Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров'я
Скачати 77.38 Kb.
НазваПерелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров'я
Дата конвертації05.07.2013
Розмір77.38 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Медицина > Документы
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров'я

(3 курс, стоматологічний факультет)
Блок 1

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Зміст і місце дисципліни. Історія виникнення та розвитку, видатні діячі в Україні та інших країнах.

 2. Методи дослідження у соціальній медицині та організації охорони здоров’я, їх суть.

 3. Предмет і зміст медичної статистики, її значення в діяльності лікаря-стоматолога.

 4. Організація та проведення статистичного медико-соціального дослідження, його етапи.

 5. Зміст плану та програми статистичного дослідження, в т.ч. програм збирання матеріалів (спостереження) та розробки.

 6. Види статистичних досліджень щодо повноти охоплення та часу дослідження. Види ознак спостереження та групувань.

 7. Види статистичних таблиць і правила їх побудови.

 8. Графічне зображення медико-біологічних даних. Види діаграм, застосування, методика їх побудови.

 9. Види відносних величин. Методика обчислення та аналізу, практичне застосування показників інтенсивності та співвідношення.

 10. Види відносних величин. Методика обчислення та аналізу, практичне застосування показників екстенсивності та наочності.

 11. Варіаційні ряди, їх елементи, характеристики та параметри.

 12. Середні величини в діяльності лікаря, їх види, практичне значення, методи розрахунку. Середня арифметична та її види, методика обчислення.

 13. Показники різноманітності ознак, що вивчаються (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації). Методика обчислення, оцінка та значення в медицині.

 14. Похибки середньої арифметичної величини та відносних показників. Способи обчислення, значення та застосування для аналізу даних в медико-біологічних дослідженнях.

 15. Оцінка достовірності різниці результатів медико-біологічних досліджень при великих та малих числах спостережень. Поняття про параметричні методи оцінки достовірності статистичних даних.

 16. Оцінка достовірності різниці результатів медико-біологічних досліджень при великих та малих числах спостережень. Поняття про непараметричні методи оцінки достовірності статистичних даних.

 17. Динамічні ряди. Визначення, типи та аналіз динамічних рядів. Значення та застосування в діяльності лікаря.

 18. Методи стандартизації: суть і значення. Застосування прямого методу стандартизації для вивчення впливу різних чинників на показники здоров’я населення та діяльності установ охорони здоров’я.

 19. Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язків чинників і результа­тивних ознак у медичних дослідженнях.

 20. Особливості застосування коефіцієнтів рангової та парної (лінійної) кореляції, методика їх обчислення та оцінка. Обчислення і використання коефіцієнта регресії.

Блок 2


 1. Поняття про індивідуальне та суспільне здоров’я, критерії їх оцінки. Показники здоров’я населення та окремих його груп.

 2. Місце стоматологічної служби в досягненні завдань програми ВООЗ “Здоровя для всіх”. Критерії оцінки. Глобальні та європейські цілі в стоматології.

 3. Чинники, що впливають на здоровя населення. Фактори, показники та групи ризику. Загальні й місцеві чинники ризику в стоматології.

 4. Епідеміологічні методи вивчення здоровя населення. Організація та оцінка результатів епідеміологічного дослідження в стоматології.

 5. Предмет і зміст демографії, значення демографічних даних для управління здоровям населення та охороною здоровя.

 6. Переписи населення, методика їх проведення. Зміни чисельності та складу населення України за даними ряду переписів. Потреба в даних перепису для діяльності стоматологічних закладів.

 7. Методика вивчення природного руху населення, облікові документи, показники. Вплив соціальних факторів на демографічні процеси. Регіональні особливості показників природного руху в Україні.

 8. Смертність немовлят, методика обчислення та аналізу загального і спеціальних показників. Чинники, які впливають на смертність немовлят.

 9. Методи вивчення захворюваності, можливості застосування окремих методів, їх переваги та недоліки.

 10. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоровя, принципи побудови та значення, практичне використання.

 11. Методика вивчення захворюваності за даними звертань в медичні заклади, облікові документи, показники.

 12. Методика вивчення захворюваності за даними медичних оглядів, облікові документи, показники.

 13. Захворюваність на гострі інфекційні хвороби, методика вивчення, облікові документи, показники. Тенденції цього виду захворюваності.

 14. Захворюваність на важливі неепідемічні хвороби, методика вивчення, облікові документи. Динаміка показників первинної захворюваності та поширеності цих хвороб.

 15. Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності, її соціально-економічне значення, методика вивчення, облікові документи, показники.

 16. Госпіталізована захворюваність, її значення. Методика вивчення, облікові документи, показники.

 17. Стоматологічна захворюваність. Методика вивчення, облікові документи, показники.

 18. Регіональні особливості загальної і стоматологічної захворюваності в Україні. Особливості захворюваності окремих груп населення. Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань.

 19. Інвалідність населення. Значення. Методика вивчення, облікові документи, показники. Основні причини інвалідності в стоматології, її регіональні особливості в Україні.

 20. Основні показники фізичного розвитку, методика їх визначення та використання для оцінки здоров’я населення. Роль лікаря-стоматолога у вивченні та оцінці біологічного і морфо-функціонального розвитку.

Блок 3


 1. Законодавчі акти, що регулюють діяльність системи охорони здоровя в Україні. Поняття про охорону здоров'я, медичну допомогу, медичне обслуговування.

 2. Основні принципи охорони здоровя в Україні. Система охорони здоровя в Україні. Галузі охорони здоров'я. Мережа медичних, в т.ч. стоматологічних, закладів.

 3. Види медичної допомоги, їх характеристика: зміст, організація надання.

 4. Організація екстреної медичної допомоги міському та сільському населенню, в т.ч. стоматологічної.

 5. Організація первинної медичної допомоги міському та сільському населенню, в т.ч. стоматологічної. Принципи організації первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

 6. Організація вторинної медичної допомоги міському та сільському населенню, в т.ч. стоматологічної.

 7. Організація третинної медичної допомоги міському та сільському населенню, в т.ч. стоматологічної.

 8. Організація стоматологічної допомоги населенню України. Етапність і спеціалізація стоматологічної допомоги.

 9. Роль амбулаторно-поліклінічних закладів у медичному забезпеченні населення, профілактична робота поліклінік і амбулаторій. Структура та завдання міської (районної) стоматологічної поліклініки.

 10. Диспансерний метод роботи медичних закладів, його суть, етапи, методика оцінки обсягу, якості та ефективності. Організація медичних оглядів населення, їх види. Роль лікарів-стоматологів в їх проведенні та оцінці результатів.

 11. Особливості медичного забезпечення сільського населення. Етапи надання медичної допомоги сільському населенню.

 12. Сільська лікарська амбулаторія, завдання, структура, штати, організація і аналіз роботи. Зміст та організація змішаного стоматологічного прийому.

 13. Особливості структури центральної районної лікарні (ЦРЛ) та її завдання. Виїзні форми надання стоматологічної допомоги.

 14. Завдання обласної лікарні, особливості її структури та діяльності поліклініки та стаціонару.

 15. Обласна стоматологічна поліклініка. Завдання, структура, аналіз діяльності.

 16. Організація стаціонарної допомоги населенню, в т.ч. стоматологічної.

 17. Перспективи реформування системи охорони здоров'я в Україні. Заходи щодо раціонального використання ресурсів.

 18. Система закладів охорони материнства та дитинства. Завдання та зміст роботи жіночої консультації, її структурні підрозділи. Організація стоматологічної допомоги жінкам

 19. Організація стоматологічної допомоги дітям. Дитяча стоматологічна поліклініка, функції, структура, документація, показники та аналіз діяльності.

 20. Профілактична робота дитячої стоматологічної поліклініки, особливості диспансеризації дітей. Організація та види санації в стоматології, показники, методика аналізу.

Блок 4


 1. Санітарно-епідеміологічна служба в Україні, її завдання, структура. Зміст і обсяги діяльності СЕС.

 2. Принципи, завдання та методи санітарної просвіти в стоматології Профілактична та санітарно-просвітницька робота лікаря-стоматолога.

 3. Поняття «промоція стоматологічного здоров’я». Види, напрямки та рівні профілактики в стоматології.

 4. Якість медичної допомоги, стандарти медичної допомоги: визначення, суть, вимоги. Система стандартів у сфері охорони здоров'я України.

 5. Аспекти якості медичної допомоги. Види стандартів якості медичної допомоги.

 6. Механізми оцінки і контролю дотримання стандартів структури: ліцензування, акредитація, сертифікація та атестація.

 7. Стандарти процесу, їх види (алгоритми, клінічні настанови, стандарти медичної допомоги, клінічні протоколи, маршрути пацієнта), оцінка виконання.

 8. Стандарти результату: показники, індикатори, критерії якості медичної допомоги. Модель кінцевих результатів: визначення, структура, оцінка виконання.

 9. Системи охорони здоровя в різних країнах світу: державна, страхова, приватна, змішана, їх порівняльна оцінка.

 10. Поняття про страхову медицину. Організаційно-правові основи і моделі медичного страхування.

 11. Система та організація обов’язкового і добровільного страхування здоровя. Гарантований обсяг медичної допомоги в страхових програмах.

 12. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, його види, законодавче забезпечення, роль лікарів.

 13. Організація медичної експертизи, її види. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності. Завдання та організація лікарської експертизи тимчасової непрацездатності.

 14. Порядок видачі та продовження листків непрацездатності при різних видах тимчасової непрацездатності.

 15. Рівні проведення експертизи тимчасової непрацездатності. Лікарсько-консультативна комісія, її функції, склад.

 16. Завдання та організація експертизи стійкої втрати працездатності. Медико-соціальні експертні комісії. Групи та категорії інвалідності. Організація реабілітації інвалідів.

 17. Теоретичні основи управління. Процес управління та фактори, які визначають його якість. Закони та принципи управління, їх особливості в системі охорони здоров’я.

 18. Технологія та стадії прийняття управлінського рішення. Види управлінських рішень і контроль за їх виконанням. Функції керівника медичного закладу. Методи, способи та типи управління.

 19. Лікарська етика і медична деонтологія. Особливості в стоматології. Основні проблеми та їх вирішення в світі і в Україні.

 20. Мета та завдання Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), її структура, форми діяльності.

Консультації проводяться у середу!!!

Схожі:

Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра...
Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Кафедра...
«Статистика здоров’я. Організація медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.»
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік питань для поточного та підсумкового модульного контролю
Всесвітні виставки. Україна (у складі Російської імперії, срср, незалежна Україна)
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік питань для підсумкового модульного контролю (іспит) з навчальної...
...
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю Модуль...
Групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові та резус-фактора
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\4. При вивченні рівня фізичного розвитку дітей віком від 1-го до...
Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік питань для підсумкового контролю
Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік контрольних питань для підсумкового контролю до курсу «Політичні...

Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік теоретичних питань до модульного контролю №2
В чому полягають особливості формування фінансових ресурсів підприємствами різних форм власності
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з соціальної медицини та організації охорони здоров\Перелік питань для підсумкового контролю
Крива ринкового пропонування фірми в довгострокову періоді та її можливі конфігурації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка