Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека»
Скачати 160.14 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека»
Дата конвертації02.08.2013
Розмір160.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАІНИ __________________________________________________________________
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Кафедра управління та організаціі діяльністі у сфері ЦЗ.

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ”МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи

для слухачів заочної форми навчання
зі спеціальності «Пожежна безпека» за ОКР «Спеціаліст»

Харків

2012

Друкується за рішенням кафедри управління та ОДСЦЗ.

Протокол від « » 2009 р. №Рецензент:

Третьяков В.І. – доцент кафедри економіки менеджменту та військового господарства академії внутрішніх військ МВС України, канд.. економ. наук, доцент
Укладачі:

Кулєшов М.М. – професор кафедри управління та економіки університету цивільного захисту України, к.т.н., доцент

Калашніков О.О. – викладач кафедри управління та економіки університету цивільного захисту України, к.т.н.


Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни “Єдина державна система цивільного захисту” для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» за ОКР «Спеціаліст»
Відповідальний за випуск Калашніков О.О.

^ Організаційно-методичні вказівки
Навчальна дисципліна “Єдина державна система цивільного захисту” є дисципліною циклу професійно-практичних дисциплін, які спрямовані на практичне становлення майбутніх керівників, фахівців в галузі цивільного захисту. Опанування дисципліни “Єдина державна система цивільного захисту” має за мету вивчення структури системи, функцій і порядку взаємодії її елементів, оволодіння слухачами основними принципами організації її роботи та навичками управління, на основі знань з загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

Метою дисципліни є формування у слухачів теоретичних знань з питань функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) в Україні, i практичних навичок, необхідних керівнику для рішення організаційно-управлінських задач в рамках роботи системи.
Після вивчення дисципліни слухач повинен

 • Знати:

- основи законодавства у сфері цивільного захисту;

 • мету та завдання цивільного захисту в державі;

 • основні заходи у сфері цивільного захисту;

 • склад, функції та організаційну структуру Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

 • повноваження і відповідальність посадових осіб органів, до компетенції яких віднесені питання цивільного захисту;

 • класифікацію надзвичайних ситуацій;

 • склад сил і засобів ЄДСЦЗ;

 • режими функціонування ЄДСЦЗ;

 • основні поняття управління та координації в сфері цивільного захисту;

 • основи планування заходів з цивільного захисту.

 • Вміти:

 • аналізувати інформацію з надзвичайних ситуацій;

 • розробляти заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

 • планувати діяльність органу (підрозділу) цивільного захисту в межах своєї компетенції;

 • організовувати роботу серед населення з основних напрямків цивільного захисту;

Мати уявлення про:

 • місце та роль підрозділів служби цивільного захисту в соціально-економічній сфері держави;

 • державне регулювання процесів пов'язаних з захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій різного характеру.

Програмою дисципліни “Єдина державна система цивільного захисту” передбачено вивчення підходів до якісної і кількісної оцінки впливу соціальних факторів на рівень техногенної та природної безпеки в державі, а також впливу стану системи забезпечення безпеки життєдіяльності на рівень безпеки населення.

Дисципліна “Єдина державна система цивільного захисту” є базою для вивчення окремих тем дисциплін: “Система державного управління“, “Регіональне управління та місцеве самоврядування”, “Забезпечення екологічної безпеки”, “Організаційно-керівні аспекти профілактики надзвичайних ситуацій“, ”Проблеми управління пожежогасінням та рятувальними роботами”, “Системи захисту об’єктів від надзвичайних ситуацій” та ін.

Дисципліна “Єдина державна система цивільного захисту” передбачає проведення лекцій, семінарських та практичних занять, виконання слухачами самостійної роботи.

Поточний контроль – усне та письмове опитування під час семінарських і практичних занять, написання рефератів.

Підсумковий контроль – залік.

^

Приблизний тематичний планз/п

Найменування

тем

Всього

годин

Кількість аудиторних

годин

Сам.


роб.

Всього

Лекції

Семінари, ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1

Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ) та правові основи ЦЗ в Україні

8

2

2

-

6

2

Основні заходи у сфері ЦЗ в Україні

8

4

2

2

4

3

Управління ЄДСЦЗ

8

4

2

2

4

4

Сили, засоби та режим функціонування ЄДСЦЗ

10

4

2

2

6

5

Порядок взаємодії функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ

10

6

2

4

4

6

Планування роботи ЄДСЦЗ

10

4

2

2

6
Всього

54

24

12

12

30


Зміст дисципліни
Тема 1. Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ) та правові основи ЦЗ в Україні.

Мета та завдання ЦЗ населення та територій від НС. Класифікація НС. Визначення ЄДСЦЗ. Законодавча та підзаконна нормативно-правова база ЦЗ в Україні. Загальні положення та правова основа закону України «Про правові засади цивільного захисту».

Структура єдиної державної системи. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Державні підприємства, установи та організації. Їх місце і роль в системі. Мета та основні завдання системи. Функціональні та територіальні підсистеми. Структура та порядок створення.

Література:1-12,16-20,28,29,31,34,36,38
Тема 2. Основні заходи у сфері ЦЗ в Україні

Окремі напрямки діяльності у сфері ЦЗ. Оповіщення та інформування. Спостереження і лабораторний контроль. Укриття у захисних спорудах. Здійснення заходів з евакуації населення. Інженерний захист територій. Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах НС. Психологічний захист. Біологічний захист. Екологічний захист. Радіаційний і хімічний захист. Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій. Попередження НС. Державний нагляд і контроль у сфері ЦЗ. Роль функціональних і територіальних підсистем у здійсненні заходів з ЦЗ. Стандартизація, державна експертиза та ліцензування у сфері ЦЗ.

Література:2,5,7,13,15,17,19,20,25,27,34,37
Тема 3. Управління ЄДСЦЗ

Поняття системи управління. Система органів управління ЦЗ. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання ЦЗ. Орган державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки як окремий центральний орган виконавчої влади, склад повноваження . Органи управління: координуючі, постійні, повсякденні. Рівні органів управління: загальнодержавний, регіональний, місцевий, об’єктовий. Склад, повноваження, функції, відповідальність. Органи управління та сил ЦЗ, що виконують завдання ЦЗ. Організаційно-функціональна структура МНС України.

Література:2,14,16,18,23,28,29


Тема 4. Сили, засоби та режим функціонування ЄДСЦЗ

Поняття сил та засобів ЄДСЦЗ. Сили і засоби функціональних підсистем. Сили і засоби територіальних підсистем. Підсистема органів оперативного реагування на НС в сфері ЦЗ. Органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій. Недержавні аварійно-рятувальні служби. Сили і засоби інших міністерств і відомств. Позаштатні спеціалізовані формування. Громадські об’єднання. Інформаційне забезпечення функціонування ЄДСЦЗ. Поняття режиму функціонування. Види режимів функціонування: повсякденної діяльності, підвищеної готовності, діяльності у надзвичайній ситуації, діяльності у режимі надзвичайного або воєнного стану. Основні режимні заходи. Фінансування ЄДСЦЗ.

Література:2,5,6,8,14,17,18,24,26,28,29,30,32,33
Тема 5. Порядок взаємодії функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ

Рівні взаємодії. Суб’єкти взаємодії. Плани взаємодії. Порядок приведення в готовність і організація управління спільними діями підсистем у процесі виконання завдань з ЦЗ.

Література:2,18,21,22,23,28,29,30Тема 6. Планування роботи ЄДСЦЗ

Поняття прогнозу та плану. Види планів. Поняття сіткового планування. План реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Зміст, основні складові, порядок узгодження та затвердження.

Література:1,18,22,23,28,29

Додаток 1
ЗАВДАННЯ

для виконання контрольної роботи з дисципліни

“Єдина державна система цивільного захисту” для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» за ОКР «Спеціаліст»
Контрольна робота передбачає виконання теоретичного та практичного завдання за варіантами, які вибираються по останній цифрі залікової книжки. Робота виконується на аркушах паперу формату А-4 з оформленням титульного листа (додаток 3).


№ варі-анту

Теоретичне завдання

Практичне завдання

Примітка

1

Мета та завдання ЦЗ. Законодавча та підзаконна нормативно-правова база ЦЗ в Україні

Додаток 2

(4 завдання)
2

Заходи у сфері ЦЗ. Їх зміст та порядок організації виконання

Додаток 2

(4 завдання)
3

Порядок здійснення Державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту. Роль, місце наглядово-профілактичні функції територіальних органів управління МНС України та Держтехноген безпеки (Навести структуру наглядових органів свого району)

Додаток 2

(4 завдання)
4

Центральні і місцеві органи виконавчої влади та їх роль в забезпеченні захисту населення і територій від НС (Правове забезпечення, функції, порядок організації керівництва і функціонування структурних підрозділів з питань НС)

Додаток 2

(4 завдання)
5

Управління ЄДСЦЗ. (Поняття системи управління, системи органів управління, система органів управління ЦЗ. Завдання і функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань ЦЗ та його органів управління, Оперативного реагування, мінімізації наслідків ЧАЕС, з урахуванням останніх вимог). Навести структуру управління ЦЗ свого району

Додаток 2

(4 завдання)
6

Сили і засоби ЄДСЦЗ. (Склад сил ОРС, аварійно-рятувальних формувань, їх призначення та порядок створення). Навести склад сил свого району або регіону

Додаток 2

(4 завдання)
7

Режими функціонування ЄДСЦЗ. Види режимів, зміст заходів які виконуються з урахуванням специфіки свої місцевості, регіону

Додаток 2

(4 завдання)
8

Аналіз визначення термінів: «цивільних захист», «ЄДСЦЗ», «служба цивільного захисту», «ОРС ЦЗ», «підсистема ЄДСЦЗ» з наведенням прикладів і характеристикою усіх складових частин даних визначень

Додаток 2

(4 завдання)
9

Планування роботи ЄДСЦЗ. Види планів, зміст, основні складові плану реагування на НС регіонального, місцевого рівня (Надати зразок плану реагування на НС за вибором слухача)

Додаток 2

(4 завдання)
10

Порядок взаємодії функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ (рівні взаємодії, суб’єкти взаємодії, зміст планів взаємодії)

Додаток 2

(4 завдання)

Додаток 2

Практичне завдання з дисципліни «Єдина державна система цивільного захисту» для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» за ОКР «Спеціаліст» (для всіх варіантів).


 1. Побудувати структуру ЄДСЦЗ та її органів управління, пояснити порядок підпорядкування, взаємодії і координації між її складовими частинами.

 2. Побудувати структуру місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ свого району, міста та дати характеристику її складовим частинам (склад, назва структурних підрозділів їх призначення і завдання).

 3. Побудувати структуру функціональної підсистеми ЄДСЦЗ на прикладі МНС України як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань ЦЗ. Дати характеристику її складовим частинам (склад, призначення, завдання).

 4. Побудувати схему взаємодії між структурами місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ свого району, міста під час виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Вид НС обрати самостійно з урахуванням специфіки району проживання.

Додаток 3

Міністерство надзвичайних ситуацій Украіни __________________________________________________________________
Нац.Університет цивільного захисту України

Кафедра управління та ОДуСЦЗ

^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисципліни “Єдина державна система цивільного захисту”


Виконав: ____________________________

(посада, звання, прізвище, ім’я, по батькові )
Перевірив: ____________________________

(посада, звання, прізвище, ім’я, по батькові )


Харків 2012

ЛІТЕРАТУРА


Основна:

 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”.

 3. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

 4. Закон України “Про правовий режим воєнного стану”.

 5. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”.

 6. Закон України “Про цивільну оборону України”.

 7. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

 8. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”.

 9. Закон України “Про пожежну безпеку”.

 10. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

 11. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

 12. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 13. Указ Президента України -402-2012 Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій Украіни.

 14. Концепція захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій (затверджено Указом Президента України від 26.10.99. № 284/99).

 15. Про вдосконалення управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (Затверджено Указом Президента України від 21.11.03 №1328/2003).

 16. Постанов.

 17. Постанова КМУ № 1198 від 3.08.98. “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”.

 18. Постанова КМУ № 174 від 16.02.98. “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”.

 19. Постанова

 20. Постанова КМУ № 156 від 25.02 09. Про затвердження Державноі цільової соціальноі програми розвітку цивільного захисту на 2009-2012р.

 21. Постанова КМУ № 1567 від 16.11.01. „Про затвердження Плана реагування на надзвичайні ситуації державного рівня”.

 22. Наказ МНС України № 63 від 7.03.03. “Про організацію управління під час ліквідаціїї надзвичайних ситуацій”.


Додаткова:

 1. Закон України “Про формування, порядок надходження та використання грошових коштів фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення”.

 2. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної небезпеки”.

 3. Закон України “Про державний матеріальний резерв”.

 4. Закон України “Про охорону природного навколишнього середовища”.

 5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 6. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.

 7. Указ Президента України № 80/2001 від 09.02.01. „Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

 8. Указ Президента України № 436/2001 від 15.06.01. „Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах”.

 9. Постанова КМУ № 140 від 4.02.99. ”Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків”.

 10. Постанова КМУ № 308 від 29.03.01. „Про порядок створення та використання матеріального резерву для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їхніх наслідків”.

 11. Постанова КМУ № 827 від 11.07.01. „Про затвердження Положення про державну службу медицини катастроф”.

 12. Постанова КМУ № 1432 від 26.10.01 „Про порядок проведення евакуації населення в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного хпрактеру”.

 13. Постанова КМУ № 1058 від 17.08.01. „Про затвердження Типового статуту ДАРС”.

 14. Наказ МНС України № 228 від 18.12.00. „Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів”.

 15. Класифікатор НС в Україні.

 16. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. полковника В.С.Франчука - Львів: Афіша, 2001.

 17. Брушлинский Н.Н. Системный анализ деятельности ГПС. Учебное пособие. - М.: Академия ГПС России, 2001.

 18. Справочник НАТО. Брюссель. 2001. 42.Постанова КМУ від 17.04.08.-361.Про затвердження типових положень про Головне управління з питань НС. Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Управління та відділи з питань НС.


Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconЗагальні методичні вимоги до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні вказівки га завдання для виконання контрольних робіт з...
Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з...
Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconПередмова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 050106 "Облік І аудит" заочної форми навчання
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Пожежна безпека» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка