Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства
Скачати 459.42 Kb.
НазваГосподарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства
Сторінка3/5
Дата конвертації19.02.2014
Розмір459.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Результати вимірювань і розрахунків

Число зубів колеса

Число зубів, які підлягають обхвату штангенциркулем

Вимірювані величини

№ виміру

Середнє значен­ня величин

, мм

, мм

1

2

3

, мм, мм

, мм

= =
= =
= =
= =
Висновок:

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Кінематичний аналіз зубчастих механізмів з нерухомими і рухомими осями
Мета роботи: Ознайомитися з різними видами зубчастих механізмів з нерухомими та рухомими осями; навчитися складати кінематичні схеми по реальних зубчастих механізмах та їх моделях і визначати передаточні відно­шення.
^ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
У вантажопідйомних, транспортуючих, будівельних, дорожних, меліора­тивних та інших машинах для забезпечення передачі обертального руху від двигуна до робочого органа із зміною параметрів обертання, широко застосовуються зубчасті механізми. Такі механізми називаються механізмами передач (див. рис.4.1, 4.2 і 4.3). Найпростішим механізмом передачі є трьохланковий меха­нізм, який складається зі стояка і двох рухомих ланок, які входять в дві обертальні п’ятого та одну четвертого класу кінематичні пари (див. рис.4.1)

П

а)

б)
ередачі з нерухомими осями


Р
в)

г)
ис.4.1.


а - циліндрична з зовнішнім зачепленням; б - циліндрична з внутрішнім зачепленням; в - конічна: г – червячна

Для забезпечення необхідних параметрів обертання частіше використо­вуються більш складні механізми передач (див. рис.4.2 і 4.3).

По взаємному розміщенню осей, механізми з нерухомими осям бувають: з паралельним розміщенням осей (механізми з циліндричними колесами, рис.4.1, а і б); осі перетинаються (меха­нізми з конічними колесами, рис.4.1, в); осі перехрещуються (черв’ячна передача, рис.4.1, г). Механізми з паралель­ни­ми осями обертання коліс називаються плоскими (див рис.4.1, а і б), а з осями, що перетинаються або перехрещу­ються – просторовими, (див рис.4.1, в і г). Зубчасті механізми бувають з зовнішнім (рис.4.1, а) та внутрішнім зачеплен­ням (рис.4.1, б).

Н
а рис.4.2 наведені зубчасті механізми з рухомими осями планетарні (рис.4.2, а) та диференціальні (рис.4.2, б). Такі механізми мають зубчасті колеса – сателіти з рухомими у просторі геометричними осями. Вони складаються із центрального 1 і опорного 3 зубчастих коліс, сателітів 2 і 2 та рухомої ланки – водила 4. Опорне колесо 3 для планетарних механізмів (рис.4.2, а) нерухоме, а для диференціальних (рис.4.2, б) – рухоме. Планетарні механізми мають одну ступінь вільності, диференціальні – дві та більше.

^ П
а)

б)
ередачі з рухомими осями


Рис.4.2.

а - планетарна; б – диференціальна

Складні зубчасті механізми з нерухомими осями поділяються на ступінчасті ряди і ряди з паразитними колесами. Ступінчастий ряд зубчастих коліс (рис.4.3, а) складається, наприклад, з трьох ступенів: перший – це колеса і , другий – колеса і , третій – колеса і . Ряд із паразитними колесами можна розглядати як окремий випадок ступінчастого ряду – на всіх валах цих механізмів закріплено лише по одному колесу.

Зубчасті механізми можуть бути комбіновані складатися з рядних і плане­тарних механізмів (рис.4.3, б).

В кінематичний аналіз зубчастих механізмів з нерухомими та рухомими осями входить визначення передаточних відношень: між окремими парами ланок і загального. Передаточне відношення прийнято позначати з індек­сами, які вказують номер відповідної ланки. Наприклад, передаточне відношення від ланки 1 до ланки 2 (рис.4.1, а, б, в) буде:

,

де і – відповідно кутові швидкості, а і – число зубців ланок 1 і 2; знак "плюс" відповідає однаковому напрямку обертання ланок (внутрішнє зачеплення, рис.4.1, б), знак "мінус" – протилежному (зовнішнє зачеплення, рис.4.1, а). Врахування знаків ведуть тільки для плоских механіз­мів. При визначенні напрямків обертання коліс просторових механізмів, користуються методом стрілок. Якщо передаточне відношення зубчастої передачі більше одиниці , то вона називається редуктором, в іншому випадку – мультиплікатором.а)

б)

Складні зубчасті передачі

Рис.4.3.

а – з нерухомими осями; б – комбіновані
Для редукторних передач користуються поняттям передаточного числа. Редукторні передачі, можуть використовуватись і як мультиплікаторні, якщо замінити напрямок передачі потужності на протилежний. Таке можливо для несамогальмівних передач. Самогальмівною є черв’ячна передача (рис.4.1, г).

Для багатоступінчастих зубчастих механізмів загальне передаточне відношення буде рівне добуткові окремих передаточних відношень

,

де – число рухомих ланок (валів на яких встановлені зубчасті колеса).

Кінематичне дослідження планетарних механізмів проводять аналітичним та графічним методами.

Аналітичний метод грунтується на застосуванні метода інверсії, суть якого в тому, що всім ланкам механізму надаться додаткове обертання з проти­лежно спрямованою кутовою швидкістю водила (метод Вілліса).

Для аналітичного визначення передаточних відношень планетарних механізмів, наприклад рис.4.2, а, задаємо всім ланкам кутову швидкість рівну по величині і протилежну по напрямку кутовій швидкості водила. Тоді водило "зупиниться" – стане стояком, а механізм з планетарного перетвориться в зубчастий з нерухомими осями (обернений).

Кутові швидкості ланок планетарного та оберненого механізмів вказані в табл.4.1 і 4.2.

^ Таблиця 4.1

Кутові швидкості планетарного механізму (рис.4.2, а)

Ланка механізму

Кутова швидкість

1 – центральне колесо вхідна ланка2 – сателіт3 – опорне колесоН – водило, вихідна ланка
^ Таблиця 4.2

Кутові швидкості оберненого механізму

Ланка механізму

Кутова швидкість

1 – центральне колесо вхідна ланка2 – колесо , шестерня3 – колесо вихідна ланкаН – водило (стояк)Передаточне відношення від ланки 1 до 3 в оберненому механізмі, див.табл.4.2, буде:

,

звідси , тобто, сума передаточних відношень планетарного і оберненого механізмів завжди рівна одиниці.

Індекси в дужках в формулах вказують нерухомі ланки.

При визначенні загального передаточного відношення в комбінованих механізмах, складених з рядних і планетарних передач (рис.4.3, б) необхідно окремо знайти передаточне відношення рядної частини, а потім планетарної; після цього .
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 1. Вивчити конструкцію передачі.

 2. Скласти кінематичну схему в відповідності з вимогами ГОСТ 2.770-68.

 3. Визначити ступінь вільності.

 4. Визначити передаточне відношення розрахунковим методом.

 5. Перевірити передаточне відношення шляхом обертання вхідної ланки. Для цього поставити крейдою мітку на вхідній і вихідній ланках і підраху­вати, скільки обертів зробила вхідна ланка за один оберт вихідної.

 6. Зробити висновки.


Кінематичні схеми передач

Висновок:

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
Кінематичне дослідження руху штовхача плоского кулачкового механізму
Мета роботи: Набути практичні навики кінематичного аналізу кулачкового механізму.

Для досягнення цієї мети, потрібно в даному кулачковому механізмові з відомим законом руху кулачка (обертання кулачка прийняти рівномірним) виявити закон руху штовхача.

В ході виконання лабораторної роботи, на основі записаного графіка переміщення штовхача і необхідно методом графічного диференціювання побудувати графіки швидкості і прискорення штовхача і зробити висновок про характер роботи даного кулачкового механізму.
^ ОПИС УСТАНОВКИ
Конструктивне виконання установок для визначення закону руху штовхача плоского кулачкового механізму дуже різноманітне. Одна із схем експериментальної установки показана на рис.5.1.

Ведуча ланка – кулачок 1 – нерухомо посаджений на вал, який знахо­диться в підшипнику ковзання 2.

Штовхач ^ 3 притискається до кулачка пружиною 4, за допомогою якої здійснюється силове замикання штовхача і кулачка.

Для зменшення тертя у вищій кінематичній парі на кінці штовхача вста­новлений ролик ^ 5, який котиться на поверхні кулачка під час руху останнього.

Від вала кулачка приводиться в обертальний рух барабан 7 за допо­могою конічної зубчастої передачі 6. На барабані 7 закріплюється аркуш паперу, на якому за допомогою олівця 8 записується графік руху штовхача.

Вся установка змонтована на станині 9.
^ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Якщо ланка рухається поступально і є можливість в умовах досліду записати її шлях як функцію часу , то швидкість і прискорення цієї ланки в будь-який момент часу можна визначити графічним диференціюван­ням.

Диференціювання дослідної залежності дає закон зміни швид­кості ланки, а диференціювання кривої – закон зміни прискорення ланки.

Графічне диференціювання рекомендується виконувати методом хорд (більш простий метод).
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 1. Прикріпити аркуш паперу до барабана.

 2. Встановити механізм в вихідне положення, в якому штовхач знаходить­ся внизу.

 3. Повільно прокручуючи кулачок навкруг осі, зробити повний оберт кулачка.

 4. Зняти папір з барабана і накреслити на ньому координатні осі.

 5. Вважаючи обертання кулачка рівномірним, задатись частотою обертан­ня і обчислити масштаби і .

 6. Вибравши полюсні віддалі (довільно) і графічним диференцію­ванням (методом хорд) побудувати графіки швидкості і прискорення.

 7. Визначити масштаби і .

 8. Зробити висновки про характер ударів, які виникають в даному кулач­ковому механізмові.

1   2   3   4   5

Схожі:

Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconІнтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна...
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconНаціональний університет водного господарства та природокористування...
Роль проектного аналізу для розвитку економіки України. Зміст передпроектних досліджень
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconНаціональний університет водного господарства та природокористування Автотранспортний технікум
Щоденне обслуговування передбачає загальний контроль за технічним станом належного зовнішнього вигляду а також охолодною рідиною...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Економіка природокористування” для студентів денної І заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю 040106 – «Екологія, охорона...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconПолтавська державна аграрна академія кафедра Машини та обладнання апв
«Планування І організація технічного обслуговування машинно-тракторного парку господарства»
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconРектор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни
Кафедра садово-паркового господарства, Білоцерківський національний аграрний університет
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconКафедра економіки сільського господарства
Методичні вказівки І тематику курсових проектів розробили: д е н професор Топіха І. Н., к е н., доценти Вершиніна Л. М., Самойлик...
Господарства та природокористування кафедра теплоенергетики та машинознавства iconТема 1 Світове господарство та його еволюція
Процес становлення світового господарства охоплює декілька взаємозв язаних етапів. Перший етап припадає на кінець ХІХ стол ття І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка