Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства
Скачати 459.42 Kb.
НазваГосподарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства
Сторінка4/5
Дата конвертації19.02.2014
Розмір459.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5

^ Схема установки для дослідження переміщення штовхачаРис.5.1.
Масштаби графіків руху штовхача визначаються наступним чином:

масштаб переміщення =

масштаб часу =

масштаб швидкості =

масштаб прискорення =

де – повне переміщення (хід) штовхача, м; – максимальна ордината на графіку переміщення (в нашому випадку ), мм; – кількість обертів за хвилину (частота обертання кулачка), об/хв; – величина абсци­си на графіку, мм; і – відстань від початку координат до полюса від­повідно на графіках швидкості і прискорення, мм.


Висновок:

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
Визначення коефіцієнта тертя ковзання в поступальній парі
Мета роботи: Визначити експериментальним шляхом, коефіцієнт тертя ковзання в поступальній парі.
^ ОПИС УСТАНОВКИ
На горизонтальній плиті приладу 1 (рис.6.1) встановлюється дослід­ний зразок 2, який за допомогою нитки 3, перекинутої через блок 4, проводиться в рух тягарем 5. Тягар являє собою різноваги (дріб), які кладуть­ся в такій кількості, щоб зразок 2 почав рухатись з деяким прискоренням.

Масу тягаря потрібно вибирати такою, щоб час проходження зраз­ком відстані був не меншим 4-5 секунд, так як при менших значеннях часу руху зразка зменшуєть­ся точність вимірів секундоміром.

Інструменти для проведення досліду: секундомір, ваги, різноваги, метр, комплект досліджуваних зразків.

С
хема установки для визначення коефіцієнта тертя


Рис.6.1.
^ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Так як рух зразка буде рівноприскореним, тоді

, (6.1)

звідки прискорення руху буде:

. (6.2)

Натяг горизонтальної частини нитки із-за втрат в направляючому блоці буде меншим, ніж натяг вертикальної частини нитки (сили гравітації тяга­ря масою , кг), тобто

, (6.3)

де – коефіцієнт корисної дії блока.

Рушійна сила, яка викликає рух зразка масою з прискоренням буде:

, (6.4)

де – сила тертя ковзання, Н.

, (6.5)

де – сила гравітації зразка масою , Н; – коефіцієнт тертя ковзання.

Підстановка в рівність (6.4) значень , та із (6.2), (6.3) і (6.5) дає:

. (6.6)

Щоб вилучити величину к.к.д. , дослід проводять двічі при різних значе­ннях маси дослідного зразка (– маса зразка без додаткової ваги; – маса зразка з додатко­вою вагою) при тих же значеннях та . При цьому одержують два значення і . Тоді рівність (6.6) можна записати так:

; (6.7)

. (6.8)

Віднімаючи (6.7) від (6.8) одержимо:

;

звідки визначається коефіцієнт тертя ковзання

.
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 1. Перевірити горизонтальність положення плити приладу (за допомогою рівня).

 2. Зважуванням визначають масу дослідного зразка .

 3. Встановити зразок масою (, додаткова маса г) в лівому крайньому положенні, утримуючи його в цьому положенні рукою.

 4. Звільнити зразок і в цю ж мить включити секундомір.

 5. Коли зразок переміститься на відстань (шалька вдариться об підлогу) виключити секундомір і записати час руху.

 6. Зменшити масу зразка до (зняти додаткову масу) і повторити дослід.

 7. Коефіцієнти тертя визначити для вказаних матеріалів.

 8. Для зменшення похибки при визначенні часу руху тіла кожний дослід повторюють тричі; в розрахунок вводиться середнє арифметичне з трьох показів секундоміра.

 9. Результати досліджень занести в табл.6.1.

 10. Зробити висновки.


________________

=

________________

=

________________

=


^ Таблиця 6.1

Результати вимірювань і розрахунків

Матеріал зразка

Відстань, м

Маса зразка, кг

Час руху, с

Коефіцієнт тертя ков­зання,


Висновок:

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7
Визначення динамічного моменту інерції ланки методом маятникових коливань
Мета роботи: Визначити динамічний момент інерції ланки відносно осі, яка прохо­дить через центр маси ланки перпендикулярно площині її руху.

Аналітичні способи визначення динамічного моментів інерції для ланок складної конфігурації потребують великої затрати часу і не завжди дають достатню точність.

Тому в техніці, широко застосовують експериментальні способи, які дають точні результати.

В цій роботі застосовується спосіб, оснований на теорії маятникових коливань.
^ ОПИС УСТАНОВКИ
Пристосування для визначення динамічного моменту інерції ланки являє собою гори­зонтальну тригранну призму (рис.7.1), на яку підвішується деталь, що досліджується так, щоб її центральна вісь проходила через точку , була паралельна ребру призми, тобто осі . Підвішена деталь являє собою фізичний маятник.

Схема до визначення моменту інерції ланкиРис.7.1.

^ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Якщо підвісити ланку на горизонтальне ребро призми, відхілити від поло­ження рівноваги на кут , а потім відпустити, то під дією складової сили тяжіння вона почне коливатись відносно осі підвісу.

Диференційне рівняння руху ланки має вид:

, (7.1)

де ; – маса ланки, кг; – прискорення земного тя­жіння, м/с2; – динамічний момент інерції ланки відносно осі підвісу, кгм2; – відстань між віссю підвісу та паралельній її центральною віссю, м; – довільне значення кута відхилення ланки від вертикалі, град.

Для малих коливань, коли не перевищує 10°, з достатньою для техніч­них розрахунків точністю можна прийняти і тоді рівняння буде мати вигляд

, (7.2)

де – частота коливань, с–1

.

Відомо, що період коливань

, (7.3)

звідки, момент інерції ланки

. (7.4)

Згідно теореми про моменти інерції відносно паралельних осей, маємо:

. (7.5)

Звідки знайдемо

.

Положення центру тяжіння ланки знайдемо методом подвійного підвісу деталі. Спочатку підвісимо ланку в точці і заміряємо час , протягом якого вона зробить повних коливань. Потім підвісимо ланку в точці і заміряємо час такого ж числа повних коливань відносно другої осі підвісу. На основі формули (7.5), одержимо:

; , (7.6)

де і – півперіоди коливань, с;

, , (7.7)

– відстань від центральної вісі до другої вісі підвісу, м.

З виразів (7.6) і (7.7) знайдемо

, (7.8)

де – відстань між точками підвісу, м.
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 1. Підвісити ланку на призму.

 2. Відхилити ланку на кут, 10° від стану рівноваги і відпустити.

 3. Замітити одне з крайніх положень ланки, і одночасно натиснути кнопку секундоміра.

 4. Відрахувати від моменту пуску секундоміра 20...30 повних коли­вань ланки, зупинити секундомір і записати його покази, повторити такі досліди 4-5 разів і знайти середнє арифметичне значення .

 5. Результати дослідів занести в табл.7.1, а розрахунків - табл.7.2.

 6. Зробити висновки.


= =

= =


Таблиця 7.1
1   2   3   4   5

Схожі:

Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconІнтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна...
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconНаціональний університет водного господарства та природокористування...
Роль проектного аналізу для розвитку економіки України. Зміст передпроектних досліджень
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconНаціональний університет водного господарства та природокористування Автотранспортний технікум
Щоденне обслуговування передбачає загальний контроль за технічним станом належного зовнішнього вигляду а також охолодною рідиною...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Економіка природокористування” для студентів денної І заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю 040106 – «Екологія, охорона...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconПолтавська державна аграрна академія кафедра Машини та обладнання апв
«Планування І організація технічного обслуговування машинно-тракторного парку господарства»
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconРектор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни
Кафедра садово-паркового господарства, Білоцерківський національний аграрний університет
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconТема 1 Світове господарство та його еволюція
Процес становлення світового господарства охоплює декілька взаємозв язаних етапів. Перший етап припадає на кінець ХІХ стол ття І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка