Маркетинг послуг
НазваМаркетинг послуг
Сторінка7/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

5.2.3. Категорії нової продукції.

Для планування розробки нових послуг існують наступні сім критеріїв новизни [33, С.362]:


 1. Суттєві нововведення. Це послуги, які умовно можна назвати „новими у всьому світі”, вони передбачають принципово нові характеристики послуг і нові сервісні процеси. Їх ринки ще не визначені і не мають конкретних розмірів. Вони мають високий ступінь ризику і невизначеності. Наприклад проведення електронних аукціонів компанією eBay.

 2. ^ Крупні нововведення в процесах. Окремі нові послуги передбачають нові і інноваційні рішення для звичайних потреб споживачів, які вже користуються існуючими послугами. Нові послуги можуть пропонуватись у вигляді інноваційного набору вже існуючих послуг, які пропонуються в одній системі. Наприклад, коли в одному лікувальному закладі в одному місці пропонуються і послуги лікування, і діагностики, і лабораторні дослідження. Нетрадиційні програми навчання для отримання вищої освіти із застосуванням електронних методів, що передбачає меншу тривалість навчання і меншу його вартість.

 3. ^ Розширення асортименту продуктів. Додавання до існуючої лінії обслуговування нових послуг, які розширюють поточну пропозицію. Наприклад, послуги телефонної компанії по ідентифікації абонента або повторному набору номера. До цієї категорії належать нові маршрути авіаліній чи залізниці, нові курси лекцій в університеті.

 4. ^ Розширення асортименту процесів. В цьому випадку для вже існуючих споживачів пропонуються послуги, які раніше даною сервісною компанією не надавались. Наприклад, банки пропонують своїм клієнтам послуги з платіжними картами, які раніше не надавались; музеї відкривають для своїх клієнтів сувенірні магазини і ресторани; додавання самообслуговування до традиційного; надання банківських послуг через Інтернет.

 5. ^ Нововведення додаткових послуг. До основного продукту додаються нові сервісні елементи, щоб зробити його більш привабливим або створити додаткові зручності для клієнтів. Наприклад, обладнання автостоянки біля магазину, приймання до сплати платіжних карток.

 6. ^ Удосконалення послуг. Удосконалення є найпоширенішим видом нововведень і полягає в зміні певних характеристик самої послуги чи додаткових сервісів з метою забезпечення вищого рівня якості послуги або збільшення її цінності. Це може бути, більш швидке обслуговування, додання різних властивостей для покращення зовнішнього вигляду послуг. Наприклад, роздруківка банкоматом залишку на рахунку або безкоштовна підкачка шин на АЗС, безкоштовна мийка при ремонті або продажу автомобілів.

 7. ^ Зміна стилю або дизайну продукту. Це найменший засіб покращення продукту, дана категорія включає оновлення приміщення, де надається послуга, нову уніформу персоналу, новий логотип компанії та ін.
^

Слід відзначити, що з наведених вище семи ступенів новизни тільки три перших з найбільшою вірогідністю можуть призвести до зростання ринкової частки і доходу.

Резюме


Розробка послуги і її удосконалення мають велике значення для створення споживчої цінності і задоволення споживачів. Першочергове значення для ефективного маркетингу в сфері послуг мають інновації. Для створення конкурентних переваг необхідно постійно удосконалювати послуги, впроваджувати нові технології і методи надання послуг.

Питання


 1. Поясніть відмінності між основною і додатковою послугою, а також роль додаткових послуг.

 2. В чому полягає важливість технології в сфер послуг?

 3. Яким чином технології впливають на конкурентоспроможність?

 4. Які існують сфери застосування технологій при наданні послуг?

 5. Які причини зумовлюють розробку і створення нових послуг?

 6. Перерахуйте категорії „новизни” послуг.

 7. В чому полягають відмінності в процесах створення товарів і послуг?

 8. Які є схожості в процесах розробки товарів і послуг?

 9. Назвіть принципи розробки послуг.

 10. Опишіть модель створення і розробки послуг.


Теми рефератів і доповідей до семінару

 1. Вплив розвитку технологій на створення і надання послуг.

 2. Планування і створення марок сервісних продуктів.

 3. Роль досліджень в створенні нових послуг.

 4. Успішні стратегії розробки нових послуг.Вправи

 1. Для туристичного агентства, яке має збитки через скорочення обсягів продажу авіа білетів (що зумовлено зростанням попиту на бронювання білетів у мережі Інтернет), запропонуйте нові напрями бізнесу, щоб компенсувати втрати доходів. Визначте ступінь новизни запропонованих послуг.

 2. По результатам власних спостережень наведіть перелік нових послуг у різних галузях сервісу, визначте ступінь їх новизни.

 3. Запропонуйте нові освітні послуги в зв’язку із впровадженням зовнішнього тестування. Із застосуванням моделі створення і розробки послуг здійсніть моделювання заходів по створенню і впровадженню нової освітньої послуги.

 4. Дослідіть, яким чином відомі сервісні компанії в регіоні створюють прихильність споживачів і персоналу до своїх послуг.


^


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / Сокр. Пер. с англ.. – М.: Экономика,

 2. 1993. – 236 с.

 3. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учеб.пос. – М.: «Доликов и К», 2002. – 328 с.

 4. Азарян Е.М. Международный маркетинг. К.: ИСМО МО Украины, НВФ „Студцентр”, 1998. – 200 с.

 5. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр./ А. Дайан, Ф. Букерель, Б. Ланкар. – М.: Экономика, 1993. – 456 с.

 6. Акулич И.Л. Маркетинг: Учебник. – 3-е изд. – Минск: Высшая школа, 2004. – 463 с.

 7. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Общий курс / Пер. с англ..: Учебн. пос. – М.: Издат. дом „Вильямс”, 2001. – 608 с.

 8. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА – М., 1999. – 804 с.

 9. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: ИНФРА – М, 1999. – 219 с.

 10. Бєлєвцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2005. – 328 с.

 11. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. – М.: Русская деловая литература, 1999. – 416 с.

 12. Берет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: Пер. с англ. / Под ред.. С.Г. Божук. – СПб. – 568 с.

 13. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навчальний посібник. – Київ: Лібра, 2004. – 280 с.

 14. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. – М.: Финпресс, 2000. - 464 с.

 15. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Финпресс, 2003. – 688 с.

 16. Державний класифікатор продукції та послуг. ДК 016-97 в 4-х книгах. Держстандарт України. К.: Дільниця оперативного друку ЗАТ „Леонорм”, 1998.

 17. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. – СПб.: Питер, 2001. - 240 с.

 18. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учебн. Пособие. – М.: Издат. дом „Вильямс”, 2000. – 640 с.

 19. Дихтиль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебн. пособие / Пер. с нем.; Под ред.. И.С. Минко. – М.: Высшая школа, ИНФРА-М, 1996.

 20. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. Учеб. пос. – М. ИНФРА – М, 2000. – 285 с.

 21. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 2003. - 398 с.

 22. Дурович А.П. Основы менеджмента. Учеб. пос. – М.: Новое знание, 2004. – 512 с.

 23. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і практ. Ситуації. Навч.пос. – К.: ІВЦ „Видавництво Політехніка”, 2004. – 152 с.

 24. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.

 25. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, 2001. – 215 с.

 26. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и менеджмента, 2000. – 256 с.

 27. Костоглодов Д.Д., Саввили И.И. Маркетинг предприятия. – М.: „Контур”, 1998. – 112 с.

 28. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: менеджмент / Пер. с англ.. – 2-е европ. изд. – К., М., СПб.: Издат. дом „Вильямс”, 1999. – 1152 с.

 29. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкинз Д. Маркетинг: гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 1998. – 527 с.

 30. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 556 с.

 31. Крикавський Є. Логістика: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ДУ „Львівська політехніка”, 1999. – 264 с.

 32. Куинн Ф. Коронуя покупателя/Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 112 с.

 33. Лавлок, Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технолгия, стратегия, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.

 34. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.

 35. Ламбен Ж .-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996.

 36. Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы менеджмента / Учеб.пос. – 1997. – 224 с.

 37. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. Навч.пос. – К.: КНЕУ, 2000. – 380 с.

 38. Манн И. Маркетинг на 100%. – СПб.: Питер, 2003.

 39. Маслова Т.Д., Божук С.Г. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.

 40. Маркетинг. Підр. / За ред.. Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: „Львівська Політехніка”, 2002. – 244 с.

 41. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.: Ред..-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 422 с.

 42. Маркетинг. Принципы и технологи маркетинга в свободной рыночной системе: Учеб. для ВУЗов / Под ред.. Н.Д. Эриашвили. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 255 с.

 43. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник для вищих навч. закладів / Н.В. Головкіна, О.А. Виноградов, Ю.М. Червона та ін..; За ред.. Н.В. Головкіної. – К.: Студцентр, 2002. – 192 с.

 44. Маркетинг: Учебник / Под ред.. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.

 45. Мостенська Т.Л. Основи маркетингу. Навч.посіб. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.

 46. Новаторов Э.В. Особенности стратегии сбыта и дистрибьюции услуг. Маркетинг в России и за рубежом», №4(42), 2004, с.50-60.

 47. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

 48. Портер, Майкл Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.

 49. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость. – СПб.: Питер, 2004. 256 с.

 50. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга. – Х.: Студцентр, 1995. – 220 с.

 51. Ромат Е.В. Реклама. – 5-е изд., дораб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 52. Ромат Є.В. Словник основних рекламних і маркетингових термінів. - Х.: Студцентр, 2003. – 56 с.

 53. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ../ Под ред.. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

 54. Сухоруков М.М. К вопросу об определении понятия «услуга». Маркетинг в России и за рубежом», №4(42), 2004, с.117-123.

 55. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 630 с.

 56. Траут Дж. Траут о стратегии: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005, 192 с.

 57. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. – СПб.:Питер, 2002. – 752с.

 58. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: ЗАО Изд-во «Питер», 1999. – 736 с.

 59. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. – М.: Сирин, 2002. – 308 с.

 60. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей: Пер. с англ. – СПб.: Питер,2000. – 512 с.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Маркетинг послуг icon3. Маркетинг послуг Сутність, класифікація І специфіка маркетингових послуг
Маркетинг послуг — це система безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку І які підприємство...
Маркетинг послуг iconMarketing is the performance of business activities directed toward...
Маркетинг здійснення підприємницької діяльності, спрямованої назустріч потоку товарів І послуг від виробника до споживача чи користувача....
Маркетинг послуг iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Організація екскурсійних послуг», «Організація транспортних подорожей», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Інформаційні...
Маркетинг послуг iconТеми дипломних проектів студентів гр. Мкс-21 спеціальність «Маркетинг»...
Розрахунок впливу іміджу відомих особистостей на попит при просуванні послуг готельного бізнесу
Маркетинг послуг iconМаркетинг у підприємницькій діяльності
Сша та Німеччині. Маркетинг — система організації й управління діяльністю фірми щодо розробки (конструювання) нових видів товарів,...
Маркетинг послуг iconНавчальна дисципліна «Маркетинг» є нормативною дисципліною, яка передбачена...
Маркетинг як навчальна дисципліна має на меті теоретичну та практичну підготовку студентів усіх спеціальностей
Маркетинг послуг iconКурс лекцій для студентів денної форми навчання
Спеціальностей 010104(30) «Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», 010104(30) «Економіка підприємств, маркетинг та
Маркетинг послуг iconМаркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної І суспільної...
Ціль маркетингу – підвищення якості товарів І послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня...
Маркетинг послуг iconЗадача пп «Адвокат +»
Маркетинг як система економічної діяльності. Маркетинг як ринкова конкуренція. Потреба. Запит. Попит. Товар. Обмін. Увага. Ринок....
Маркетинг послуг iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Центр надання адміністративних послуг надає 47 видів послуг. До Центру на 01. 01. 2014 року надійшло 7653 звернень, із них задоволено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка