Задача пп «Адвокат +»
Скачати 115.25 Kb.
НазваЗадача пп «Адвокат +»
Дата конвертації24.06.2013
Розмір115.25 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Маркетинг > Задача

ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1

Зміст, цілі, функції, система маркетингУ

 1. Суть маркетингу і його визначення.

 2. Принципи і функції маркетингу.

 3. Стан попиту і види маркетингу.

 4. Маркетингове середовище фірми.

 5. Маркетингові дослідження.

 6. Сегментування ринку.

Термін «маркетинг». Маркетинг як система економічної діяльності. Маркетинг як ринкова конкуренція. Потреба. Запит. Попит. Товар. Обмін. Увага. Ринок. Концепція вдосконалення товару. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Концепція маркетингу. Концепція соціально-орієнтованого (соціально-етичного) маркетингу.

Основні принципи маркетингу. Ідентифікація запитів споживачів. Сегментація. Диференційований підхід до ринку. Гнучке регулювання виробництва і збуту. Орієнтація на тривалий період часу. Орієнтація в кадровій політиці на ефективних менеджерів. Маркетингове мислення. Функції маркетингу: аналітична, функція планування, виробничого збуту, контрольна.

Поняття споживачів. Види попиту споживачів. Негативний попит. Відсутність попиту. Прихований попит. Спадаючий попит. Нерегулярний попит. Повноцінний попит. Нераціональний попит. Демаркетинг. Конверсійний маркетинг. Протидіючий маркетинг. Ремаркетинг. Сихромаркетинг. Концентрований маркетинг. Масовий маркетинг. Промисловий маркетинг. Пробний маркетинг.

Маркетингове середовище фірми. Мікросередовище фірми. Макросередовище фірми.

Маркетингові дослідження. Опитування. Спостереження. Експеримент. Аналіз маркетингової інформації. Статистичний банк і банк моделей в основі системи аналізу маркетингової інформації.

Оцінка ринку збуту. Сегмент ринку за групами продуктів. Сегментація за підприємствами. Критерії і ознаки сегментації ринку. Основні фактори сегментації ринку за основними конкурентами.

^ Практичні завдання:

1. Задача

ПП «Адвокат +» займається адвокатською діяльністю у Кривому Розі. У сфері даних послуг діє три солідарних фірм. Перед підприємством постало питання у виборі стратегії поведінки. Підприємство є фінансово стійким і тому не хоче наслідувати лідера, а для атакування директор не знає його обсягів надання адвокатських послуг і місткості ринку, проте відомо, що за 2011 рік підприємством було надано послуг на 254 тис. грн. Фірма, яка є другою у сфері адвокатських послуг – на 295 тис.грн., частка ринку, яку контролює лідер складає 45%.

Визначить місткість ринку адвокатських послуг, частку фірми 2 та ПП «Адвокат +» і обсяг наданих адвокатських послуг фірми-лідера.

2. Розвязати тестові завдання:

 1. До принципів маркетингу можна віднести:

  1. необхідність орієнтації всієї науково-дослідної і виробничо-збутової діяльності на ринок, врахування вимог ринку;

  2. орієнтація на нововведення;

  3. гнучке реагування на будь-яку зміну вимог ринку.

 2. Виберіть одне із звинувачень, яке висувають споживачі маркетингу:

  1. низькі ціни;

  2. високі ціни;

  3. диференційовані ціни.

 3. З якими основними проблемами зустрічається маркетинг на сучасному етапі розвитку економіки в Україні:

  1. браком висококваліфікованих спеціалістів;

  2. недосконалою законодавчою базою;

  3. соціальними проблемами.

 4. До основних принципів взаємодії суспільства і маркетингу відносять:

  1. задоволення потреб;

  2. дублювання дій конкурентів;

  3. вільний вибір дій виробника і споживача.

 5. Який із типів стратегій не використовується при сегментації на промисловому ринку:

  1. стратегія диференційованого маркетингу;

  2. стратегія лідера;

  3. стратегія масового маркетингу;

  4. стратегія концентрованого маркетингу.


Питання для самоконтролю

 1. Яку роль відіграє маркетинг в економіці?

 2. Дайте характеристику сучасної концепції маркетингу.

 3. Розкрийте еволюцію змісту та форми маркетингу.

 4. На яких принципах базується маркетинг?

 5. Які функції i завдання маркетингу?

 6. Яким чином попит впливає на завдання і цілі маркетингу?

 7. Назвіть основні чинники макро- і мікросередовища, в якому функціонує фірма?

 8. Що таке зовнішнє та внутрішнє середовище фірми?

 9. Які методи отримання інформації в маркетингу Ви знаєте? Які переваги і недоліки кожного з них?

 10. Що таке статистичний банк?

 11. В чому полягає суть сегментування ринку? Які найбільш поширені критерії сегментації ринку?

 12. Як Ви розумієте термін «протидіючий маркетинг»?

 13. Що таке ринкова ніша і чим вона відрізняється від ринкового сегмента?

 14. Дайте визначення мікромаркетингу.

^ ЛІТЕРАТУРА: I [2, 3, 7, 11, 14]; II [4, 5, 6, 10]; IV [1, 2, 3].
Тема 2

Маркетингова товарна і цінова політика

 1. Маркетингова концепція товару.

 2. Конкурентоспроможність продукції.

 3. Розробка нового продукту.

 4. Життєвий цикл продукції.

 5. Товарний асортимент і товарна номенклатура.

 6. Суть і роль маркетингової цінової політики.

 7. Маркетинговий розрахунок ціни.

 8. Цінові стратегії.

Складові комплексу маркетингу. Товар. Товарна політика. Товарний знак. Товарна марка. Марочні назви. Логотип. Фірмовий блок. Упакування. Комунікативність упакування.

Конкурентоздатність. Фактори конкурентоздатності. Вартісні параметри. Індекс технічних параметрів. Індекс економічних параметрів. Якість. Системне керування якістю продукції. Стандартизація. Стандарт. Сертифікація.

Новий товар. Товар, що не має аналогів. Оновлення існуючого товару. Маркетингове керування. Модель процесу створення нового товару.

Розробка товару. Виведення товару на ринок. Зростання попиту. Насичення ринку. Спад попиту. Фази життєвого циклу товару. Стратегія позиціонування.

Стратегії при формуванні асортименту. Широта номенклатури. Глибина асортименту. Оптимізація асортименту.

Ціна. Завдання стратегії ціноутворення. Стратегія керування цінами. Попит. Еластичність попиту. Реакція попиту.

Проблема визначення цін. Калькуляція. Види калькуляції. Політика низьких цін. Крива еластичності попиту. Крива еластичності пропозиції. Прибутковість. Досконала конкуренція. Монополія. Дуополія. Олігополія. Часткова монополія.

Типи ринків. Планова норма прибутку. Грошовий запас. Забезпечення заданого обсягу продаж. Завоювання престижу. Стадії впровадження нового виду продукції. Стадія інтенсивного маркетингу. Стадія вибіркового проникнення. Стадія широкого проникнення. Стадія пасивного маркетингу. Стадія зростання. Стадія зрілості. Стадія насичення. Орієнтація на середні ринкові ціни продукції даного роду. Орієнтація на цінового лідера. Орієнтація на попит. Бонус.

^ Практичні завдання:

1. Задача

Визначте величину тижневого обсягу наданих послуг приватною юридичною фірмою. На фірмі працює 3 юриста по 8 годин на добу, при умові п’ятиденного робочого тижня. Середньо-годинна консультація з юридичних питань на 1 юриста складає 1 консультація.

^ 2. Розвязати тестові завдання:

 1. Етап забезпечення ЖЦТ передбачає що:

  1. споживачі жваво сприймають товар, внаслідок чого прибутки зростають;

  2. етап передує зрілості товару;

  3. на ринку існує велике коло прихильних споживачів;

  4. принесе нам максимальний прибуток.

 2. У випадках, коли підприємство націлює свою маркетингову діяльність на утримання конкурентних позицій на існуючих ринках, то стратегія:

  1. наступальна;

  2. оборотна;

  3. авангардна;

  4. імітаційна.

 3. До процесу планування нової продукції на промисловому підприємстві включають:

  1. розробку товару;

  2. випробовування на ринку;

  3. розгортання комерційного виробництва;

  4. розробку задуму та його перевірку;

  5. всі відповіді вірні.

 4. Маркетингова товарна політика об’єднує в собі наступні елементи:

  1. планування нової продукції;

  2. модифікування;

  3. обслуговування;

  4. елімінування;

  5. всі відповіді вірні.

 5. Цінова дискримінація - це:

  1. встановлення жорсткої ціни на всіх сегментах ринку;

  2. встановлення різних цін для різних сегментів ринку;

  3. розрахунок загального рівня цін по сегментах;

  4. всі відповіді невірні.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке торгівельна (товарна) марка?

 2. Які вимоги висуваються до логотипу і товарного знаку?

 3. Як визначається конкурентоздатність товару?

 4. Які складові життєвого циклу продукції?

 5. У чому полягає сутність пропозиції товарів?

 6. Як пов’язані між собою товарний асортимент і товарна номенклатура?

 7. Як визначається насиченість товару?

 8. З яких елементів складається структура цінової стратегії?

 9. В чому полягають цілі маркетингового ціноутворення?

 10. Що таке еластичність попиту? Як вона визначається?

 11. Опишіть алгоритм маркетингового розрахунку ціни.

 12. Що таке точка беззбитковості? Як вона визначається?

 13. У чому полягає сутність цінової стратегії широкого проникнення?

 14. Що відображає ціна рівноваги?

 15. Що таке бонус?

^ ЛІТЕРАТУРА: I [1, 4, 7, 8, 10, 11, 12]; II [1, 2, 4, 5, 9]; IV [1 - 5].
Тема 3

Маркетингова політика комунікацій та розподілу

 1. Комплекс маркетингових комунікацій.

 2. Реклама: сутність, цілі та види. Реклама в Internet.

 3. Стимулювання збуту та персональних продаж.

 4. Суть, види й основні характеристики каналів розподілу.

 5. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

 6. Управління каналами розподілу.

Комунікація. Імідж організації. Маркетингові комунікації. Елементи комплексу маркетингових комунікацій.

Реклама. Стимулювання збуту. Пропаганда. Особистий продаж. Паблік Рілейшнз. Модель елементів процесу комунікації: відправник, кодування, звернення, засоби поширення інформації, розшифровка, відповідна реакція, перешкоди. Комунікатор сфери маркетингу. Комунікаційні канали. Роз’яснювально-пропагандистський канал. Екстрено-оціночний канал. Громадсько-побутовий канал. Методи, які використовуються при розробці кошторисів витрат. Концепція реклами. Реклама. Вплив реклами. Ефективність реклами. Рекламна компанія. Види реклами. Основні засоби поширення рекламної інформації. Реклама в Internet.

Стимулювання збуту. Завдання стимулювання збуту. Програма стимулювання збуту. Об’єкт стимулювання збуту. Взаємозв’язок реклами і стимулювання збуту.

Поняття розподілу. Канал розподілу. Функції учасників каналу розподілу. Характеристика каналів розподілу. Канали товароруху. Інтенсивність використання каналів товароруху. Система збуту товарів. Поняття «збут». Торгівля. Структурна система розподілу підприємства. Крива загальних витрат підприємства. Постачання товару.

Торгівля через посередників. Оптовий посередник. Завдання оптового посередника. Типи оптових комерційних посередників. Оптова торгівля. Роздрібна торгівля. Франчайзинг. Спільний збут. Дистриб’ютор. Виняткове і переважне право на реалізацію продукції. Типи роздрібних торгівельних посередників.

Ефективність каналу збуту. Критерії оцінки роботи посередників. Ефективність партнерства. Вибір посередника. Стадії вибору посередника. Способи стимулювання торговельних партнерів. Мотивація комерційних агентів. Типи вертикальних маркетингових систем (ВМС). Корпоративні ВМС. Договірні ВМС. Керовані ВМС.

^ Практичні завдання:

1. Задача

У І кварталі підприємство виготовило 5500 виробів по ціні 60 грн. за однин виріб, що покриває витрати, але не дає прибутку. Постійні витрати складають 110 000 грн., змінні – 40 грн., на один виріб. У ІІ кварталі було виготовлено та реалізовано 6000 виробів. У ІІІ планується збільшити прибуток на 10% порівняно з другим. Скільки потрібно додатково реалізувати продукції, щоб збільшити прибуток на 10% у ІІІ кварталі.

^ 2. Розвязати тестові завдання:

 1. На ринку реклама може виконувати функцію:

  1. інформування;

  2. переконування;

  3. нагадування;

  4. всі відповіді вірні.

 2. До зовнішньої візуальної реклами відносять:

  1. рекламні щити, світлові вивіски;

  2. виступи та публікації;

  3. використання комп’ютерної мережі «Інтернет»;

  4. всі відповіді вірні.

 3. Згідно Закону України «Про рекламу» забороняється:

  1. надавати споживачеві неправдиву інформацію про властивості товару;

  2. рекламувати шкідливі для здоров’я товари;

  3. надавати неправдиву інформацію про товари-конкуренти;

  4. всі відповіді вірні.

 4. Ринкове середовище, в якому ринкова ціна повністю контролюється підприємством це:

  1. ринок чистої конкуренції;

  2. ринок монополістичної конкуренції;

  3. ринок олігополістичної конкуренції;

  4. ринок чистої монополії.

 5. Які функції виконує система збуту товарів:

  1. транспортування;

  2. підтримання товарних запасів;

  3. пакування та зберігання;

  4. всі відповіді вірні.


Питання для самоконтролю

 1. З яких елементів складається комплекс маркетингових комунікацій?

 2. Які види комунікаційних каналів Ви знаєте?

 3. Назвіть фактори, які впливають на вибір тих або інших засобів комплексу маркетингових комунікацій.

 4. На які види поділяють рекламну інформацію?

 5. Які особливості реклами в Інтернеті?

 6. Які засоби використовуються у роботи з громадськістю?

 7. У яких випадках доцільно використовувати стимулювання збуту?

 8. У чому полягає суть персонального продажу товарів і послуг?

 9. Дайте визначення терміну «канал розподілу».

 10. Як визначається довжина і ширина каналу розподілу?

 11. Які переваги має торгівля за допомогою посередників?

 12. Які завдання вирішує оптовий посередник?

 13. Що означає термін «франчайзинг»? У чому його суть?

 14. Які відмінності між дистриб’ютором і дилером?

 15. За якими критеріями розрізняють типи роздрібної торгівлі?

 16. Назвіть найбільш поширені способи стимулювання торгових посередників.

 17. Що таке вертикальні маркетингові системи?

 18. Які переваги і недоліки кожного із основних видів транспортування товарів?

^ ЛІТЕРАТУРА: I [5, 6, 8, 10, 14, 15]; II [1 - 4, 8, 9, 11]; IV [1 - 9].

ЛІТЕРАТУРА

І. Список основної літератури

 1. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 190 с.

 2. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 604 с.

 3. Годин А.М. Маркетинг: Учебно-методическое пособие. – 6-е изд., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 304 с.

 4. Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський С.В. Маркетинг: Навч. посібник у тестах. – К.: КНЕУ, 2010. – 314 с.

 5. Зозулёв А.В. Маркетинг: Учеб. пособие/ А.В. Зозулёв, Н.С. Кубышина; под ред. С.А. Солонцева. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2011. – 421 с.

 6. Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль: пер. с англ. – К.: Знання, 2006. – 302 с.

 7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 2011. – 702 с.

 8. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. – К..: КНЕУ, 2009. – 152 с.

 9. Лучшие рефераты по маркетингу/ Сост. Владимиров А.Н. / Серия «Банк рефератов». – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 320 с.

 10. Мешков А.А., Мусатов Б.М. Маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 172 с.

 11. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч.посіб./ Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – 351 с.

 12. Пилипенко Н.Н., Татарский Е.Л. Основы маркетинга: Учебно-методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», 2009. – 180 с.

 13. Савинский А.И., Ежель В.И., Капштык А.И., Мадаэв З.М. Рынок, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.

 14. Старостіна А.О., Зозульок О.В Маркетинг: навч.посіб. – 3-тє вид., перероб. – К.: Знання, 2006. – 327 с.

 15. Тимонин А.М. Маркетинг: Курс лекцій. – Х.: Издательский Дом «ТНЖЭК», 2009. – 76 с.

ІІ. Список додаткової літератури

 1. Алексунин В.А., Бунич Г.А., Гапошина Л.Г. и др. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2005. – 714с.

 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений: Пер. с англ.; под ред. О.А.Третьяк. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 3. Данько Т.П. и др. Электронный маркетинг: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2011.- 377 с

 4. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д. и др. Основы маркетинга. – 2-е европ. изд.. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

 5. Маркетинг в термінах і означеннях. Навчальний посібник / Під ред. А.Ф.Кравчука. – Кіровоград, 2001. – 166 с.

 6. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 976 с.

 7. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – К.: Наукова думка. – 2003. – 174 с.

 8. Постма П. Новая эра маркетинга: Пер с англ.; Под ред. Т.Р.Тэор. – СПБ.: Питер, 2002. – 208 с.

 9. Соловьев Б.А., Мусатов Б.В. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – 288 с.

 10. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.

 11. Эрис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. Классика марктеинга. – СПБ.: Питер, 2010. – 752 с.

ІІІ. Періодичні вітчизняні та зарубіжні видання

Журнали - «Маркетинг і реклама», «Маркетинг в Україні», «Вісник економічної науки України», «Економіка та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Регіональна економіка», «Економіка промисловості», «Економіст», «Економіка України», «Бізнес», «Статистика України», «Ділова Україна», «Эксперт».

IV. Internet-ресурси

 1. http://marketing.rbc.ua

 2. http://www.marketologu.aaanet.ru

 3. http://www.marketing.spb.ru

 4. http://www.ram.ru

 5. http://www.4p.ru

 6. http://kafmr.rsuh.ru

 7. http://www.ukrstat.gov.ua

 8. http://www.customs.gov.ua

 9. http://www.forecasting-soft.ru

Схожі:

Задача пп «Адвокат +» iconА т “КомІнвестБанк”
Перелік документів для відкриття поточного рахунку для провадження незалежної діяльності ( Нотаріус / Адвокат)
Задача пп «Адвокат +» iconЗадача 1
Задача Розрахувати цехову технологічну собівартість на основі даних практичної
Задача пп «Адвокат +» iconЗадача №2
Задача №2. Задано функцію І вектор. Знайти І похідну цієї функціїв точці а за напрямком вектора
Задача пп «Адвокат +» iconЗадача 5
Задача 5 Відомо, що повідомлення з’являється з імовірністю. Визначити кількість інформації, що міститься в цьому повідомленні
Задача пп «Адвокат +» iconЗавдання до лабораторної роботи №5: Варіант №1: Задача №1
Задача № Скласти програму для підрахунку кількості цифр у рядку символів, що вводиться з клавіатури
Задача пп «Адвокат +» iconЗавдання до лабораторної роботи №2: Варіант №1: Задача №1
Задача №1. Написати програму, що буде друкувати ваше ім.’я, прізвище І з нового рядка – домашню адресу
Задача пп «Адвокат +» iconЗадача №1
Задача № Скласти програму, що виводить таблицю значень функції y=2,4x2 + 5x – 3 в діапазоні від -2 до 2 з кроком 0 Вигляд екрану...
Задача пп «Адвокат +» iconЧервоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С фурса С. Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі
Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю. С., К.: Истина. 2006. С. 6
Задача пп «Адвокат +» icon3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат
Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний рух. Швидкість та прискорення. Криволінійний рух: тангенціальне...
Задача пп «Адвокат +» iconЗадача Для особи у віці 42 років розрахувати
Задача При лікуванні свиней ветеринар отримав ушкодження, внаслідок чого йому встановлено першу групу інвалідності. Заробітна плата...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка