Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Скачати 242.14 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Дата конвертації22.02.2014
Розмір242.14 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра міжнародного бізнесу

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ (МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від “30” серпня 2011 року

Зав. кафедри
___________ В.А. Вергун
Директор Інституту

міжнародних відносин
___________ В.В. Копійка

Київ - 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»

Укладач: к.е.н., ас. Буряк Гліб Сергійович

Викладач: к.е.н., ас. Буряк Гліб Сергійович

.


Погоджено

з науково - методичною комісією

«____»______________20___ р.

____________________________

Підпис голови НМК факультету/інституту

ВСТУП
Навчальна дисципліна “Управління міжнародним бізнесом (Менеджмент і маркетинг)" входить до циклу дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Предметом ”Управління міжнародним бізнесом (Менеджмент і маркетинг)” є аналіз, побудова і управління потоками ресурсів будь-яких організацій з метою вирішення завдань підвищення ефективності їх використання. Метою такої роботи стає налаштування відносин між працівниками на основі цілеспрямованого використання закономірностей наук менеджменту та маркетингу. Будь-яка структура для успішного функціонування повинна враховувати дію чинників зовнішнього оточення, з яким вона пов'язана численними видами залежності.

Навчальний курс з управління міжнародним бізнесом має своїм завданням донести до студентів базову суму знань про ці галузі управлінської діяльності, а також сформувати у студентів навички та вміння управлінської та маркетингової діяльності.

Курс складається з двох розділів: «Основи менеджменту» й «Основи маркетингу».

Метою розділу «Основи менеджменту» є озброєння студентів сумою знань з сучасної теорії менеджменту. Зокрема, у даній частині особлива увага приділяється: визначенню суті основних категорій менеджменту; системі управління; еволюція теорії управління; процес менеджменту в організаціях; основні категорії менеджменту - принципи, функції, методи управлінської роботи.

^ Вимоги до знань та вмінь з менеджменту

Знати: суть та зміст основних понять та категорій науки управління організацією та діалектику менеджменту; основні функції управління; методи прийняття управлінських рішень; операційний та міжнародний менеджмент.

Вміти: використовувати у своїй подальшій діяльності раціональну технологію, евристичний та кількісний інструментарій обгрунтування та прийняття управлінських рішень; використовувати методологію стратегічного планування діяльності організацій для визначення головних цілей і розробки програм їх досягнення в умовах складного динамічного зовнішньоекономічного середовища.

Мета розділу «Основи маркетингу» - навчити загальним принципам маркетингових досліджень ринку та правилам використання інструментарію.

^ Вимоги до знань та вмінь з маркетингу

Знати: основні поняття та категорії маркетингу та його конкретний практичний інструментарій.

Вміти: з допомогою маркетингового зорієнтувати діяльність підприємства (організації) на задоволення потреб та побажань споживачів і одночасно – отримання вісоких прибутків.

Завдання курсу “Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)": ознайомити студентів з історією і сучасними підходами до вивчення основних закономірностей, механізмів і стратегій, що використовуються в управлінні організацією – взгалі і в діловому середовищі – зокрема.

Основним об'єктом вивчення в рамках даної дисципліни є управлінська діяльність у різних аспектах. В навчальному курсі використовуються інструментарій, основні висновки гуманітарних наук, що є суттєвими для управління, а також досвід їх застосування в різних технологіях та сферах управлінської діяльності.

Метою даного курсу є:

– оволодіння студентами основними принципами, формами і методами управлінської діяльності;

– усвідомлення природи управлінського середовища та управлінських процесів, що відбуваються в організації — як елемента цього простору;

– освоєння підходів до проектування і визначення ефективності управлінської діяльності;

- уміння аналізувати ринкове середовище та ефективно позіціонувати запропоновані послуги з урахуванням існуючої кон’юнктури.

Все це сприяє виробленню навиків підготовки і ухвалення рішень, що відносяться до сфери PR, і адекватного використовування стандартних PR-прийомів і механізмів з різних питань організаційної проблематики бізнесу і підприємницької діяльності.

Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальний курс тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як: "Ділові переговори у міжнародному бізнесі", „Управління маркетингом у МБ", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств", "Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі", "Стратегічний менеджмент", „Рекламний менеджмент", "Міжнародний менеджмент".

Інформаційні джерела. Підручники, навчальні посібники, монографії, словники, енциклопедії, наукові статті ("література").

Плани семінарських і практичних занять по курсу “Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)" розроблені з урахуванням методичних прийомів, заснованих на:

– виділенні по кожній темі навчальних цілей, що орієнтують студентів на інтенсивну самостійну роботу, на критичне осмислення отриманих знань, на вивчення не лише теоретичних, але і практичних проблем менеджменту;

– виконанні студентами завдань по кожній темі курсу, що формують навички цілеспрямованої роботи зі спеціальною літературою і спрямовують на науковий підхід до аналізу практики управлінської діяльності;

– використанні різноманітних методів активізації творчої діяльності студентів за допомогою проведення семінарів-дискусій з проблемних питань, обговорення ділових ситуацій і доповідей.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

– поточний – до 30 балів за роботу на практичних заняттях протягом семестру;

– модульний – проводиться двічі на семестр у вигляді тестувань в сумі до 15 балів.

При отриманні студентом за результатами поточного та модульного контролю від 50 балів студент може бути звільнений від складання заліку; при отриманні менше 20 балів, студент вважається таким, що не виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом.

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1– 59

не зарахованоВсього на дисципліну годин: лекційних - 20, практичних - 14, самостійної роботи - 20.
2. Тематичний план курсу


№№

Тема

лекції

практичні

сам. роб.

1

Система менеджменту

2

2

2

2

Функції менеджменту

2

2

2

3

Інститути ділового управління

2

2

2

4

Управлінські рішення

2

2

2

5

Система маркетингу

2

2

2

6

Маркетингові дослідження

2

2

4

7

Політика позіціонування послуг

2

2

2

8

Цінова політика

2

-

2

9

Політика просування товару

2

-

2
Модульна контрольна робота

2

-

-
Всього

20

14

20


^ ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1: Система менеджменту.
Лекція 1. Система менеджменту (2 год.).

1. Суть менеджменту ти умови його виникнення.

2. Основні школи теорії управління: виникнення та еволюція

3. Сучасні концепції менеджменту: процесна, системна, ситуаційна.

4. Вихідні поняття загальної теорії управління.

5. Менеджмент як система.
Семінар 1. (2 год.)

1. Суть та передумова виникнення менеджменту.

2. Основні школи управління.

 1. Мета вивчення, предмет та метод навчального курсу основи "менеджменту".


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Що означає термін "менеджмент".?

2. Хто такий менеджер?

3. Що повинен уміти і знати менеджер?

4. Якими якостями повинен володіти менеджер?

5. Чим відрізняється менеджер від керівника командного типу?

6. Назвіть основні принципи наукового менеджменту, що сформу-льовані Ф.Тейлором.?

7. У чому полягає вклад А.Файоля у розвиток теорії менеджменту?

8. Виділіть основні ідеї школи людських стосунків?

9. Чим відрізняється теорія "Х" та "У"?

10. Дайте характеристику методології процесного, системного і ситуаційного підходів?
Література

 1. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА–Р, 2000. – 336 с.

 2. И. Н. Герчикова Менеджмент Издательство: Юнити-Дана, 2010 г., 512с.

 3. А. И. Кравченко История менеджмента Трикста, 2009 г.

 4. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 5. Коллинс Д. От хорошего к великому: Монографія. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. - 320 с.Тема 2: Функції менеджменту.
Лекція 2. Функції менеджменту (2 год.).

1. Загальна характеристика функцій менеджменту.

2. Стратегічне планування.

3. Планування реалізації стратегії.

4. Функція організації.

5. Функція мотивації.

6. Функція контролю.
Семінар 2 (2 год.)

І. Структура і форми організацій.

2. Типи організаційних структур:

3. Проектування організаційних структур.

4. Суть і взаємозв'язок функцій управління.

5. Характеристика основних функцій управління:
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Назвіть і поясніть елементи організаційної структури організації.

2. Які організаційні форми організації найпоширеніші у ринковій економіці? Опишіть їх.

3. У чому полягають відмінність, переваги і недоліки лінійної структури управління?

4. Назвіть особливості побудови, переваги та недоліки функціональної структури управління.

5. Дайте характеристику лінійно-функціональній структурі управління.

6. Назвіть особливості формування матричної структури управління. Опишіть її переваги й недоліки.

7. Дайте характеристику першому етапу проектування організаційної структури управління (аналіз структури).

8. Опишіть методи проектування структур управління (II етап проектування).

9. Які завдання розв'язуються у процесі проектування організаційних структур управління?

10. Опишіть вимоги і принципи, що покладені в основу проектування організаційних структур.

11. У чому суть третього етапу проектування організаційних структур, (оцінка ефективності організаційних структур).

12. В чому полягає суть і взаємозв'язок функцій управління?

13. Яка роль планування в управлінні?

14. Опишіть принципи і техніку планування.

15. В чому полягає відмінність функції організації від функції планування.

16. Назвіть і дайте характеристику принципам, якими керуються в процесі виконання функцій організації.

17. Дайте визначення і опишіть суть мотивацій як функції управління.

18. Дайте характеристику змістовній теорії мотивації.

19. Опишіть основні ідеї процесуальної теорії мотивації.

20. В чому суть теорії очікування і справедливості?

21. Назвіть характерні особливості (переваги і недоліки в порівнянні з іншими теоріями мотивації) моделі Портера-Лоулера.

 1. Яка роль контролю в управлінні?

 2. Які види контролю Ви знаєте? Опишіть їх.

24. Дайте визначення і характеристику принципам управління.
Література.

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. (Алма-матер)

2. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. –464с.(Альма–матер)

3. Жигалов В.Т. Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Вища школа. 1994.

4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Минск: „Новое знание”, 2000. – 336 с.

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.

 1. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. -М., 1991.

 2. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur - Business Model Generation., John Wiley & Sons, Inc. 2010Тема 3: Інститути ділового управління.
Лекція 3. Інститути ділового управління (2 год.).

1. Інституційні засади економічної поведінки.

2. Організаційно-адміністративні методи управління (ОАМУ).

3. Економічні форми управління.

4. Соціально-психологічні методи управління.
Семінар 3. (2 год.)

1. Система і класифікація методів управління.

2. Організаційно-адміністративні методи управління.

3. Економічні методи управління.

4. Соціально-психологічні методи управління.

5. Самоуправління.
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. В чому полягає відмінність методів управління від функцій і

принципів управління?

2. Дайте характеристику організаційно-адміністративним методам

управління.

З. В чому суть економічних методів та їх відмінність від адміністративних?

4. Дайте характеристику соціально-психологічним методам управління.

5. В чому полягає роль інститутів у середовищі при визначенні моделі управління?
Література.

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. (Алма-матер)

2. Аузан А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: Учебник. – М. - Инфра-М., 2010

3. "Система Томаса" - http://www.thomasinternational.net/

4. Зайцев В.Ф. Система методов управлення. - М., 1989.

5. Карнеги Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М.: Прогресс - Высшая школа, 1990.

5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Алма-матер)
Тема 4. Управлінські рішення.
Лекція 4. Управлінські рішення (2 год.).

1. Зміст та класифікація управлінських рішень.

2. Процес прийняття рішень.

3. Методи прийняття рішень.

4. Стилі прийняття рішень.

5. Умови ефективності управлінських рішень.

6. Організація та контроль виконання рішень.
Семінар 4. (2 год.)

1. Зміст і види управлінських рішень.

2. Етапи прийняття рішень.

3. Методи прийняття рішень.

4. Індивідуальні стилі прийняття рішень.

5. Чинники підвищення ефективності управлінських рішень.

6. Організація і контроль виконання рішень.
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Що Ви розумієте під управлінським рішенням?

2. Назвіть основні стадії процесу підготовки і прийняття управлінських рішень.

3. Дайте класифікацію та коротку характеристику видам управлінських рішень.

4. Чим відрізняються рішення, що приймаються в ум.овах визначеності і ризику?

5. Поясніть відмінність між запрограмованими і не запрограмованими рішеннями.

6. Дайте характеристику пронесу прийняття управлінських рішень.

7.Наведіть загальну класифікацію методів прийняття управлінських рішень.

8. В чому полягає індивідуальність стилів прийняття рішень?

9. Назвіть чинники ефективності рішень, що приймаються.

10. Виділіть вимоги, що ставляться перед управлінськими рішеннями.

11. Як Ви розумієте процедуру організації виконання управлінських рішень?

12. Навіщо потрібний контроль за виконанням рішення?
Література.

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. (Алма-матер)

2. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. - М.: Колибри, 2009.

3. Э. М. Коротков Менеджмент Издательство: Юрайт, 2011 г., 640 стр.

4. Рейлян Я .Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. - М., 1989.

5. Е. В. Шикин, А. Г. Чхартишвили Математические методы и модели в управлении Издательство: КДУ, 2009 г., 440 стр.

Тема 5: Система маркетингу
Лекція 5. Система маркетингу (2 год.).

1. Система чинників маркетингу.

2. Стан попиту. Види маркетингу.

3. Організація служби маркетингу.

4. Комплекс маркетингу (концепція "маркетинг-мікс").
Семінар 5. (2 год.)

 1. Принципи, цілі, функції і процес управління маркетингом.

 2. Внутрішні та зовнішні чинники маркетингу.

 3. Організаційні форми маркетингу.

 4. Суб’єкти маркетингу.

 5. Комплекс засобів управління маркетингом.

 6. Ефективність маркетингу.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

Розробіть маркетинговий комплекс, для реалізації легкових автомобілів на ринках:

а) комерційних фірм;

б) сімей.
Література

1. Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг Основы маркетинга СПб, Вильямс, 2006 г., 944 стр.

2. Р. Б. Ноздрева Современные аспекты международного маркетинга Издательства: Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2004 г., 280 стр.

3. Черенков В.И. Международный маркетинг-менеджмент. Издательство: Феникс, 2007 г., 608 стр.

4. Гаркавенко С. Маркетинг.- Київ: Лібра, 1996. Розд. і, §1,3, 8, §8.1.
Тема 6: Маркетингові дослідження
Лекція 6. Маркетингові дослідження (2 год.).

1. Суть та етапи маркетингових досліджень.

2. Дослідження ринку в цілому.

3. Маркетингове дослідження споживачів.

4. Маркетингове вивчення конкурентів.
Семінар 6. (2 год.)

1. Роль дослідницької функції маркетингу.

 1. Процес маркетингового дослідження.

 2. Оцінка ринкових можливостей фірми.

4. Основи аналізу внутрішнього середовища фірми.

2. Маркетингове дослідження споживачів. Просегментуйте український ринок меблів (за трьома ознаками).
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

А. Керівництво юридичної фірми вирішило впровадити новий спектр послуг. Перед маркетологами поставлено завдання визначити потенційний обсяг замовлень та розуміння замовниками актуальності послуги.

Практичні завдання

1. Визначте методику проведення цього маркетингового дослідження.

2. Для опитування експертів вкажіть, кого слід залучити до складу експертної групи, і підготуйте питальник для експертів.

3. Для опитування замовників послуги про їх вимоги підготуйте питальник для потенційних покупців.
Література

1. Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг Основы маркетинга СПб, Вильямс, 2006 г., 944 стр.

2. Р. Б. Ноздрева Современные аспекты международного маркетинга Издательства: Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2004 г., 280 стр.

3. Черенков В.И. Международный маркетинг-менеджмент. Издательство: Феникс, 2007 г., 608 стр.

 1. Гаркавенко С. Маркетинг.- Київ: Лібра, 1996. Розд. і, §1,3, 8, §8.1.

 2. Дихтль Е., Хершген X, Практический маркетинг (пер. с нем.).- М.: Высшая школа, 1995.


Тема 7: Політика позиціонування товарів та послуг
Лекція 7. Політика позиціонування товарів та послуг (2 год.).

1. Маркетинговий зміст товару.

2. Особливості послуги як товару.

3. Позиціонування товарів і послуг як складова бізнесу компанії.

4. Життєвий цикл товару.

5. Конкурентоспроможність товару.
Семінар 7. (2 год.)

1. Концепція життєвого циклу товару.

2. Товарна стратегія фірми.

3. Конкурентоспроможність товару

 1. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування.

 2. Упаковка товарів та сервіс у системі комплексу маркетингу.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Дайте характеристику українського ринку юридичних послуг у сфері страхування за методикою "Бостон консалтинг груп".

2. Розробіть показники для визначення конкурентоспроможності;

- легкового автомобіля "Таврія";

- послуг акціонерного банку "Аваль".

Визначте коефіцієнти відносної вагомості кожного показника.
Література

1. Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг Основы маркетинга СПб, Вильямс, 2006 г., 944 стр.

2. Р. Б. Ноздрева Современные аспекты международного маркетинга Издательства: Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2004 г., 280 стр.

3. Годин С. Фиолетовая корова. М.: Росмэн-бизнес. 2004

4. Гаркавенко С. Маркетинг.- Київ: Лібра, 1996. Розд. 4, § 4.1-4.2, 4.4-4.6.
Тема 8: Цінова політика.
Лекція 8. Цінова політика (2 год.).

1. Зміст маркетингової цінової політики.

2. Ціноутворюючі чинники у маркетингу.

3. Види маркетингових цінових стратегій.

4. Методи управління цінами.
Семінар 8. (2 год.)

 1. Цілі і чинник ціноутворення у маркетингу.

 2. Методика розрахунку оптимального рівня цін.

 3. Встановлення ціни на новий товар. Види цін. Цінова дискримінація.

 4. Державна політика регулювання цін. Аспекти діяльності антимонопольного комітету.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

Як маркетолог консалтингової фірми, визначте вплив цінових змін на проведення маркетингових досліджень і продажу консалтингових послуг за умови збереження фірмою того ж обсягу прибутку.

Вихідні дані.

Вихідний рівень рентабельності: 30%.

Варіанти зміни цін продажу: а) ± 5% б) ± 10% в) ± 15% г) ± 20%
Література

1. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ.: Уч. Пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. – 608. Розд. 9, 10, 11.

2. Прауде В., Білий О. Маркетинг. Навч. посіб. - Київ: Вища школа, 1994. Розд. ІЗ, § 1-5.

3. Герасимчук В. Маркетинг. Навч. посіб.-Київ: Вища школа, 1994.Розд. 8, § 8.1-8.5.

4. Гаркавенко С. Маркетинг.- Київ: Лібра, 1996. Розд. 5, § 5.1-5.4.
Тема 9: Маркетингова політика просування товару.
Лекція 9. Маркетингова політика просування товару (2 год.)

1. Зміст політики просування товару.

2. Реклама, її функції та види

3. Стимулювання збуту, його методи.

4. Пропаганда (паблік рілейшнз).
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Планування просування товару.

 2. Стимулювання збуту.

 3. Пропаганда у системі комплексу маркетингу.

 4. Мета, завдання та організація рекламної діяльності.

 5. Засоби поширення інформації, Оцінка ефективності реклами.

 6. Просування товару і правовий захист споживачів.


Як маркетолог велосипедного заводу, запропонуйте систему просування для дитячих велосипедів.
Література

1. Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг Основы маркетинга СПб, Вильямс, 2006 г., 944 стр.

 1. Ицхак Калдерон Адизес - ИНТЕГРАЦИЯ Выжить и стать сильнее в кризисные времена., М. 2009

 2. Рапай К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008

4. Щербатых Ю. Психология предпринимательства и бизнеса. – СПб: Питер, 2008. – 304 с.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ


 1. Менеджмент - явище ефективної економіки.

 2. Еволюція теорії менеджменту.

 3. Кількісна теорія менеджменту: школа науки управління.

 4. Процесний підхід до менеджменту.

 5. Системний підхід до управління.

 6. Ситуаційний підхід до управління.

 7. Закони управління.

 8. Принципи управління.

 9. Рівні менеджменту.

 10. Типи організаційних структур.

 11. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

 12. Життєвий цикл організації.

 13. Горизонтальний та вертикальний поділ праці в управлінні.

 14. Суть управлінської правці.

 15. Організація як відкрита система.

 16. Проектування організаційних структур.

 17. Загальна характеристика функцій управління.

 18. Функція організації управління.

 19. Місія та цілі організації.

 20. Функція планування.

 21. Етапи процесу планування.

 22. Принципи та методи планування.

 23. Організація виконання планів.

 24. Функція мотивації.

 25. Змістовна та процесуальна теорії мотивації.

 26. Оцінка діяльності працівників.

 27. Система винагороди працівників.

 28. Функція контролю.

 29. Ефективність контролю.

 30. Сутність та класифікація методів управління.

 31. Економічні методи управління.

 32. Організаційно-розпорядчі методи управління.

 33. Соціально-психологічні методи управління.

 34. Суть та природа управлінського рішення.

 35. Вимоги до управлінського рішення.

 36. Методологія підготовки управлінських рішень.

 37. Порядок розробки і прийняття управлінських рішень.

 38. Етапи та підходи до прийняття рішень.

 39. Організація і контроль виконання управлінських рішень.

 40. Вимоги до менеджера.

 41. Форми влади.

 42. Поняття та характеристика стилів керівництва.

 43. Теорії лідерства.

 44. Стилі керівництва.

 45. Природа стресів та управління ними.

 46. Соціальна відповідальність підприємців і менеджерів.

 47. Поняття та загальна характеристика комунікацій.

 48. Комунікаційний процес.

 49. Інформація, її види та роль у менеджменті.

 50. Удосконалення організаційних комунікацій.

 51. Організація діяльності кадрових служб.

 52. Підбір персоналу.

 53. Підвищення кваліфікації персоналу.

 54. Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією.

 55. Методи розв’язання конфліктів.

 56. Організаціяділової наради.

 57. Організація ділових переговорів.

 58. Наукова організація управлінської праці.

 59. Культура та мистецтво управління.

 60. Ефективність управління.

61. Суть, принципи та функції маркетингу.

62. Концепції управління фірмою в умовах ринку.

63. Потреби, їх суть та структура. Класифікація індивідуальних потреб (матриця).

64. Система факторів маркетингу.

65. Стан попиту та види маркетингу.

66. Організація служби маркетингу.

67. Комплекс, маркетингу (концепція ''4Р'').

68. Зміст та етапи маркетингових досліджень.

69. Види маркетингової інформації.

70. Дослідження ринку в цілому.

71. Маркетингові стратегії охоплення ринку.

72. Сегментація ринку, її фактори, ознаки та параметри.

73. Маркетингове дослідження конкурентів.

74. Базові стратегії зростання фірми.

75. Стратегії зростання малих, середніх та великих фірм.

76. Маркетинговий зміст товару. Особливості послуги як товару.

77. Товарна стратегія фірми.

78. Концепція життєвого циклу товару.

79. Конкурентоспроможність товару, методика її визначення.

80. Маркетингові проблеми створення нового товару.

81. Зміст маркетингової цінової політики.

82. Ціноутворюючі чинники у маркетингу.

83. Маркетингові цінові стратегії.

84. Зміст маркетингової політики товарного руху.

85. Канали руху товару та їх характеристика.

86. Зміст маркетингової політики просування товару.

87. Реклама, її функції та види.

89. Стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж.

90. Питання маркетингу в бізнес-плані.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:

 1. Березовенко, Сергій Миколайович. Кон`юнктура світових товарних ринків: підручник - К. : Київський ун-т, 2008. - 271 с.

 2. И. Н. Герчикова Менеджмент Издательство: Юнити-Дана, 2010 г., 512 стр.

 3. Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг Основы маркетинга СПб, Вильямс, 2006 г., 944 стр.

 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2000.

 5. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Минск: „Новое знание”, 2000. – 336 с.

 6. Коллинс Д. От хорошего к великому: Монографія. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. - 320 с.

 7. Р. Б. Ноздрева Современные аспекты международного маркетинга Издательства: Российская политическая энциклопедия, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2004 г., 280 стр.

 8. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. –464с.(Альма–матер)

 9. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Алма-матер)


Додаткова:

 1. Ицхак Калдерон Адизес - ИНТЕГРАЦИЯ Выжить и стать сильнее в кризисные времена., М. 2009

 2. Аузан А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: Учебник. – М. - Инфра-М., 2010

 3. Борман Д., Воротина Л., Федерман Р. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике. - Гамбург, 1992.

 4. Бендлер Р. Руководство по изменению личности. - М.: Эксмо. 2010

 5. Гэммон Д. Покупка и продажа в малом бизнесе. - М.: 1996.

 6. Годин С. Фиолетовая корова. М.: Росмэн-бизнес. 2004

 7. Грейсон Дж., О'Дейлл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. - М.: Экономика, 1991.

 8. Дихтль Е., Хершген X, Практический маркетинг (пер. с нем.).- М.: Высшая школа, 1995.

 9. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - Т.І. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543 с.

 10. Капиталистическое управление: уроки 80-х / Под ред. О.А.Дынкина. - М.: Экономика, 1991.

 11. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М.: Экономика, 1991.

 12. Карнеги Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М.: Прогресс - Высшая школа, 1990.

 13. Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса. - К.: Либра, 1995.

 14. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. - М.: Прогресс, 1987.

 15. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА–Р, 2000. – 336 с.

 16. Маркетинг. - К.: Україна, 1995.

 17. Маркова В. Д. Маркетинг услуг.- М.: Финансы и статистика, 1996.

 18. Маштабей В. Я. Экспортный маркетинг. - К.: Хвиля-Прес, 1995.

 19. Мерсер Д. ИБМ: управление самой преуспевающей корпорацией мира. - М.: Прогресс,1991.

 20. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр: Учеб. пособие для ун-тов. — М.: Высш. шк., Книжный дом «Университет», 1998. — С. 304.

 21. Рынок. - К.: Україна, 1995.

 22. Рынок как орган экономии и маркетинг. - К., 1994.

 23. Скворцов Н. Н. Как разработать бизнес-план предприятия? - К., 1994.

 24. Скотт Синк Д. Управление производительностью. - М.: Прогресс, 1989.

 25. Современный маркетинг. Под ред. В. Е. Хруцкого.- М.: Финансы и статистика, 1991.

 26. Стерлин А., Тулин В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. - М.: Наука, 1990

 27. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. - М.: Колибри, 2009.

 28. Цацулин А. Н. Ценообразование в системе маркетинга. - М.: Филин, 1997.

 29. Шандерзон Ж., Лансестер А. Стратегия эффективной продажи. Практическое руководство (пер. с фр.). - Запорожье, 1994.

 30. Швальбе X. Практика маркетинга для средних и малих предприятий (пер. с нем.).- М.: Республика, 1995.

 31. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг (сокр. пер. с анг.).- М.: Экономика, 1993.

 32. Юридический справочник предпринимателя / Рук. авт. колл. Ю.С. Шемшученко. - К.: Перлит продакшн, ЛТД, 1992.

 33. Яккока Л. Карьера менеджера. - М.: Прогресе, 1991.

 34. Як підготувати успішний бізнес-план. - К., 1994.

 35. Henry Mintzberg - Managing. - Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, 2009

 36. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur - Business Model Generation., John Wiley & Sons, Inc. 2010


Періодична (журнали та інтернет видання):

"Проблемы теории и практики управления"

"Економіка України"

"Фокус"

"Мировая экономика и международные отношения"

"Harvard Business Review"

http://www.ft.com

http://www.bloomberg.com

http://www.management.com.ua


Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202
Міжнародної організації праці, Ради Європи, документів Європейського Союзу. Розглядаються сучасні проблеми та перспектив вдосконалення...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка