1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Скачати 399.05 Kb.
Назва1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка1/4
Дата конвертації23.06.2013
Розмір399.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
1.Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Ознаки ЗЕД

а) за своєю сутністю вона є господарською діяльністю, тобто «діяльністю суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва,спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність»(ч.1 ст. З ГК);

б) ця діяльність побудована на відносинах між суб'єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав;

в) вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину.

Однак останньому протирічить визначення ЗЕД у ч.і ст. 377 ГК — "ЗЕД — господарська діяльність, що в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону майном та/або робочою силою. При цьому кваліфікуючою ознакою ЗЕД є перетин митного кордону.

Правовою формою реалізації ЗЕД є зовнішньоекономічний договір (контракт). У міжнародних договорах, як єдиний критерій для визначення міжнародного характеру договору використовують критерій місцезнаходження комерційних підприємств сторін на територіях різних держав. Це є доказом того, що перетин митного кордону є не обов'язковою умовою зовнішньоекономічного договору.

ЗЕД притаманні загальні ознаки господарської діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг; діяльність здійснюється на професійних засадах; отримання прибутку). Належність зовнішньоекономічних відносин до господарських визначає і методологію регулювання цих відносин.

За своєю суттю зовнішньоекономічна діяльність являє собою діяльність з укладення різного роду господарських правочинів однією з сторін яких, поряд з вітчизняним господарюючим суб'єктом, виступає іноземний суб'єкт господарської діяльності. Щодо відносин, які виникають у ході взаємодії зазначених суб'єктів із органами податкових служб, митного контролю, іншими уповноваженими на контрольні функції в даній сфері органами державної влади (у тому числі правоохоронними) та місцевого самоврядування, слід зазначити, що в юридичній літературі висловлюються думки, що такі відносини є супровідними та такими, що здебільшого мають характер адміністративних правовідносин і не становлять безпосередньо предмета зовнішньоекономічної діяльності. Та незважаючи на відсутність нормативного віднесення цих відносин до предмета зовнішньоекономічної діяльності (у ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» відсутні вказані види діяльності), безперечним залишається факт: для успішного ведення зовнішньоекономічного бізнесу, суб'єктам господарювання треба неуклінно додержуватися норм, правил та процедур, встановлених чинним законодавством, у тому числі й адміністративних.

Отже, зовнішньоекономічну діяльність необхідно визначити як врегульовані правом економічні відносини між вітчизняними та іноземними суб'єктами господарської діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і торгівля ними, а також пов'язані із зовнішньоекономічними зв'язками їхні відносини з державними органами управління та контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.
^ Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

- виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

- обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

- обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

- виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

- рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

- забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

- неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

Принципом верховенства закону, що полягає у:

- регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

- забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;

- здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

- здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

2.Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України.
3.Види зовнішньоекономічної діяльності

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень.
4.Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, ознаки, форма, особливості щодо укладення

Основний вид зобов’язань в міжнародному приватному праві –

це зобов’язання з договорів з іноземним елементом. Іноземний

елемент в цивільно-правовому контракті з’являється у таких самих

формах, як і в інших галузях МПП. Право зовнішньоекономічних

угод є центральним інститутом загальної частини МПП.

Зовнішньоекономічний договір є головною правовою формою

здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття зовнішньоекономічної угоди не уніфіковані ні в націо-

нальному законодавстві, ні на міжнародному рівні, ні в правовій док-

трині. Майже всі вчені визначають нестабільність цього поняття.

У сучасній практиці основним критерієм зовнішньоекономічно-

го характеру угоди є ознака, встановлена у Венській конвенції про

договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. – перебуван-

ня комерційних підприємств – контрагентів в різних країнах [1].

Цивільно-правовий договір (контракт) є важливим інстру-

ментарієм міжнародного торговельного обігу. Будь-який дого-

вір, передбачений національним цивільним правом, потенційно

є зовнішньоекономічним договором. Порівняно з внутрішніми

цивільно-правовими угодами (господарськими договорами), зо-

внішньоекономічні контракти мають специфіку – зовнішньоеконо-

мічні торкаються правових систем двох чи більше країн, а внутрішні

знаходяться у сфері дії лише національного права.

Необхідно відокремлювати цивільно-правові контракти, лише

ускладнені іноземним елементом від зовнішньоекономічних угод.

Цивільно-правові договори з іноземним елементом укладаються

на особистому рівні, мають разовий, нерегулярний характер і не

впливають на міжнародний торговельний обіг. Зовнішньоеконо-

мічні угоди складають основу міжнародного товарообігу. Це його

фундамент. Такі угоди мають тривалий характер і у сучасній науці

об’єднуються у поняття «макрологістика» [2, C. 209].

З точки зору цивільно-правових характеристик, зовнішньоеко-

номічні угоди мають такі самі ознаки, що і внутрішні господарські

договори – юридично самостійний предмет договору, передбачають

визначені способи і виконання, враховують фактичну неможли-

вість виконання тощо [3, С. 33]. Головні особливості зовнішньое-

кономічних угод – виконання митних правил, підвищений ризик

невиконання зобов’язань, правова основа – уніфіковані міжнародні

норми, серед яких можна визначити: Офіційні правила тлумачення

торговельних термінів Міжнародної торговельної палати 2000 [4],

Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнарод-

них повітряних перевезень 1998 р. [5], Конвенція про позовну дав-

ність в міжнародній купівлі-продажі товарів 1983 р. [6], Конвенція

ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.

[7], Митна конвенція, що стосується контейнерів 1956 р. [8], Уніфі-

ковані правила та звичаї для документарних акредитивів [9] тощо.

На національному рівні питання форми, порядку укладення і ви-

конання зовнішньоторговельних договорів (контрактів) врегульо-

вують: Господарський кодекс України [10], Цивільний кодекс Укра-

їни [11], Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від

16.04.1991 р. (надалі – Закон «Про ЗЕД») [12], Закон України «Про

операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних від-

носинах» від 15.09.1993 р. [13], Закон України «Про регулювання

товарообмінних (обмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної

діяльності» від 23.12.1998 р. [14], Декрет Кабінету Міністрів Укра-

їни «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

від 19.02.1995 р. [15], Указ Президента України «Про заходи з вдо-

сконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоеко-

номічної діяльності» від 10.02.1996 р. [16], Указ Президента Укра-

їни «Про заходи із впорядкування розрахунків за договорами, що

укладаються суб’єктами підприємницької діяльності України» від

04.11.1994 р. [17], Указ Президента України «Про вживання Міжна-

родних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.1994 р.

[18], Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку

України «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних догово-

рів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньо-

економічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в

іноземній валюті» від 21.06.1995 р. № 444 [19], Наказ Міністерства

економіки з питань Європейської інтеграції України «Про порядок

здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів

(контрактів)» від 29.06.2000 р. № 136 [20] тощо.

Зміст зовнішньоекономічного договору визначається в Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів),

затвердженому наказом Міністерства економіки з питань Європей-

ської інтеграції України від 06.09.2001 р/ № 201 [21]. Це Положення

застосовується при укладенні договорів купівлі-продажу (наданні

послуг, виконанні робіт) і товарообмінних договорів між україн-

ськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності, не-

залежно від форм власності і видів діяльності.

Згідно зі ст. 382 ГК, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльнос-

ті мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори

(контракти), крім тих, які заборонені законодавством України [10].

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про ЗЕД», зовнішньоекономіч-

ний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох або

більше суб’єктів ЗЕД та їх іноземних контрагентів, спрямована на

встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов’язків

у ЗЕД [12].
  1   2   3   4

Схожі:

1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconТематика контрольних робіт з дисципліни
Поняття, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon1 Поняття, принципи І методи діяльності у галузі фінансів
Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер І опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon1 Поняття, принципи І методи діяльності у галузі фінансів
Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер І опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconТема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу
Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності України закріплені в Законі України
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconЕкономічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Ключові терміни: економічний аналіз; ефективність зовнішньоекономічної діяльності; беззбитковість зовнішньоторговельної ціни; прибуток;...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності icon6. види правопрушень у сфері зовнішньоекономічної діяльністі
Зед, загальними засадами відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, формами відповідальності у зовнішньоекономічній...
1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності iconПлан. Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу. Методологія,...
Д. П. постала як галузь психологічної науки, визначивши свій предмет, теоретичні принципи дослідницьких стратегій І адаптувавши методи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка