Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни
Сторінка1/7
Дата конвертації19.07.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

ДЕГАЗАЦІЯ ШАХТ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 090301

РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН”
Рекомендовано до видання

навчально-методичним управлінням університету


Дніпропетровськ

2003

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Дегазація шахт” для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 090301 “Розробка родовищ корисних копалин” / Уклад.: М.Ф. Кременчуцький, М.В. Шибка, О.А. Муха, І.І. Пугач. – Дніпропетровськ, 2003. – 30 с.

Укладачі:
М.Ф. Кременчуцький, доктор технічних наук, професор;

М.В. Шибка, кандидат технічних наук, доцент;

О.А. Муха, асистент;

І.І. Пугач, аспірант

Відповідальний за випуск завідувач кафедри АОП В.І. Голінько, д-р техн. наук, проф.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна “Дегазація шахт” є складовою навчального плану підготовки фахівців, що навчаються за спеціальністю 090301 “Розробка родовищ корисних копалин” зі спеціалізацією 090301.05 “Охорона праці в гірничому виробництві”.

Майбутні функції спеціаліста пов’язані з проектуванням, створенням, експлуатацією та контролем роботи дегазаційних систем на вугільних шахтах.

Відповідно до навчального плану дисципліни студенти очної та заочно-дистанційної форм навчання прослуховують лекції, виконують практичні заняття та індивідуальні завдання. Форма підсумкового контролю знань та вмінь – залік.

Методичні вказівки включають програму дисципліни, індивідуальні завдання та пояснення до їх виконання. Вони призначені для студентів усіх форм навчання під час вивчення ними дисципліни, опрацювання індивідуальних завдань, а також при підготовці дипломних проектів і робіт спеціалістів та магістрів.
^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчення дисципліни на базі оглядових чи настановних лекцій згідно з рекомендованою літературою і нормативними документами у послідовності, що приведена у програмі (розділ 3), а також набуття практичних навичок розрахункових обгрунтувань з дегазації шахт.

При роботі з літературою рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення матеріалу, а також для підготовки до залікової роботи.

Індивідуальні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання наведені в розділі 4. Кожне завдання складається із відповідей на питання теоретичної частини дисципліни згідно з переліком підрозділу 3.3 та вирішення задач з розрахункових обгрунтувань параметрів дегазаційних систем, вихідні дані до яких наведені в розділі 5.

Номер варіанту приймається за списком журналу групи або за узгодженням з викладачем. Завдання виконується у зошиті або на листах формату А-4.

При опрацюванні відповідей на запитання, які стосуються дегазації джерел надходження метану, необхідно накреслити схему дегазації, охарактеризувати умови її застосування, параметри дегазації, навести коефіцієнт дегазації та посилання на літературні джерела і нормативні документи. Найбільш поширені схеми дегазації наведені в Керівництві [1] та документі [4], а схеми ізольованого відводу метану з виробленого простору – в нормативно-правовому акті [3].
При вирішенні задач наводяться вихідні дані, необхідні схеми, формули з умовними позначеннями та результати розрахунків. Розрахункові обґрунтування до вирішення задач надані в розділі 6, кожен підрозділ якого відповідає порядковому номеру задачі.

У кінці роботи дається перелік використаної літератури, ставиться підпис і дата виконання.

Для студентів очної форми навчання обсяг та зміст вивчення дисципліни за видами занять та самостійної роботи визначається програмою дисципліни, складеною відповідно до стандарту вищого навчального закладу.
^ 3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни – одержання систематизованих знань щодо способів і засобів дегазації джерел надходження метану у вугільних шахтах і навичок їх практичного застосування у наступній інженерній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • схеми і способи дегазації пластів, що розробляються, підробляються і надробляються, виробленого простору, а також при проведенні гірничих виробок;

 • методики розрахунку зазначених способів дегазації;

 • технологію, організацію та заходи безпеки при проведенні дегазаційних робіт;

 • схеми і способи відводу метану з виробленого простору засобами вентиляції;

 • шляхи підвищення ефективності дегазації при ліквідації горіння метану в шахтах.

Вивчивши дисципліну, студент повинен уміти:

 • обгрунтувати способи та схеми дегазації джерел метановиділення в шахті;

 • визначати параметри дегазації при різних способах і схемах дегазації;

 • скласти схему дегазаційної системи, розрахувати газопровід, вибрати вакуум-насос;

 • розробити заходи щодо підвищення ефективності дегазації, запобігання суфлярним виділенням метану та використання дегазації при аварійних роботах, пов’язаних з горінням метану;

 • визначити і обгрунтувати спосіб та схему відводу метану з виробленого простору засобами вентиляції.


^ 3.2. Зміст дисципліни
Тема 1. Вступ

Дисципліна “Дегазація шахт” і її значення в підготовці гірничих інженерів. Базові дисципліни для вивчення “Дегазації шахт”. Стан дегазації на вугільних шахтах України і проблеми, що підлягають вирішенню. Комплексна програма дегазації вугільних пластів. Роль науки в розвитку дегазації шахт.

^ Тема 2. Основні положення та визначення з дегазації вугільних шахт

Основні поняття з дегазації шахт: дегазаційна система; мережа газопроводів; вакуум-насос; джерела надходження метану, що підлягають дегазації; ефективність дегазації. Класифікація способів дегазації.

Умови застосування дегазації на вугільних шахтах. Заходи з дегазації у паспортах проведення та кріплення підземних виробок і виїмкової дільниці.

Визначення коефіцієнту ефективності дегазації для привибійного простору лави, виїмкової дільниці, підготовчої виробки. Значення коефіцієнту дегазації декількох джерел метановиділення на виїмковій дільниці.

Зв'язок вентиляції і дегазації шахт.

Робота дегазаційної системи в аварійній ситуації.
^ Тема 3. Способи дегазації при проведенні гірничих виробок

Дегазація при проведенні вертикальних виробок свердловинами, пробуреними з поверхні або з камер.

Дегазація при проведенні квершлагів і польових виробок.

Попередня дегазація вугільного пласта до проведення пластових виробок.

Дегазація вугільного пласта бар’єрними свердловинами під час проведення виробки. Способи підвищення ефективності дегазації при використанні бар’єрних свердловин. Дегазація із застосуванням екранних свердловин.
^ Тема 4. Дегазація вугільних пластів, що розробляються

Дегазація пластів свердловинами, пробуреними з підземних виробок, під час підготовки та експлуатації виїмкових дільниць. Схеми розташування та параметри дегазаційних свердловин. Визначення відстані між свердловинами, що паралельні очисному вибою.

Дегазація пластів із застосуванням гідророзриву вугільної товщі. Буріння свердловин гідророзриву з польових та пластових виробок, визначення параметрів гідророзриву. Поверхнева дегазація.
^ Тема 5. Дегазація суміжних вугільних пластів і вміщуючих порід

Дегазація пологих та похилих пластів, що підробляються: свердловинами, пробуреними назустріч очисному вибою з підготовчих виробок, що погашаються за лавою, та свердловинами з виробок, що підтримуються за лавою; флангова дегазація; визначення параметрів дегазаційних свердловин. Дегазація свердловинами, що пробурені з поверхні землі: вибір місця закладення свердловин та визначення їх параметрів.

Дегазація пологих та похилих пластів, що надробляються: свердловинами, пробуреними із виробок пласта, що розробляється, та з виробок, проведених у підошві пласта; параметри дегазаційних свердловин.

Дегазація крутих пластів, що підробляються або надробляються: свердловинами, пробуреними з виробок пласта, що відробляється, з виробок суміжного пласта, з групових штреків чи проміжних квершлагів.
^ Тема 6. Дегазація виробленого простору

Дегазація свердловинами, пробуреними над куполами обвалення з гірничих виробок, з поверхні землі. Обґрунтування параметрів дегазаційних свердловин.

Вилучення метану через перфоровані відростки труб.

Деметанізація виробленого простору із застосуванням біотехнологій.
^ Тема 7. Методи застосування дегазації для запобігання

газодинамічним явищам

Дегазація пластів і порід як засіб боротьби з суфлярами, раптовими викидами вугілля (породи) та газу. Способи інтенсифікації дегазації.

Відведення метану з використанням каптажних ковпаків та ізолюючих перемичок.
^ Тема 8. Технологія та організація дегазаційних робіт

Буріння та герметизація дегазаційних свердловин. Конструювання газопроводів. Контроль роботи дегазаційної системи. Організація служби дегазації.
Тема 9. Безпека дегазаційних робіт

Безпека при бурінні дегазаційних свердловин, при експлуатації та обслуговуванні дегазаційних систем (газопроводів, вакуум-насосних станцій тощо).
^ Тема 10. Проектування дегазаційних систем

Розрахунок усмоктувальних дегазаційних систем: визначення дебіту метаноповітряної суміші початкових гілок газопроводів та питомих втрат тиску на важкому маршруті газопровідної мережі; визначення та оптимізація діаметра гілок важкого маршруту; розрахунок тиску вакуум-насоса та вибір типу і кількості одночасно працюючих насосів.

Розрахунок дегазаційної системи, що працює у режимі усмоктування і нагнітання: розрахунок усмоктувальної мережі; визначення діаметра нагнітального газопроводу та надлишкового тиску вакуум-насоса; вибір вакуум-насоса за результатами розрахунку усмоктувальної та нагнітальної мережі газопроводу.
^ 3.3. Перелік питань до індивідуальних завдань та підсумкового контролю


 1. Класифікація способів дегазації за часовою ознакою та за методами деметанізації гірського масиву.

 2. Коефіцієнт ефективності дегазації одного та декількох джерел надходження метану.

 3. Визначення необхідного коефіцієнту ефективності дегазації для очисного вибою, виїмкової дільниці та підготовчої виробки.

 4. Схема дегазації газоносного гірського масиву при проведенні вертикальних виробок.

 5. Схема дегазації газоносного масиву при розкритті вугільного пласта квершлагом.

 6. Схема дегазації газоносного масиву при проведенні польової виробки над та під вугільними пластами.

 7. Схема дегазації бар'єрними свердловинами при проведенні одиночних і парних підготовчих виробок на пологих пластах та заходи щодо зменшення підсмоктувань повітря в дегазаційні свердловини.

 8. Схема дегазації бар'єрними свердловинами при проведенні підготовчих виробок на крутих пластах.

 9. Схема розташування та параметри дегазаційних свердловин при проведенні підготовчих пластових виробок.

 10. Попередня дегазація пологого пласта низхідними свердловинами, що пробурені із виробок виїмкової дільниці.

 11. Схема дегазації пласта одиночними свердловинами, пробуреними паралельно очисному вибою.

 12. Схема дегазації пласта паралельно-одиночними свердловинами, пробуреними з розворотом на очисний вибій.

 13. Схема дегазації пласта перехресними паралельно-одиночними свердловинами.

 14. Схема дегазації пласта свердловинами, паралельними очисному вибою, у сполученні з розвернутими на вибій свердловинами, пробуреними з протилежної виробки.

 15. Порядок використання дегазаційних свердловин для зволоження вугільних пластів.

 16. Дегазація нерозвантаженого від гірничого тиску пласта із застосуванням гідророзриву (гідродинамічного впливу) через пластові свердловини.

 17. Схема дегазації вугільного пласта шляхом його гідророзриву через свердловини, пробурені з польової виробки.

 18. Дегазація пласта в процесі його відробки через екранні свердловини, що пробурені в підошві чи покрівлі виробки паралельно очисному вибою.

 19. Дегазація вугільних пластів через пробурені з поверхні свердловини із застосуванням гідродинамічного впливу.

 20. Схема дегазації пластів, що підробляються, через пробурені назустріч очисному вибою свердловини з підготовчих виробок, які погашаються за лавою.

 21. Схема дегазації пластів, що підробляються, свердловинами, пробуреними з виробки, яка підтримується за очисним вибоєм.

 22. Схема флангової дегазації пластів, що підробляються, свердловинами, пробуреними із флангу виїмкової дільниці.

 23. Схема дегазації пластів, що надробляються, свердловинами, пробуреними із виробки, яка погашається за очисним вибоєм.

 24. Дегазація пластів, що надробляються, свердловинами, пробуреними із виробки виїмкової дільниці, яка підтримується за очисним вибоєм.

 25. Дегазація пласта, що надробляється, свердловинами, пробуреними із виробки, яка проведена на цьому пласті.

 26. Дегазація крутих зближених пластів свердловинами, які пробурені з виробок пласта, що розробляється, при суцільній системі розробки.

 27. Схема дегазації крутого пласта, що надробляється, свердловинами, які пробурені з виробок пласта, що розробляється.

 28. Дегазація виробленого простору свердловинами, пробуреними над куполами обвалення.

 29. Дегазація пластів, що підробляються, та виробленого простору пробуреними з поверхні землі свердловинами.

 30. Запобігання суфлярним виділенням метану засобами дегазації.

 31. Технологія буріння та герметизація дегазаційних свердловин.

 32. Характеристика дегазаційних газопроводів та схеми їх розведення (розташування) в гірничих виробках.

 33. Порядок розрахунку газопроводів.

 34. Призначення та класифікація вакуум-насосних станцій.

 35. Характеристики вакуум-насосів та їх вибір.

 36. Заходи щодо безпечного проведення дегазаційних робіт.

 37. Неприпустимі концентрації метану в дегазаційних трубопроводах та контроль роботи дегазаційної мережі.

 38. Ізольований відвід метану з виробленого простору за межі виїмкових дільниць по трубопроводах чи виробках, що не підтримуються, за допомогою газовідвідних установок або загальношахтної депресії.

 39. Відвід метану з виробленого простору по коротких трубопроводах за допомогою пневматичних вентиляторів або ежекторів з випуском метаноповітряної суміші в вихідний струмінь дільниці.

 40. Відвід метану з виробленого простору за допомогою спеціальних газовідсмоктувальних установок типа УСМ, УВГ з випуском метаноповітряної суміші в вихідний струмінь дільниці.

 41. Організація та функції служби дегазації.

 42. Принципи проектування дегазаційних систем.


^ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Таблиця


Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номери

задач

12г

10г

11г13г

11в

10в13в

10б

13б

12б11д

11е

13д13а

11а10а

11б

12а

12в

Номери

питань

1

2

3

15

30

31

32

33

42

35

36

37

41

42

2

10

11

12

13

14

16

17

18

19

4

5

6

7

8

9

20

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

28

29

38

39

40

28

29

38

39

40

28

29

38

39

40
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconВступ
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни «Вища освіта І болонський...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань вибіркової...
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань вибірковоїнавчальної дисципліни циклу професійної І практичної підготовки...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні щодо самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань з курсу „Міжнародна економіка” (для студентів денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань під час практичних робіт з дисципліни
Передмова
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни icon2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка