Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань
Скачати 249.13 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань
Дата конвертації24.06.2013
Розмір249.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ТА ТЕХНОЛОГІЙМетодичні рекомендації
до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності»

Галузь знань:

0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки, спеціальність:

6.030601 Менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Київ - 2012

Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент»/Укладач: Харитонова О.Г. – Житомир, 2012, - 20 ст.


У роботі подаються методичні рекомендації до написання курсових робіт. Визначено місце курсових проектів у навчальному процесі, детально аналізуються всі етапи написання роботи: від затвердження тематики до порядку захисту. Подається алгоритм написання роботи. Детально аналізується структура курсової роботи. Значна увага приділяється вимогам до оформлення, зокрема надаються конкретні зразки оформлення.

Дані методичні рекомендації можуть використовуватися як студентами під час написання курсових проектів, так і викладачами.

Рекомендації мають загальний універсальний характер, тому можуть використовуватися для написання курсових робіт і з ряду інших дисциплін.

Рекомендовано

навчально-методичною радою інституту
Протокол №___від «____» ________201__р.
Голова НМР _______________

ЗМІСТ

стор.
І.Загальні положення .................................................................................................... 4
ІІ. Тематика курсових робіт.......................................................................................... 4
ІІІ. Затвердження теми курсової роботи...................................................................... 5
ІV. Структура курсової роботи..................................................................................... 5
V. Зміст курсової роботи................................................................................................ 6
VІ. Оформлення курсової роботи.................................................................................. 9

6.1. Загальні вимоги ...................................................................................................... 9

6.2. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела................ 11

6.3. Оформлення списку використаних джерел......................................................... 11

6.5. Правила оформлення додатків.............................................................................. 12
VІІ. Порядок захисту курсової роботи........................................................................ 12
Додатки..............................................................................................................……. 15-20

І.Загальні положення

Курсова робота з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» для бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент» є одним із завершальних етапів підготовки студентів. Кусова робота свідчить про рівень загальної та професійної підготовки студента за даною спеціальністю, про його вміння самостійно працювати над темою за вибраним фахом.

Успішне написання курсової роботи передбачає:

 • глибоке володіння методологією науково-дослідницької діяльності;

 • міцне засвоєння студентом навчального матеріалу із туристичного країнознавства;

 • розвиток у студентів практичних навичок самостійної роботи над науковою роботою.

Курсова робота є логічним продовженням вивчення теоретичного курсу та об’єму практичних робіт з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» завершується захистом у екзаменаційній комісії.
ІІ. Тематика курсових робіт

Тема курсової роботи мусить бути актуальною і досить конкретною. При обранні теми основними критеріями мають бути актуальність, новизна і перспективність; наявність теоретичної бази; можливість виконання теми в даному навчальному закладі; можливість отримання від впровадження результатів дослідження практичної значущості.

Тему курсової роботи студент обирає самостійно відповідно зі своїми науковими і практичними інтересами, керуючись поданою рекомендованою тематикою (додаток №1).
ІІІ. Затвердження теми курсової роботи

Закріплення за студентами тем курсових робіт розглядається на засідання методичної ради. У разі необхідності студент може поміняти тему курсової роботи за письмовою заявою і тільки з дозволу проректора та не пізніше одного місяця до закінчення терміну виконання курсової роботи.

Після затвердження тематики керівник разом із студентом розробляє завдання та графік виконання курсової роботи в трьох примірниках. Один примірник підшивається у курсовій роботі, другий слугує для студента робочим, а третій передається у навчальну частину для контролю та перевірки (додаток 3,4).

Після цього студент приступає до виконання курсової роботи відповідно до завдань. Лист завдання включає:

 • назву дисципліни;

 • прізвище, ім’я, по-батькові студента, курс, групу, назву навчального закладу;

 • тему завдання;

 • перелік питань, які підлягають вивченню;

 • перелік додатків;

 • дату видачі;

 • підпис студента та керівника (додаток 3).

ІV. Структура курсової роботи

Структура курсової роботи визначається її планом і змістом, має завершений характер і складається з:

 • титульного аркушу з вихідною інформацією (найменування навчального закладу, де виконана курсова робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; тема курсової роботи; звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника; місто і рік ( додаток №2);

 • змісту, що подають на початку курсової роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. (додаток № 5);

 • вступу, де розкривається сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі у вступі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності;

 • основної частини, в якій розкриваються питання відповідно до плану роботи;

 • коротких висновків після розділів та загальних висновків;

 • списку використаної літератури ( не менше 15 джерел вітчизняної та зарубіжної літератури);

 • додатків.


V. Зміст курсової роботи

У вступі курсової роботи висвітлюється актуальність досліджуваної проблеми, формулюється об'єкт і предмет дослідження, мета і зміст поставлених завдань, зазначаються обрані методи дослідження, наукова новизна і прикладна значущість отриманих результатів, структура курсової роботи.

В актуальності досліджуваної проблеми для з'ясування стану розробки обраної теми складається короткий огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті) і тому вимагає подальшого розроблення.

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета дослідження. Об'єкт - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет - міститься в межах об'єкта. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи, що позначається на титульному аркуші як її назва. Наприклад, в курсовій роботі на тему «Вплив техногенних катастроф на розвиток туризму (на прикладі США)» об’єктом дослідження буде сам процес становлення та розвитку туризму в США, а предметом – вплив техногенних катастроф на розвиток туризму в країні.

Формулюючи мету курсової роботи, не слід використовувати фрази типу «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення, а не на неї саму. Мета роботи звичайно тісно переплітається з назвою курсової і повинна чітко вказувати, що саме вирішується в курсовій роботі. Мета конкретизується у завданнях. Рекомендовано представляти завдання у формі перерахунку (вивчити..., описати..., встановити..., виявити..., вивести залежність... і т.ін.). Формулювати завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки описання їхнього вирішення становить зміст розділів курсової роботи. Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів народжуються саме з формулювання завдань курсової роботи.

^ Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Коротко викладають нові наукові положення (рішення), запропоновані студентом. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток). При формулюванні наукової новизни можна, зокрема, вживати такі вирази: «вперше формалізовано...», «розроблено метод..., який відрізняється від...», «доведена залежність між...», «досліджена методика... і показано...», «доопрацьовано (відомий) метод... в частині... і розповсюджено на новий процес підготовки...», «створена концепція, що узагальнює... і розвиває...», «досліджено новий зміст і методи...», «розроблено новий зміст... з використанням відомого принципу...».

^ Практичне значення отриманих результатів. У курсовій роботі подають відомості про методичне використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання.

^ Структура курсової роботи, де визначається кількість розділів, характеристика та обсяг курсової роботи.
У розділах основної частини курсової роботи детально розглядаються методика і техніка дослідження та узагальнюються результати. Всі несуттєві для вирішення наукового завдання матеріали виносяться в додатки. Зміст розділів основної частини повинен точно відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. У цих розділах курсової роботи стисло, логічно й аргументовано викладається матеріал теоретичної та експериментальної частин дипломної роботи.

Кожен розділ курсової роботи закінчують короткими висновками обсягом до 1 сторінки. Висновки до розділів мають містити:

- коротку суть результату з цифрами і фактами;

- формулювання новизни результату;

- обґрунтування достовірності результату;

- пояснення практичної цінності результату.

^ Загальні висновки курсової роботи виконують роль закінчення, обумовленого логікою проведення дослідження у формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації.

^ Список використаної літератури оформлюються відповідно вимог до оформлення бібліографічного опису (додаток № 6).

VІ. Оформлення курсової роботи

6.1 Загальні вимоги

Курсову роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через два міжрядкових інтервали (до тридцяти рядків на сторінці). Шрифт - Times New Roman, розмір – 14. Можна також використати папір форматів у межах від 203x288 до 210x297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ. Обсяг курсової роботи становить 35-40 сторінок.

Текст курсової роботи друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка - чорного кольору середньої жирності.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин курсової «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів - маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці таким чином надрукованого заголовка ставиться крапка. Кожну структурну частину курсової починають з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №… Першою сторінкою курсової є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

6.2. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути граничне точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело;

д) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і те знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, а недостатнє - знижує наукову цінність викладеного матеріалу.
6.3. Оформлення списку використаних джерел

Джерела потрібно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з наведенням назв праць (додаток № 6). Обов’язковим є використання законодавчих документів з досліджуваної теми, які в списку літератури наводяться першими. Якщо студент користувався електронними джерелами, або джерелами мережі Інтернет, вони також включаються до списку використаних джерел.
6.4. Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Якщо додатки оформлюють як продовження курсової роботи, кожен з них починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __»і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
^ VІІ. Порядок захисту курсової роботи

Виконана курсова робота у встановлений регламентом термін передається науковому керівнику для рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, величину масиву опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту з попередньою оцінкою за чотирибальною шкалою. У разі незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою рецензією.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, прилюдно, перед комісією.

^ Процедура захисту включає:

-   доповідь студента про зміст роботи;

-   запитання до автора;

-   оголошення відгуку наукового керівника або його виступ;

-   відповіді студента на запитання членів ЕК;

-   заключне слово студента;

-   рішення комісії про оцінку роботи.

До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання.

До захисту студент готує стислу доповідь, в якій слід коротко висвітлити висвітлити такі важливі питання: обґрунтувати актуальність теми дослідження, мету завдання, об´єкт, предмет дослідження, які методи використані, основні теоретичні положення та їх підтвердження в процесі експериментального дослідження. Регламент доповіді - 10-15 хвилин. На підкріплення доповіді розробляють наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими рисунками та таблицями, які оформлюються у вигляді плакатів або друкуються на принтері для кожного члена комісії; за бажанням, додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти, використовується мультимедійне обладнання тощо).

Захист курсової роботи відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії та регламентується «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах». Захист курсових робіт може проводитись як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах у закладах і організаціях, якщо там є до них практичний інтерес.

Перед захистом курсових робіт членам комісії подаються такі документи:

-   зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з дано дисципліни;

-   рецензію на курсову роботу керівника.

У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента й перезахисту не підлягає.

Кращі курсові роботи рекомендуються на конкурси студентських робіт, а також до друку в студентських наукових збірниках.

Захищені курсові роботи реєструються і здаються керівником в архів на зберігання протягом 5 років.

ДОДАТОК №1
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ


Тематика курсових робіт

з дисципліни «Технологія туристичної діяльності»

для студентів спеціальності

6.030601 Менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

з/п

П І П

Тема

Підпис

Дата

1.
Можливості організації етнотурів Україною та в Житомирській області.2.
Перспективи розвитку сільського туризму в Україні та Житомирській області.3.
Використання новітніх інформаційних технологій як запорука вдалого розвитку туристичного бізнесу.4.
Особливості рекламної діяльності в туризмі. Дослідження рекламоносіїв інфраструктури туризму в Житомирській області5.
Оптимальна програма обслуговування туристів – запорука вдалої організації подорожі.6.
Формування внутрішнього туристичного продукту як запорука розвитку галузі туризму в країні.7.
Технологія екскурсійного обслуговування (на прикладі методик проведення екскурсій в межах Житомирської області)8.
Вимоги до здійснення туроператорської діяльності в Україні. Значення роботи туроператора для забезпечення комплексного туристичного продукту.9.
Дослідження проблем і перспектив розвитку ділового туризму в Україні. Центри ділового туризму в Житомирській області.10.
Соціально-психологічні особливості обслуговування клієнтів туристичного підприємства.11.
Екстремальний туризм як один із видів відпочину. Види екстремального туризму в Україні12.
Кваліфікований персонал – запорука ефективної діяльності підприємства в сфері туризму.13.
Технологія функціонування готельної індустрії. Аналіз проблем та перспектив розвитку готельної індустрії м. Житомира.14.
Транспортне забезпечення в туризмі. Аналіз проблем та перспектив розвитку транспортної індустрії м. Житомира.15.
Аналіз туристично-рекраційних ресурсів України на прикладі туристичного потенціалу…області16.
Організація туристичних формальностей під час надання туристичних послуг як елемент комплексної туристичної послуги.17.
Зумовленість особливостей сучасного розвитку індустрії туризму в Україні її історичним минулим.18.
Особливості взаємодії туристичного підприємства з партнерами на основі договірних відносин.19.
Аналіз наслідків проведення чемпіонату Євро 2012 в Україні: прогалини та здобутки.20.
Особливості функціонування туристського ринку в Україні. Аналіз учасників ринку на прикладі Житомирської області.21.
Пішохідний туризм. Особливості планування маршрутів до пішохідних турів в Житомирській області.22.
Особливості поведінки споживача туристичних послуг. Психологічні аспекти прийняття рішення про покупку туру.


^

ДОДАТОК № 2

Зразок титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ^ КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Технологія туристичної діяльності»
на тему: ______________________________________________________
Студента (-тки) курсу ___групи

Спеціальність ______________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові

Керівник: Харитонова О.Г.

Житомир - 2012

ДОДАТОК № 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
^

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ


Кафедра__________________________________________________________

Дисципліна _____________________________________________________________

Спеціальність____________________________________________________________

Курс__________________Група______________________Семестр________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)
1. Тема роботи __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Зміст основної частини (перелік питань, які підлягають вивченню)____________


___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Перелік додатків ______________________________________________________


___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
4. Дата видачі завдання «_______» _____________________ 2012 р.


Студент ____________________________

____________________________

(підпис)
Керівник ____________________________

____________________________

(підпис)
«_____» _________________2012 р.

ДОДАТОК 4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
^

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙРозглянуто та стверджено

на засіданні кафедри «Менеджменту»

Протокол № від

Зав. кафедрою

______________________
^ Графік

виконання курсових робіт з дисципліни

«Технологія туристичної діяльності»

для студентів напрямку

6.030601 «Менеджмент»

з/п

Зміст завдання

К-ть годин

Термін виконання

1.

Затвердження тематики курсових робіт, вибір тем студентами, ознайомлення з нею
2.

Виявлення та підбір літератури з теми , вивчення її.

Підбір джерел з теми, нормативно бази.

Складання потрібного плану роботи. Узгодження з керівником3.

Написання тексту основної частини курсової роботи, формування структури
4.

Підбір та розробка практичного матеріалу, проведення досліду, апробації, анкетування. Оформлення додатків.5.

Оформлення висновків і пропозицій по курсовій роботі

Написання вступу та огляду використаних джерел6.

Подання роботи науковому керівникові для написання рецензії. Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій наукового керівника, оформлення роботи.


Перевірка курсових робітПроведення індивідуальних консультацій
7.

Захист курсових робітВсього

Індивідуальні консультації проводяться відповідно графіка після основних занять


ДОДАТОК 5
^

Зразок змісту курсової роботи


«Кваліфікований персонал – запорука ефективної діяльності підприємства»
ВСТУП

РОЗДІЛ І. . Роль персоналу у сфері надання туристичних послуг

1.1. Значення персоналу у діяльності туристичного підприємства

1.2. Класифікатор професій в сфері туризму

1.2.1. Професіонали в галузі туризму

1.2.2. Агенти з туризму

Висновки до І розділу..........................................................................................................
РОЗДІЛ ІІ. Вимоги до знань, умінь, навичок працівників сфери туризму

2.1. Професійна компетентність працівника туристичного підприємства

2.2. Культура поведінки персоналу туристичного підприємства

2.3. Особисті якості працівника туристичного підприємства
Висновки до ІІ розділу.........................................................................................................
РОЗДІЛ ІІІ. Вплив корпоративної культури на якість туристичних послуг

3.1. Поняття про корпоративну культуру підприємства

3.2. Загальні елементи корпоративної культури працівника туристичного підприємства

Висновки до ІІІ розділу.......................................................................................................
РОЗДІЛ ІV. Практична частина …………………………………………………….
ВИСНОВКИ...........................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................................
ДОДАТКИ.............................................................................................................................


ДОДАТОК 6

Зразок оформлення списку використаних джерел
Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.

 2. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18.11.2003 р. №1282-IV.

 3. Закон України „Про державний кордон України” від 3 квітня 2003 р. N 662-IV.

 4. Закон «Про захист прав споживачів» Із змінами від 17.12.2009.

 5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

і т.д.

Основна література

 1. Дурович А.П. Организация туризма. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.

 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

 3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.

 4. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с.

 5. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Начальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 6. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

 7. Мініч І.М. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Технологія туристської галузі». – К.: КУТЕП, 2006. – 163с.

 8. Методика страноведческих исследований. – М.: МГУ, 1993. – 156 с.

 9. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 344с.

 10. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336 с.

 11. Туристичне країнознавство: країни лідери туризму. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436.

і т.д.

Ресурси мережі Internet

 1. www.world-tourism.org

 2. www.travel-web.com

 3. www.hotels.net

 4. www.tourism.gov.ua - Державна служба туризму і курортів

і т.д.Схожі:

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності»
Мета І завдання та компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconРекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності...
Рекомендації до написання курсової роботи на історичному факультеті спеціальності „Історія” // Методичні поради. – Донецьк, 2011....
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
«Менеджмент І адміністрування» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» (спеціалізація – «Менеджмент туристичної...
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації та тематика курсових робіт
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія І організація туристичної діяльності”
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconКурсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з загальної теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» Галузь знань iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів І передбачає досягнення мети закріпити теоретичні знання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка