Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка3/5
Дата конвертації02.08.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5
ПЕРЕЛІК

  нормативно-правових актів і нормативних документів, на які наведені посилання в даних нормах

Закон України від 20.05.99N 687-XIV

Про архітектурну діяльність

Закон України від 16.11.92N 2780-XII

Про основи містобудування

Закон України від 20.04.2000N 1699-III

Про планування і забудову територій

Закон України від 11.07.2001N 2627-III

Про авторське право і суміжні права

Закон України від 18.09.91N 1560-XII

Про інвестиційну діяльність

Закон України від 01.06.2000N 1775-III

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України від 14.10.94N 208/94-ВР

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

Закон України від 18.01.2001N 2245-III

Про об'єкти підвищеної небезпеки

Закон України від 16.01.2003N 436-IV

Господарський кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.99 N 2137

Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328

Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483

Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної експертизи

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465

Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.95 N 134

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду

Наказ Держбуду України від 23.10.91 N 51/-839/1

Положення про ескізний архітектурний проект

ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97)

Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95)

Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДБН А.2.2-1-2003

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

ДБН А.2.3-1-99

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

ДБН А.3.1-5-96

Організація будівельного виробництва

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ДБН Б. 1.1-4-2002

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування

ДБН Д 1.1-1-2000

Правила визначення вартості будівництва

ДБН Д.1.1-7-2000

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДБН А.2.2-4-2003

Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

Правила устройства електроустановок

Минэнерго СССР. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987 - 648 с.

Додаток Б

(обов'язковий)

  ^ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни

Визначення

Передпроектні роботи

Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень: - розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (фор-ескізи); - розробка пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках (обгрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва); - опрацювання інженерної характеристики об'єкта і складання опитувальних листів; - складання завдання на інженерні вишукування; - складання завдання на проектування; - обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, переоснащенню, розширенню, переплануванню або надбудові; - інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування

Проектні роботи

Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва

Проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

Містобудівна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій

Стадії проектування

Складові частини проектної документації: - ескізний проект (ЕП); - техніко-економічне обгрунтування (ТЕО); - техніко-економічний розрахунок (ТЕР); - проект (П); - робочий проект (РП); - робоча документація (Р)

Договір

Основний організаційно-правовий документ, який регламентує взаємовідносини між замовником та проектувальником

Ліцензія

Документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов

Інвестор

Юридичні (фізичні) особи України, іноземних держав, а також держави, які приймають рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об'єкти будівництва та забезпечують фінансування їх спорудження

Інвестиції

Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект

Замовник

Інвестор або інша юридична (фізична) особа, яка за дорученням інвестора видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво об'єкта, укладає договори (контракти), контролює хід будівництва, здійснює технічний нагляд, приймає закінчені роботи (послуги), проводить розрахунки та здає об'єкт в експлуатацію

Капітальні вкладення

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів

Державні капітальні вкладення

Кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів, державних цільових фондів та кошти державних підприємств

Недержавні капітальні вкладення

Капіталовкладення, що здійснюються за рахунок коштів інвесторів з недержавними формами власності

Будова

Сукупність будинків та споруд (об'єктів), будівництво та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови

Черга будівництва

Визначена проектною документацією частина(*) будови (об'єкта) виробничого або цивільного призначення, яка після введення її в експлуатацію частково забезпечує випуск продукції або надання послуг за основною номенклатурою

Пусковий комплекс

Визначена проектною документацією частина будови (об'єкта) виробничого або цивільного призначення, яка після введення її в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об'єктах підсобного та обслуговуючого призначення за відповідною супровідною номенклатурою і може експлуатуватися за розсудом інвестора до випуску продукції або надання послуг на повну проектну потужність за основною номенклатурою

Об'єкт будівництва

Окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим проектом) споруджується тільки один об'єкт основного призначення, то поняття "об'єкт будівництва" збігається з поняттям "будова"

Об'єкт виробничого призначення

Об'єкти матеріального виробництва

Об'єкт цивільного призначення

Об'єкти житлового та комунального господарства, заклади охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, зв'язані з розвитком науки

Нове будівництво

Будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі

Реконструкція

Перебудова існуючих(**) об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри)

Технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення

Комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переоснащення діючих підприємств здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт

Тендер

Форма розміщення замовлення на виконання проектних робіт та будівництва об'єкта, що передбачає відбір підрядника шляхом оцінки його пропозицій і умов, за яких він згоден виконати замовлення

Конкурс

Форма розміщення замовлення на проектування на підставі висновків архітектурного конкурсу з метою відбору оптимального проектного рішення та проектувальника для даних умов

------------- (*) У складі глави 2 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. (**) В поняття "існуюче" входить наявність конструктивної схеми з несучими і огороджувальни ми конструкціями та фундаментами.


Додаток В

(рекомендований)

  ВКАЗІВКИ

  щодо вибору земельних ділянок (трас) для будівництва

Для вибору земельної ділянки (траси) для будівництва місцевими органами виконавчої влади за зверненням замовника створюється комісія.

До складу комісії входять відповідальні представники:

- замовника проектної документації;

- проектувальника (генерального проектувальника);

- місцевого органу землевпорядкування;

- виконавчого органу місцевого самоврядування, до безпосереднього відання якого відноситься земельна ділянка;

- органу містобудування та архітектури;

- органу охорони навколишнього природного середовища;

- органу державного санітарного нагляду;

- інших органів державного нагляду залежно від специфіки об'єкта.

Для об'єктів виробничого призначення - також представники територіальних організацій у промисловому будівництві, промисловому транспорті, газопостачанні, комунальному теплопостачанні, водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах (залежно від характеру об'єкта).

За необхідності до складу комісії можуть включатися представники інших зацікавлених організацій.

Земельна ділянка для будівництва вибирається згідно з земельним, водним, лісовим та іншим законодавством на підставі загальних (попередніх) відомостей про геологічні та гідрогеологічні умови земельної ділянки (траси) та орієнтовну загальну оцінку впливу об'єкта на навколишнє середовище та можливий вплив навколишнього середовища на об'єкт.

На розгляд комісії місцеві органи містобудування та архітектури вносять пропозиції щодо місця розташування земельної ділянки, можливостей забезпечення об'єкта, що проектується, паливом, інженерними мережами.

Надається "Заява про наміри" відповідно до ДБН А.2.2-1.

За необхідності замовник подає на розгляд інші документи залежно від особливостей об'єкта і його розташування.

При реконструкції об'єкта на існуючому майданчику оформляється "Акт обстеження майданчика" за змістом, формою і порядком аналогічно "Акту вибору майданчика".

В тому разі, коли розміщення об'єкта не передбачене або не відповідає положенням документації, яка регламентує забудову в районі розміщення наміченого до будівництва об'єкта, або така документація на даний район відсутня чи застаріла, в зв'язку з чим неможливо прийняти обгрунтовані архітектурно-планувальні та інженерні рішення, пов'язані з розміщенням об'єкта чи підприємства та його інженерним забезпеченням, комісією з урахуванням висновків архітектурних органів та територіальної організації (з промислового будівництва) може бути винесено рішення щодо необхідності виконання замовником відповідних передпроектних робіт із залученням відповідних спеціалізованих організацій.

Акт комісії підлягає затвердженню керівництвом органу виконавчої влади і повинен мати термін дії.

Додаток Г

(рекомендований)

  
1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка