Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу?
Скачати 219.34 Kb.
НазваЯка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу?
Дата конвертації23.06.2013
Розмір219.34 Kb.
ТипВопрос
skaz.com.ua > Маркетинг > Вопрос
?

Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу?

- виробнича орієнтація

+ орієнтація одночасно на споживача та суспільство в цілому

- орієнтація на споживача

- товарна орієнтація
?

Що таке маркетинг

+ процес планування i втiлення задуму, цiноутворення, просування i реалiзацiя iдей, товарiв i послуг за допомогою обмiну, що задовольняє цiлi окремих осiб i органiзацiй

- метод керування попитом, заснований на використаннi засобiв стимулювання збуту

- вид дiяльностi, спрямованої на задоволення нестаткiв i потреб за допомогою обмiну

- задоволення нестаткiв, що прийняли специфiчну форму вiдповiдно до культурного рiвня й особистостi людини
?

Що є головним у маркетингу?

+ задоволення потреб споживача

- встановлення ціни товару

- зменшення витрат виробництва

- просування товарів
?

Підприємство застосовує маркетингову концепцію, якщо:

+ ставить за мету задовольнити потреби покупців

- прагне враховувати потреби суспільства

- продає те, що виробляє

- планує обсяг продажів товару на рівні оптимальної потужності
?

Метою демаркетингу є:

+ зниження надмірного попиту

- відновлення попиту, що знизився

- стимулювати попит

- зведення попиту до нуля
?

Попит в маркетингу можна визначити як:

- готовність покупців у даному проміжку часу купити певну кількість товарів по кожній із запропонованих на ринку цін

- обсяг продажу конкретного товару за умови продажу за нульовою ціною

- готовність покупців у даному проміжку часу купити товар за умови надання кредиту

+ потребу, яку підкріплено купівельною спроможністю
?

Комплекс маркетингу включає такі елементи, як:

+ товар, ціна, розподіл, просування

- якість, марка, асортимент, властивості

- прогнозування реакції конкурентів на різні ціни та зміну попиту

- реклама, PR, виставки
?

Що є одним з елементів комплексу маркетингу (маркетинг-міксу):

+ просування товарів

- прогнозування попиту

- маркетингові дослідження

- управління маркетингом
?

Товар у маркетинговому розумінні - це

+ продукт з підкріпленням, що пропонується на ринку за певною ціною, і за який покупець згодний заплатити

- результат досліджень, розробок та виробництва

- продукт, який стає товаром в момент здійснення над ним операції купівлі-продажу

- будь-який продукт, який визначено на продажу
?

Якість товару у маркетинговому розумінні - це

+ ступінь успішності задоволення потреб споживачів

- сукупність фізичних, хімічних, ергономічних та інших рис виробу, які можна виміряти

- ступінь відмінності від товарів конкурентів

- те цінне в продукті, що є спільним для різних покупців
?

Три рiвня товару в маркетингу - це

+ товар за задумом, товар у реальному виконаннi та товар з пiдкрiпленням

- рiзновиди одного i того самого товару, якi пропонуються за низькими, середнiми та високими цiнами

- власне товар, зовнiшня упаковка та транспортна упаковка

- iдея, задум товару та дослiдний зразок
?

Товар за задумом - це:

- мотиви, які мають бути використані у рекламі товару

+ ті вигоди, які отримує покупець

- закладені розробником набір специфічних властивостей, форма, упаковка, марочна назва

- передбачені послуги, якими супроводжується продаж
?

Товар у реальному виконанні - це:

+ закладені розробником набір специфічних властивостей, форма, упаковка, марочна назва

- основна вигода

- післяпродажне обслуговування

- монтаж
?

Конкурентоспроможність товару - це:

+ здатність товару конкурувати з аналогами на конкурентному ринку в певний період часу

- найвищий у світі рівень якості товару

- здатність товару конкурувати на світовому ринку

- найнижча собівартість цього товару
?

Критерієм поділу товарів на промислові та споживчі є:

+ характер споживання товару

- характер виробництва товарів

- галузева належність товару

- характер закупівлі товару
?

Маркетингове дослiдження - це

+ збiр, упорядкування, аналiз та узагальнення даних для виявлення та вирiшення маркетингових проблем

- постiйно дiюча система збору, класифiкацiї, аналiзу, оцiнки та розповсюдження iнформацiї

- те саме, що й "дослiдження ринку"

- вiдстежування дiй конкурентiв
?

Вторинною вважається інформація:

- отримана з сторонніх джерел

+ з зовнішніх джерел або власних, якщо була зібрана з іншою метою

- другорядна

- ретельно перевірена
?

В чому полягає головна перевага вторинної інформації?

- швидкість збору

- конкретність щодо цілей дослідження

- більш висока надійність незалежних джерел

+ невеликі витрати на її отримання
?

Первинна інформація - це

+ раніше неопубліковані дані, що отримані дослідником самостійно безпосередньо на місцях їх появи

- зафіксовані апаратними засобами обсяги продажу

- інформація, яка документально підтверджена

- дані, щодо яких дослідникові відома методологія їх збору
?

Що можна вважати найбільшою перевагою у здобуванні первинної інформації за допомогою панелі споживачів?

- добрі відносини, що складаються з об'єктами спостережень

+ можливість відстеження тенденцій та зменшення зусиль на забезпечення репрезентативності вибіркового дослідження

- невеликі витрати на отримання інформації

- відсутність впливу на відповіді
?

Що є головною відмінністю спостереження як методу отримання первинної інформації?

- легкість визначення деяких демографічних рис покупців

+ невтручання в процес виникнення даних

- найменші витрати

- непотрібність співробітництва покупців
?

Що є головною перевагою експерименту як методу отримання первинної інформації?

- контролювання усіх чинників, що можуть вплинути на продаж

+ переконливість результатів

- втручання в процес виникнення даних

- можливість використання технічних засобів реєстрації даних
?

Що характеризує лабораторний експеримент

+ спецiально створенi умови, що надають повний контроль чинникiв

- невтручання в процес виникнення даних

- неможливiсть цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв

- дає найбiльш переконливi данi
?

Що характеризує польовий експеримент

+ дає найбiльш переконливi данi, бо проводиться у реальних умовах

- можна цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв

- невтручання в процес виникнення даних

- потребує незначних витрат
?

Що означає "репрезентативнiсть" вибiрки

+ можна поширити результати, отриманi при вивченнi частини, на всю популяцiю (генеральну сукупнiсть)

- питомi витрати на її проведення мiнiмальнi

- що вона зiбрана в найбiльш стислi строки

- що респонденти належать до найбiльшої групи популяцiї
?

Найважливішим ринком, котрий визначає перспективи розвитку інших ринків, є:

- ринок засобів виробництва

- фондовий ринок

+ ринок споживчих товарів

- ринок продуктів харчування
?

Ринок товарів споживчого призначення складається з покупців, що купують:

- товари промислового виробництва

+ товари для особистого використовування

- товари для перепродажу

- для компаній з метою подальшого перепродажу
?

До характеристик покупцiв на споживчому ринку, зокрема, вiдносять:

+ фактори особистого порядку (вiк та етап життєвого циклу сiм'ї, рiд занять, спосiб життя, тип особистостi)

- виробничi фактори (технологiя, квалiфiкацiя персоналу, рiвень знань)

- фактори мiжособових вiдносин (мiсця у службовiй iєрархiї, симпатiї та антипатiї)

- географiчнi фактори (регiон, мiсто-село, клiмат)
?

До характеристик покупцiв на споживчому ринку, зокрема, вiдносять:

+ соцiальнi фактори (референтнi групи, сiм'я, ролi та статуси)

- макроекономiчнi фактори (iнфляцiя, ставка вiдсотку)

- фактори макросередовища (демографiчнi, полiтичнi, культурнi)

- географiчнi фактори (регiон, мiсто-село, клiмат)
?

Вкажiть вiрну послiдовнiсть етапiв процесу прийняття рiшення про купiвлю на споживчому ринку:

+ усвiдомлення проблеми; пошук iнформацiї; оцiнка варiантiв; рiшення про купiвлю; реакцiя на купiвлю

- усвiдомлення проблеми; узагальнений опис; пошук та вибiр постачальника; оцiнка постачальника

- пошук iнформацiї; усвiдомлення проблеми; рiшення про купiвлю; оцiнка варiантiв; реакцiя на купiвлю

- пошук iнформацiї; вибiр фiрми та марки; пробна купiвля; остаточне рiшення; реакцiя на купiвлю
?

При дослідженні процесу купівлі найбільш дієвими для споживача вважаються джерела інформації:

- власний досвід

- незалежні

+ особисті

- комерційні
?

Що означає позиціонування товару:

+ визначення місця товару на ринку, у свідомості покупців

- алгоритм оцінки конкурентоспроможності

- визначення особливих характеристик товару, що відрізняють його від аналогічних товарів-конкурентів

- аналіз вимог споживачів до товару
?

Особливостi стратегiї освоєння ринку "масовий маркетинг"

+ вихiд на ринок iз заздалегiдь розробленим однiєю товарною пропозицiєю для всiх споживачiв одразу пiд однiєю торговою маркою

- вихiд на ринок iз заздалегiдь розробленими кiлькома товарними пропозицiями пiд рiзними марками для всiх споживачiв одразу

- розмежування ринку на групи i розробка товарних пропозицiй з урахуванням результатiв подiлу

- пропозицiя товарiв, що не мають торгової марки
?

Якою стратегiєю користується компанiя, яка виробляє i продає в межах даної товарної категорiї один рiзновид товару пiд однiєю маркою, та застосовує однотипну, направлену на весь ринок рекламу

+ недиференцiйований маркетинг

- концентрований маркетинг

- маркетингову концепцiю

- диференцiйований маркетинг
?

Широта товарного асортименту визначається:

- ступенем різноманітності товарів в різних асортиментних лініях

+ кількістю всіх асортиментних ліній

- ступенем різноманітності товарів в кожній асортиментній лінії

- загальною чисельністю варіантів усіх товарів
?

Глибина товарного асортименту визначається:

- загальною кількістю товарів усіх асортиментних ліній

+ кількістю різновидів товарів в межах асортиментної лінії

- кількістю варіантів кожного окремого товару в межах асортиментної лінії

- ступенем пристосування товарів до запитів споживачів
?

Життєвий цикл товару - це:

+ відрізок часу між моментом його появи у продажу та вилученням з ринку

- відрізок часу між моментом його купівлі і споживання

- товар за задумом

- характеристика якості товару
?

Найбільша інтенсивність конкуренції є характерною для стадії життєвого циклу:

- зростання

- введення на ринок

- занепаду

+ зрілості
?

Яка стадія життєвого циклу товару має ознаки "Збут слабкий, покупці - новатори, кількість конкурентів - незначна, витрати на маркетинг - великі"

+ стадія проникнення товару на ринок

- стадія занепаду

- стадія зрілості

- стадія росту обсягів продажів
?

Назвіть вірну послідовність життєвого циклу товару

+ впровадження, зростання, зрілість, занепад

- впровадження, зрілість, зростання, занепад

- впровадження, занепад, зрілість, насичення

- зростання, впровадження, зрілість, занепад
?

До основних етапiв розробки товару-новинки можна, зокрема, вiднести:

+ вiдбiр iдей

- представлення iдей вищому керiвництву фiрми

- вибiр цiльового сегменту для нового товару

- мозкову атаку
?

До основних етапiв розробки товару-новинки можна, зокрема, вiднести:

+ випробування в ринкових умовах

- позицiонування нового товару

- пошук можливих оптових посередникiв для продажiв

- зняття новинки з виробництва
?

Чи iснує рiзниця мiж "брендом" та "торговою маркою"?

+ є для будь-яких товарiв чи послуг

- немає

- є, але тiльки для товарiв споживчого призначення

- є, але тiльки для товарiв промислового призначення
?

Упаковцi придiляють з середини 20 сторіччя особливу увагу внаслiдок

+ широкого використання методiв самообслуговування у торгiвлi

- погiршення клiматичних умов i необхiдностi збереження товарного виду продукту

- вимог законодавства

- вимог мiжнародних органiзацiй
?

Який вплив на цiнову полiтику ринку монополiстичної конкуренцiї

+ конкурують задуми товару i монополiзуються рiвнi реального виконання i пiдкрiплення, створюючи дiапазон цiн

- учасники ринку нездатнi вплинути на ринкову рiвновагу, через що в конкретний момент часу встановлюється єдина цiна

- можливiсть вiльного регулювання цiн у залежностi вiд рiвня попиту

- висока чутливiсть до цiнових рiшень конкурентiв, через що встановлюється єдиний рiвень цiн
?

Який вплив на цiнову полiтику ринку чистої конкуренцiї

+ учасники ринку нездатнi вплинути на ринкову рiвновагу, через що в конкретний момент часу встановлюється єдина цiна

- можливiсть вiльного регулювання цiн у залежностi вiд рiвня попиту

- висока чутливiсть до цiнових рiшень конкурентiв, через що встановлюється єдиний рiвень цiн

- конкурують задуми товару i монополiзуються рiвнi реального виконання i пiдкрiплення, створюючи дiапазон цiн
?

Який вплив на цiнову полiтику ринку монополiї

+ можливiсть вiльного регулювання цiн у залежностi вiд рiвня попиту

- учасники ринку нездатнi вплинути на ринкову рiвновагу, через що в конкретний момент часу встановлюється єдина цiна

- висока чутливiсть до цiнових рiшень конкурентiв, через що встановлюється єдиний рiвень цiн

- конкурують задуми товару i монополiзуються рiвнi реального виконання i пiдкрiплення, створюючи дiапазон цiн
?

Який вплив на цiнову полiтику олiгополiстичного ринку

+ висока чутливiсть до цiнових рiшень конкурентiв, через що встановлюється єдиний рiвень цiн

- учасники ринку нездатнi вплинути на ринкову рiвновагу, через що в конкретний момент часу встановлюється єдина цiна

- можливiсть вiльного регулювання цiн у залежностi вiд рiвня попиту

- конкурують задуми товару i монополiзуються рiвнi реального виконання i пiдкрiплення, створюючи дiапазон цiн
?

Мінімальна ціна товару визначається:

+ рівнем сукупних витрат фірми

- коефіцієнтом еластичності попиту

- місткістю ринку

- величиною попиту на товар
?

Максимальна ціна товару визначається:

+ величиною попиту на товар

- цінами конкурентів на аналогічний товар

- найвищим рівнем сукупних витрат фірми

- максимальними претензіями на прибуток на рівні галузі
?

Ціна споживання товару - це:

- сукупність експлуатаційних та інших витрат на нормальне споживання товару

- ціна купівлі разом з витратами на зберігання

+ ціна купівлі разом з витратами на споживання товару

- собівартість продукції плюс середній прибуток
?

До основних етапiв процесу цiноутворення, зокрема, належить:

+ розробка стратегiй цiноутворення

- прогнозування кон'юнктури

- вибiр цiльових сегментiв

- позицiювання товару
?

Виберіть правильну відповідь. Рух товарів - це:

+ процес переміщення товару від виробника до споживача

- маркетингові заходи

- тактика маркетингу

- сукупність замовлень клієнтів і транспортних засобів доставки товарів
?

Виберіть правильну відповідь. Якого рівня канал збуту, якщо вироблений товар продають через фірмовий магазин

+ канал нульового рівня

- канал другого рівня

- канал першого рівня

- немає вірної відповіді
?

Довгі канали розподілу є найбільш характерними для:

- ринків некомерційних організацій

+ споживчих товарів, які не швидко псуються

- одиничних товарів промислового призначення

- ринків, що складаються з невеликої кількості покупців
?

Одною з передумов для використання посередникiв (непрямого маркетингу) є:

+ велика чисельнiсть та географiчна розпиленiсть споживачiв

- короткий термiн придатностi товарiв, що реалiзуються

- необхiднiсть повного контролю продажiв та цiн

- великий маржинальний прибуток на одиницю продукцiї
?

Виберiть з наведеного списку дворiвневий канал розподiлу:

+ виробник - оптовик - роздрiбний торговець - споживач

- виробник - споживач

- виробник - дистриб'ютор - споживач

- виробник - агент - дистриб'ютор - дилер - споживач
?

Винятковий (ексклюзивний) збут - це:

- надання посередникові особливих прав щодо самостійності у встановленні ціни

- заборона укладати угоди купівлі-продажу з деякими категоріями покупців

- інтенсивний розподіл

+ надання посередникові особливих прав щодо дистрибуції товарів на певній території
?

Який канал збуту використовуватиме підприємство, якщо прагне жорстко контролювати всю свою маркетингову програму:

+ прямий

- широкий

- вузький

- довгий
?

Який з елементів не має відношення до видів просування

+ ціна

- стимулювання збуту

- реклама

- особистий продаж
?

В чому полягає основна мета паблісіті (престижної реклами)?

- заохочувати до контактів торгових посередників

- прискорити введення товару на ринок

+ створити позитивний імідж фірми

- досягти максимального обсягу продажу
?

Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі товару називають:

+ стимулюванням збуту

- пропагандою

- рекламою

- особистим продажем
?

Який з видів просування має найвищу вартість одного контакту:

+ персональний продаж

- зв'язки з громадськістю

- реклама

- стимулювання збуту
?

Соціальний та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи та групи осіб задовольняють свої потреби, створюючи товари та споживчі цінності й обмін ними, називається:

+ маркетингом;

- економічна стратегія

- економічна тактика

- теорія менеджменту
?

Ієрархічна структура потреб (за А Маслоу) включає:

+ фізіологічні потреби, потреби в самозбереженні, соціальні потреби, потреби в повазі, потреби в самоствердженні і саморозвитку

- потреби в духовній близькості, потреби в освіті, потреби в створенні власного іміджу

- потреби в самореалізації, потреби в житлі, потреби в освіті

- потреби в накопичення коштів, духовні потреби, потреби в саморозвитку
?

Продукт, що пропонується на ринку для задоволення потреб та вимог споживачів, називається:

+ товаром

- послугою

- споживчою цінністю

- споживчою вартістю
?

Результат безпосередньої взаємодії виконавця для задоволення потреб споживача називається:

+ послугою

- товаром

- споживчою цінністю

- споживчою вартістю
?

Співвідношення між перевагами, які споживач отримує в результаті придбання та використання товару, а також витратами на його придбання, називають :

+ споживчою цінністю

- якістю товару

- споживчою вартістю

- характеристикою продукції
?

Сукупність властивостей та характеристик товару, завдяки яким він здатний задовольнити потреби споживача, називається:

+ якістю продукції

- характеристикою продукції

- споживчою цінністю

- споживчою вартістю
?

Аналіз, планування, реалізація та контроль програм, які спрямовано на створення, підтримку та розширення вигідних відносин з цільовим покупцем для досягнення глобальних цілей компанії, називають:

+ управнінням маркетингом

- прямим маркетингом

- демаркетингом

- франчайзингом
?

Використання спеціальних заходів для тимчасового чи постійного зниження попиту називається:

+ демаркетингом

- прямим маркетингом

- менеджментом

- маркетинговим комплексом
?

Сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, і які компанія використовує з метою одержання бажаної реакції цільового ринку, називають:

+ маркетинговим комплексом

- демаркетингом

- факторами макросередовища

- факторами безпосереднього оточення
?

Основними складовими маркетингового комплексу є:

+ товар, ціна, методи розповсюдження та просування товару

- політика, право, демографія, наука і техніка

- конкуренти, споживачі, постачальники, ринок робочої сили

- виробництво, кадри, бухгалтерський облік та аудит, менеджмент
?

Просування як таке в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

+ рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, звязки з громадськістю, прямий маркетинг

- канали збуту, асортимент, місцерозташування, складські послуги, транспортування, товарорух

- прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту

- асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії

?

Товар як такий в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

+ асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії

- рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, звязки з громадськістю, прямий маркетинг

- канали збуту, асортимент, місцерозташування, складські послуги, транспортування, товарорух

- прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту
?

Розповсюдження як таке в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

+ канали збуту, асортимент, місцерозташування, складські послуги, транспортування, товарорух

- асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії

- рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, звязки з громадськістю, прямий маркетинг

- прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту
?

Ціна як така в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

+ прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту

- канали збуту, асортимент, місцерозташування, складські послуги, транспортування, товарорух

- асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії

- рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, звязки з громадськістю, прямий маркетинг

?

Єдина складова маркетингового комплексу, що приносить прибуток є:

+ ціна

- просування

- розповсюдження

- товар
?

Дії, за допомогою яких компанії поширюють інформацію про переваги товару та переконують цільових споживачів купувати його, називають:

+ просуванням

- розповсюдженням

- ціною

- товаром
?

Будь-яка платна форма неособистого представлення та просування ідей, товарів чи послуг, яку замовляє та фінансує рекламодавець, називають:

+ рекламою

- персональним продажем

- стимулюванням збуту

- прямим маркетингом
?

Представлення товару одному або кільком потенційним клієнтам, яке здійснюється в процесі безпосереднього спілкування та має на меті продаж та встановлення тривалих стосунків з клієнтами, називають:

+ персональним продажем

- стимулюванням збуту

- прямим маркетингом

- рекламою
?

Одноразові спонукальні заходи, які заохочують до придбання тих чи інших товарів або послуг і передбачають використання купонів, конкурсів, знижок, премій тощо, називають:

+ стимулюванням збуту

- персональним продажем

- прямим маркетингом

- рекламою
?

Адресований конкретній людині канал особистої комунікації, що забезпечує діалог між комунікатором та споживачем при корегування звернення в залежності від реакції покупців, називається:

+ прямими маркетингом

- рекламою

- персональним продажем

- стимулюванням збуту
?

До факторів мікросередовища відносять наступні:

+ виробництво, кадри, фінанси, маркетинг, менеджмент, дослідження та винаходи

- споживачів, постачальників, конкурентів, контактні аудиторії, ринок робочої сили

- економічні, техніко-технологічні, правові, соціальні, політичні

- конкурентів, постачальників, кадри, фінанси, менеджмент
?

Фактори, якими фірма безпосередньо управляє, змінює та контролює називають:

+ керованими

- некерованими

- внутрішніми

- зовнішніми
?

Фактори, на які фірма не може безпосередньо впливати називають:

+ некерованими

- керованими

- зовнішніми

- внутрішніми
?

Керовані фактори маркетингового середовища включають:

+ комплекс маркетингових засобів, систему управління маркетингом, організаційну структуру маркетингу, кадри

- економіку, політику, законодавство, культуру

- демографію, конкурентну структуру ринку, технологію, екологію

- політику, демографію, культуру, екологію
?

SWOT-аналіз середовища включає вивчення:

+ сильних та слабких сторін підприємства, а також загроз та можливостей

- частки ринку та темпу зростання галузі

- привабливості ринку та конкурентоспроможність підприємства

- темп зростання галузі та конкурентоспроможність підприємства
?

Внутрішні ресурси підприємства, що можуть сприяти формуванню конкурентної переваги є:

+ сильними сторонами підприємства

- слабкими сторонами

- можливостями

- загрозами
?

Види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистема потенціалу, що не правильно використовуються відносять до:

+ слабких сторін підприємства

- сильних сторін

- можливостей

- загроз
?

Альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів) відносять до:

+ можливостей підприємства

- загроз

- сильних сторін

- слабких сторін
?

Будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей називають:

+ загрозами підприємства

- слабкими сторонами

- сильними сторонами

- можливостями
?

Матриця Бостонської консультативної групи включає врахування наступних чинників:

+ темп зростання галузі і частку ринку підприємства

- привабливість ринку і конкурентоспроможність

- можливості і загрози

- сильні і слабкі сторони
?

Матриця Мак-Кінсі включає врахування наступних чинників:

+ привабливість ринку і конкурентоспроможність підприємства

- темп зростання галузі і частку ринку

- сильні і слабкі сторони

- можливості і загрози
?

Модель Портера стосовно основних 5-ти сил конкуренції включає конкуренцію з боку:

+ постачальників, споживачів, потенційних та існуючих конкурентів, конкурентів товарів-замінників

- виробників, споживачів, контактних аудиторій, ринку робочої сили

- споживачів, постачальників, виробників, ринку робочої сили

- потенційних та існуючих конкурентів, виробників, контактних аудиторій
?

Класифікація маркетингових стратегій включає стратегії:

+ товарні, ціноутворення, розповсюдження, просування

- удосконалення діяльності, товарної експансії, розвитку ринку, диверсифікації

- зростання, обмеженого зростання, скорочення

- конкурентну, функціональну, операційну
?

У матриці Бостонської консультативної групи "зірка" передбачає:

+ високий темп зростання галузі і високу частку ринку

- високий темп зростання галузі і низьку частку ринку

- низький темп зростання галузі і високу частку ринку

- низький темп зростання галузі і низьку частку ринку
?

У матриці Бостонської консультативної групи "важка дитина" передбачає:

+ високий темп зростання галузі і низьку частку ринку

- високий темп зростання галузі і високу частку ринку

- низький темп зростання галузі і високу частку ринку

- низький темп зростання галузі і низьку частку ринку
?

У матриці Бостонської консультативної групи "грошова корова" передбачає:

+ низький темп зростання галузі і високу частку ринку

- високий темп зростання галузі і високу частку ринку

- високий темп зростання галузі і низьку частку ринку

- низький темп зростання галузі і низьку частку ринку
?

У матриці Бостонської консультативної групи "собака" передбачає:

+ низький темп зростання галузі і низьку частку ринку

- високий темп зростання галузі і високу частку ринку

- високий темп зростання галузі і низьку частку ринку

- низький темп зростання галузі і високу частку ринку
?

Шлях, яким товари рухаються від виробника до споживача, називається:

+ каналом розподілу

- рівнем каналу розподілу

- довжиною каналу розподілу

- системою розподілу
?

Посередника, що виконує роботу з наближення товару та права власності на нього до кінцевого споживача, називають:

+ рівнем каналу розподілу

- каналом розподілу

- довжиною каналу розподілу

- системою розподілу
?

Кількість проміжних рівнів між виробником і споживачем, які є членами каналу розподілу, називають:

+ довжиною каналу розподілу

- рівнем каналу розподілу

- системою розподілу

- механізмом розподілу
?

Канали розподілу, які складаються з виробника та одного або декількох посередників і діють як одна єдина система, називають:

+ вертикальними каналами розподілу

- горизонтальними каналами розподілу

- зовнішніми каналами розподілу

- внутрішніми каналами розподілу
?

Канали розподілу, які складаються з виробника та одного або декількох посередників, при цьому жоден із учасників каналу не має повного або достатнього контролю над діяльністю останніх, називають:

+ горизонтальними каналами розподілу

- вертикальними каналами розподілу

- зовнішніми каналами розподілу

- внутрішніми каналами розподілу
?

Канал розподілу нульового рівня складається з:

+ виробника та споживача

- виробника, роздрібного посередника та споживача

- виробника, гуртового посередника, роздрібного посередника та споживача

- виробника, гуртового посередника, дрібногуртового посередника, роздрібного посередника та споживача
?

Канал розподілу першого рівня складається з:

+ виробника, роздрібного посередника та споживача

- виробника, гуртового посередника, роздрібного посередника та споживача

- виробника, гуртового посередника, дрібногуртового посередника, роздрібного посередника та споживача

- виробника та споживача
?

Канал розподілу другого рівня складається з:

+ виробника, гуртового посередника, роздрібного посередника та споживача

- виробника, гуртового посередника, дрібногуртового посередника, роздрібного посередника та споживача

- виробника та споживача

- виробника, роздрібного посередника та споживача
?

Канал розподілу третього рівня складається з:

+ виробника, гуртового посередника, дрібногуртового посередника, роздрібного посередника та споживача

- виробника та споживача

- виробника, роздрібного посередника та споживача

- виробника, гуртового посередника, роздрібного посередника та споживача
?

Посередників, які ведуть операції від свого імені та за свій рахунок, називають:

+ ділерами

- дистриб'юторами

- агентами

- комісіонерами
?

Посередників, які ведуть операції від імені виробника та за свій рахунок, називають:

+ дистриб'юторами

- ділерами

- агентами

- комісіонерами
?

Посередників, які ведуть операції від свого імені та за рахунок виробника, називають:

+ комісіонерами

- ділерами

- дистриб'юторами

- агентами
?

Посередників, які ведуть операції від імені та за рахунок виробника, називають:

+ агентами

- ділерами

- дистриб'юторами

- комісіонерами
?

Назва, знак, символ, композиція або їх певна комбінація, яка використовується для того, щоб ідентифікувати товари одного чи декількох продавців, щоб відокремити свій продукт від продуктів конкурентів називається:

+ марка продукту

- імідж продукту

- упаковка і етикетка

- гарантії
?

Розповсюджене і достатньо стійке уявлення про відмінні або виключні характеристики продукту, що надають йому певну своєрідність і виділяють з ряду аналогічних продуктів називається:

+ імідж продукту

- марка продукту

- упаковка і етикетка

- гарантії

Схожі:

Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconТема Система І характеристика сучасного маркетингу
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconЗадача пп «Адвокат +»
Маркетинг як система економічної діяльності. Маркетинг як ринкова конкуренція. Потреба. Запит. Попит. Товар. Обмін. Увага. Ринок....
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconТема Зміст та система сучасного маркетингу Зміст теми
Соціально-економічна сутність маркетингу, еволюція змісту та форм маркетингу, характерні особливості сучасного маркетингу
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconЧастина І основи маркетингу с розділ 1 утність маркетингу І його концепція
Маркетинг, що частіш за все розглядається як філософія І інструментарій підприємницької діяльності, розвивався внаслідок колективної...
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconПрограма виробничої практики для студентів комерційного відділення...
Підготовлено головою циклової комісії економіки Здрок О. В. та викладачем циклової комісії маркетингу та комерційної діяльності Лозинським...
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? icon5. Ринок та суб’єкти маркетингу Маркетинг, звичайно, розглядається...
Дей, функціональні служби та організації, які безпосередньо задіяні у процесі маркетингової діяльності або на яких вона спрямована...
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconЛауреати
За аранжування пісні «Ой на юлойци», що відповідає концепції фестивалю «Червона рута»
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconВизначте літеру, яка відповідає правильному перекладу слова: Proprietorship
Визначте літеру, яка відповідає правильному перекладу слів: To transfer ownership
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? icon1 Хворий 27 років, скаржиться на рухомість зубів верхньої І нижньої...
Хворий звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: одиноко стоячий 17 зуб. Шийка зуба оголена. Планується покриття його штучною...
Яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає концепції соціально-етичного маркетингу? iconКонспект лекцій з дисципліни
Суть та причини розвитку маркетингу. Основні принципи та функції маркетингу. Сучасні тенденції розвитку маркетингу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка