Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
НазваВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Сторінка1/5
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИУНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і адміністрування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

МАРКЕТИНГ”

для студентів усіх спеціальностей

Затверджено на

засіданні кафедри

менеджменту і адміністрування

протокол № __

від __ ___ 20__ р.

Вінниця 2013

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент організацій”). – Вінниця, ВФЕУ, 2013 р., 20 с.

^ Укладач: к.е.н. Драбаніч А.В.

Редактор:

Відповідальний за випуск:

ВСТУП

Вивчення дисципліни „Маркетинг” передбачає, крім набуття теоретичних знань на лекціях, їх закріплення при самостійному опануванні окремих теоретичних питань, формування у студентів практичних навичок оцінки та аналізу інтеграційних процесів в контексті сучасного розвитку міжнародних економічних відносин.

Практичні заняття побудовані таким чином, щоб студент зміг показати рівень засвоєння теоретичного матеріалу (перелік питань та тестів з кожної теми, на які він повинен відповісти в процесі активної праці на семінарському занятті або під час самостійної підготовки з курсу), а також навчитись практично застосовувати навички щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Така побудова процесу проведення практичних занять дозволяє не тільки працювати активно зі студентами в аудиторії, але і сприяє його плідній самостійній роботі над курсом.

^ Практичні заняттяНазва теми

Лекції

Практичні

СРС

1.

Сутність маркетингу та розвиток його концепцій


2.

Маркетинг як відкрита мобільна система


3.

Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень


4.

Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів


5.

Товар у комплексі маркетингу


6.

Ціна у комплексі маркетингу


7.

Розповсюдження у комплексі маркетингу


8.

Комунікації у комплексі маркетингу


9.

Управління маркетинговою діяльністю

Всього:
Практичне заняття №1
Тема: Сутність маркетингу та розвиток його

концепцій

Мета: Вивчення студентами основних понять маркетингу: нужда, потреба,попит,обмін,угода,ринок,товар(послуга),споживча цінність,задоволеність споживача, ринок, ринок продавця, ринок покупця,продукт,ціна,просування,збут. Потреби і мотиви купівельної поведінки.

Питання, що вивчаються:

 1. Цілі, принципи і функції маркетингу

 2. Основні концепції маркетингу

 3. Класичний комплекс маркетингу

 4. Ринок як об'єкт маркетингу

 5. Основні класифікаційні ознаки маркетингу

 6. Основні види маркетингу

Практичне завдання: Дослідити основні відмінності концепцій

маркетингу.

Домашнє завдання: у плані підготовки до наступного заняття вивчити хто саме входить до мікро- і макро- середовища маркетингу.

Тестові завдання:

1. Укажіть, що є основним у визначенні суті маркетингу?

 1. збут товарів;

 2. підвищення якості життя;

 3. встановлення цін на товари;

 4. задоволення потреб споживачів.

^ 2. Визначте, яку функцію не відносять до функцій маркетингу:

 1. надання максимально широкого вибору;

 2. управління і контроль маркетингом;

 3. організація товаропросування і розподіл продукції;

 4. аналіз навколишнього середовища.

^ 3. Визначте, яка з перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

 1. товарна орієнтація;

 2. збутова орієнтація;

 3. орієнтація на споживача та суспільство в цілому;

 4. орієнтація на споживача.

^ 4. Укажіть, що є об’єктами маркетингу:

 1. товари, послуги;

 2. фірми;

 3. поведінка споживачів;

 4. всі відповіді вірні.

5. Визначте, у чому полягає мета маркетингової діяльності підприємства:

 1. якнайскорішому погашенні кредитів;

 2. забезпеченні ефективності інвестицій;

 3. якнайповнішому та ефективному задоволенні запитів клієнтури ринку;

 4. виконанні заявленої у реєстраційних документах програми підприємства.

^ 6. Визначте, які елементи комплексу маркетингу утворюють основу маркетингової програми фірми:

 1. продукт, ціна, канали збуту, цільовий ринок;

 2. продукт, ціна, цільовий ринок, просування;

 3. продукт, ціна, канали збуту, просування;

 4. товар, ціна, персональний продаж, просування.

7. Укажіть, які чинники зовнішнього середовища (неконтрольовані) має враховувати вищий навчальний заклад, який збирається проводити вечірні заняття з маркетингу, під час розроблення свого маркетингового плану:

 1. соціальні, економічні, конкурентні;

 2. соціальні, технологічні, екологічні;

 3. економічні, екологічні, політико-правові;

 4. технологічні, конкурентні, політико-правові.

^ 8. Укажіть, яку назву має відчуття людиною недостачі будь-чого:

 1. нестаток;

 2. потреба;

 3. запит;

 4. необхідність.

9. Укажіть, що вивчає маркетинг з точки зору соціально-етичної концепції:

 1. виробництво товарів, що пропонуються для збуту;

 2. технологічні можливості забезпечення рівня якості товарів відповідно до запитів окремих груп споживачів;

 3. загальний рівень цін в умовах інфляції;

 4. конкурентоспроможність підприємства на відповідному цільовому ринку.

^ 10. Визначте, який з видів маркетингу використовує підприємство під час зниження попиту на свій товар:

 1. демаркетинг;

 2. ремаркетинг;

 3. стимулюючий;

 4. розвиваючий.

^ 11. Визначте, який вид маркетингу використовує підприємство, коли виступає на декількох сегментах ринку і для кожного розробляє окремі пропозиції:

 1. концентрований;

 2. недиференційований;

 3. диференційований;

 4. проникаючий.

^ 12.Визначте, що входить до терміну „комплекс маркетингу”:

 1. товар, дослідження ринку, збут, просування;

 2. дослідження ринку, ціноутворення, товар, розподіл;

 3. ціноутворення, методи збуту, стратегічне планування, просування;

 4. товарна, цінова, комунікаційна та збутова політики.

^ 13. Визначте, з чого починається маркетинг:

 1. з розроблення та виробництва товару;

 2. з дослідження ринку та потреб споживачів;

 3. з інформаційної рекламної кампанії;

 4. зі стимулюючих рекламних акцій.


Практичне заняття №2

Тема: Маркетинг як відкрита мобільна система

Мета: Освоєння студентами складових елементів внутрішнього і зовнішнього середовища маркетингу.

^ Питання, що вивчаються:

 1. Мікросередовище маркетингу

 2. Макросередовище маркетингу

Домашнє завдання: Вивчити і законспектувати основні стратегії маркетингу . Розробити анкету для особистого опитування. Освоїти лекційний матеріал.

Практичне завдання:

1. Підприємство «Капуста» планує відкрити продуктовий магазин у новому мікрорайоні «Поділля» міста Вінниці. Менеджер з маркетингу підприємства вирішив провести опитування мешканців мікрорайону, маючи на меті виявити їхні потреби та уподобання. Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення такого дослідження. Попередньо визначиться із способом зв`язку з аудиторією (особисте, поштове, чи телефонне опитування)

Тестові завдання:

^ 1. Визначте, які чинники не відносяться до макромаркетингового середовища компанії?

 1. економічні;

 2. контактні аудиторії;

 3. екологічні;

 4. науково-технічні.

2. Укажіть, які чинники зовнішнього середовища (неконтрольовані) має враховувати вищий навчальний заклад, який збирається проводити вечірні заняття з маркетингу, під час розроблення свого маркетингового плану:

 1. соціальні, економічні, конкурентні;

 2. соціальні, технологічні, екологічні;

 3. економічні, екологічні, політико-правові;

 4. технологічні, конкурентні, політико-правові.

^ 3. Укажіть, хто з учасників ринку належить до складових мікромаркетингового середовища:

 1. постачальники, посередники, споживачі, контактні аудиторії;

 2. постачальники, контактні аудиторії, банки, лізингові компанії;

 3. посередники, споживачі, засоби масової інформації, громадські об’єднання;

 4. банки, лізингові компанії, засоби масової інформації, громадські об’єднання

^ 4. Визначте, що входить до складу мікросередовища фірми:

 1. клієнти;

 2. фактори культурного оточення;

 3. природні фактори;

5. Маркетингове середовище-це…

 1. це сукупність різноманітних елементів, що діють на виробника товарів і послуг і визначають його успіх або неуспіх на ринку;

 2. Створення сукупності умов існування підприємства ;

 3. Внутрішнє середовище, яке підприємство може контролювати;

^ 7. Укажіть, в чому полягає головне призначення маркетингових досліджень:

 1. забезпечити прибутку діяльність підприємства;

 2. визначити напрямки діяльності та долати проблеми в процесі досягнення поставленої мети;

 3. постійно поповнювати інформацію, потрібну для ефективної роботи структурних підрозділів підприємства;

 4. гарантувати стійкість підприємства за умов жорсткої конкуренції.

Практичне заняття №3

Тема: Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

^ Мета: Сформувати розуміння студентами методів збору первинної

інформації.

Питання, що вивчаються:

 1. Сутність і завдання маркетингових досліджень.

 2. Використання і збирання первинної маркетингової інформації.

 3. Стратегічний аналіз

Домашнє завдання: Розглянути Закон України «Про захист прав споживачів».Підготувати реферат на тему: «Конс`юмеризм в маркетингу».Побудувати семантичний диференціал для будь-якої продукції.

Практичне завдання:

1. Розробіть та побудуйте семантичний диференціал шампуню, яким Ви

користуєтесь, на основі споживчих характеристик даного товару та

запропо­нуйте підприємству-виробнику цього шампуню рекомендації щодо вдосконалення його діяльності на ринку.

Тестові завдання:

^ 1. Визначте, чого вимагають від дослідників ефективні маркетингові дослідження:

 1. безперервності;

 2. визначеності;

 3. систематичності;

 4. комплексності.

^ 2. Укажіть, які заходи не належать до методів збору первинних даних у маркетингових дослідженнях:

 1. сприйняття;

 2. експеримент;

 3. спостереження;

 4. опитування.

^ 3. Укажіть, яку назву має низка логічних і послідовно сформульованих питань у маркетингових дослідженнях:

 1. анкета;

 2. спостереження;

 3. вибірка;

 4. опитування.

^ 4. Визначте, що є самим універсальним методом опитування:

 1. розсилання анкет поштою;

 2. інтерв`ю по телефону;

 3. особисте інтерв`ю;

 4. роздача анкет по квартирах

^ 5. Які завдання дозволяє вирішити проведення маркетингових досліджень:

 1. пошук потенційних покупців та детальний аналіз потреб існуючих покупців;

 2. дослідження поведінки та мотивації покупців;

 3. продаж товарів за ціною, нижчою за собівартість;

 4. поступове захоплення цільового ринку збуту.

^ 6. Укажіть, в чому полягає головне призначення маркетингових досліджень:

 1. забезпечити прибутку діяльність підприємства;

 2. визначити напрямки діяльності та долати проблеми в процесі досягнення поставленої мети;

 3. постійно поповнювати інформацію, потрібну для ефективної роботи структурних підрозділів підприємства;

 4. гарантувати стійкість підприємства за умов жорсткої конкуренції.

7.  Укажіть, чого потребує підвищення ефективності маркетингових досліджень:

 1. систематичності та комплексності;

 2. безперервності;

 3. точності;

 4. усі відповіді правильні.

8. Визначте, які з груп досліджень належать до маркетингових:

 1. дослідження ринку, збуту та структури товарообороту;

 2. дослідження оцінок споживчих властивостей товару, реклами;

 3. дослідження мотивів поведінки покупців, споживачів;

 4. усі відповіді правильні.

Практичне заняття №4
  1   2   3   4   5

Схожі:

Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 28. 09. 2012p., протокол №11, та на засіданні методичної...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни icon1. Мета, зміст І організація управлінського обліку
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Управлінський облік" розробили
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія України” для студентів напрямів підготовки: 050103, 050503, 050504,...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування...
О. В. Березін, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Вінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І адміністрування методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка