Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Сторінка1/8
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра переробки, стандартизації і сертифікації сировини


Реєстр. №____________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсового проектуз дисципліни

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ

для студентів

4 курсу

для спеціальності

^ 6.091800 – Легка промисловість

напряму

підготовки 0918 Легка промисловість

факультету

^ Технологій та дизайну


Херсон - 2009

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням ЕОМ"Укладачі:

к.т.н., доцент С.С.Бабіч,
к.т.н., ст. викладач Є.О. Калінський,кількість сторінок - 58 с.
Рецензент _____________ д.т.н., доцент Т.О. Кузьміна
Затверджено

на засіданні кафедри ПСіСС

протокол №8 від 24.02.09

Зав. кафедри_________

проф., д.т.н. Чурсіна Л.А.

Відповідальний за випуск Л.А.Чурсіна, д.т.н., проф.

ВСТУП
Початок ХХ століття характеризується цілою низкою подій і наукових відкриттів, що стали передумовою явища, яке ми зараз називаємо науково-технічною революцією (НТР).

Інтенсифікація науково-технічної праці та скорочення витрат на усіх ланках циклу “дослідження-проектування-підготовка виробництва” є життєво важливою умовою прискорення темпів і підвищення ефективності науково-технічного прогресу. До складу вищезазначеного циклу входять: автоматизація обробки даних і планування експериментальних досліджень, автоматизоване проектування нових технічних засобів, конструювання і технологічна підготовка виробництва. Це обумовлено бурхливим розвитком кібернетики, обчислювальної математики та ЕОМ.

Виконання поставлених задач можливе у випадку набуття молодими спеціалістами новітніх знань в галузі наукових досліджень. У зв’язку з цим вищим навчальним закладам необхідно активно залучати студентів до проведення наукових досліджень. Введення до навчального плану спеціальності дисципліни “НДР з застосуванням ЕОМ” зобов’язує студентів засвоїти елементи методики наукових досліджень, що сприяє розвитку раціонального творчого мислення, оптимальній організації їх розумової діяльності.

Мета курсу “НДР з застосуванням ЕОМ” – формування систематичних знань про методологію і методику наукових досліджень, вміння відбирати й аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету і завдання дослідження, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, обробляти результати експериментів і оцінювати похибки вимірювань, зіставляти результати експерименту з теоретичними передумовами, формулювати висновки наукового дослідження.

Завдання курсу – навчити студентів застосовувати математично-статистичні методи для одержання статистичних математичних моделей і сучасні засоби дослідження технологічних процесів легкої промисловості для вдосконалення технології виробництва.

^ Мета курсової роботи:

1. Забезпечити повну підготовку по курсу « Науково-дослідна робота з використанням ЕОМ»

2. Навчити студентів цілеспрямовано працювати з науково -технической літературою і нормативно-технічною документацією.

3. Розвинути творчі здібності студентів, прищепити навики
самостійного аналізу вибраної проблеми, проводити необхідні
експерименти і грамотно оформляти результати експериментів і
теоретичних досліджень.
^ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Тема, обсяг виконання роботи

До вибираної теми пред'являються ряд вимог:

Тема, в першу чергу, повинна бути актуальною, тобто важливою, такою, що вимагає дозволу в даний час. Критерію для встановлення актуальності поки немає.

^ Тема повинна вирішувати нову наукову задачу, це означає, що в такій постановці вона ніколи не розроблялася і в даний час не розробляється, тобто дублювання виключається. Дублювання можливе лише в тих випадках, коли за завданням керівних організацій однакові теми розробляють два або декілька колективів, в цілях дозволу найважливіших державних завдань в найкоротший час, тобто дублювання тим - є одна з вимог.

Грань між науковими інженерними дослідженнями стирається з кожним роком. Проте при виборі научно-исследовательских тим новизна повинна бути не інженерною, а науковою, тобто принципово новою. Якщо розробляється нехай навіть нове завдання, але на основі вже відкритого закону або відомого способу, то ця область не наукових, а інженерних розробок. Все те, що вже відоме не може бути предметом наукового дослідження.

^ Тема повинна бути економічно ефективною і мати значущість. Будь-яка тема прикладних досліджень повинна давати економічний ефект в народному господарстві.

^ Тема повинна відповідати профілю наукового колективу. Кожен науковий колектив має свій профіль, кваліфікацію, компетентність. Така спеціалізація сприяє накопиченню досвіду дослідженні, підвищує теоретичний рівень розробок, їх якість і економічну ефективність, скорочує термін виконання роботи.

Вибору теми повинне передувати ретельне ознайомлення з вітчизняними і зарубіжними літературними джерелами даної суміжної спеціальності.

^ Підготовчий етап науково-дослідної роботи.

Підготовчий етап науково-дослідної роботи включає:

•складання бібліографії по темі, вивчення літературних

джерел і інших матеріалів, що відносяться до теми досліджень;

•попереднє знайомство з об'єктом дослідження, його структурою і особливостями;

  • вивчення фізичної основи технологічного процесу;

  • визначення круга питань, формулювання завдань дослідження і обгрунтування необхідності проведення робіт на цю тему.


^ 2.2. Складання первинного плану-схеми курсової роботи

Робоча програма є основним документом науково-дослідної роботи, який вивчається на основі вивчення літератури і попереднього знайомства з об'єктом дослідження в лабораторії або на виробництві, а також після вивчення фізичної суті технологічних процесів, здійснюваних в цьому об'єкті.

^ Робоча програма науково-дослідної роботи, як правило, містить:

•чітке і вичерпне формулювання теми роботи;

•визначення мети роботи, а також передбачуваних результатів;

•короткий виклад і критичний аналіз матеріалів наукових робіт і літературних джерел, що є на Україні, так і за кордоном, з метою визначення стану даного питання у вітчизняній і світовій техніці щоб уникнути повторення і для обліку накопиченого досвіду знань з питання, що вивчається;

•побудова робочої моделі, об'єкту або процесу і її обгрунтування;

  • схему розробки даної теми по етапах (перелік етапів);

  • умови, матрицю планування, і методику проведення експерименту;

  • метод обробки результатів спостережень і випробувань

  • метод узагальнення результатів і формування виводів;

• при необхідності методику підрахунку економічної ефективності роботи.

^ У робочій програмі повинні бути точно визначені умови проведення експерименту. Якщо в експерименті використовується відоме устаткування, то його вибір необхідно обгрунтувати. Також необхідно обгрунтувати використовувану сировину, матеріали, вимірювальні інструменти і прилади. Якщо немає необхідних приладів, то в методичну програму необхідно включити етап роботи із створення приладів або спеціальної лабораторної установки, по можливості вмонтовуваних із стандартних вузлів і деталей.

^ Зміст експериментів і їх об'єм повинні бути повністю обгрунтовані і витікати із завдань дослідження. Об'єм експерименту повинен бути таким, щоб виводи, отримані на його основі були достатньо точними і достовірними.

Намічавши методику експериментального дослідження, слід уникати шаблонного повторення дослідів і віддавати перевагу найбільш сучасним методам і апаратурі, що відповідають поставленим завданням і що забезпечують необхідну точність отримуваних результатів і необхідну чутливість.
2.3-2.4. Підбір літератури та інших матеріалів і джерел, складання бібліографії. Вивчення літературних, статистичних та іниших джерел, відбір матеріалу та його конспектування.
Відбір і вивчення літератури починається після вибору теми роботи і її об’єкта. В основу повинні бути покладені наукові джерела, законодавчі акти України, постанови Уряду України з питань стандартизації і сертифікації продукції легкої промисловості.

Джерелом інформації про наявність літератури з тієї чи інший проблеми, або теми служать каталоги бібліотек, читальних залів, а також кафедри. При підборі літератури варто звертатись до співробітників бібліотек, а при виїзді на виробничу практику – до працівників технічних бібліотек підприємств. Допомогу в виборі необхідної літератури повинен надати науковий керівник.

Варто користуватися систематичними та алфавітними каталогами. В процесі вибору і вивчення літератури необхідно робити відповідні записи, підібрані цифрові дані з вказівкою сторінки книги, звідки взята цитата, та інші дані і орієнтуватися на досліджувані питання випускної роботи. На цьому етапі необхідно робити записи, висновки, пропозиції, критично підходити до даного питання, складати перші варіанти плану випускної роботи бакалавра.

При складанні списку використаних джерел, необхідно відзначати прізвище і ініціали автора, назву роботи, місце видання, видавництво, і рік видання, кількість сторінок. При посиланні на те чи інше джерело, потрібно відзначити сторінки. Необхідний матеріал, особливо дискусійний і критичний, можна одержати з періодичних видань. В останньому номері кожного журналу за рік дається перелік усіх статей, що були надруковані в журналі. Підбирають і вивчають літературу також у процесі написання випускної роботи. При вивченні літератури і консультацій наукового керівника студент складає обґрунтований початковий варіант випускної роботи.

Студент зобов’язаний звітувати перед науковим керівником про хід виконання випускної роботи не менше одного разу на тиждень.
^ 2.5. Написання першого варіанту тексту роботи та основні вимоги до її змісту

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, виконаної на форматі А4, за ГОСТ 2.301-68. Розміри полів: лівого - 25 мм, правого - 10 мм, верхнього - 20 мм, нижнього - 20 мм. Поля не відокремлюються рисою, сторінки не обводять рамкою. Допускається використання бланків, виготовлених типографським способом, з основним написом за ГОСТ 2.102-68.

Текст ПЗ повинний бути написаний від руки чітким почерком, чорнилом (пастою) чорного, синіього або фіолетового кольору на одному боці аркуша. Висота букв - не менша за 2.5 мм. Відстань між основами рядків - від 8 до 12 мм. З дозволу керівника роботи можна виконати ПЗ машинописним способом. У цьому випадку вимоги до оформлення ПЗ регламентуються ГОСТ 7.32-82.

Описки, графічні неточності і помилки, виявлені в процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням, зафарбовуванням білою фарбою або заклеюванням папером і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. Пошкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди неповністю вилученого колишнього тексту не допускаються.

Сторінки ПЗ нумеруються арабськими цифрами. Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять; на наступних сторінках номера проставляють у верхньому правому куті.

Розділи нумерують у межах ПЗ арабськими цифрами з крапкою наприкінці . Вступ і висновок не нумеруються.

Найменування розділів і підрозділів, пунктів і підпунктів повинні бути короткими і відповідати змісту. Найменування розділів потрібно записувати прописними буквами у вигляді заголовків, розміщуючи їх симетрично тексту. Заголовки підрозділів пишуть з абзацу малими літерами (крім першої - прописної). Переноси слів у заголовках не допускають. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок становитьться з двох речень, їх розділяють крапкою. Підкреслювати заголовки і виділяти їх кольором забороняється. Відстані між заголовками і текстом (знизу і зверху) повинні становити не менше двох рядків тексту.

Формули, що являють собою рівняння або нерівності, розміщують в окремому рядку симетрично тексту.

Формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули, що становитьться з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, вказують у круглих дужках із правої сторони аркуша на рівні формули.
Переноси формул на наступний рядок допускаються на знаках відношення між лівою і правою частинами формули (=, , <, , >, і ін.) на крапках (...), знаках додавання і віднімання (+, , -) або на знаку множення у вигляді косого хреста (). На знаку ділення перенос робити не рекомендується. Знак, на якому зроблений перенос, пишуть два рази: наприкінці першого і початку другого рядка.

Математичні знаки варто застосовувати тільки у формулах.

Таблиці (аналогічно і рисунки), якщо їх у документі Більшее однієї, нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці становитьться з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад "Таблиця 2.1". Нумераційний заголовок розташовують над правим верхнім кутом таблиці вище тематичного заголовка. Якщо в документі тільки одна таблиця, номер їй не привласнюють і слово "Таблиця" не пишуть (у цьому випадку при посиланнях використовують скорочене слово "дивися" і слово "таблиця" пишуть цілком: "див. таблицю").

При посиланні на нумеровану таблицю або ілюстрацію в тексті ПЗ указують її номер, наприклад "(табл. 1.2)", "(рис. 2.1)". При повторних посиланнях уживають скорочене слово "дивися", наприклад: "(див. табл 3.1)", "(див. мал. 2.1)". Посилаючись на формулу, вказують її номер у круглих дужках: "у формулі (1.2) ..." та ін.

При посиланні в тексті на джерела інформації необхідно наводити його порядковий номер за списком використаної літератури, зазначивши номер тому (якщо видання дво- або багатотомне), а також (якщо в цьому є потреба) сторінку, наприклад: [18, т.1, с.57].
^ 1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи
Графічну частину проекту виконують відповідно до вимог ЄСКД.

При виконанні графічної частини проекту необхідно використовувати ГОСТ 2.109-73 "Основные требования к чертежам", ГОСТ 2.316-68 "Правила нанесения на чертежи надписей, технических требований и таблиц".

Форма основного напису і його розташування на аркушах установлюються ГОСТ 2.104-68.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту «Дослідження...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників» для студентів очної...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconКафедра «міське будівництво та господарство» Методичні вказівки до...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту по санітарно-технічному обладнанні будинків (для студентів спеціальностей 092103...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з менеджменту...
Методичні вказівки та вимоги до виконання курсового проекту з менеджменту за напрямом підготовки 030601 Менеджмент / Упоряд.: В....
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconДо курсового проекту
Завдання І методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconАграрний коледж управління І права пдаа методичні вказівки до виконання...
...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconКурсового проекту
Технологія швейного виробництва: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 091801 «Швейні вироби»,...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconМетодичні рекомендації з виконання курсового проекту для студентів...
Укладачі: Шкарупа В. Г к е н., доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства пует
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconМіністерство агропромислової політики України Полтавська державна...
Основною метою курсового проектування є одержання навичок використання загальних методів дослідження І проектування при аналізі та...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни iconДо виконання курсового та дипломного проекту з спецкурсу «розрахунок...
Методичні вказівки до виконання курсового І дипломного проекту з спецкурсу «Розрахунок І проектування зсувоутримуючих конструкцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка