Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота»
Скачати 415.79 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота»
Сторінка1/4
Дата конвертації19.11.2013
Розмір415.79 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

О.А. БЛІНОВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Київ 2013

Мета курсової роботи


Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік відповідних етапів написання роботи, терміни виконання, особливості звітності, а також додатки, які сприятимуть введенню єдиних вимог до їх оформлення.

^ Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певної навчальної дисципліни. Надані рекомендації надають загальні вимоги до написання курсових робіт.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з джерелами й науковою літературою, оволодіння методикою досліджень, допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань. Уже ця перша творча спроба дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо та критично її дослідити; вміння збирати, систематизувати і аналізувати джерела та літературу; застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції й рекомендації з предмета дослідження.

^ Тематика курсових робіт розробляється персонально викладачем і повинна відповідати завданням навчальної дисципліни, а також тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Захист курсових робіт здійснюється згідно розподілу часу у Робочої навчальної програмі дисципліни.

Студенту надається право вибирати тему курсової роботи з відповідного переліку, або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки.
^ Етапи виконання дослідження
Кожне наукове дослідження від творчого задуму до остаточного оформлення наукової праці має власну специфіку, обумовлену цільовим призначенням, джерельною базою, методичним та інформаційним забезпеченням, обсягом та термінами виконання. Однак усі види наукових робіт мають спільні риси і містять універсальні для всіх робіт послідовні, але взаємопов’язані етапи виконання дослідження. Найчастіше дотримуються такої послідовності:

1) вибір теми наукового дослідження, об'єкту, предмету, гіпотези, мети та завдань дослідження;

2) складання попереднього плану;

3) пошук і накопичення необхідної наукової інформації з теми (бажано якнайповніше виявлення масиву літератури, яка у переважної більшості повинна бути за останні 3–5 років); складання бібліографії й робочої картотеки літератури;

4) вивчення, аналіз, систематизація і обробка матеріалів;

5) вибір методів дослідження, як інструментів здобуття фактичного матеріалу;

6) написання перших фрагментів, а потім – чорнового варіанту основної частини роботи;

7) написання вступу і висновків;

8) складання списку літератури; оформлення додатків;

9) редагування та оформлення роботи;

10) подання чорнового варіанту роботи викладачу;

11) усунення зауважень та доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій викладача;

12) чистове оформлення роботи;

13) підготовка до захисту і захист наукового дослідження.
^ Вибір теми
Першим і найважливішим етапом дослідження є вибір його проблеми і теми. Вдало і обґрунтовано обрана тема значною мірою визначає доцільність і результативність усього дослідження. Проте часто тема (проблема) дослідження уточнюється вже у процесі роботи і може відрізнятися від обраної і сформульованої на першому етапі назви теми (проблеми).
^ Складання попереднього плану
Обравши тему наукового дослідження, студент за порадами викладача та виходячи з власних наукових інтересів, виробляє попередній план, який у ході пошуку буде вдосконалюватися та уточнюватися.

За весь період роботи може бути складено декілька планів дослідження. Часто останній, підсумковий план, втілений в остаточний текст роботи може значно відрізнятися від початкового робочого плану.

Вивчивши бібліографічні джерела за тематикою дослідження, прикинувши напрям і обсяги власних розробок, свої можливості і вподобання можна скласти реальний план. Якщо ідеї майбутньої роботи ще не сформувалися, можна скласти декілька варіантів плану, або скласти попередній робочий план, перелічивши через дефіс питання, які слід розкрити в рамках курсової роботи.

У плані слід уникати дуже загальних фраз і назв, але і не слід сильно «звужувати» план, адже питання, винесене в назву пункту плану, доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються дуже довгі назви, що займають більше трьох рядків. План може допомогти скласти і керівник. Але керівнику, кінець кінцем, не доведеться писати роботу за цим планом; крім того, науковий керівник – людина, як правило, зайнята і не зможе витрачати багато часу на подібну роботу. До речі, навіть і він може не знати всіх аспектів конкретної наукової проблеми, не володіти повною мірою відповідним науковим апаратом. У результаті і такий план може виявитися неоптимальним. А невдалий план – джерело непотрібних проблем, зайвих витрат праці і втраченого часу.
^ Вимоги до складу, обсягу і структури курсової роботи
Структура курсової роботи

Будь-яке наукове дослідження має певну логічну конструкцію. Основними структурними складовими курсової роботи є:

– Зміст;

– Вступ;

– Розділи (як правило – від двох до трьох) основної частини з можливим поділом на підрозділи;

– Висновки;

– Список використаної літератури;

– Додатки (при необхідності).

Незважаючи на те, що якихось жорстких вимог до кількості розділів і підрозділів у роботі немає, тут потрібно керуватися здоровим глуздом. Зрозуміло, що робота не повинна складатися з одного розділу, а розділ – з одного підрозділу. Прийнято писати не менше двох розділів. У будь-якому випадку краще, якщо подальші пункти плану будуть певним чином логічно випливати з попередніх, а також будуть збалансовані між собою за обсягом (кількістю сторінок) (див. Додаток В).

Структура і зміст роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою, її характером і масштабністю. Робота в цілому повинна бути підпорядкована розкриттю вибраної теми, основним завданням та проблемам.

Обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок друкованого тексту. Відповідно орієнтовний обсяг структурних частин курсової роботи:

вступ – не повинен перевищувати 3-4 сторінок;

розділи – по 10–11 сторінок (якщо 2 розділи);

висновки – не повинні перевищувати 2-3 сторінки.

Літературні джерела можна розміщувати в списку літератури в алфавітному порядку або в порядку згадування по тексту наукової роботи.

До обсягу основного тексту курсових робіт входить кількість сторінок від першої сторінки до останньої сторінки загального висновку наукової роботи.

Часто студенти запитують про кількість джерел та літератури до роботи. Мінімальний обсяг джерел визначається в залежності від специфіки теми, її хронологічних меж тощо. Дослідник завжди повинен прагнути до використання якомога ширшого кола джерел та літератури. Умовно вважається оптимально допустимим таке зіставлення: на одну сторінку тексту має бути не менше одного джерела + 25% загального обсягу дослідження. Звертаємо увагу, що в наукових роботах до списку літератури вносяться лише ті позиції, на які було зроблено посилання у тексті роботи.
^ Написання вступної частини

(загальна характеристика наукової роботи)
Вступ.

Вступ має бути чітким, лаконічним. Він є своєрідним показником роботи молодого науковця: він свідчить про методологічну і методичну підготовку, вміння довести правильність вибору теми, її актуальність, чіткість формулювання завдань дослідження; тут виявляється, чи достатньо зібрано матеріалу, чи добре продуманий план роботи. Остаточне написання вступу студентом здійснює після завершення всієї роботи, коли у дослідника складеться повна картина всього того, що стосується змісту, літературної бази, глибини історіографічного висвітлення питань.

У вступі враховують такі пункти: актуальність теми, об’єкт, предмет, гіпотезу, мету, завдання, методи дослідження (методи лише перераховуються), наукову новизну роботи (вказується в тому випадку, якщо такі елементи є в роботі), практичну значущість дослідження, апробацію результатів дослідження, публікації за темою курсової роботи (якщо вони були опубліковані).

^ Актуальність теми.

Актуальність − обов'язкова вимога до написання курсової роботи, тому вступ починається з обґрунтування актуальності обраної теми. Вміння обрати тему та оцінити її з точки зору своєчасності та соціальної значущості характеризує наукову зрілість та підготовку студента. Достатньо 1-2 сторінок для висвітлення сутності проблеми чи проблемної ситуації. Для цього студент має показати, де пролягла межа між вже наявними знаннями та «білими плямами» з обраної ним проблематики.

В обґрунтуванні актуальності теми студент повинен, спираючись на аналіз останніх робіт в обраній галузі психології, довести новизну та цінність свого дослідження. При цьому він має відповісти на питання: «В чому полягає проблемна ситуація?», «Що зробили в обраній галузі дослідники різних шкіл?», «Які спільні риси в їх підходах та відмінності?», «В чому ви бачите подальшу розробку проблеми?». Отже, для обґрунтування актуальності від студента вимагається глибоке та усестороннє вивчення літературних джерел, пов'язаних з темою курсової роботи.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаними проблемами обґрунтовують актуальність та доцільність роботи в галузі тієї чи іншої наукової парадигми.

Наприклад.

Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням потреби у ефективному професійно–психологічному відбору персоналу, у новому баченні щодо правильної оцінки кандидатів. Ми говоримо про те, що кандидати у нас є, головне — не помилитися при виборі і узяти кращого, а потім грамотно побудувати систему ситуативного керівництва.

Зараз майже нікого не потрібно переконувати в тому, що «правильні» люди, мотивовані, навчені, такі, що володіють необхідними для даної роботи і даної організації компетенціями, в дуже великої мері визначають успіх бізнесу. Майже не залишилося монопольних ринків, будь-яке «ноу-хау» швидко підхоплюють конкуренти, тому, як правило, тепер перемагає той, у кого краща команда.

Останнім часом все частіше з'являються статті про те, що при оцінці інвестиційних ризиків і при визначенні ринкової вартості компанії аналізується команда: у ряді випадків — лише топ-менеджери, у ряді випадків — команда повністю.

Розгляду питань професійно-психологічного відбору присвятили свій час українські вчені сучасності, такі як М.С. Корольчук, М.В. Макаренко та інші вчені. Вони є розробниками теорії та практики професійно-психологічного, професійно–фізіологічного відбору, працездатності людини, розробниками інноваційних методик, спеціалізованих апаратних комплексів.

^ Об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження завжди вужчий за об’єкт і міститься в його межах. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Наприклад:

Об’єктом нашого дослідження є професійно-психологічний відбір кандидатів на посади, визначення технологій встановлення ефективності відбору та адаптацію персоналу ще на початкових стадіях, як вірно оцінити кандидата тощо.

Предметом роботи є особливості проведення професійно-психологічного відбору персоналу сучасного підприємства.

Наступною йде гіпотеза дослідження, яка у переважної більшості випадків відповідає на запитання: ”Що може бути, якщо …” і також визначається дуже стисло (у межах одного речення).

Наприклад.

Гіпотеза дослідження: від адекватності технології відбору персоналу залежить відбір найкращих кандидатів на вакантні посади і відповідно успішність роботи підприємства.

Як необхідний пункт актуальності роботи Гіпотеза використовується у переважної більшості робіт, які мають практичну спрямованість. Допускається в курсових роботах теоретичної спрямованості гіпотезу не використовувати.

^ Мета дослідження.

Мета формулює загальне спрямування роботи. Не варто формулювати мету іменником “Дослідження…” або “Вивчення…” , тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету. Краще використати дієслівні конструкції на зразок “Мета передбачає дослідити… (вивчити тощо)”. Мета визначається дуже стисло (буквально в межах одного речення чи абзацу).

Наприклад:

Мета роботи полягає у розгляді методів оцінки кандидатів під час проведення професійно–психологічного відбору, оцінки на предмет їх ефективності.

Після цього вказуються конкретні завдання наукової роботи, котрі випливають з мети (2-4 завдання).

^ 3авдання наукового дослідження є частиною мети, її конкретизацією. Формулювання завдань зазвичай роблять у формі перерахування:

— вивчити …

— описати ...

— встановити ...

— показати роль ...

— проаналізувати ...

  • визначити …

Наприклад:

1. Проаналізувати літературні джерела щодо теми та питань, які розглядаються в наукової роботи.

2. Встановити та розглянути структури та етапи процесів професійно-психологічного відбору персоналу, методів та методик, які можуть впливати на ефективність цих процесів та особливостей, які необхідні для досягнення належних результатів.

^ 3. Визначити психологічні особливості досягнення належних результатів в умовах проведення професійно-психологічного відбору персоналу сучасного підприємства.

4. Надати методичні рекомендації щодо організації та проведення професійно-психологічного відбору.

^ Методи дослідження.

Після опису завдань наукової роботи потрібно розповісти про методи її виконання.

Загальні методи пізнання можна поділити на три групи, грані між якими визначені приблизно: методи емпіричного дослідження; методи, які використовувані на емпіричному та теоретичному рівнях; методи теоретичного дослідження. Наприклад до складу методів емпіричного дослідження належать: методи спостереження, порівняння, вимірювання, експерименту, моделювання, експертної оцінки та ін. Перераховувати методи потрібно коротко та змістовно.

Наприклад:

Методи дослідження. Вирішення завдань здійснювалося за допомогою теоретичного аналізу і узагальнення психологічної літератури, опитування (анкетування) респондентів, контент-аналізу, використовувався метод експертної оцінки. Для обрахунку інформаційного масиву використовувався пакет статистичної обробки даних «Statistika for Windows».

^ Наукова новизна одержаних результатів (вказується в тому випадку, якщо такі елементи є в роботі).

Наприклад: дослідження обраної теми є однією із спроб комплексного вивчення ефективності методів професійно–психологічного відбору.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових проектів
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 080405 «Програмування для еот та автоматизованих систем» по виконанню курсових...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка