Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.)
Скачати 125.05 Kb.
НазваТема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.)
Дата конвертації27.03.2014
Розмір125.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы


5. тематика практичних занять


ЗАНЯТТЯ №1.
Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (2 год.)
1. Передумови становлення соціології як науки: об’єктивні (політико-економічні, соціально-класові) та суб’єктивні (інтелектуально-культурні).

2. Структура та предметна сфера соціології.

3. Соціальний факт та специфіка соціального пізнання.

4. Закони і категорії соціології.

5. Місце та роль соціології у системі суспільствознавства. Функції соціології.
Рекомендована література:

 1. Волович В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №1–2.

 2. К дискуссии о предмете // Социологические исследования. – 1991. – № 7, 9, 11.

 3. Комаров М.С. Размышления о предмете социологии // Социс. – 1990. – №11.

 4. Маковецький А.М. Соціологія. – Чернівці, 2000.

 5. Мигович І.І. Основи соціології. – Ужгород, 1996.

 6. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 7-12.

 7. Соціологія: курс лекцій / За заг ред. В.М. Пічі. – К., 1996. – С. 6-22.

 8. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макеєва. — 2-гевид., випр. і доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — С. 17-42.

 9. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2002. – С. 9-29.

 10. Суспільство і соціологія на межі третього тисячоліття / Круглий стіл // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №3 (Е.Гіденс «9 тез про майбутнє соціології»).

 11. Танчер В. І.Валерстайн про виклики соціології 21 ст.: запрошення до дискусії // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №3. – С.57-68.

 12. Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №1–2.

 13. Тощенко Ж.Т. О понятийном аппарате социологии // Социс. – 2002. – №9. – С.3-17.

 14. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

 15. Чорноволенко В. Соціологія як суспільна та гуманітарна наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №1-2.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2.
Тема 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО ТА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ (2 год.)
1. Періодизація історії соціологічної думки. Коротка характеристика періодів.

2. Протоетап розвитку соціології:

а) вчення про природу суспільства мислителів Античного Світу;

б) вчення про природу суспільства мислителів епохи Середньовіччя;

в) вчення про природу суспільства мислителів Нового Часу.

3. Класичний етап в розвитку соціології (др.пол.ХІХ-20-ті рр. ХХ ст.) (О.Конт, Г.Спенсер, Е.Дюркгейм, М.Вебер)

4. Сучасні соціологічні концепції (теорія соціального конфлікту, структурно-функціональний та мікроінтеракціоністський підходи).

5. Розвиток соціологічної думки в Україні.
Рекомендована література:

 1. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: социология М.Вебера и веберовский ренессанс. – М., 1991.

 2. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.

 3. Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. Введение // Социс. – 1993. – №5.

 4. Давыдов Ю.Н. Метатеоретические устои социологии 19 в. // Социс. – 1998. – №6.

 5. История социологии в Западной Европе и США. Учеб-ник для вузов. Ответственный редактор — академик РАН Г. В. Осипов. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001.

 6. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку 20 ст.) – К., 1993.

 7. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

 8. Социологическая теория сегодня. Сборник статей украинских и американских теоретиков (Под ред. В.Танчера) – Киев: Институт социологии НАН Украины, 1994.

 9. Соціологічна думка України: Навч. посібник /М. В. За-харченко, В. Ф. Бурлачук, М, О, Молчанов та ін. — К.: Заповіт, 1996.

 10. Соціологічна думка ХХ століття. – К.: Либідь, 1996.

 11. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макеєва. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.

 12. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка — К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

 13. Соціологія / За ред Городяненка В. – К.: Академія, 1999.

 14. Фролов С.С. Социология. Учебник. Для высших учебных заведений. - М.: Наука, 1994.

 15. Шпакова Р. Западная социология: история и развитие // Социально-политический журнал. – 1992. – №10. – С. 24-29.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3.
Тема 3. ТЕХНОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (2 год.)


 1. Соціологічне спостереження як метод збору інформації.

 2. Опитування як метод збору соціологічної інформації, основні види.

 3. Анкетування, вимоги до його проведення.

 4. Аналіз документів.

 5. Соціометричний метод збору інформації.

 6. Соціологічний експеримент: сутність та специфіка.


Рекомендована література:

 1. Бутенко И. Использование новых технологий при опросах // Социологические исследования. – 2000. – № 10. – С. 118-124.

 2. Бутенко И. Трудный вопрос // Социологические исследования. – 1989. – № 4. – С. 112-117.

 3. Гавра А., Соколов Н. Исследование политических ориентаций // Социологические исследования. – 1999. – № 1. – С. 66-78.

 4. Клюєнко Е. Вимірювання потенціалу протесту і соціальної напруженості: застосування методичних підходів Лайкерта і Терстоуна для конструювання інтегральних кількісних показників // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998.- №1-2. – С.89-100.

 5. Куракіна В. Фокусовані групові інтерв’ю як метод збирання соціологічної інформації // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – №2. – С. 151-156.

 6. Матусевич В., Оссовський В. Електоральна поведінка: техніка соціологічного дослідження // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №11-12. – С. 97-102.

 7. Монн В. Две стратегии измерения // Социологические исследования. -1989. -№ 6. – С. 112-119.

 8. Назарова И. Качество опроса: факторы неответов // Социологические исследования. -1999. -№ 11. – С. 108-115.

 9. Паніна Н. Вимірювання соціології та принципи застосування тестів у масових опитуваннях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998.- №1-2. – С.53-68.

 10. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження – К.: Наукова думка, 1996.

 11. Паніотто В., Харченко Н. Соціологічні дослідження як спосіб контролю за результатами виборів і референдумів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001.- №1. – С.155-171.

 12. Петров О., Полторак В. Опитувальні технології у виборчій кампанії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №4-5. – С. 56-75.

 13. Ротман Д. Электоральные исследования: сущность и технология // Социологические исследования. - 1998. - № 9. – С. 63-69.

 14. Стацевич Т. Особенности работы интервьюеров при телефонных опросах // Социологические исследования. - 1992. -№ 8. – С.72-77.

 15. Стукало С. Якість роботи опитувальної мережі: до постановки проблеми // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004.- №4. – С.172-178.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4.
Тема 5. Суспільство як соціальна система.

Соціальна структура і соціальна стратифікація (2 год.)

1. Суспільство, його сутність та критерії класифікації.

2. Соціологія про закономірності розвитку суспільств:

а) лінійна схема розвитку суспільств;

б) циклічна схема розвитку суспільств.

3. Соціальна структура суспільства, її суть та причинна обумовленість.

4. Теорія соціальної стратифікації. Основні системи соціальної стратифікації.

5. Соціальна мобільність, її види, основні принципи та канали.

6. Основні стратифікаційні тенденції в українському суспільстві на сучасному етапі його розвитку.
Рекомендована література:

 1. Валлерстайн. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется // Социс. – 1997. – №6.

 2. Зотов А.Ф. О прогнозах социального развития // Социс. – 1992. – №10.

 3. Лесков Л. Футуросинергетика западной цивилизации // Общественные науки и современность (ОНС). – 1998. – №3.

 4. Арсеєнко А. Глобалізація: соціальні зміни і наслідки напередодні ХХІ ст. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №1.

 5. Соарес К. Общество в процессе изменения // Социс. – 1991.

 6. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996.

 7. Зайкин Н.И. К социологическому портрету новых социальных движений // Социс. – 1991. – №11.

 8. Головаха Є.І., Паніна Н.В. Тенденції розвитку українського суспільства. – К., 1998.

 9. Павленко Ю. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньоісторичному процесі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №4.

 10. Павленко Ю. Підсумки цивілізаційного розвитку людства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №4.

 11. Козирев Ю.Н. Соціальна стратифікація в людському вимірі // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 2.

 12. Ларцев В. Основні компоненти структури суспільства: структурофіксуюча складова. — http://www.lp-ua.info/search/25.php

 13. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. - 2002. - № 1. - С. 8-9. — http://www.lp-ua.info/2003/112.php

 14. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 15. Арутюнян Ю.В. Осоциальной структуре общества постсоветской России // Социс.-2002.-№9.-С.29-41.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5.
Тема 7. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ (2 год.)

       1. Поняття особистості в соціології. Типологізація особистості.

       2. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.

       3. Соціалізація, її сутність, основні етапи та значення для життєдіяльності суспільства.

       4. Основні теоретичні концепції соціалізації.


Рекомендована література:

       1. Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека в ХХ в. // Общественные науки и современность. – 2001. – №1.

       2. Войтенко В.П. Людина на зламі тисячоліть. – К., 1998.

       3. Злобіна О. Програма спецкурсу «Соціологія особистості» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №4.

       4. Козлова О. Н. Социализация в поле безнадежности и за ее пределами // Социально-гуманитарные знания. – 2002. – № 2. – С. 126 – 139.

       5. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. – М., 1984.

       6. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. – 1992. – №4.

       7. Немировский В.Г. Социология личности. – Красноярск, 1989.

       8. Осипова О.С. Девиантное поведение: благо или зло // Социологические исследования. – 1998. – №9.

       9. Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции. – М., 1990.

       10. Пробийголова Н. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді // Політичний менеджмент. - 2005. - № 4 (13). - C.70-81

       11. Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество // Социологические исследования. – 1993. – №3, 5.

       12. Руткевич Е.Д. Типология характера Д.Рисмена // Социологические исследования. – 1993. – №3.

       13. Сергейчик С. И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи // Социологические исследования – 2002. - №5. – С. 107 - 111.

       14. Социальная идентификация личности. – М., 1994.

       15. Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. - 1994. - №1.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6.
Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї І ШЛЮБУ(2 год.)

1. Історичні типи і форми шлюбно-сімейних відносин.

2. Сучасні типи сім'ї.

3. Тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин на сучасному етапі.

4. Альтернативи шлюбу та сім'ї.
Рекомендована література:

 1. Бабенка Н.Б. Соціологія сім'ї: Навч. посіб. — К.: ДАККіМ, 2004.

 2. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун. А.Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. – К.: Основи. 1999. - С. 173-208. (Розділ 7. Сім'я, шлюб і особисте життя).

 3. Гурко Б.И. Студенческая семья. - М. 1988.

 4. Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. - М., 1990.

 5. Ковалев С.В. Психология современной семьи. - М., 1995.

 6. Медіна Т. В. Сексуальна функція молодої української сім’ї: соціологічний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2000. —№ 2. — С. 78-96.

 7. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – С. 159-180. (Розділ 8. Соціологія сім'ї).

 8. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний підручник для студентів вищих закладів освіти України. - К.: Каравела, 2000. - С. 157-162. (Розділ 6. Соціологія сім’ї).

 9. Синельников А.Б. Социально-одобряемые причины развода в прошлом и настоящем // Социс. - 1992. -№ 2.

 10. Сімейний кодекс України. - К., 2002.

 11. Супова О. Г. Отказ от новорожденного и репродуктивные права женщины // Социс. - 2002. — № 11. — С. 92-99.

 12. Такирова В. М. Развод и насилие в семье — феномены семейного неблагополучия // Социс. — 2002. — № 12. — С. 131-133.

 13. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній реконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 4.

 14. Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи. Статті та інтерв'ю. — К.: Факт, 2002.

 15. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. - М.: Политиздат, 1985.


Орієнтовні теми:

 1. Специфіка та особливості соціального пізнання: проблема методу.

 2. Основні віхи розвитку соціологічної думки на Україні.

 3. Основні напрями розвитку сучасної соціологічної теорії, критерій поділу та загальна характеристика.

 4. Соціологічна теорія О.Конта.

 5. Соціологія релігії М.Вебера.

 6. М.Вебер про предмет і методологію пізнання соціальної науки.

 7. Соціологічна система Е.Дюркгейма.

 8. Формальна соціологія Г.Зіммеля.

 9. Порівняльний аналіз теорій бюрократії М.Вебера та М.Фуко.

 10. Соціологічна теорія Г.Маркузе (фрейдомарксизм).

 11. Соціологічна та політична проблематика в творчості З.Фрейда.

 12. Порівняльний аналіз вчення про майбутнє комуністичне суспільство К.Маркса і В.Леніна: загальне і специфічне.

 13. Інтегральна соціологія П.Сорокіна.

 14. Е.Гіденс про майбутнє соціології, про предмет її вивчення.

 15. Характеристика позитивістського напрямку в розвитку соціологічної теорії.

 16. Теорія соціального конфлікту.

 17. Мікроінтеракціоністський напрям в розвитку соціологічної теорії.

 18. Структурний функціоналізм як один із провідних напрямків розвитку сучасної соціології.

 19. Соціалізація, її сутність і значення для життєдіяльності суспільства і особистості.

 20. Політична соціалізація та її механізми.

 21. Девіантна поведінка людини, її природа та основні причини.

 22. Трансформація соціальної структури населення Закарпатської області 1991–2000 рр.

 23. Теоретичні концепції соціальної стратифікації: порівняльний аналіз.

 24. Особливості політичної стратифікації та політичної мобільності в українському суспільстві.

 25. Теорія соціальної дії.

 26. Соціологічний підхід до трактування політичної поведінки (теорія соціальної дії, соціального статусу і т.д.).

 27. Перспективи і тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин у сучасному світі.

 28. Історико-соціологічні типи шлюбно-сімейних відносин.

 29. Гендерна перспектива в соціології.

 30. Електоральна поведінка як соціокультурне явище.

 31. Основні теоретико-методологічні підходи до аналізу електоральної поведінки.

 32. Соціологічні виборчі технології, їх характеристика.

 33. Типологізація електорату та електоральної поведінки.

 34. Аналіз соціологічних факторів, які обумовлюють електоральний вибір.

 35. Модель електоральної поведінки українського виборця: основні характеристики.

 36. Політична модернізація: сутність, характерні особливості.

 37. Циклічна схема розвитку людської цивілізації.

 38. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство, його специфіка, позитивні і негативні характеристики.

 39. Теорія модернізації.

 40. Синергетика про майбутній розвиток людства.
 1. Об’єкт, предмет і специфіка соціології як науки

 2. Структура та функції соціології

 3. Періодизація історії соціологічної думки. Коротка характеристика періодів

 4. Особливості протоетапу розвитку соціологічної думки

 5. Виникнення і утвердження соціології як самостійної науки. О.Конт

 6. Класичний етап розвитку соціології: основні характеристики

 7. Сучасний етап розвитку соціології: основні теоретичні напрямки

 8. Зародження та особливості розвитку соціології в Україні

 9. Соціологія в незалежній Україні (1991 – 2006 рр.)

 10. Вчення про природу суспільства мислителів Античного Світу

 11. Концепції «суспільного договору» (Т.Гобс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо)

 12. Соціологічна теорія К.Маркса

 13. Соціологічна теорія М.Вебера

 14. Соціологічна теорія Е.Дюркгейма

 15. Соціологічна теорія В.Парето

 16. Структурний функціоналізм як один з провідних напрямків розвитку соціологічної теорії (Т.Парсонс, Р.Мертон)

 17. Теорія соціального конфлікту (Л.Козер, Р.Дарендорф)

 18. Поняття “суспільство”, його ознаки. Суспільство як соціальна система

 19. Типологія суспільств.

 20. Соціальні інститути і соціальні організації суспільства. Характеристика процесу інституціоналізації

 21. Особистість у системі соціальних відносин. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

 22. Соціалізація, її сутність і значення для життєдіяльності суспільства і особистості

 23. Основні теоретичні концепції соціалізації

 24. Стадії і агенти соціалізації особистості

 25. Особливості процесу політичної соціалізації в сучасній Україні

 26. Соціальна структура суспільства, її сутність і причинна обумовленість. Системно-організаційний і стратифікаційний аспекти соціальної структури

 27. Соціальні групи і спільноти. Види соціальних груп

 28. Стратифікаційний аспект соціальної структури. Основні теорії соціальної стратифікації

 29. Марксистський, веберівський і функціональний підхід до трактування соціальних класів

 30. Соціальна стратифікація в перехідному суспільстві. Модель виміру стратифікації суспільства.

 31. Основні стратифікаційні тенденції в українському суспільстві на сучасному етапі його розвитку

 32. Середній клас, його суть, ознаки та функції. Проблема формування середнього класу в Україні

 33. Соціальна мобільність, її основні види, принципи та канали

 34. Сім’я як соціальний інститут. Структура та функції сім’ї

 35. Девіантна поведінка людини, її основні типи і види

 36. Основні теорії девіантної поведінки

 37. Політична соціологія: предмет, основні напрями дослідження

 38. Соціологія освіти. Соціологічні теорії навчання

 39. Система освіти в України. Болонський процес і Україна

 40. Бюрократія та її місце і роль у суспільстві. Основні теорії бюрократії

 41. Технологія емпіричного соціологічного дослідження

 42. Програма конкретного соціологічного дослідження. Охарактеризувати її структурні розділи

 43. Соціологічні методи дослідження: коротка характеристика

 44. Соціологічні методи збору даних

 45. Соціологічні методи обробки й аналізу даних

 46. Вибірка в соціологічному дослідженні, методи формування вибірки

 47. Опитування як метод збору соціологічної інформації

 48. Спостереження як метод збору соціологічної інформації

 49. Соціологічне анкетування. Види запитань в анкеті

 50. Аналіз документів як метод збору соціологічної інформаціїСхожі:

Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) icon1. Методика викладання філологічних дисциплін як наука І навчальна...
Тема Методика викладання філологічних дисциплін як наука І навчальна дисципліна
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconМетодичні рекомендації до навчального курсу «соціологія»
Навчальна дисципліна „Соціологія” передбачає проведення 1 модулю, за який студент має можливість отримати 100 балів
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconТема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права,...

Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconРобоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303...
Вона викладається на 3 курсі у 5 семестрі в обсязі 136 годин, з них лекцій 28 год., практичних –24 год., самостійних – 80 год, модульний...
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconПлан: Поняття конституційного права як галузі права. Конституційне...
Тема Конституційне право як провідна галузь права України. Наука конституційного права
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconПерелік питань з курсу до іспиту
Державне управління як навчальна дисципліна І наука, джерела їх виникнення І формування
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconДисципліна “Історія України” Методичні вказівки до вивчення дисципліни
Обсяг дисципліни: 108 годин, з них 28 год лекцій, 26 год практичних, 54 год самостійна робота
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconНавчальна дисципліна «Маркетинг» є нормативною дисципліною, яка передбачена...
Маркетинг як навчальна дисципліна має на меті теоретичну та практичну підготовку студентів усіх спеціальностей
Тема соціологія як наука І навчальна дисципліна (2 год.) iconТема: Стилістика української мови як лінгвістична наука й навчальна дисципліна
Основні поняття І категорії стилістики: стилістика, стиль, стилістична система мови, стилістична структура мови, стилістична норма,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка