Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка5/5
Дата конвертації02.08.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5
ОЦІНКА

  впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

Обсяг і оформлення цього розділу регламентується ДБН А.2.2-1.

При підготовці матеріалів ОВНС стосовно оцінки впливів на повітряний басейн, водні ресурси, а також інші компоненти природного середовища слід враховувати наступне.

Щодо охорони атмосферного повітря від забруднення

До матеріалів щодо охорони атмосферного повітря відносяться:

- коротка характеристика фізико-географічних та кліматичних умов району будівництва з урахуванням місцевих особливостей, дані про існуючі фонові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

- перелік джерел викидів;

- найменування забруднюючих речовин, їх кількісна та якісна характеристики, в тому числі тих, що мають ефект сумації згідно з додатком 3 ГОСТ 17.2.3.02;

- характеристика можливих аварійних викидів;

- результати розрахунків приземних концентрацій стосовно величин викидів забруднюючих речовин в атмосферу, запропонованих у складі проектної документації;

- обгрунтування рішень із запобігання (зменшення) утворенню та виділенню забруднюючих атмосферу речовин та вибору устаткування, апаратури для очищення викидів в атмосферу;

- відомості про вартість об'єктів і робіт, пов'язаних із здійсненням охоронних заходів;

- рішення із зниження виробничих шумів та вібрацій;

- оцінка ефективності намічених заходів, проектованих споруд та устаткування;

- характеристика заходів щодо регулювання викидів у період несприятливих метеорологічних умов (НМУ);

- обгрунтування розмірів розрахункової санітарно-захисної зони.

Основні креслення

Ситуаційна схема-карта району розміщення підприємств, будинків і споруд із зазначенням на ній меж санітарно-захисної зони, території, яка підлягає забудові, зон відпочинку, санаторіїв, будинків відпочинку та місць розташування розрахункових точок, місць розташування об'єктів природно-заповідного фонду, їх захисних зон, перспективних територій для заповідника.

Генеральний план, на якому вказано розташування джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу і устаткування з очищення цих викидів.

Примітка. При проектуванні технічно нескладних підприємств, будинків та споруд допускається суміщення на одному кресленні меж санітарно-захисної зони, території, яка підлягає забудові, зон відпочинку та інших розрахункових точок і джерел викидів речовин.

Карти-схеми (зведені таблиці) з результатами розрахунків забруднення атмосфери при несприятливих погодних умовах та викидах, а також комбінаціях речовин із підсумованими шкідливими впливами.

Обсяг, зміст проектних матеріалів даного підрозділу встановлюються з урахуванням вимог методичних та нормативних документів, затверджених за встановленим порядком органами державного нагляду, які визначають порядок розроблення та погодження повітроохоронних заходів.

Щодо охорони водойм від забруднення стічними водами

До матеріалів щодо охорони водойм від забруднення відносяться:

- рішення із очищення природних вод, які споживаються;

- обгрунтування рішень з обігового водопостачання;

- відомості про кількість стічних вод (наводиться по окремих цехах, виробництвах, спорудах);

- баланс водоспоживання та водовідведення по об'єкту в цілому і по основних виробничих процесах;

- характеристика стічних вод;

- обгрунтування проектних рішень з очищення стічних вод, обробки осадів та можливості їх утилізації;

- пропозиції щодо організації відведення та скиду очищених стічних вод у водойми згідно з порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465;

- пропозиції щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій;

- рішення із запобігання забрудненню рибогосподарських водойм при проведенні лісосплавних, гідромеханізованих та інших робіт, збереження природного стану водойм;

- оцінка ефективності намічених заходів та проектованих споруд щодо раціонального використання та охорони вод і рибних запасів.

Щодо охорони земельних ресурсів

До матеріалів щодо охорони земель відносяться:

- обгрунтування передбачуваних способів зняття та збереження родючого шару грунту, транспортування його до місця складування (або тимчасового зберігання) та нанесення на земельну ділянку, яка відновлюватиметься, або ж малопродуктивні угіддя;

- проектні рішення з відновлення порушеної земельної ділянки та приведення її до стану, придатного для використання (всі стадії рекультивації у повному обсязі);

- передбачувані планувальні та протиерозійні заходи, заходи з боротьби з несприятливими геологічними явищами, спрямовані на запобігання їх виникнення чи активізації;

- запропоновані заходи щодо охорони надр від забруднення;

- дані про капітальні витрати, необхідні для реалізації зазначених заходів.

Щодо охорони рослинного (флори) та тваринного (фауни) світу

До матеріалів щодо охорони флори і фауни відносяться:

- проектні дані, що стисло характеризують стан рослинного і тваринного світу у районі розміщення проммайданчика, або засвідчують виключно техногенний характер прилеглої території (промзона, промрайон, міські забудови тощо);

- відомості про наявність зелених насаджень (деревних та чагарникових) безпосередньо на проммайданчику, про потребу у їх знесенні (повному чи частковому), про заходи, передбачені для збереження таких насаджень, їх відновлення;

- дані про наявність зелених насаджень у межах нормативної санітарно-захисної зони, передбачуваних заходів щодо озеленення СЗЗ, догляду за насадженнями;

- інформація стосовно наявності (відсутності) поблизу місця розташування об'єкта заповідних територій та їх охоронних зон, дані щодо заходів із забезпечення дотримання заповідного режиму;

- дані про капітальні витрати на захисні, відновлювальні та компенсаційні заходи щодо рослинного і тваринного світу.

Щодо поводження з відходами виробництва

До матеріалів щодо поводження з відходами виробництва відносяться:

- проектні дані про розрахункові очікувані об'єми усіх видів твердих відходів виробництва та побутових відходів;

- відомості про запроектовані рішення щодо зменшення об'ємів утворюваних відходів;

- відомості про передбачені заходи стосовно утилізації відходів безпосередньо на підприємстві чи в інших місцях, куди їх намічено передавати;

- дані стосовно запланованих дій щодо вивезення відходів за межі підприємства для забезпечення їх тимчасового складування чи остаточного захоронення на спеціальних полігонах (з підтвердженням згоди з боку власників останніх на прийняття таких відходів);

- дані про капітальні витрати на заходи щодо поводження з відходами.

Склад проектної документації з відновлення (рекультивації) земельної ділянки, охорони надр, рослинного та тваринного світу, збереження об'єктів природно-заповідного фонду визначається з урахуванням вимог нормативних актів.

Розділи повинні містити:

- комплексну оцінку оптимальності передбачуваних технічних рішень щодо раціонального використання природних ресурсів і заходів щодо запобігання негативним впливам будівництва та експлуатації підприємства, будинку, споруди на навколишнє природне середовище, включаючи флору і фауну; забезпечення охорони і дотримання статусу об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон;

- результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів (наводяться за можливості, підраховуються за будь-якими з відомих методик).

Склад і зміст матеріалів цих підрозділів уточнюються відповідно до специфіки проектованих підприємств, будинків та споруд відповідних галузей народного господарства та промисловості.

Основні креслення

Ситуаційний план з нанесеними об'єктами природно-заповідного фонду та перспективними для заповідання територіями (у разі наявності останніх).

План земельної ділянки, що рекультивується, з планувальними даними і нанесеними на ньому спорудами, комунікаціями, які проектуються.

Інші креслення, які дозволяють визначити обсяги будівельних та монтажних робіт і кошторисну вартість.

Додаток Л

(рекомендований)

  СКЛАД

  основних даних і техніко-економічних показників, які включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП) на будівництво житлових будинків

1 Найменування будинку, місце його розташування.

2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція).

3 Кошторисна вартість будівництва, в т. ч. будівельно-монтажні роботи.

4 Поверховість.

5 Загальна кількість квартир у будинку, в т. ч.:

- однокімнатних;

- двокімнатних та більше.

6 Площа квартир у будинку.

7 Площа будинку.

8 Загальна площа квартир у будинку.

9 Площа забудови.

10 Площа ділянки.

11 Загальний будівельний об'єм, в т. ч.:

- вище рівня +0.00;

- нижче рівня +0.00.

12 Площа вбудованих нежитлових приміщень, кількість створених робочих місць.

13 Питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання.

14 Показники енергоефективності - річна потреба в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.

15 Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту.

16 Позитивний висновок держекспертизи.

Додаток М

(рекомендований)

  СКЛАД

  основних даних і техніко-економічних показників, які включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП) на будівництво громадських будинків

1 Найменування будинку, місце його розташування.

2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція).

3 Кошторисна вартість будівництва, в т. ч. будівельно-монтажні роботи.

4 Поверховість будинку.

5 Загальна площа.

6 Корисна площа.

7 Розрахункова площа.

8 Будівельний об'єм будинку.

9 Площа забудови.

10 Площа ділянки.

11 Потужність, місткість, пропускна спроможність, кількість створених робочих місць.

12 Питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання.

13 Показники енергоефективності - річна потреба в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.

14 Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту.

15 Позитивний висновок держекспертизи.

Додаток Н

(рекомендований)

  СКЛАД

  основних даних і техніко-економічних показників, які включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП) на будівництво об'єктів виробничого призначення

1 Найменування виробництва, будинку або споруди та місце його розташування.

2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція).

3 Потужність об'єкта (річний випуск основної номенклатури продукції, місткість, пропускна спроможність, обсяг послуг, які надаються та ін.):

- у натуральних показниках (у відповідних одиницях);

- у вартісних показниках.

4 Кількість робочих місць, у т. ч. новостворених.

5 Загальна кількість працюючих.

6 Продуктивність праці за рік (у вартісних показниках).

7 Собівартість основних видів продукції або надання послуг.

8 Кошторисна вартість будівництва підприємства (будинку, споруди) та інших об'єктів, у т. ч. будівельно-монтажні роботи.

9 Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи.

10 Термін окупності капітальних вкладень.

11 Вартість основних фондів підприємства (будинку, споруди).

12 Вартість основних фондів, які вибувають у процесі будівництва (за балансовою вартістю).

13 Дольова участь у будівництві спільних з іншими інвесторами об'єктів.

14 Тривалість будівництва.

15 Трудомісткість будівництва (у люд./днях).

16 Річна потреба підприємства:

- сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру);

- енергоресурси (електроенергія в млн. кВт/год.; теплоенергія в млн. Гкал; вугілля в тис. т; нафтопродукти в тис. т та ін.);

- вода (в тис. куб. м);

- транспорт зовнішній (після прибуття і відправлення в тис. т).

17 Витрати основних будівельних матеріалів (сталь, цемент, лісоматеріали за встановленими вимірами).

18 Інші показники:

- прибуток;

- рентабельність;

- матеріаломісткість;

- енергомісткість, в тому числі власних потреб;

- питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання;

- площа території.

19 Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики, одержані в проекті.

20 Резюме заяви про екологічні наслідки.

21 Прізвище головного інженера проекту, авторів проекту.

Додаток П

(довідковий)

  КАТЕГОРІЇ

  складності об'єктів цивільного призначення

Таблиця визначення категорії складності об'єктів цивільного призначення залежно від їх архітектурної та технічної характеристики

Характеристика об'єктів

Категорія складності

Архітектурно і технічно нескладні

I

Архітектурно нескладні, але технічно складні, або технічно нескладні, але архітектурно складні

II

Архітектурно і технічно складні

III

Архітектурно складні, але технічно особливо складні, або технічно складні, але архітектурно особливо складні

IV

Архітектурно і технічно особливо складні

V

Перелік об'єктів цивільного призначення за категоріями складності
Типи будинків, споруд, об'єктів

Категорія

1. Житлові будинки, готелі1.1

Господарські і допоміжні будівлі при житлових будинках; садові (літні) будиночки; вахтові житлові будинки та гуртожитки

I

1.2

1-3-поверхові садибні житлові будинки; 1 - 3-поверхові будинки блокового типу з квартирами в різних рівнях; будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників

II

1.3

2-4 (5)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; 2-4-поверхові гуртожитки та притулки

III

1.4

5-9 (10)-поверхові гуртожитки; 3-5-поверхові житлові будинки з квартирами для інвалідів; 6-9 (10)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; готелі III-IV розряду

III

1.5

Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки всіх типів і гуртожитки, у т. ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; багатоповерхові (більше 9 поверхів) житлові будинки всіх типів з вбудованими гаражами; готелі I-II розряду

IV

1.6

Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення; готелі вищого розряду

V

2. Громадські будинки2.1. Будинки для освіти, виховання і підготовки кадрівДитячі дошкільні заклади2.1.1

Приміщення тимчасового перебування дітей (філії ясел-садків)

I

2.1.2

Сімейні дитячі ясла-садки

II

2.1.3

Ясла, садки і ясла-садки загального типу

III

2.1.4

Спеціалізовані дошкільні заклади

III

2.1.5

Будинки дитини

III

2.1.6

Центри дошкільного виховання

III

2.1.7

Дитячі установи оздоровчого типу

IV

Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи-інтернати, міжшкільні навчально-виробничі комбінати2.1.8

Загальноосвітні школи: початкові, основні (неповні середні, середні)

III

2.1.9

Спеціалізовані школи: школи-інтернати, школи для дітей з недоліками у розвитку

III

2.1.10

Дитячі будинки

III

2.1.11

Спеціалізовані школи: ліцеї, гімназії

IV

2.1.12

Міжшкільні, навчально-виробничі комбінати

IV

Позашкільні установи2.1.13

Будинки і палаци учнів і підлітків

III

2.1.14

Школи і студії мистецтв (художні, музичні, хореографічні)

III

2.1.15

Будинки юних техніків і натуралістів

III

2.1.16

Дитячо-юнацькі клуби

III

Професійно-технічні училища2.1.17

Училища та інші середні спеціальні навчальні заклади

III

2.1.18

Професійно-технічні училища

IV

Вищі навчальні заклади2.1.19

Центри і інститути перепідготовки і підвищення кваліфікації

III

2.1.20

Коледжі, технікуми, інститути, консерваторії

IV

2.1.21

Університети

IV

2.1.22

Академії суспільних наук, військові, технічні, духовні та інші

IV

2.2. Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій і управлінняБудинки органів управління2.2.1

Селищні і сільські ради, а також будинки органів господарського управління, розміщені у селищах і сільських населених пунктах

II

2.2.2

Виконкоми районних рад та їх відділи і управління

II

2.2.3

Управління облдержадміністрації, прокуратур, управління галузями народного господарства, управління кооперативними організаціями

III

2.2.4

Виконкоми міських рад та їх відділи і управління

III

2.2.5

Судові і юридичні установи і прокуратури

III

2.2.6

Державні управління України (крім прокуратур)

IV

Будинки кредитування, страхування і комерційного призначення2.2.6

Будинки страхових компаній, концернів, асоціацій, консорціумів, центри зайнятості

III

2.2.7

Банки, ощадбанки

IV

2.2.8

Біржі, бізнес-центри

IV

Будинки громадських організацій, науково-дослідних і проектних установ, інформаційних центрів2.2.9

Будинки проектних і конструкторських організацій

III

2.2.10

Будинки громадських організацій

III

2.2.11

Будинки інформаційних центрів

III

2.2.12

Будинки архівів

III

2.2.13

Будинки науково-дослідних організацій

IV

2.3. Будинки і споруди для закладів охорони здоров'я і відпочинку2.3.1

Молочні дитячі кухні, пункти розподілу

II

2.3.2

Аптеки

II

2.3.3

Диспансери, профілакторії, амбулаторії

III

2.3.4

Будинки швидкої допомоги, санепідемстанції, станції переливання крові

III

Лікувально-профілактичні заклади2.3.5

Лікарні, госпіталі та пологові будинки

IV

2.3.6

Поліклініки

IV

Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку2.3.7

Оздоровчі табори для учнів та підлітків

II

2.3.8

Туристичні бази

II

2.3.9

Санаторії, санаторії-профілакторії

III

2.3.10

Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водолікарні

IV

2.4. Будинки соцзабезпечення2.4.1

Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку

III

2.4.2

Територіальні центри обслуговування

III

2.4.3

Спеціалізовані центри медичної, соціальної і професіональної реабілітації

IV

2.5. Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення2.5.1

Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди

II

Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди2.5.2

Спортивні зали

III

2.5.3

Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвіллєві комплекси

III

2.5.4

Закриті ковзанки з штучним льодом

IV

2.5.5

Плавальні басейни

IV

Спеціалізовані спортивні споруди2.5.6

Споруди для кульової стрільби і стрільби з лука

I

2.5.7

Споруди для зимових видів спорту

III

2.5.8

Споруди для водних видів спорту

III

2.6. Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів2.6.1

Бібліотеки

III

2.6.2

Танцзали, дискотеки, зали ігрових автоматів, казино

III

2.6.3

Клубні будинки, будинки і палаци культури, центри дозвілля, будинки вчителя, лікаря, вчених, художника, архітектора, композитора та інші, планетарії

III

2.6.4

Будинки творчості (письменників, композиторів, художників, архітекторів)

III

2.6.5

Музеї і виставкові зали

IV

2.6.6

Концертні зали

IV

2.6.7

Філармонії

IV

2.6.8

Кінотеатри і відеоцентри

IV

2.6.9

Театри

V

2.6.10

Цирки

V

2.7. Будинки для підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговуванняПідприємства роздрібної торгівлі2.7.1

Спеціалізовані магазини (продовольчі і непродовольчі)

III

2.7.2

Універсальні магазини: універмаги, універсами, магазини "Дитячий світ"

IV

2.7.3

Будинки торгівлі (будинки подарунків, будинки радіо, будинки взуття та інші)

IV

Ринки2.7.4

Відкриті ринки

I

2.7.5

Криті ринки, павільйони

III

Підприємства громадського харчування2.7.6

Бари (винні, молочні, фруктові)

II

2.7.7

Їдальні (загального типу, дієтичні)

III

2.7.8

Кафе загального типу і спеціалізовані (вареничні, сосисочні, шашличні, бульйонні, кулішні, піцерії тощо)

III

2.7.9

Ресторани

III

2.7.10

Комплексні підприємства громадського харчування

III

Підприємства побутового обслуговування (пов'язані з безпосереднім обслуговуванням населення)2.7.11

Комплексні приймальні пункти побутового обслуговування

II

2.7.12

Перукарні

II

2.7.13

Спеціалізовані ательє і майстерні, приймальні пункти хімчистки, пральних тощо

II

2.7.14

Будинки побуту

III

2.7.15

Будинки мод, будинки краси

III

2.7.16

Пральні

III

2.8. Будинки комунального господарства (крім виробничих, складських і транспортних будинків і споруд)2.8.1

ЗАГСи

II

2.8.2

Ритуальні бюро

II

2.8.3

Житлово-експлуатаційні контори і об'єднання

II

2.8.4

Громадські туалети

II

2.8.5

Мотелі, кемпінги

II

2.8.6

Лазні, лазні з оздоровчими комплексами

III

2.9. Будинки транспорту (безпосереднього обслуговування населення) і зв'язкуВокзали усіх видів транспорту2.9.1

Білетні каси

II

2.9.2

Автовокзали

III

2.9.3

Річкові вокзали

IV

2.9.4

Залізничні вокзали

V

2.9.5

Вокзали аеропортів

V

2.9.6

Морські вокзали

V

Телерадіоцентри, зв'язок, трансагентства2.9.7

Контори обслуговування населення, трансагентства

II

2.9.8

Підприємства зв'язку

II

2.9.9

Відділення зв'язку

III

2.9.10

Поштамти та вузли зв'язку

III

2.9.11

Радіоцентри, телецентри, телеграф, центри супутникового зв'язку

V

2.10. Культові споруди2.10.1

Монастирі

III

2.10.2

Молитовні будинки

III

2.10.3

Храми (церкви, собори, костьоли, синагоги, мечеті тощо)

V

2.11. Багатофункціональні будинки і комплекси, які містять приміщення різного призначення2.11.1

Адміністративно-ділові центри

III

2.11.2

Громадські центри

IV

2.11.3

Торговельні центри

IV

2.11.4

Комерційні центри

IV

2.11.5

Культурно-освітні центри

IV

2.11.6

Розважально-дозвіллєві центри

IV

2.11.7

Спортивні центри

V

2.12. Окремі об'єкти благоустрою, озеленення, площинні споруди2.12.1

Посадка вітро- і шумозахисних смуг, улаштування велосипедних, саночних і пішохідних трас (теренкурів) без обладнання і технічного оснащення

I

2.12.2

Благоустрій і озеленення міських транспортних магістралей, ділянок житлових і громадських будинків, дачних територій, заводських територій, кладовищ - при середніх вимогах до благоустрою, улаштування майданчиків для відпочинку, спорту і ігор, кемпінгів і наметових містечок із стандартним обладнанням і технічним оснащенням

II

2.12.3

Благоустрій і озеленення приватних будинків, громадських будинків міського (районного) значення, меморіальних кладовищ (пантеонів), пішохідних зон, пляжів, міських парків, бульварів, скверів, набережних, улаштування декоративних басейнів, зелених театрів, відкритих стадіонів, майданчиків для відпочинку та ігор з використанням нестандартного обладнання і технічного оснащення

III

2.12.4

Благоустрій і озеленення великих громадських будинків з особливо високими вимогами до благоустрою, а також територій історичних, ботанічних і зоологічних садів, екологічних заповідників, етнографічних музеїв-заповідників, улаштування терасних садів і садів на покрівлях, складних пляжних і паркових споруд, басейнів для плескання, плавальних басейнів, відкритих виставкових майданчиків з нестандартним обладнанням і складним технічним оснащенням

IV

2.13. Проектування інтер'єрів (як окремих об'єктів)2.13.1

Приміщення майстерень літніх торгових павільйонів, допоміжних приміщень, громадських будинків

II

2.13.2

Приміщення житлових і громадських будинків із стандартними меблями і обладнанням: бюро, магазинів, їдалень, шкіл, спортивних залів, лікарень, пансіонатів III-IV розряду тощо

III

2.13.3

Приміщення громадських будинків при високому рівні вимог до оздоблення, меблів і обладнання: бібліотеки, ресторани, готелі, банки, виставкові павільйони, офіси, фірмові магазини, міські адміністративні установи, кінотеатри, багатофункціональні театральні, культурні, релігійні і спортивні будинки і споруди

IV

2.13.4

Приміщення громадських будинків із складним технічним оснащенням, індивідуальними меблями і обладнанням: урядові будинки, театри, концертні зали, музеї, атріумні будинки, храми, студії радіо і телебачення тощо

IV

2.14. Об'єкти метрополітену2.14.1

Підземні лінії метрополітену як єдині комплекси проектування

V

2.14.2

Наземні та надземні лінії метрополітену як єдині комплекси проектування

IV

2.14.3

Станції та вестибюлі, що проектуються окремо від ліній

IV

2.14.4

З'єднувальна вітка одно- та двоколійна

III

2.14.5

Пересадочний вузол між станціями

III

2.14.6

Електродепо основне та оборотне

III

2.14.7

Ескалаторний тунель

III

2.14.8

Наземний павільйон зі східцями

III

"Ціноутворення у будівництві",

N 5, травень, 2004 р.

Структура

Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для буді...

Розділи повинні містити:

Коментарі

Написати

Начало формы


 

Конец формы

Коментарів немає

Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі

bigmir)net  хиты 21229 хосты 7965

   

Начало формы

ШрифтРозмірПриклад Тексту

Конец формы

1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка