Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте письмово їх в зошит: земля, землі, земельна ділянка, земельне право, предмет земельного права, принципи земельного права, метод земельного права, земельні правовідносини, земельна реформа, система земельного права.
Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні ознаки землі.

 2. Назвіть основні функції землі.

 3. Що означає юридична конструкція «земля – це основне національне багатство» згідно ст. 1 Земельного кодексу України?

 4. Як співвідносяться між собою поняття: земля. землі, земельна ділянка, земельний ресурс, грунт?

 5. Схематично зобразіть співвідношення земельного права з іншими галузями права.

 6. Як співвідносяться, на Ваш погляд, норми цивільного та земельного права щодо регулювання відносин права власності на землі?

 7. Схематично зобразіть систему земельного права.

 8. Назвіть види земельних правовідносин за суб’єктним критерієм.

 9. Назвіть пріоритетний метод земельного права України.

 10. У чому полягає зміст земельно-правового методу регулювання?

 11. Схематично зобразіть види принципів земельного права України за різними критеріями.

 12. Схематично зобразіть види земельних правовідносин за різними критеріями.

 13. Визначте основні функції та значення земельного права у сучасних умовах в Україні.

 14. Земельне право – це самостійна галузь права чи підгалузь екологічного права? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на позиції відомих науковців (В.І.Андрейцева, М. В. Шульги, А. П. Гетьмана, І. І. Каракаша тощо).


Нормативні акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Земельний кодекс України в редакції від 25 жовтня 2001 року з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

Про Основні напрямки земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 30 травня 2001 року // Урядовий кур'єр. - 2001. - 02 червня.

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 26. – Ст. 218.
Спеціальна література

 1. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли // Государство и право. - 2001. - №1. – С.32-39.

 2. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; За ред. Ю.Д. Білика – К.: Урожай, 2004. – 96с.

 3. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

 4. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ПЮІ ЛДУВС, 2007. – С. 210-214.

 5. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних і земельних відносин // Право України. — 2000. — № 3.

 6. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

 7. Бородіна О.М. Законодавчо-інституціональне регулювання земельних відносин: досвід країн ЄС та уроки для України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 39-42.

 8. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.

 9. Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 141-148.

 10. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні. – Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 20 с.

 11. Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 346-349.

 12. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

 13. Земельне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного та І. І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 14. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 15. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: за станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.

 16. Земельний Кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 17. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юрид. наук, профессор С.А.Боголюбов. – М.: Издательская группа Норма-Инфа.М, 1998. – 400 с.

 18. Земельні відносини в Україні: зб. нормат. актів/ Укладачі: Д. В. Ковальський, Л. О. Панькова. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 752 с.

 19. Земельно-процесуальні правовідносини: монографія / Д. В. Ковальський. - Юрінком Інтер, 2009. – 176 с.

 20. Краснов Н.И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике // Государство и право. – 1994. - № 7. – С. 53-60.

 21. Крассов О.И. Право частной собственности на землю. – М.: Юристь, 2000. – 379 с.

 22. Корнеєв Ю.В. Земельне право: навч. посіб. / Ю. В. Корнеєв. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 248 с.

 23. Мірошниченко А.М. Земельне право України: навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – С. 432.

 24. Мірошниченко А.М. Земельне право України: підруч. – К.: Алерта, 2011. – 678 с.

 25. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. – К., 1973. – 181с.

 26. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 27. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 600 с.

 28. Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 36. – С. 408-412.

 29. Шеремет А. П. Земельне право України: підруч. – Чернівці: «Наші книги», 2008. – 632с.

 30. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков, Фирма «Консум», 1998. – 224 с.


Семінарське заняття № 2

Тема «Джерела земельного права»

2 год.

Питання для обговорення

1. Поняття і види джерел земельного права.

2. Конституційні основи земельного законодавства України та їх значення для регулювання земельних відносин.

3. Закони і постанови Верховної Ради України як джерела земельного права України.

4. Укази і розпорядження Президента України як джерела земельного права України.

5. Постанови і декрети уряду, правові акти міністерств і відомств як джерела земельного права України.

6. Нормативні акти представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування у системі джерел земельного права України.
Теми рефератів

Конституція України як джерело земельного права.

Земельний Кодекс України як основне джерело земельного права.

Судова практика у вирішенні земельних спорів та її значення у регулюванні земельних відносин.

Міжнародно-правові норми щодо використання та охорони земель в Україні.
Термінологічні завдання

Дайте визначення понять і обов’язково письмово законспектуйте їх в зошит: джерело права, джерело земельного права, земельний кодекс, диференційований нормативно-правовий акт, інтегрований нормативно-правовий акт.
Питання для самоконтролю

1. Схематично зобразіть види джерел земельного права за юридичною силою.

2. Яке значення має Конституція України у системі джерел земельного права?

3. За яким критерієм джерела земельного права поділяються на інтегровані та диференційовані?

4. Які джерела земельного права належать до інтегрованих, а які до диференційованих? Назвіть приклади.

5. Назвіть підзаконні нормативні акти, які виступають джерелами земельного права України.

6. Назвіть міжнародні договори, які стосуються регулювання земельних правовідносин.

7. Яке значення має судова практика у регулюванні земельних правовідносин в Україні. Відповідь обґрунтуйте з огляду на Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин».

8. У яких нормативно-правових актах визначено компетенцію представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування у галузі земельних правовідносин? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на статті актів чинного законодавства, де закріплено їх земельно-правову компетенцію.
Задачі
Задача 1

Селищна рада прийняла рішення про передачу двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянам Польщі Радзієвському К. та Тарновському Ф. для влаштування мисливського господарства. Також частина земель сільськогосподарського призначення рішенням ради була вилучена у власників та переведена до мисливського фонду.

^ Прокурор області опротестував рішення ради як таке, що суперечить нормам Земельного кодексу України щодо заборони передачі у власність іноземцям земельних ділянок.

Визначити коло правовідносин.

Які нормативно-правові акти мають право видавати органи місцевого самоврядування? Які повноваження мають селищні ради в галузі земельних відносин? Проаналізуйте відповідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

^ Дати характеристику Земельного кодексу України як джерела земельного права.

Вирішити справу.
Задача 2

Старший державний інспектор з використання та охорони земель оскаржив до суду розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким було затверджено Порядок передачі земель у приватну власність громадян України.

Старший державний інспектор з використання та охорони земель посилався на те, що даний Порядок суперечить нормам земельного законодавства, оскільки передача земель у приватну власність та державний контроль у даній сфері здійснюється виключно відповідними радами. Крім того, аналогічний нормативно-правовий акт був уже затверджений наказом Держкомзему.

Також, на думку інспектора, чинному законодавству суперечать положення про можливість приватизації громадянами земель, на яких розташовані ліси та водойми (відповідно до 5 га та 3 га), оскільки Лісовий кодекс та Водний кодекс цього не передбачають.

^ Дати характеристику правовідносинам, що склалися.

Які повноваження у сфері земельних відносин мають місцеві органи виконавчої влади та місцеві ради? Які нормативно-правові акти мають право приймати керівники місцевих органів виконавчої влади та місцеві ради? Які питання у сфері земельних відносин вони можуть регулювати?

^ Дати характеристику нормативно-правових актів Деркомзему як джерел земельного права.

Які порушення чинного законодавства були допущені?

Розкрити співвідношення земельного, водного та лісового законодавства щодо регулювання земельних відносин.

Чи підлягає скарга державного інспектора задоволенню?
Задача 3

На засіданні президіуму Севастопольської міської ради депутати внесли в порядок денний найближчої сесії проект рішення "Про відмову в передачі у власність земельних ділянок громадянам України, які не мають реєстрації на території м. Севастополь". Згідно даного проекту рішення, громадянам України, які не мають реєстрації на території Севастополя, міськрада буде відмовляти в отриманні безкоштовно у власність земельних ділянок на території міста. Відмова буде мати силу допоки не буде створений Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень і поки особи, які претендують на землю, не нададуть в раду підтверджень про нереалізоване ними право на безкоштовне отримання землі в установлених законом нормах.

Пояснюючи намір винести та розглянути проект рішення, деякі члени президіуму відмітили, що в останній час на безкоштовне отримання земельних ділянок в Севастополі претендують все більше громадян з інших міст, що обмежує інтереси севастопольців.

^ Юридична служба міської ради надала негативний висновок на проект даного рішення.

Визначити коло правовідносин.

Які повноваження в галузі земельних відносин мають Київська та Севастопольська міські ради?

Якими нормативно-правовими актами регулюються питання передачі у власність земельних ділянок громадянам та реєстрації прав на землю?

^ Дати оцінку проекту рішення міської ради.
Задача 4

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами...
Поняття І основні ознаки земельного права як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconТема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового...
Система правовідносин трудового права. Підстави виникнення, зміни І припинення трудових правовідносин
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconТараса Шевченка Юридичний факультет
Тема 1: Поняття, предмет, метод, функції, система трудового права України. Історія розвитку трудового права України
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconПерелік питань з дисциплін, що виносяться на державний екзамен зі спеціальності
Поняття, предмет, завдання І система кримінального права України. Принципи кримінального права України
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconЗатверджено
Цивільне процесуальне право як окрема галузь в системі права України, поняття, предмет, метод І система
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconРозділ Предмет, методи, принципи І система аграрного права

«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» icon1. Місце муніципального права всистемі національного права України
Це пов'язано з тим, що їх об'єднують загальні: предмет, метод, функції, цілі. Муніципальне право – це не аморфна маса правових розпоряджень,...
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconПлан. Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини...
Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини та предмет правового регулювання
«Предмет, метод, принципи І система земельного права України» iconЕкзаменаційні питання з курсу «конституційне право україни»
Поняття, предмет І метод правового регулювання конституційного права України як галузі права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка