Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Скачати 263.11 Kb.
НазваСутність маркетингу та його сучасна концепція
Сторінка1/2
Дата конвертації28.06.2013
Розмір263.11 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


Завдання для підготовки до екзамену

з дисципліни “МАРКЕТИНГ


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.030504 – Економіка підприємства

Форма навчання: денна

Укладач:

к.е.н., доц. Весперіс С.З.

КОНОТОП 2012 р.

До екзамену з предмету „Маркетинг” ввійшли наступні теми таких розділів:

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

Тема 2. Системи та характеристики сучасного маркетингу.

Тема 3. Маркетингові дослідження.

Тема 4. Організація, планування та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Тема 5. Маркетингові стратегії.

Тема 6. Маркетингова товарна політика.

Тема 7. Планування нових товарів.

Тема 8. Маркетингова цінова політика.

Тема 9. Методи маркетингового ціноутворення.

Тема 10. Маркетингова політика комунікацій.

Тема 11. Комплекс маркетингових комунікацій.

Тема 12. Маркетингова політика розподілу.

Тема 13. Управління каналами розподілу.

Тема 14. Соціальна відповідальність та етика маркетингу.

Завдання для екзамену складається з наступних частин:

 1. Тестові питання з тем модулю – 10 шт.

 2. Задачі з тем модулю – 2 шт.

Виконання екзаменаційного завдання оцінюється 40 балами за такою схемою:

 • тестові питання – по 2 бала;

 • задачі – по 5 балів.

Для переведення бальної оцінки у 5-ти бальну систему застосовується наступна схема:

оцінка „відмінно” – 36,0 – 40,0 балів;

оцінка „добре” – 29,6 – 35,9 балів;

оцінка „задовільно” – 24,0 – 29,5 балів;

оцінка „незадовільно” – менше 24,0 балів.

При отриманні за результатами модульних атестацій та складання іспиту загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (не менше 35балів з дисципліни), студенту надається право на дворазове складання (викладачу та комісії) екзамену, при якому оцінювання здійснюється без врахування рейтингових балів підсумкових атестацій. При успішному складанні екзамену використовується оцінка «задовільно» («Е», 60 балів), яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без врахування накопичених балів.

При отриманні за результатами модульних атестацій та складання іспиту загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F «незадовільно» (менше 35 балів з дисципліни), студенту призначається повторне вивчення навчальної дисципліни.

^ 1. Розв’яжіть тести:
Тема 1: Сутність маркетингу та його сучасна концепція
1. Який підхід дає загальне уявлення про маркетинг, виокремлює його як систему поглядів, бізнес-філософію за умов ринкових відносин та конкуренції:

2. З погляду якого підходу основним питанням маркетингу є вивчення наявних і перспективних потреб і запитів споживачів:

3. З погляду якого підходу маркетинг розглядається як інтегрована організаційна структура:

4. Який підхід передбачає тісний зв'язок маркетингу з процесом керування підприємством, яке функціонує за конкретних ринкових умов:

5. Підхід щодо організації маркетингової діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкурентному інструментарії досягнення визначених цілей:

6. Яка концепція маркетингової діяльності виправдана за умови дефіциту товарів:

7. Згідно якої концепції передбачається постійне удосконалення та розробку достатньої кількості модифікацій виробу:

8. Згідно якої концепції за орієнтир фірми обираються потреби споживачів, які потрібно задовольнити краще, ніж це роблять конкуренти:

9. Згідно теорії А.Маслоу потреби поділяються на:

10. Важливі і значущі з погляду конкретної людини предмети, дії, спосіб життя, ідеї - це:

11. Побажання споживачів з урахуванням їх купівельної спроможності - це:

12. Які потреби із перелічених складають систему орієнтирів маркетингової діяльності:

Тема 2: Система та характеристики сучасного маркетингу
1. Із запропонованих виберіть основні принципи маркетингу:

2. Із запропонованих виберіть основні стратегічні завдання маркетингу:

3. Із запропонованих виберіть основні тактичні завдання маркетингу:

4. Наведіть основні елементи маркетингової суміші marketing-mix:

5. Метою якого виду маркетингу є відновлення попиту:

6. Метою якого виду маркетингу є зміна негативного ставлення споживачів до товару на позитивне:

7. Метою якого виду маркетингу є стимулювання збуту за умов байдужого ставлення споживачів до товару:

8. Метою якого виду маркетингу є зниження попиту:

9. Метою якого виду маркетингу є підтримка існуючого рівня попиту:

10. Який вид маркетингу застосовують в умовах прихованого попиту:

11. Метою якого маркетингу є створення відповідного іміджу підприємства чи його продукції:

12. В межах якого виду маркетингу здійснюється діяльність, яка розглядає обмінні процеси і системи з урахуванням суспільних перспектив і наслідків:
Тема 3: Маркетингові дослідження
1. Визначте з наведеного переліку основні принципи маркетингових досліджень:

2. Метою яких досліджень є формування загальних уявлень про різні проблеми та аспекти маркетингової діяльності, поведінку суб’єктів ринку:

3. Метою яких досліджень є формування конкретних уявлень про різні проблеми та аспекти маркетингової діяльності, поведінку суб’єктів ринку:

4. Які дослідження проводяться на підставі регулярного спілкування з визначеною групою споживачів:

5. Які дослідження передбачають спілкування з представниками інших підприємств або із споживачами під час виставок, ярмарок, презентацій:

6. В чому полягає цінність маркетингової інформації:

7. З наведеного переліку виберіть переваги первинної інформації:

8. З наведеного переліку виберіть недоліки первинної інформації:

9. З наведеного переліку виберіть переваги вторинної інформації:

10. З наведеного переліку виберіть недоліки вторинної інформації:

11. З наведеного переліку виберіть ознаки первинної інформації:

12. З наведеного переліку виберіть ознаки вторинної інформації:

13. Наведіть основні способи опитування:

14. Реальна оцінка ситуації за допомогою систематичного обліку поведінки суб’єктів без словесної чи іншої комунікації і без впливу на об’єкт - це:

15. Отримання інформації про взаємозв’язок між залежними і незалежними змінними - це:

16. Відтворення дії різних маркетингових чинників - це:

17. Спеціалізована постійна структура, яка складається з відповідного персоналу та обладнання і здійснює конкретні процедури, метою яких є збирання, аналіз, оцінка і подання інформації, необхідної для поліпшення планування процесу маркетингу, його здійснення і контролю - це:

18. Сукупність чинників, суб’єктів, сил та умов, які впливають на визначення предмета та об’єкта маркетингу, створення системи його засобів, формування їх структури - це:

19. До зовнішніх умов і сил, які визначають маркетингову діяльність підприємства, відносять:

20. Реальна економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом і пропозицією, рівень і динаміка цін, товарних запасів, інші показники та чинники - це:

21. Які із зазначених елементів відносяться до сил конкурентного середовища:

22. Здатність підприємства посісти відповідну позицію на конкретному ринку - це:

23. До внутрішніх конкурентних переваг відносяться:

24. До внутрішніх конкурентних переваг відносяться:
Тема 4: Організація, планування та контроль маркетингової діяльності на підприємстві
1. Структурний підрозділ підприємства, в якому маркетингові функції, як правило, викону­ються спеціалістами, яких наймають тимчасово:

2. Структурний підрозділ підприємства, в якому збутові функції виносять за межі від­ділу, працівники концентрують увагу на виконанні тільки марке­тингових функцій:

3. Структурний підрозділ підприємства, в якому збутові й окремі маркети­нгові функції виконують штатні працівник відділу:

4. Структурний підрозділ підприємства, в якому виконання мар­кетингових і збутових функцій об'єднують у єдиний комплекс під керівництвом заступника директора зі збуту і маркетингу, а до виконання маркетингових функцій залучаються в разі потреби всі робітники і службовці підприємства:

5. Яка модель побудови відділу маркетингу використовується для великих під­приємств з незнач­ним асортиментом продукції і невели­кою кількістю ри­нків:

6. Яка модель побудови відділу маркетингу використовується для підприємств, які працюють із різними категорі­ями споживачів:

7. Яка модель побудови відділу маркетингу використовується для великих під­приємств із диверсифікованим виробництвом:

8. Яка модель побудови відділу маркетингу використовується для підприємств, які працюють у різ­них регіонах:

9. Процес визначення, оцінки та інфор­мування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень - це:

10. На які елементи не поширюється контроль маркетингової діяльності підприємства:
Тема 5: Маркетингові стратегії
1. Напрям дії фірми щодо створення її цільових ринкових позицій - це:

2. Стратегічна піраміда фірми складається з наступних рівнів:

3. До елементів маркетингової стратегії фірми відносять:

4. Що визначає основний напрямок діяльності фірми:

5. Стратегічні переваги, які виникають у результаті об'єднання двох або кількох компонентів стратегії у єдине ціле; в результаті це ціле є більшим, ніж сума його частин - це:

6. Основними складовими маркетингового стратегічного аналізу є:

7. Основними компонентами системи реалізації маркетингової стратегії є:

8. Які елементи аналізуються під час SWOT-аналізу:

9. Згідно матриці БКГ для товарів з низькою відносною ринковою часткою та високими темпами росту ринків збуту необхідно застосовувати:

10. Згідно матриці БКГ для товарів з низькою відносною ринковою часткою та низькими темпами росту ринків збуту необхідно застосовувати:

11. Згідно матриці БКГ для товарів з високою відносною ринковою часткою та високими темпами росту ринків збуту необхідно застосовувати:

12. Згідно матриці БКГ для товарів з високою відносною ринковою часткою та низькими темпами росту ринків збуту необхідно застосовувати:
Тема 6 Маркетингова товарна політика
1. Виберіть основні напрямки маркетингової товарної політики:

2. До частини маркетингової товарної політики „розробка товарів” відносять:

3. З наведеного переліку виберіть правильну послідовність рівнів товару за Ф.Котлером:

4. Концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту і прибуток від реалізації товару, пропонує заходи зі стратегії і тактики маркетингу з моменту надходження товару на ринок до його усунення з ринку – це:

5. З наведеного переліку виберіть правильну послідовність етапів концепції життєвого циклу товару:

6. Яку стратегію слід застосовувати для етапів розширення ринків збуту й використання переваг життєвого циклу товару:

7. Яку стратегію слід застосовувати для етапу витискування з ринку життєвого циклу товару:

8. Яку стратегію слід застосовувати для етапів зрілості і насичення ринку життєвого циклу товару:

9. Який напрямок товарної політики застосовують на етапах зрілості і спаду життєвого циклу товару:

10. Який напрямок товарної політики застосовують на етапах розширення ринку збуту й використання переваг життєвого циклу товару:

11. Який напрямок товарної політики застосовують на етапі витискування з ринку життєвого циклу товару:

12. Здатність товару привертати увагу споживачів з-поміж інших груп аналогічних товарів, які пропонуються на ринку підприємствами-конкурентами - це:

13. Для оцінки конкурентоспроможності високотехнічних товарів, товарів-новинок і товарів виробничо-технічного призначення застосовують:

14. Для оцінки конкурентоспроможності споживчих товарів застосовують:

15. Товар, якого реально не існує, але він задовольняє потреби споживачів на 100%, називається:

16. Конкурентоспроможність продукції на основі технічних та економічних параметрів товарів оцінюється за допомогою розрахунку:

17. Групи товарів, тісно пов’язаних між собою або через подібність виконуваних функцій, або тому, що їх продають тим самим групам споживачів, або через одні й ті самі торговельні заклади, або в рамках того самого діапазону цін – це:

18. Сукупність усіх товарних одиниць, що їх пропонує покупцям конкретний продавець:

19. Товарний асортимент має такі основні характеристики:

20. До методів зняття продукту з ринку не відносять:

21. Доповнення існуючих ліній продукції новими її видами – це:

22. Доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями – це:

23. Додавання до виробничої програми нових, споріднених видів продуктів одного техніко-економічного рівня – це:

24. Якщо між існуючими і новими продуктами не існує жодного зв’язку, то це умова:
Тема 7 Планування поняття „новий товар”
1. На які категорії поділяються товари залежно від міри новизни для продуцента і для ринку:

2. Відомі товари підприємства, які пропонуються на нових ринках або новим групам споживачів, - це:

3. Систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки і управління продукцією підприємства, включаючи створення торгової марки, упаковки, систем збуту, сервісу - це:

4. Із наведеного переліку виберіть правильну послідовність рівнів створення товару:

5. За умов якого методу розробки ідеї нових товарів використовуються аналогії з інших сфер життя, живої природи:

6. З наведеного переліку виберіть критерії перевірки задуму товару:

7. Розміщення продукції на ринку як такої, що у свідомості споживача за якісними характеристиками і властивостями вигідно відрізнятиметься від пропозицій конкурентів, - це:

8. Торгова марка Phillips - це:

9. Торгова марка NescafeCold - це:

10. Торгова марка Panasonic - це:

11. „Візитна картка” будь-якого товару, головною функцією якої є ідентифікація товару - це:

12. Пред’явлення реальної продукції потенційним споживачам за умов реального продажу з метою визначення того, що і як вони купують - це:
Тема 8 Маркетингова цінова політика
1. Комплекс заходів стосовно визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари - це:

2. На якому ринку підприємства використовують стратегію диференціації, яка базується на зовнішніх конкурентних перевагах:

3. На якому ринку кожен підприємець, бажаю­чи змінити ціну, орієнтується передовсім на можливу реакцію у відповідь інших підприємств:

4. На якому ринку головне завдання мар­кетингової політики — простежити за обсягами попиту і пропонування, динамікою цін:

5. На якому ринку ціна може бути як нижчою, так і значно вищою за собівартість товарів:

6. Цінова політика, яка полягає в попередньому розрахунку цін і їх наступному регулюванні залежно від змін ринкової кон'юнктури, є:

7. Цінова політика, яка полягає у опрацюванні систе­ми знижок, умов оплати, поставок, торговельного кредитування, є:

8. Чутливість споживачів до зміни цін на продукцію - це:

9. Попит, який не змінюється за будь-якої зміни ціни, називається:

10. Вкажіть вірне ствердження:

11. Перехресна еластичність попиту визначається за формулою:

12. Яка політика управління цінами характеризується відносно високим рівнем цін на момент виведення на ринок но­вого продукту, далі, відповідно до концепції життєвого циклу продукції, їх рівень поступово знижується:

13. Яка політика управління цінами використову­ється щодо товарів, які належать до категорії модних новинок, котрі мають незначну тривалість життєвого циклу:

14. Якій політиці притаманні низькі початкові ці­ни, які в міру зростання попиту, популярності товарів, їх відповідної адаптації до нових ринків поступово можуть також підвищуватись:

15. Яка політика управління цінами є політикою цін на товари, які використовуються споживачами в комплекті:
Тема 9 Методи маркетингового ціноутворення
1. Основним положенням якого методу ціноутворення є порівнювання розмірів прибутку, що його можна було б отримати за різних цін, і надання можливості підприємствам, які вже визначили для себе норму прибутку, про­давати свій товар за таку ціну, яка за конкретної програми випуску забезпечуватиме максимально можливе наближення до цієї норми:

2. Який метод ціноутворення базується на вимірю­ванні чи оцінюванні взаємозв'язку між цінами продажу і відповід­ними обсягами купівлі товарів:

3. Яка методика встановлення цін полягає у порівнюванні цін на товари підприємства з цінами на аналогічні товари, які продукуються і пропонуються ринку:

4. За умов якої методики ціноутворення ціни визначаються, виходя­чи із їх ринкового рівня, оскільки він не диктується одним чи кіль­кома підприємствами, а формується внаслідок спільних дій вели­кої кількості добре поінформованих покупців і продавців:

5. Яка методика ціноутворення має орієн­тацію на ціни підприємств, які посідають домінуючу позицію на ринку тієї чи іншої продукції:

6. За яким методом ціноутворення передбачається передовсім ретельне вивчення реального рівня цін, цінової політики та стратегічних цілей конку­рентів, їх інтересів та можливостей також знизити ціни на свої товари чи послуги:

7. Який метод ціноутворення має місце в разі конкурентної боротьби між підприємствами за право отримати той чи інший контракт:

8. З перелічених виберіть прямі форми державного регулювання:

9. З перелічених виберіть непрямі форми державного регулювання:

10. З перелічених виберіть прямі форми державного регулювання:

11. З перелічених виберіть непрямі форми державного регулювання:

12. Політика підприємства стосовно знижок, торговельного кредитування, а також кондицій - це:

13. Які види знижок встановлюються за придбання великої партії товару:

14. Які види знижок встановлюються за оплату готівкою або за здійснення оплати до закінчення раніше визначеного терміну платежу:

15. Які види знижок встановлюються на новий товар у разі повернення старо­го:

Тема 10 Маркетингова політика комунікацій
1. Комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, пе­реконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послу­ги:

2. З перелічених виберіть переваги реклами:

3. З перелічених виберіть переваги особистого продажу:

4. З перелічених виберіть недоліки стимулювання продажу:

5. Виберіть правильну послідовність формування комплексу маркетингових комунікацій:

6. Що є основним завданням маркетингової комунікації на етапах розроблення й упровадження товару на ринок:

7. Що є основним завданням маркетингової комунікації на етапі розгортання виробництва:

8. Що є основним завданням маркетингової комунікації на етапі зрілості:

9. Що є основним завданням маркетингової комунікації на етапі насичення ринку:

10. Що є основним завданням маркетингової комунікації на етапі комер­ційної реалізації продукції:
Тема 11 Комплекс маркетингових комунікацій
1. Довільна платна форма неперсональної презен­тації та просування ідей, товарів, послуг через засоби масової ін­формації - це:

2. З перелічених виберіть функції, які виконує інформативна реклама:

3. З перелічених виберіть функції, які виконує переконувальна реклама:

4. З перелічених виберіть функції, які виконує нагадувальна реклама:

5. З перелічених виберіть функції, які виконує іміджева реклама:

6. З перелічених виберіть функції, які виконує підкріплювальна реклама:

7. З перелічених виберіть основні переваги газети як основного носія реклами:

8. З перелічених виберіть основні переваги презентаційних засобів як основних носіїв реклами:

9. З перелічених виберіть основні переваги журналу як основного носія реклами:

10. Організація громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню підприємства, до­сягненню ним поставлених цілей:

11. Використання короткотермі­нових заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відпо­відь на пропонування підприємством своєї продукції:

12. До основних засобів стимулювання споживачів є:

13. До основних засобів стимулювання сфери торгівлі є:

конкретним спожи­вачем з метою здійснення купівлі-продажу товару - це:

15. Надання комерційне важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим спо­живачам з метою здійснення продажу - це:

Тема 12 Маркетингова політика розподілу
1. Діяльність підприємства з організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням виробленої продукції від місць її видобу­тку чи виробництва до місць використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей - це:

2. Маршрути, за якими продукція пере­міщується від місць виробництва чи видобутку до місць спожи­вання чи використання, зупиняючись у певних пунктах, перехо­дячи від одного власника до іншого - це:

3. Які канали розподілу ви­користовують підприємства, що бажають контролювати всю свою маркетингову програму, підтримувати тісний контакт зі споживачами, мають обмежену кількість цільових ринків, доста­тні засоби і досвід для організації збуту:

4. Які канали розподілу ви­користовують підприємства для розширення ринків збуту, ширшого їх охоплення, нарощування обсягів про­дажу товарів:

5. Що є основними характеристиками каналу розподілу:

6. Який вид каналу розподілу використовується для товарів повсякденного попиту:

7. Який вид каналу розподілу використовується для реалізації товарів за правилом „першої руки”:

8. Який вид каналу розподілу використовується для предметів розкошів:

9. З наведеного переліку виберіть правильну послідовність формування каналу розподілу:

10. Виберіть неправильне твердження:
Тема 13 Управління каналами розподілу
1. Комплекс підтримувальних та коригувальних заходів, які сприяють підвищен­ню ефективності діяльності каналів - це:

2. До критеріїв оцінки дія­льності суб'єктів каналу розподілу не відноситься:

3. З перелічених виберіть пару учасників каналу розподілу, між якими можуть виникати горизонтальні конфлікти:

4. З перелічених виберіть пару учасників каналу розподілу, між якими можуть виникати вертикальні конфлікти:

5. Причинами вертикальних конфліктів є:

6. Причинами горизонтальних конфліктів є:

7. Керовані професіона­лами і чітко програмовані зв'язки між суб'єктами каналів розпо­ділу, створені для досягнення максимальної економії і маркетин­гового ефекту в процесах руху товарів від місць їх виробництва до місць споживання чи використання - це:

8. Вертикальні маркетингові системи, які коорди­нують свою діяльність завдяки адміністративному управлінню ними одним із суб'єктів каналу розподілу:

9. Вертикальні маркетингові системи, які склада­ються із суб'єктів, що є власністю певної фірми чи корпорації:

10. Вертикальні маркетингові системи-об'єднання, де взаємовідносини суб'єктів формалізуються у відповідних юридичних контрактах:

11. Посередники, які сприяють укладенню угод між виробниками та споживачами, не беручи безпосередньої уча­сті в цьому ні своїм ім'ям, ні капіталом:

12. Посередники, які сприяють укладенню угод, не беручи участі в них ні своїм ім'ям, ні капіталом, вони підшукують клієнтів, пропонуючи різні джерела надходження товарів, і не вступають у тривалі ділові відносини ні з виробниками, ні зі споживачами:

13. Посередники, яких вибирають продавці чи по­купці для реалізації угод від свого імені та доручення:

14. Посередники, які реалізують продукцію ви­робників за рахунок продавців, які є власниками товарів до моменту їх реалізації.:

15. Незалежні самостійні фірми, котрі перебирають на себе титул власності на товари, якими торгують:
Тема 14 Соціальна відповідальність та етика маркетингу
1. Організований рух громадян та державних органів, спрямований на розширення прав та можливостей споживачів у відносинах з продавцями - це:

2. Організований рух громадян та державних органів, спрямований на захист та поліпшення стану навколишнього середовища:

3. Що собою являє консюмеризм:

4. Що собою являє інвайронменталізм:

5. Що собою являє цивілізований маркетинг:

^ 2. Розв’яжіть задачі.

1. Відомі такі дані: у 2011 р. обсяг продажу продукції ЗАТ “Акор” становив 2350 тис. грн. На ринку за цей самий час обсяг продажу продукції конкурентами склав 25585 тис. грн (обсяг продажу одного з найближчих конкурентів становить 2180 тис. грн). Маркетингова служба ЗАТ “Акор” з’ясувала можливості збільшення місткості ринку у 2012 р. до 30560 тис. грн.

Визначити:

 • частку ринку ЗАТ “Акор” у 2011 році;

 • відносну частину ринку ЗАТ “Акор” щодо найбільшого конкурента у 2011 році;

 • на скільки використано потенціал ринку.


2. Визначити, чи доцільно збільшувати обсяг продажу товарів на певному сегменті ринку; частку ринку, що її захопило підприємство у звітному році, частку ринку, яку воно планує захопити у наступному році; фактично отриманий багатосферовий прибуток та очікуваний прибуток у наступному році.

Вихідні дані для розрахунку:

 • місткість сегмента 520 тис. грн;

 • фактичний обсяг збуту товарів у звітному році 150 тис. грн;

 • запланований обсяг збуту товарів у наступному році 185 тис. грн;

 • ціна продажу одиниці товару у звітному та наступному роках однакова і становить 55 грн;

 • собівартість виробництва і продажі одиниці товару (не враховуючи витрат на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється і становить 38,65 грн;

для досягнення запланованого обсягу збуту в наступному році на маркетинг необхідно витратити 15 тис. грн, у звітному році на нього витрачено 8 тис. грн.
3. Згідно наведених технічних характеристик визначте самостійно вагомість показників якості для автомобілів ^ Фіат Пунто та Ситроен АХ.

Розрахуйте конкурентоспроможність за якісними та ціновими показниками автомобілів щодо базового зразка Ситроен АХ

Показники

Одиниці вимірювання

^ Фіат Пунто

Ситроен

АХ

1.Якісні показники


- потужність

к.с.

55

45

- максимальна швидкість

км/год.

150

145

- витрати палива

л/100 км

5,9

4,2

- маса знарядження

кг

842

690

- дизайн

б

6

8

- зручність управління

б

7

9

2. Цінові показники


- ціна

гр.од

83750

40000

- витрати на ремонт

гр.од

50250

24000


4. Підприємство уклало договір на виробництво 1,5 тис. виробів на суму 75тис.грн. Сума постійних витрат на виконання замовлення дорівнює 27 тис.грн, а змінні витрати на одиницю продукції – 20 грн. Визначити точку беззбитковості.
5. Відпускна ціна виробника – 60 грн., ставка акцизного збору – 10%, ПДВ – 20%. Визначити собівартість виробу, яка забезпечить виробнику 50-відсотковий рівень рентабельності.
6. Підприємство може укласти договір на виробництво партії виробів за ціною одиниці 20грн. Постійні витрати дорівнюють 140 тис.грн, а змінні витрати на одиницю продукції – 9 грн. На яку кількість продукції потрібно укласти договір, щоб підприємство отримало прибуток у розмірі 80 тис.грн?
7. Відпускна ціна виробника – 30,24 грн., ставка акцизного збору – 35%, ПДВ – 20%. Визначити прибуток у ціні виробника, якщо собівартість виробу становить 14грн.
8. Підприємство щорічно випускає 90 тис. виробів і реалізує їх за ціною 50 грн. за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 20 грн. Визначити беззбиткову зміну обсягу реалізації за умови зниження ціни на 10%.
9. Ціна базового двигуна – 240 грн., а його потужність 40 кВт. Виробник планує підвищити якість продукції на 25%. Визначити орієнтовну ціну нового виробу, якщо коефіцієнт гальмування дорівнює 0,9.
10. Підприємство виробляє 25 тис. виробів за ціною 40 грн. за штуку. Повні витрати на виробництво продукції становлять 800 тис.грн., а постійні дорівнюють 500 тис.грн. Визначити прибуток від реалізації такої партії продукції, якщо ціна виробу зменшиться на 5%, а обсяг продажу зросте на 4%.
11. Підприємству необхідно визначити ціну 1 м2 скла товщиною 8 мм. Ціна скла товщиною 4 мм складає 9,40 грн. Використовуючи метод питомих показників, визначити ціну скла товщиною 8 мм.
12. Відома наступна інформація про фірму: інвестований капітал - 900 тис. грн; очікувана рентабельність - 18 %; змінні витрати на 1 виріб - 38 грн; постійні витрати - 65000 грн; прогноз продажу - 100 тис.шт. Розрахувати ціни: граничну; беззбитковості; цільову. Визначити результат діяльності фірми при кожному варіанті ціни.
^ 13. Собівартість виробу – 120 грн., рентабельність – 30%, ставка акцизного збору – 35%, ПДВ – 20%. Визначити відпускну ціну виробника.
14. Торгова фірма закупає товар за ціною 195 грн. за одиницю і продає у кількості 1700 шт цього товару щотижнево по ціні 235 грн. Маркетинговий відділ за результатами дослідження ринку рекомендує знизити на один тиждень ціну на 5%. Розрахувати, скільки додаткових одиниць товару потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій валовий прибуток на тому ж рівні.

15. Собівартість виробу – 40 грн., рентабельність – 25%, ставка акцизного збору – 2 євро за одиницю продукції, курс НБУ – 11 грн. за один євро, ПДВ – 20%. Визначити відпускну ціну виробника.
16. Підприємство реалізує товари в мережі роздрібної торгівлі. Розрахуйте потрібну кількість торгових агентів на основі даних таблиці, якщо тривалість робочого дня агента — 8 год, у тижні — 5 робо­чих днів.

Таблиця – Вихідні дані для задачі .

Показник

Мережа роздрібної торгівлі

універсами

продовольчі магазини

Кількість у мережі роздрібної торгівлі

24

80

Кількість відвідувань за місяць

4

9

Тривалість візиту

2 год

40 хв


17. Підприємство провело кампанію по стимулюванню збуту се­ред споживачів. Оцініть і охарактеризуйте результати цієї акції за такими вихідними даними: обсяг продажу до проведення акції — 840 тис. грн; місткість ринку для даного товару 13,5 млн грн; част­ка виробника на ринку протягом тижня після проведення акції — 12 %, через три тижні після її проведення — 9 %.
18. Річна потреба дитячого кафе у соках становить 2050 л. Витрати на оформлення замовлення та транспортування становлять 14 у.о. Ціна 1 л соку - 1,1 у. о. Вартість зберігання 1 л соку на складі становить 4% від його вартості. Визначте оптимальний розмір замовлення та інтервал часу між замовленнями, якщо у році 250 робочих днів.
19. Машинобудівне підприємство здійснює закупівлі сировини та матеріалів у 14 постачальників. За допомогою методу АВС-аналізу потрібно визначити постачальників, більш тісне співробітництво з якими дозволить значно підвищити ефективність логістичної системи. Вихідні дані наведено у таблиці.

Таблиця – Вихідні дані про річний обсяг поставок ресурсів на машинобудівне підприємство

№ п/п

Найменування постачальника

Річний обсяг, грн

№ п/п

Найменування постачальника

Річний обсяг, грн

1

ВАТ “Вега”

678

8

ВАТ “Криворіжсталь”

8765

2

ВАТ “Гранд”

987

9

ПП “Віват”

3500

3

ООО “Стренг”

4500

10

ПП “Бест”

8760

4

ВАТ “Мотордеталь”

876

11

ВАТ “Гумотехніка”

19000

5

ТОВ “Кабель збут”

2233

12

ВАТ “Зоря”

342

6

ТОВ “Точдеталь”

2347

13

ВАТ “Полімер”

1200

7

ВАТ “Титан”

10986

14

ВАТ “Солар”

2456
  1   2

Схожі:

Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconЗадача пп «Адвокат +»
Маркетинг як система економічної діяльності. Маркетинг як ринкова конкуренція. Потреба. Запит. Попит. Товар. Обмін. Увага. Ринок....
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconЧастина І основи маркетингу с розділ 1 утність маркетингу І його концепція
Маркетинг, що частіш за все розглядається як філософія І інструментарій підприємницької діяльності, розвивався внаслідок колективної...
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconТема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми
Соціально-економічна сутність маркетингу, еволюція змісту та форм маркетингу, характерні особливості сучасного маркетингу
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconКомплекс маркетингу: економічна сутність, складові Методика розробки...
Розділ теоретичні та методологічні аспекти формування та використання комплексу маркетингу підприємствами
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconСучасного маркетингу
Залежно від етапів еволюції маркетингу, сфер його використання, характеру попиту на ринку товарів І послуг, кінцевої мети І способів...
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconТема: «Організація проектування підприємства: сучасна концепція І її зміст»
Також забезпечення ефективного функціонування спільного підприємства зат " АвтоЗаз-Daewoo" в умовах конкуренції та нестабільності...
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconКонспект лекцій з дисципліни
Суть та причини розвитку маркетингу. Основні принципи та функції маркетингу. Сучасні тенденції розвитку маркетингу
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconЗміст І характерні риси міжнародного менеджменту концепції міжнародного менеджменту
Розрізняють чотири концепції міжнародного менеджменту: етноцентрична концепція; поліцентрична концепція; регіоцентрична концепція;...
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconПлан Сутність І види економічного відтворення. Суспільний продукт І його форми
Національне багатство,його сутність, структура І проблеми розширеного відтворення
Сутність маркетингу та його сучасна концепція iconМаркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної І суспільної...
Ціль маркетингу – підвищення якості товарів І послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка