Законодавство з безпеки життєдіяльності
Скачати 157.59 Kb.
НазваЗаконодавство з безпеки життєдіяльності
Дата конвертації03.07.2013
Розмір157.59 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Математика > Закон
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Контрольну роботу необхідно виконувати після вивчення всього матеріалу з курсу.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох задач. Номер варіанта контрольної роботи визначається двома останніми цифрами номера залікової книжки студента. Номер питання першої групи та номер варіанта задачі № 1 відповідає першій цифрі варіанта контрольної, а номер питання другої групи та номер варіанта задачі № 2 - другій цифрі, Вихідні дані для задач наведені в табл. 1 та 2.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок. Відповіді на питання мають бути конкретними, супроводжуватися необхідними схемами, малюнками, формулами та посиланням на літературу. Переписування з книг дослівно, а тим паче перепечатка чи ксерокопіювання не допустимі.

На першій сторінці контрольної роботи мають бути вказані шифр залікової книжки та варіант контрольної роботи. В кінці треба привести список використаної літератури.

Помилка у виборі варіанта контрольної роботи розцінюється як не виконання роботи.

^ ПИТАННЯ ПЕРШОЇ ГРУПИ


 1. Теорія допустимого ризику.

 2. Необхідність того, що забезпечує самозабезпечення.

 3. Слуховий аналізатор людини.

 4. Основна умова існування людини.

 5. Риса, що визначає людську індивідуальність.

 6. Законодавство з безпеки життєдіяльності.

 7. Контроль за дотриманням законодавства з безпеки життєдіяльності.

 8. Визначення поняття «Безпеки життєдіяльності».

 9. Визначення понять «небезпеки» та «джерел небезпеки».

 10. Життєве середовище людини


^ ПИТАННЯ ДРУГОЇ ГРУПИ


 1. Що характеризує показник максимального споживання кисню?

 2. Від чого залежить працездатність людини?

 3. Стихійне лихо - пожежа.

 4. Вступ людства в епоху ядерної біди.

 5. Надзвичайна ситуація - аварія, категорії аварій.

 6. Від чого залежить характер людини?

 7. Здібності, пам’ять та мислення людини.

 8. Емоційне життя людини.

 9. Проблеми взаємодії людини та машини.

 10. Що визначає механізми пристосування людини до навколишнього середовища


^ ЗАДАЧА № 1
В приміщенні знаходяться N1 персональних комп`ютерів (ПК) у яких вентилятори створюють рівні шуму β1 = 57 дБ та N2 ПК, вентилятори котрих шумлять з рівнем β2 = 59 дБ. Крім того в приміщенні знаходяться N3 принтерів, що утворюють шум з рівнем β3 = 63 дБ та N4 - з рівнем β4 = 68 дБ.

Визначити загальний рівень шуму βо в приміщенні від усіх джерел шуму та порівняти його з нормованим βн для даного приміщення. Розрахувати рівень шуму L біля відкритих вікон житлової будівлі дитячого будинку, розташованого на відстані r від даного приміщення, для випадків коли вікна в останнього закриті (Lв.з.) та коли вони відкриті (Lв.в ). Переважаюча частота загального шуму становить/ а фактор його направленості О.

Порівняти розраховані в обох випадках рівні шуму біля вікон дитбудинку з максимально допустимими рівнями (LАдоп) для житлової забудови в денний час.

Таблиця 2


Дані для розра­хунків

Перша цифра номера варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

N1, шт.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

N2, шт.

3

2

1

2

3

3

2

1

2

3

N3, шт.

2

3

2

3

1

2

3

3

3

2

N4, шт.

2

1

3

2

2

1

3

2

1

3

f ГЦ

125

250

125

250

63

125

500

63

250

500

r, м

22

26

27

24

29

28

21

23

25

20

G

20

25

30

15

10

15

30

10

20

25


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ
Рекомендується спочатку розрахувати сумарний рівень шуму від однотипних (однорівневих) вентиляторів βв1 та βв2 за формулою

β = β1+10LgN (2.1)

де β - сумарний рівень; β1 - рівень шуму одного джерела; N - число джерел.

Як бачимо, двоє однакових джерел створюють сумарний рівень, який на 3 дБ більше, ніж кожен з них окремо (оскільки 10 Lg2 = 10*03 = 3) 10 джерел - на 10 дБ; 100 джерел - на 20 дБ і т.д. Потім розрахувати сумарний рівень від однотипних принтерів βп1 та βп2 (формула 2.1).

Сумарний рівень інтенсивності шуму від двох різних за рівнем джерел визначається за формулою

β = β1+∆β (2.2)

де β1 - гучніший із джерел; β - додаток, що визначається за рис. 2.1. За вказаною формулою розрахувати сумарні рівні шуму від усіх вентиляторів βв та від усіх принтерів βп.Рис.2.1. Визначення сумарного рівня шуму

І на кінець вирахувати рівень шуму βо від усіх джерел за тією ж формулою 2.2.

Нормований рівень шуму для частоти f взяти з Додатку 1 для приміщень, з шумними агрегатами обчислювальних машин.

Рівень шуму, що доходить до дитбудинку у випадку з закритими вікнами розглянутого приміщення, визначається із виразу

Lв.з = βо + 10lg G - І- 20 lgr - *r/1000 - 8, дБ,

де ∆ - величина затухання шуму в атмосфері, таблиця 2.1; І - звукоізолювальна здатність (в децибелах) акустичної перепони, визначається за формулою

I = 20lg (mf)-60

де m - маса 1 м2 перепони, кг; f- частота, Гц.

Припускається, що звукоізоляція закритих прорізів (вікон, дверей) рівноцінна звукоізоляції стін. Товщина стіни в дві цеглини становить 0,5 м. Щільність стіни р = 1,5 т/м3.

Таблиця 2.1


f ,Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

, дБ/км

0

0,7

1,5

3

6

12

24

48Порівняти розраховані в децибелах рівні шуму Lвз та Lвв з максимально-допустимим рівнем LАдоп = 85 дБА. Для цього рівні шуму в дБ (Lidb) треба перевести в рівні в дБА за приблизною формулою Lidba = Lidb + 5. дБА

ЗАДАЧА№ 2

Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V) провадить ремонт і зокрема фарбувальні роботи фарбою НЦ-1125. У зв'язку з тим, що на відстані X від будинку розташована будівля дитячого садка з розкритими вікнами чи кватирками, в ремонтованій квартирі вікна відкривати не стали.

Визначити, в момент коли пофарбувались всі поверхні що підлягали фарбуванню загальною площею Sф (момент максимальних випаровувань), концентрацію в квартирі і-тої шкідливої речовини (ШР), що входить до складу фарби та вияснити, чи не шкідливо мулярам та мешканцям знаходитись в квартирі в цей час без індивідуальних засобів захисту органів дихання, а також, чи допустима концентрація ШР, що викидається в атмосферу через вентиляційну шахту будинку висотою Н та з площею устя SУ, біля вікон дитсадка.

Відомо, що в зазначений період через вентиляційну шахту з квартири витягується 35 % максимальних випаровувань (σш = 0,35) а ще 10 % через щілини в дверній коробці надходять до сходинкової клітки. Газоповітряна суміш виходить з устя шахти зі швидкістю ωо.Дані

для

розра­-

хун­ків

Друга цифра номера варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

і

Ацетон

Бутил­

ацетат

Бутанол

Толуол

Етилцел

лозольв

Ацетон

Бутанол

Етилцел

лозольв

Бутил­

ацетат

Толуол

V, м3

300

200

150

100

70

250

160

75

220

110

Sф, м2

30

25

20

17

15

28

21

16

26

18

Н, м

30

25

20

10

16

28

21

18

26

12

SУ, м2

0,45

0,35

0,25

0,1

0,2

0,4

0,3

0,25

0,35

0,1

ωо, м/с

10

8

6

4

5

9

7

6

8

4

X, м

42

35

30

20

25

40

32

28

37

22

∆Т, °С

12

14

16

20

18

13

15

17

14

19

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ

Необхідно знати, що максимальне надходження в повітря квартири розчинників із фарби відбувається в процесі фарбування та в перші хвилини після його закінчення, коли випаровується біля 25% від їх загальної кількості (σв = 0,25), а витрати фарби становлять: Qs = 0,11 кг/м2, Qт = 19*10-3 кг/с.

Для визначення концентрації ШР в квартирі (Ci, мг/м3) масу випаровувань можна знайти за даними табл. 1 з виразу:

Мі = SФ * Qs*σi*σв, кг

Необхідно врахувати, що Сі для мулярів треба порівнювати з гранично-допустимою концентрацією (ГДК) для робочих місць – q' гдкі, а для мешканців квартири - з ГДК для населення – q'' гдкі взятих з табл. 1.1.

Таблиця 1.1.
Розрахунок максимальної приземної концентрації газоповітряної суміші з одиночного джерела з круглим устям за несприятливих метеорологічних умов на відстані Хм від джерела викидів виконується за формулоюде А - коефіцієнт прийнятий для несприятливих метеоумов, коли концентрація ШР від джерела викидів досягає максимального значення (для України А = 160); М - кількість ШР, що викидається в атмосферу (г/с); F - безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання ШР в атмосфері (для газів та пару F = 1); n, m - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з устя джерела викидів (m = 0,6, n = 2,0); Н - висота джерела викидів (м); V1 - об'єм газоповітряної суміші (м3 /с); ∆Т - різниця температур газоповітряної суміші на виході з устя Тr та атмосферного повітря Тв.Максимальну кількість ШР, що викидається в атмосферу з устя вентиляційної шахти, можна розрахувати за формулою

М = Qт *σi*σв*σш, мг/с

а V1можна визначити із виразу
Схожі:

Законодавство з безпеки життєдіяльності iconПитання до заліку з «Безпеки життєдіяльності»
Предмет безпеки життєдіяльності людини, його завдання в системі «Людина життєве середовище»
Законодавство з безпеки життєдіяльності icon«Безпека життєдіяльності» 1 блок-модуль Що є інтегральним показником безпеки життєдіяльності?
Ризик, при якому захисні заходи дозволяють підтримувати досягнутий рівень безпеки
Законодавство з безпеки життєдіяльності iconЗ безпеки життєдіяльності та охорони праці людини для бакалаврів різних спеціальностей
Середовище життєдіяльності людини. Природне, техногенне, виробниче та соціально-політичне
Законодавство з безпеки життєдіяльності iconЛекція 8 Тема: Основи державної безпеки
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні знати: концептуальні основи державної безпеки, законодавчі основи...
Законодавство з безпеки життєдіяльності icon«Про Раду курсантського та студентського самоврядування Львівського...
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі лдубжд) розроблено відповідно до законів України «Про освіту»,...
Законодавство з безпеки життєдіяльності iconПерелік питань
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності по підготовці фахівців
Законодавство з безпеки життєдіяльності iconОхорона праці
Затверджено на засіданні кафедри харчових технологій, хімії та безпеки життєдіяльності
Законодавство з безпеки життєдіяльності icon1. категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія...
Тема категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Людина як...
Законодавство з безпеки життєдіяльності iconЛітература з бжд
Безпека життєдіяльності забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч посібник/ В. В. Бєгун, І. М. Науменко К.:,...
Законодавство з безпеки життєдіяльності iconПерелік питань до заліку з курсу “Страхування”
Страховий захист як необхідний елемент економічної безпеки підприємств та організацій І життєдіяльності людей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка