Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
Скачати 56.13 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
Дата конвертації28.06.2013
Розмір56.13 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
Методичні вказівки до виконання

контрольних робіт з навчальної дисципліни

" Вища математика "

для студентів ІЗДН
Галузь знань: 0601 "Будівництво та архітектура"

Напрям підготовки: 6.060101 "Будівництво"
Контрольні роботи виконуються в другому, третьому, четвертому та п’ятому семестрах, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається.

Виконання, оформлення та захист контрольних робіт здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до наступних рекомендацій.

Контрольна робота оформлюється в шкільному зошиті. На титульному аркуші необхідно вказати:

 • номер контрольної роботи;

 • назву дисципліни;

 • прізвище, ім’я та по-батькові студента;

 • номер залікової книжки;

 • шифр та назву напряму підготовки;

 • курс та номер групи студента;

 • номер варіанту (N) контрольної роботи.

Студент повинен самостійно розв’язати завдання свого варіанта, який визначається за числом N – дві останні цифри номера залікової книжки, за таким правилом:

– якщо , то номер варіанта дорівнює N;

– якщо , то номер варіанта дорівнює N – 30;

– якщо , то номер варіанта дорівнює N – 60;

– якщо , то номер варіанта дорівнює N – 90;

– якщо , то номер варіанта дорівнює 30.

Для кожного завдання треба повністю переписати умову і позначити його номер за методичними вказівками.

Після перевірки роботи викладачем у разі зауважень студент повинен розв’язати заново невірно виконані завдання у тому ж самому зошиті і повторно подати його на перевірку. Після позитивної оцінки робота підлягає захисту.

Контрольна робота №1 виконується в другому семестрі і є складовою модуля №1. Мета контрольної роботи №1 полягає: у вивченні та засвоєнні методів розв’язання задач лінійної та векторної алгебри і аналітичної геометрії; а також у вивчені основних понять, теорем та формул вступу до математичного аналізу, диференціального числення функцій однією змінної.

Для успішного виконання контрольної роботи №1 студент повинен:

Знати:

 • основні поняття теорії визначників та методи їх обчислення;

 • основні поняття теорії матриць та дії над ними;

 • методи розв’язання систем лінійних рівнянь;

 • поняття вектора, дії над векторами;

 • різні види рівнянь прямої на площині і в просторі;

 • рівняння площини;

 • рівняння лінії другого порядку;

 • рівняння поверхонь другого порядку.

 • поняття функції і способи їх задання;

– поняття границі функції і способи обчислення границь;

– поняття неперервності функції;

– поняття похідної, її механічний і геометричний зміст;

 • основні правила диференціювання;

 • поняття диференціала, геометричний і механічний зміст диференціала;

 • похідні та диференціали вищих порядків;

 • поняття монотонності функції, екстремуми, опуклість та вгнутість графіка функцій, поняття асимптоти.Вміти:

 • обчислювати визначники, застосовуючи правила їх обчислення з урахуванням властивостей визначників;

 • виконувати дії над матрицями;

 • розв’язувати системи лінійних рівнянь за формулами Крамера, матричним методом і методом Гаусса;

 • виконувати дії над векторами;

 • складати рівняння ліній і поверхонь;

 • за рівнянням лінії досліджувати її властивості і будувати лінію.

 • обчислювати границі числових послідовностей і функцій;

 • досліджувати функцію на неперервність;

 • знаходити похідні та диференціали функцій;

 • застосовувати диференціальне числення для дослідження функцій;

 • застосовувати диференціальне числення до розв’язання прикладних задач.

Контрольна робота №2 виконується в третьому семестрі і є складовою модуля №2 .

Мета контрольної роботи №2 полягає у вивченні основних формул і методів інтегрального численння, а також основних понять диференціального числення функцій кількох змінних та розвязанні диференціальних рівнянь.

Для успішного виконання контрольної роботи №2 студент повинен:

Знати:

 • поняття первісної функції та невизначеного інтеграла;

 • властивості невизначеного інтеграла;

 • таблицю основних інтегралів;

 • методи інтегрування;

 • поняття визначеного інтеграла;

 • властивості визначеного інтеграла;

 • методи обчислення визначених інтегралів;

 • невласні інтеграли;

 • деякі застосування визначеного інтеграла;

 • означення функції кількох змінних і її графік;

 • поняття границі функції кількох змінних;

 • неперервність функції кількох змінних;

 • похідні та диференціали функції кількох змінних;

 • деякі застосування частинних похідних;

 • основні типи диференціальних рівнянь першого порядку та методи їх розв’язання;

 • диференціальні рівняння вищих порядків;

 • лінійні диференціальні рівняння вищих порядків;

 • лінійні диференціальні рівняння із сталими коефіцієнтами;

 • системи диференціальних рівнянь.

Вміти:

 • обчислювати невизначені і визначені інтеграли;

 • досліджувати на збіжність невласні інтеграли;

 • обчислювати за допомогою визначеного інтеграла площу плоскої фігури, довжину дуги, об’єм тіла, площу поверхні обертання, роботу.

 • знаходити область визначення, границі, точки розриву функцій кількох змінних;

 • знаходити частинні похідні та диференціали функції кількох змінних;

 • знаходити локальні екстремуми, найбільше та найменше значення функції двох змінних;

 • розв’язувати задачі на умовний екстремум.

 • розв’язувати диференціальні рівняння першого порядку:
  з відокремлюваними змінними, однорідні диференціальні рівняння, лінійні диференціальні рівняння, рівняння Бернуллі, в повних диференціалах;

 • розв’язувати деякі диференціальні рівняння вищих порядків, лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами;

 • розв’язувати системи диференціальних рівнянь.

Контрольна робота №3 виконується в четвертому семестрі і є складовою модуля №3.

Мета контрольної роботи №3 полягає у дослідженні рядів на збіжність, розкладанні функцій в ряд, а також на обчислені подвійних, потрійних, криволінійних та поверхневих інтегралів. Для успішного виконання контрольної роботи №3 студент повинен:

Знати:

 • основні поняття та означення, властивості числових рядів;

 • знакододатні ряди, достатні ознаки збіжності;

 • знакозмінні ряди, абсолютна і умовна збіжності;

 • функціональні ряди;

 • поняття рівномірної збіжності;

 • степеневі ряди;

 • ряди Тейлора, Фур’є.

 • подвійні інтеграли, властивості та обчислення;

 • потрійні інтеграли;

 • криволінійні інтеграли першого та другого роду;

 • поверхневі інтеграли;

 • застосування кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів;

 • основні поняття скалярного і векторного поля.

Вміти:

 • досліджувати знакододатні ряди на збіжність;

 • знакозмінні ряди досліджувати на абсолютну і умовну збіжність;

 • знаходити область збіжності функціонального ряду, зокрема степеневого;

 • знаходити суму ряду;

 • розкладати функції в ряд Тейлора, в ряд Фур’є.

 • обчислювати подвійні і потрійні інтеграли і застосовувати їх до задач геометрії і механіки;

 • обчислювати і застосовувати криволінійні інтеграли;

 • обчислювати поверхневі інтеграли першого і другого роду.

Контрольна робота №4 виконується в п’ятому семестрі і є складовою модуля №4. Мета контрольної роботи №4 полягає у вивчені та засвоєні основних понять, теорем та формул випадкових подій, випадкових величин та елементів математичної статистики. Для успішного виконання контрольної роботи №4 студент повинен:

Знати:

 • основні поняття теорії ймовірностей;

 • методи обчислення ймовірностей випадкових подій.

 • закони розподілу ймовірностей випадкових величин;

 • числові характеристики випадкових величин;

 • елементи математичної статистики.


Вміти:

 • виконувати дії над подіями;

 • обчислювати ймовірності випадкових подій.

 • знаходити характеристики розподілів;

 • проводити статистичний аналіз вибірки.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconЗагальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Методичні вказівки та завдання для написання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інвестиційне право". Харків: Харківський...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки для індивідуальної роботи І виконання контрольних робіт із дисципліни «Місцеві фінанси». Полтава: Полтнту, 2012...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання інженерно-педагогічних спеціальностей Української...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт
У навчально-методичному посібнику подано методичні вказівки для виконання лабора­торних робіт з дисципліни "Основи менеджменту" (для...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconКафедра «автомобілі та автомобільне господарство» методичні вказівки...
Вказівки включають методику виконання лабораторних робіт, короткі теоретичні відомості І методичні рекомендації, завдання до роботи...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни
Сергієнко В. В. – завідуючий кафедрою правового забезпечення економіки Харківського національного економічного університету, кандидат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка