1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Скачати 399.05 Kb.
Назва1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка2/4
Дата конвертації23.06.2013
Розмір399.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

^ Ознаки зовнішньоекономічного договору:

– однією зі сторін зовнішньоекономічного договору є іноземний

суб’єкт господарювання;

– виконання договору пов’язано з перетинанням митного кордону

держави певним майном або робочою силою.

Договори в зовнішньоекономічній діяльності можуть мати різні

найменування: контракт, угода, власне договір. Проте, як свідчать

міжнародна практика, найбільш часто використовується термін

«контракт». Різні найменування будь-якої юридичної ролі не гра-

ють, усі ці угоди є договорами.

Свобода договору є одним із основних положень цивільного

законодавства. Вона надає суб’єктам можливість самостійно виби-

рати контрагента, визначати зміст договору тощо. Сторони можуть

укладати передбачені чинним законодавством договори, а також ті

договори, які ним не передбачені, за умови, що вони прямо не забо-

ронені законом. Сторони самостійно визначають умови зовнішньое-

кономічного договору, при цьому вони повинні враховувати вимоги

закону щодо його істотних умов.

Зовнішньоекономічний договір повинен містити такі реквізити:

Преамбула, яка повинна містити такі елементи:

– повне найменування сторін – учасників зовнішньоекономічної

операції, під яким вони офіційно зареєстровані, з вказівкою кра-

їни;

– коди країн сторін за міжнародним класифікатором «Країни сві-

ту» для полегшення митного оформлення;

– коди ОКПО сторін, точні назви їхніх організацій;

– порядковий номер документа (для організацій, які його уклада-

ють), дату його підписання; прізвища, імена, посади осіб, що під-

писують контракт;

– вказівка, на підставі яких документів вони мають повноваження

щодо підпису договору.

^ Текст контракту, який повинен містити такі статті:

1. Предмет контракту, де зазначаються:

– найменування і повна характеристика товару (робіт, послуг);

– повне комерційне найменування товару (робіт, послуг);

– асортимент, розміри, моделі, комплектність, країна походження

товару та інші дані, необхідні для опису товару, у т.ч. посилання

на міжнародні та/або національні стандарти на продукцію;

– опис тари, упаковки, маркування товару;

– найменування тари або упаковки відповідно до міжнародного

класифікатора «Коди для видів вантажу, упаковок і матеріалів

упаковок (з додатковими кодами для найменувань упаковок)»;

– опис і вимоги до маркування товару;

– обсяг, вага, кількість товару (де визначаються, залежно від но-

менклатури, одиниця вимірювання товару, прийнята для това-

рів такого вигляду (в тоннах, кілограмах, штуках тощо), його

загальна кількість і якісні характеристики). В тексті договору

(контракту) про виконання робіт (надання послуг) зазначають-

ся конкретні обсяги робіт (послуг);

– обсяг вантажу, його вага з упаковкою (брутто) або без неї (не-

тто) в узгоджених одиницях вимірювання;

– за потреби надається кількість товару в одиницях вимірювання

відповідно до таблиці єдиних вимірювань, наведеної в ТН ЗЕД.

У бартерному (товарообмінного) договорі (контракті) або

контракті на переробку давальницької сировини визначається та-

кож повне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або на-

йменування товару, який є кінцевою метою переробки давальниць-

кої сировини).

Якщо товар (робота, послуги) вимагає більш детальної характе-

ристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) достатньо велика,

то все це зазначається в додатку (специфікації), який повинен бути

невід'ємною частиною договору (контракту), про що зазначається в

тексті договору (контракту).

У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької си-

ровини зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини пови-

нна відображати:

– всі основні етапи переробки сировини і процес перетворення си-

ровини в готову продукцію;

– кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з об-

ґрунтовуванням технологічних витрат сировини;

– витрати виконавця на кожному етапі переробки.

2. Ціна товару і сума контракту, де зазначаються:

– загальна сума контракту і ціна за одиницю товару у валюті ціни

з наведенням скороченого найменування базису поставки відпо-

відно до міжнародних правил інтерпретації комерційних термі-

нів умов поставки товару («ІНКОТЕРМС»);

– найменування і код валюти, в якій оцінюється товар відповідно

до класифікатора валют, що використовується з метою митного

оформлення.

У випадках, коли ціна за одиницю товару і сума контракту не

можуть бути чітко визначені на дату підписання контракту, нада-

ється докладна формула ціни або умови її визначення з таким роз-

рахунком, щоб при реалізації товару (робіт, послуг) можна було без-

умовно встановити ціну товару і суму контракту.

Якщо згідно з угодою (контрактом) поставляються товари різ-

ної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю

товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контр-

акту) зазначається його загальна вартість. У цьому випадку цінові

показники можуть бути вказані в додатках (специфікаціях), на які

робиться посилання в тексті договору (контракту).

При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою за-

значається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його

укладання.

У договорі (контракті) на переробку давальницької сировини,

крім того, зазначаються його заставна вартість, ціна і загальна вар-

тість готової продукції, загальна вартість переробки.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазнача-

ється загальна вартість товарів, що експортуються (робіт, послуг),

імпортуються за цим договором (контракту), з обов’язковим вира-

зом в іноземній валюті, віднесеної Національним банком України

до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Регулювання цін, яке закріплюється Указом Президента Укра-

їни «Про заходи з вдосконалення кон’юнктурно-цінової політи-

ки у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.1996 р.

№ 124/96 [22].

В Указі, зокрема, встановлено, що контрактні ціни у сфері зо-

внішньоекономічної діяльності визначаються суб’єктами ЗЕД

України на договірних засадах з урахуванням попиту і пропозиції,

а також інших чинників, які діють на відповідних ринках на момент

укладання зовнішньоекономічних угод (контрактів). Таким чином

за загальним принципом встановлено свободу у визначенні контр-

актних цін.

Проте з цього правила встановлено ряд винятків, коли контр-

актні ціни у сфері ЗЕД визначаються суб’єктами зовнішньоеконо-

мічної діяльності України відповідно до цін, що вводяться Мініс-

терством економіки України.

Указом Президента України від 10.02.1996 р. № 124/96 затвер-

джено Положення про індикативні ціни у сфері ЗЕД, в якому ін-

дикативні ціни були визначені як ціни на товари, що відповідають

цінам, які склалися, або складалися на відповідній товар на ринку

експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної)

операції з урахуванням поставки і умов здійснення розрахунків, ви-

значених згідно з законодавством України [22].

Індикативні ціни можуть встановлюватися на товари:

– щодо експорту яких були застосовані антидемпінгові заходи чи

запроваджені антидемпінгові розслідування або процедури в

Україні чи за її межами;

– щодо яких застосовуються спеціальні імпортні процедури від-

повідно до ст. 19 Закону України «Про ЗЕД»;

– щодо експорту яких встановлено режим квотування;

– щодо експорту яких встановлено спеціальні режими;

– експорт яких здійснюється в порядку, передбаченому ст. 20 За-

кону України «Про ЗЕД»;

– в інших випадках для виконання міжнародних зобов’язань

України.

Приймає рішення про введення індикативних цін на відповідні

товари і затверджує переліки індикативних цін Міністерство еко-

номіки України. Таке рішення і переліки індикативних цін публі-

куються Міністерством економіки України або уповноваженими

організаціями в газеті «Урядовий кур’єр».

Введення у згаданому вище порядку і випадках індикативних

цін є обов’язковим до виконання суб’єктами ЗЕД всіх форм влас-

ності при укладанні та здійсненні зовнішньоекономічних договорів

(контрактів).

4. Умови платежу, де дається їх опис, а саме:

– зазначаються найменування і код валюти, в якій здійснювати-

меться платіж, відповідно до Класифікатора, що використову-

ється з метою митного оформлення;

– терміни платежу;

– умови розстрочки (за умов її надання);

– обов’язковий перелік документів, які передаються продавцем

покупцеві і підтверджують факт відвантаження, вартість і но-

менклатуру відвантажених товарів;

– умови банківського переказу до авансового платежу та/або піс-

ля відвантаження товару, або умови документарного акредити-

ву або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до Постанови

Кабінету Міністрів України і Національного банку України від

21.06.1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоеко-

номічних договорів (контрактів) і типові форми захисних засте-

режень до зовнішньоекономічних договорів (контрактам), які

передбачають розрахунки в іноземній валюті» [23];

– умови з гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид га-

рантії: на вимогу, умовна), умови і термін дії гарантії, можли-

вість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

Рекомендується передбачати акредитивну форму платежу або

іншу форму, що гарантує безумовне надходження валютної вируч-

ки при експорті товарів, а також надання гарантій на повернення

платежу, раніше переведеного за оплату товарів, що імпортуються,

у випадку їх ненадходження [24, С. 17].

Зазначаються повні найменування і поштові адреси банків (фі-

ліалів) сторін, номери рахунків, платіжні реквізити.

5. Термін виконання зобов’язань – одна з стрижнових умов контр-

акту – наводиться порядок поставки товарів, тобто дата завер-

шення поставок та/або графік поставок конкретних партій то-

вару із зазначенням терміну дії контракту, із закінченням якого

повинні бути завершені поставки товарів і взаємні розрахунки

за контрактом.

6. Умови прийняття товару за якістю і кількістю – зазначаються

місце і терміни проведення інспекції якості і кількості това-

ру, найменування незалежної експертної організації, порядок

пред’явлення рекламацій. Приймання-здача проводиться: за

кількістю – згідно з товаросупровідними документами, за якіс-

тю – згідно з документами, що засвідчують якість товару.

7. Упаковка і маркування, де містяться відомості про упаковку

товару (ящики, мішки, контейнери тощо), відповідного марку-

вання, яке на неї нанесене (найменування продавця і покупця,

номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спе-

ціальні умови складування, транспортування тощо), а за необ-

хідності також умови її повернення.

8. Форс-мажор – визначається, за яких умов договір (контракт)

може бути не виконаний сторонами (стихійні лиха, військові

дії, ембарго, втручання з боку влади тощо). При цьому сторони

звільняються від відповідальності на термін дії цих обставин,

або можуть відмовитися від виконання договору (контракту)

частково або цілком без додаткової фінансової відповідаль-

ності. Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується

Торговельно-промисловою палатою відповідної країни.

Спільною Постановою Кабінету Міністрів України і Національ-

ного банку України від 21.06.1995 р. № 444 затверджені Типові пла-

тіжні умови за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) і

типові форми захисних обмовок до зовнішньоекономічних договорів

(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті, у тому

числі «форс-мажорні обмовки» в такій редакції: «сторони погодили-

ся, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної

сили, яка не залежить від волі сторін), а саме: війни, військових дій,

блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень,

інших дій держав, які роблять неможливим виконання сторонами сво-

їх зобов’язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха або сезонних

природних явищ, зокрема, таких, як замерзання моря, проток, портів

тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, сторони звільняють-

ся від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин. У ви-

падку, якщо дія вказаних обставин продовжується більше _____ днів,

кожна сторона має право на розірвання договору за умови, що вона

повідомить про це іншу сторону не пізніше, ніж за _____ днів до ро-

зірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є виданий

документ ______________ (назва організації). Виникнення вказаних

обставин не є підставою для відмови Покупця від оплати за товари (ро-

боти, послуги), поставлені до їх виникнення» [25].

9. Інші умови і обставини операції, де вказуються інші умови і об-

ставини операції (гарантійні зобов’язання, ліцензійні платежі,

технічна допомога; збірка, наладка і монтаж обладнання; навчан-

ня персоналу, інформаційні та інші послуги, страхування, визна-

чення норм вантажу (відвантаження), умови передання технічної

документації на товар, порядок сплати податків, митних зборів,

можливість і порядок внесення змін до контракту тощо).

10. Санкції, де встановлюються порядок вживання штрафних санк-

цій, відшкодування збитків і пред’явлення рекламацій у зв’язку з

невиконанням або неналежним виконанням одним з контраген-

тів своїх зобов’язань. При цьому повинні чітко визначатися роз-

міри штрафних санкцій (у відсотках від вартості непоставленого

товару (робіт, послуг) або суми не сплачених коштів, терміни ви-

конання штрафів – з якої дати вони встановлюються і протягом

якого часу вони діють, або їх певний розмір), терміни, протягом

яких рекламації можуть заявлятися, права та обов’язки сторін

договору (контракту), способи врегулювання рекламацій.

11. Врегулювання суперечок в судовому порядку, де визначаються

умови і порядок вирішення суперечок в судовому порядку щодо

тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання дого-

вору (контракту) з визначенням назви суду або чітких критеріїв

визначення суду будь-якої із сторін залежно від предмету і ха-

рактеру суперечки, а також узгоджений сторонами вибір матері-

ального і процесуального права, яке застосовується цим судом,

і правил процедури судового врегулювання. Тут само може пе-

редбачатися арбітражне застереження, в якому:

– наводиться порядок висунення і розгляду неврегульованих пре-

тензій;

– порядок платежів за претензіями;

– розгляд спірних питань в арбітражі із вказівкою арбітражної ін-

станції (також третейського суду – з точною вказівкою наймену-

вання суду і посиланням на його регламент (при третейському

розгляді суперечки));

– встановлюється право держави, відповідно до якого регулюва-

тимуться відносини за контрактом [26, С. 107].

12. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін, де зазначаються

місцезнаходження (місце проживання), повні поштові реквізи-

ти (номер рахунка, найменування і місцезнаходження банку),

контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися

додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субви-

конавців договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм

вантаження (вивантаження), умови передання технічної документації на

товар, збереження торговельних марок, порядок сплати податків, митних

зборів, різного роду захисні зауваження, з якого моменту договір (контр-

акт) починає діяти, кількість підписаних екземплярів договору (контрак-

ту), можливість і порядок внесення змін до договору (контракту) тощо.

13. Підписи сторін – підписи осіб, уповноважених організаціями

сторін укласти контракт, завірений печаткою, із зазначенням

прізвища та імені (по батькові) і посади цих осіб [21].

Кабінет Міністрів України з метою забезпечення відповідності

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству Укра-

їни може здійснювати їх державну реєстрацію.
1   2   3   4

Схожі:

1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconТематика контрольних робіт з дисципліни
Поняття, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon1 Поняття, принципи І методи діяльності у галузі фінансів
Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер І опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon1 Поняття, принципи І методи діяльності у галузі фінансів
Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер І опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconТема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу
Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності України закріплені в Законі України
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconЕкономічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Ключові терміни: економічний аналіз; ефективність зовнішньоекономічної діяльності; беззбитковість зовнішньоторговельної ціни; прибуток;...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon6. види правопрушень у сфері зовнішньоекономічної діяльністі
Зед, загальними засадами відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, формами відповідальності у зовнішньоекономічній...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconПлан. Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу. Методологія,...
Д. П. постала як галузь психологічної науки, визначивши свій предмет, теоретичні принципи дослідницьких стратегій І адаптувавши методи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка