1. Місце української мови в суспільному житті. Заява
Скачати 179.1 Kb.
Назва1. Місце української мови в суспільному житті. Заява
Дата конвертації20.07.2013
Розмір179.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

«Погоджено» «Погоджено»

Голова НМК Перший проректор В.Ф.Хомич

«_____»_______________2010 р. «_____»________________2010 р.

Тести

з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

для історичного факультету

1 курс, 2 семестр, теми 1-15

Розробник – Товкайло Т.І.

(кафедра української мови і методики навчання)

«__»______________2010 р. ________________
Завідувач кафедри – Потапенко О.І.

«___»_____________2010 р. _______________

Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради

інституту мови і літератури

«___» ______________2010 р. Директор ІМЛ Н.П.Смірнова

Протокол №_______ ___________________________

Тема 1. Місце української мови в суспільному житті. Заява

 1. Виберіть правильний варіант оформлення заяви:

 2. Від якої особи викладається текст заяви?

 3. Дату написання заяви можна позначити так:

 4. До писемних належать стилі:

 5. Документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення справ або захисту інтересів:

 6. З якою метою використовується офіційно-діловий стиль мовлення?

 7. Залежно від активності вживання в лексиці української мови виділяються:

 8. Засобами кодифікації мови є:

 9. Знайдіть неправильне словосполучення:

 10. Найважливіші відомості про ту чи іншу галузь людських знань, про найважливіші події, явища, про найвідоміших осіб містить

 11. Небезпеку для мови становить явище, що має назву

 12. Особисту заяву оформлюють

 13. Перелік документів, що додаються до заяви, можна оформити так:

 14. Попереднє обдумування висловлювання, його логічна стрункість, точність у поясненні фактів характерні для:

 15. Стиль засобів масової інформації –

 16. Форма взаємного спілкування, що проводиться з невеликою кількістю учасників і охоплює незначне коло питань:

 17. Фразеологізмами називаються:

 18. Яка із Статей Конституції України забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України:

 19. Якого з поданих реквізитів немає в заяві?


Тема 2. Загальні відомості з фонетики, графіки, орфографії. Розписка

 1. Апостроф ставиться перед:

 2. Вибрати колонку, у якій всі слова написані правильно:

 3. Вибрати колонку, у якій всі слова пишуться з великої букви:

 4. Вибрати нормативне слово:

 5. Визначити дзвінкі приголосні (2 тестових завдання):

 6. Вказати на випадки порушення орфоепічних норм:

 7. Вказати на неправильний перенос слів:

 8. Г, Ж, З + суфікси –ськ-, -ств- утворюють такі суфікси:

 9. Г, К, Х перед закінченням –і змінюються на:

 10. Голос є результатом (2 тестових завдання):

 11. Графіка – це наука про:

 12. Графіка займається питанням (2 тестових завдання):

 13. Джерелом орфоепічних правил є:

 14. До глухих приголосних належать:

 15. До дзвінких приголосних належать:

 16. До проривних належать:

 17. До просодичних засобів української мови відносимо:

 18. До просодичних засобів української мови належить:

 19. До різновидів інтонації не належать:

 20. До різновидів наголосу не належать:

 21. До свистячих приголосних належать:

 22. До сонорних приголосних належать (2 тестових завдання):

 23. До шиплячих приголосних належать:

 24. З великої літери пишуться:

 25. З вимовою голосних найтісніше пов'язаний:

 26. З`ясуйте, порушене чи не порушене чергування голосних [о], [е] з [і] у поданих словах і обґрунтуйте свою відповідь. Твого, печі, домашній, шести, Київ.

 27. З`ясуйте, яка відбувається зміна групи приголосних -ск- перед суфіксом -ан- у поданих словах? Пісок, віск.

 28. За місцем творення приголосні поділяються на:

 29. За способом творення приголосні поділяються на:

 30. За участю шуму і голосу приголосні поділяються на:

 31. Звук - це явище:

 32. І вживається тільки:

 33. І з Й чергуються:

 34. К, Ч, Ц + суфікси –ськ-, -ств- утворюють такі суфікси:

 35. Написання префікса с перед к, п, т, ф, х зумовлено принципом:

 36. Орфографічні норми сучасної української літературної мови остаточно сформувались:

 37. Орфоепія - це:

 38. Орфоепія займається вивченням:

 39. Орфоепія тісно пов’язана з:

 40. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей:

 41. Після яких розділових знаків пишеться велика літера?

 42. Предметом орфоепії є:

 43. Префікс з- переходить в с- перед:

 44. Префікс пере- вживається:

 45. Префікс пре- вживається:

 46. Префікс при- вживається:

 47. Префікс прі- вживається:

 48. Скільки голосних звуків в

 49. Скільки літер в українському алфавіті?

 50. Складотворчими звуками виступають:

 51. Типи орфоепічних помилок:

 52. У з В не чергуються:

 53. У лапки беруться

 54. У яких рядках усі слова не можна переносити?

 55. У якій групі приголосних спрощення не відбувається?

 56. У якому ряді слів відбуваються фонетичні зміни:

 57. У якому ряді слів звуків більше, ніж букв:

 58. У якому ряді слів літер більше ніж звуків:

 59. У якому рядку в усіх словах іншомовного походження м`який знак не вживається?

 60. У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?

 61. У якому рядку в усіх словах однакова кількість складів?

 62. У якому рядку в усіх словах пишеться літера е у суфіксах?

 63. У якому рядку всі слова перенесено правильно?

 64. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 65. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком?

 66. У якому рядку префікс з- змінюється на с-?

 67. У якому рядку усі слова пишуться окремо?

 68. Утрата при вимові слова одного із приголосних звуків називається:

 69. Фізичний аспект звука становить:

 70. Фонема - це одиниця:

 71. Фонетичний склад є формою організації у слові:

 72. Фонологія - це:

 73. Фрикативні - це:

 74. Х, Ш, С + суфікси –ськ-, -ств- утворюють такі суфікси:

 75. Чергування О, Е з І не відбувається:

 76. Як розділ мовознавчої науки фонетика вивчає:

 77. Яке фонетичне явище відбувається у слові колосся

 78. Які із чергувань приголосних відбуваються в українській мові:

 79. Які існують принципи українського правопису (орфографії)?

 80. Які ряди чергувань приголосних існують в українській мові:


Тема 3. Літературна вимова. Елементи правопису. Лексико-семантичні категорії. Доручення. Характеристика. Автобіографія.

 1. В автобіографії слід писати:

 2. Документ, за яким організація чи окрема особа надає іншій особі певні повноваження – це:

 3. Документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії:

 4. Документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені:

 5. Із чотирьох наведених слів доберіть синонім до слова адекватний:

 6. Письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій

 7. Позначте пункт, у якому всі слова утворюють синонімічний ряд:

 8. Правильний початок автобіографії

 9. Слова, різні за своїм звучанням, але близькі за лексичним значенням, називаються:

 10. Слова, спільні за своїм основним значенням, називаються

 11. Слова, у яких значення повністю чи частково збігаються, – це:

 12. У поданих групах слів одна група несинонімічна. Знайдіть її (13 тестових завдання):


Тема 4. Стилістичне використання лексичних засобів мови. Елементи правопису. Слово і його значення. Довідка. Оголошення.


 1. Антонімами називаються:

 2. Архаїзми – це:

 3. В українській мові звертання ставляться:

 4. Виберіть правильну форму звертання

 5. Вибрати колонку, у якій всі дієслова із часткою НЕ треба писати окремо:

 6. До якої групи лексики належать слова: ґринджоли, дзиґарик, вуйко

 7. До якої групи лексики належать слова: куркуль, батрак, панщина, трудодень

 8. До якої групи лексики належать слова: ланіти, перси, перст

 9. Документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб:

 10. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб:

 11. Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їхню вимогу до іншої установи:

 12. Знайдіть пару слів, які не є антонімами (17 тестових завдання):

 13. Знайти словосполучення чи речення, де слово вжите в метонімічному значенні (2 тестових завдання):

 14. Знайти словосполучення чи речення, у якому слово вжите в метафоричному значенні:

 15. Історизми – це:

 16. Лексика сучасної української літературної мови з погляду походження поділяється на:

 17. Лексикологія – це розділ мовознавчої науки, у якому вивчаються:

 18. Наведені приклади: золота обручка, золоті руки, золоте волосся, золота осінь становлять собою вияв:

 19. Наведені приклади: сильний штангіст – сильна натура, сильний характер, сильний учень становлять собою вияв:

 20. Наведені приклади: сталева огорожа, сталеві нерви, сталевий погляд становлять собою вияв:

 21. Наведені приклади: твердий асфальт, твердий характер, тверде слово становлять собою вияв:

 22. Наведені приклади: холодна погода – холодна зустріч, холодна війна, холодний поглядстановлять собою вияв:

 23. Наведені приклади: черствий хліб – черства душа, черства вдача становлять собою вияв:

 24. Найважливіша структурно-семантична одиниця мови, що являє собою єдність звукового чи графічного знака і значення, - це:

 25. НЕ з іменником пишеться окремо:

 26. НЕ з іменником пишеться разом:

 27. Неологізми – це:

 28. Перенесення з одного предмета чи явища на інший подібних ознак і властивостей за зовнішньою схожістю – це:

 29. Повідомлення про будь-який масовий захід:

 30. Позначте пункт, у якому слово серце вжито в прямому значенні:

 31. Слова з протилежним значенням називаються:

 32. Слова, однакові за звучанням, але різні за значенням, називаються:

 33. Словниковий запас мови вивчає розділ...

 34. У котрому рядку всі слова з абстрактним значенням (11 тестових завдання):

 35. У поданих словосполученнях: дівоча коса, нагострена коса, коса водойми підкреслені слова становлять собою вияв:

 36. У поданих словосполученнях: зупинка маршрутки – проїхати одну зупинку, ручка дитини – ручка для письма, вірші Шевченка – читати Шевченка підкреслені слова становлять собою вияв:

 37. У поданих словосполученнях: ключ від замка, журавлиний ключ підкреслені слова становлять собою вияв:

 38. У поданих словосполученнях: один квадратний метр, шанований у галузі мистецтва метр підкреслені слова становлять собою вияв:

 39. У поданих словосполученнях: підйомний кран, газовий кран підкреслені слова становлять собою вияв:

 40. У поданих словосполученнях: потужний двигун – потужний інтелект, сильний штангіст – сильний учень, яскравий вогонь – яскрава особистість підкреслені слова становлять собою вияв:

 41. У поданих словосполученнях: сиве волосся – сиве серце, міцна цегла – міцний характер, сонячне проміння – сонячна усмішка підкреслені слова становлять собою вияв:

 42. У поданих словосполученнях: сильний атлет – сильна особистість, незріла ягода – незріле рішення, чорний колір – чорна душа підкреслені слова становлять собою вияв:

 43. Частка НІ пишеться окремо:

 44. Частка НІ пишеться разом:

 45. Що не є одним із видів неповних омонімів?

 46. Що не є одним із видів переносного вживання слова?

 47. Яке слово служить для характеристики людини, з котрою легко спілкуватися, мати ділові стосунки, котра легко встановлює контакти і зв'язки:


Тема 5. Писемне мовлення. Елементи орфографії й пунктуації. Наказ. Розпорядження. Резюме.

 1. Вибрати правильне формулювання:

 2. Відсутність співрозмовника - це специфіка

 3. Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу:

 4. За допомогою -н-, -ність утворити нові слова, зазначивши, де не відбувається подвоєння приголосних:

 5. Згідно з Держстандартом сторінки документа нумеруються так:

 6. Основний розпорядчий документ, що видає керівник підриємства, установи:

 7. Оформлення підпису в документі повинне мати такий вигляд:

 8. Різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими знаками - це:

 9. Розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань:

 10. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести


Тема 6. Типи документів. Основні вимоги до їх оформлення. Звіт. План. Статут. Наукова робота.

 1. Визначте, яким документом за призначенням є накладна:

 2. Відтворення частини документа:

 3. До трудової книжки заносяться такі відомості

 4. До якого виду документів за призначенням належить статут?

 5. Довідково-інформаційний документ, у якому містяться висновки

 6. Документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань:

 7. Документ особистого характеру, у якому пояснюються певні дії особи:

 8. Документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань:

 9. Доповідь, яка узагальнює наукові дані, інформує про досягнення, відкриття чи результати наукових досліджень:

 10. Другий примірник документа, виданий у зв'язку із втратою оригіналу:

 11. Друкована стандартна форма якогось докумен-та з реквізитами, що містять постійну інформацію:

 12. Елемент документа – це

 13. Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу:

 14. На папері якого формату оформлюють управлінські документи?

 15. Напис службової особи на документі, що являє собою коротке рішення з приводу викладених у цьому документі питань:

 16. Наради, які проводять у невеликому колі спеціалістів або компетентних осіб для того, щоб знайти оптимальне управлінське вирішення обговорюваних питань:

 17. Необхідний елемент документа:

 18. Організація роботи з документами та діяльність щодо створення документів:

 19. Основний реквізит документа:

 20. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється

 21. Перший і єдиний примірник документа - це:

 22. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу:

 23. Позначка, зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили:

 24. Продовжіть речення “Трудова книжка – це...”

 25. Протоколи, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань:

 26. Реквізити, які друкуються під час виготовлення бланка:

 27. Спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера:

 28. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку:

 29. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою:

 30. Точне відтворення оригіналу:

 31. У яких видах творів реалізується офіційно-діловий стиль мовлення?

 32. Штамп – це...

 33. Як називається складова частина документа?


Тема 7. Іншомовні слова. Власне українська лексика. Елементи правопису й пунктуації. Протокол. Лист.

 1. З наведених слів доберіть антонім до іншомовного слова превалювати:

 2. З наведених слів доберіть синонім до іншомовного слова асиміляція:

 3. З наведених слів доберіть синонім до іншомовного слова диференціація:

 4. З наведених слів доберіть синонім до іншомовного слова реноме

 5. З чотирьох наведених слів доберіть синонім до слова адекватний:

 6. И у словах іншомовного походження пишеться:

 7. І у словах іншомовного походження пишеться:

 8. Ї у словах іншомовного походження пишеться:

 9. Із наведених слів доберіть синонім до іншомовного слова педант:

 10. Найпоширеніший вид документації, один із способів обміну інформацією

 11. Слово іншомовного походження ікебана має лексичне значення:

 12. Слово іншомовного походження імпічмент має лексичне значення:

 13. Слово іншомовного походження інсинуація має лексичне значення:

 14. Слово іншомовного походження інспірація має значення:

 15. Слово іншомовного походження сакраментальний має лексичне значення:

 16. Службовий лист, який надсилають на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ:

 17. У яких рядках у всіх словах іншомовного походження подвоєння приголосних не відбувається?

 18. Яке слово вживається у значенні "почин, активна провідна роль у діях, заповзятливість":

 19. Яке слово означає необхідність вибору між двома можливостями, звичайно небажаними або важко здійсненними:

 20. Яке слово означає особу, котра працює над дипломною роботою:Тема 8. Книжні й іншомовні слова в документах. Частини мови. Іменник. Постанова. Запрошення.

 1. До незмінних частин мови належать:

 2. Знайдіть слово з неправильним написанням:

 3. Іменник – це частина мови, що відповідає на питання:

 4. Називний відмінок відповідає на питання:

 5. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини. У якому рядку спостерігається подовження приголосних?

 6. Прості слова – це:

 7. Родовий відмінок відповідає на питання:

 8. Розділ мовознавства, що вивчає частини мови, називається

 9. Скільки відмінків в українській мові?

 10. Складні слова – це:

 11. Складні слова пишуться разом:

 12. Складні слова пишуться через дефіс:

 13. Складноскорочені слова (абревіатури) установ, організацій пишуться з великої літери, якщо:

 14. Складноскорочені слова (абревіатури) установ, організацій пишуться з малої літери, якщо:

 15. Слова за кількістю основ поділяються на:

 16. Частина мови, яка має значення предметності, вираженої у формах роду, числа й відмінка, називається:

 17. Числівник – це частина мови, що відповідає на питання:

 18. Які граматичні ознаки притаманні іменнику:


Тема 9. Терміни та їх місце в діловому мовленні. Іменник. Числівник. Акт.

 1. Абревіатури бувають:

 2. Вибрати словосполучення, де іменник правильно узгоджений із числівником:

 3. Давальний відмінок відповідає на питання:

 4. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на:

 5. За значенням іменники поділяються на:

 6. За значенням, особливостями будови та вживання числівники поділяються на:

 7. За структурою числівники поділяються на:

 8. Знайдіть правильне написання іменників у родовому відмінку однини

 9. Іменники змінюються за числами так:

 10. Іменники, які називають процеси, явища, ознаки, властивості, діїназиваються:

 11. Кількісні числівники:

 12. На скільки відмін поділяються іменники за характером закінчень у називному відмінку однини?

 13. На скільки груп поділяються іменники І і ІІ відмін залежно від кінцевого приголосного основи?

 14. Назви, що їх можна пізнати органами чуття:

 15. Неозначено-кількісні числівники:

 16. Орудний відмінок відповідає на питання:

 17. Порядкові числівники:

 18. Прості числівники:

 19. Розрізняють назви:

 20. Складні іменники творяться від:

 21. Складні слова пишуться разом:

 22. Складні слова пишуться через дефіс:

 23. Частина мови, до складу якої входять слова, що означають кількість предметів або їх порядок при лічбі, називається:

 24. Числівник – це частина мови, що відповідає на питання:

 25. Числівники в реченні виконують функцію:

 26. Чоловічий, жіночий, середній – це:

 27. Який спосіб не є морфологічним способом творення іменників?

 28. Які є неморфологічні способи творення іменників?


Тема 10. Мова і професія. Прикметник. Займенник. Договір. Трудова угода. Телеграма.

 1. Відносні прикметники можуть утворюватися за допомогою:

 2. Відносні прикметники:

 3. До документів щодо особового складу відносимо

 4. Документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником:

 5. Залежно від кінцевого приголосного основи і закінчень прикметники поділяються на:

 6. Залежно від лексичного значення, граматичних та словотворчих особливостей прикметники поділяються на:

 7. Найчастіше прикметники у реченні виступають:

 8. Особливостями правопису прикметникових суфіксів є те, що:

 9. Повні форми бувають:

 10. Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності:

 11. Прикметник – це частина мови, що відповідає на питання:

 12. Прикметникам якого значеннєвого розряду притаманне утворення форм ступенів порівняння:

 13. Прикметники мають такі форми:

 14. Присвійні прикметники можуть утворюватися за допомогою:

 15. Присвійні прикметники:

 16. Складні прикметники, в основі творення яких лежать відношення сурядності, пишуться:

 17. Складні прикметники, в основі яких лежать відношення підрядності, пишуться:

 18. У якому рядку усі слова пишуться через дефіс? (2 тестових завдання)

 19. Частина мови, що виражає ознаку предмета і змінюється за родами, числами та відмінками, називається:

 20. Частина мови, що об’єднує слова, які вказують на предмети, ознаки або кількість, але не називають їх, називається:

 21. Які є ступені порівняння?

 22. Якісні прикметники можуть утворюватися за допомогою:

 23. Якісні прикметники:


Тема 11. Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Числівник. Прес-реліз. Записка (пояснювальна, доповідна, службова).

 1. Дієприкметник і дієприслівник становлять собою:

 2. Дієслово – це частина мови, що відповідає на питання:

 3. До інформаційних документів відносимо

 4. З`ясуйте, як пишуться слова по/двоє, по/троє, по/десятеро, по/сто, і обґрунтуйте свою відповідь

 5. Письмове повідомлення керівництву установи, доповнене певними пропозиціями

 6. Початковою формою для дієслова є:

 7. У якому рядку усі слова пишуться окремо?

 8. У якому рядку усі слова пишуться разом?

 9. Фразеологізмами називаються:

 10. Що не входить в основу слова?

 11. Які граматичні ознаки притаманні дієслову:


Тема 12. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови. Синтаксис ділових паперів. Трудова книжка. Таблиця. Тези. Відгук.

 1. Виберіть правильний варіант

 2. Вибрати нормативне словосполучення:

 3. Вибрати правильні варіанти слововживання (3 тестових завдання):

 4. Документ, у якому фіксується хід і результати роботи колегіальних органів, а також нарад, засідань

 5. Іншомовні слова, які вживаються в українському тексті, але не засвоєні українською мовою, мають назву:

 6. Один зі способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми від іншого слова, називається...

 7. Односкладним називається речення, у якому:

 8. Протокол ведеться під час :

 9. Протокол підписують:

 10. Складним називається речення:

 11. Як називається складне речення, частини якого поєднані лише за допомогою інтонації?


Тема 13. Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Числівник. Прислівник. Дієслово. Частка. Прес-реліз. Записка (пояснювальна, доповідна, службова).

 1. Виберіть із поданих варіантів вставне слово:

 2. Вибрати нормативне слово:

 3. Вибрати нормативне словосполучення:

 4. Дієприкметник і дієприслівник становлять собою:

 5. Дієслово – це частина мови, що відповідає на питання:

 6. До інформаційних документів відносимо

 7. До незмінних частин мови належать:

 8. Документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань:

 9. Документ особистого характеру, у якому пояснюються певні дії особи:

 10. З`ясуйте, як пишуться слова по/двоє, по/троє, по/десятеро, по/сто, і обґрунтуйте свою відповідь

 11. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на:

 12. За значенням, особливостями будови та вживання числівники поділяються на:

 13. За структурою числівники поділяються на:

 14. Знайдіть у реченні “Ці слова, до речі, викликають сумнів” вставне слово

 15. Кількісні числівники:

 16. Неозначено-кількісні числівники:

 17. Один зі способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми від іншого слова, називається...

 18. Письмове повідомлення керівництву установи, доповнене певними пропозиціями

 19. Після однорідних членів речення перед узагальнюючим словом ставиться

 20. Порядкові числівники:

 21. Початковою формою для дієслова є:

 22. Прості числівники:

 23. У якому рядку усі слова пишуться разом?

 24. Частина мови, до складу якої входять слова, що означають кількість предметів або їх порядок при лічбі, називається:

 25. Числівник – це частина мови, що відповідає на питання:

 26. Числівники в реченні виконують функцію:

 27. Як правильно (2 тестових завдання):

 28. Які граматичні ознаки притаманні дієслову:


Тема 14. Діалектна лексика. Елементи правопису.

 1. Апостроф не ставиться:

 2. Апостроф у словах іншомовного походження не пишеться:

 3. Апостроф у словах іншомовного походження пишеться:

 4. Визначте у поданих словах написання або відсутність апострофа і обґрунтуйте свою відповідь: возз...єднання, перед...ювілейний, невід...ємний, під...юджувати, з...юрмлений.

 5. Документ, у якому за підписами адміністрації дається оцінка ділових та моральних якостей працівника:

 6. За походженням характеристика – це

 7. М’який знак не пишеться:

 8. М’який знак пишеться:

 9. М’який знак у словах іншомовного походження пишеться:

 10. Названі пари слів:ефект – афект, адресат – адресант, ділянка – дільниця, компанія – кампанія називаються:

 11. Назвіть орфограму у слові женьшень

 12. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей:

 13. Після яких приголосних м`який знак не пишеться?

 14. Слова, що мають кілька значень, – це:

 15. Як правильно:

 16. Який префікс пишеться у поданих словах і чому? Пр...стол, пр...подобний, пр...освященство, пр...зирство, пр...велебний.


Тема 15. Основні риси, що визначають писемне та усне мовлення. Елементи правопису.

 1. Виступ на мітингах, масових зборах на честь певної події, ювілею:

 2. Коли відбувається подвоєння приголосних?

 3. Подвоєння відбувається:

 4. Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження відбувається:

 5. Подовження відбувається:

 6. Подовження приголосних виникло:

 7. Стилістичні норми передбачають:

 8. Українським відповідником до слова АРГУМЕНТ є

 9. Усне ділове мовлення супроводжується

Схожі:

1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconЩо регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади
Розкрити роль мови у суспільному житті. Розрізняти поняття «державна мова», «літературна мова», «національна мова». Систематизувати...
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconЛекція 1 Державна мова – мова професійного спрямування
Поняття національної мови, історія розвитку української мови, її місце серед інших мов світу
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconПрограма з української мови на базі основної школи програма з української...
Перший з них містить перелік основних розділів І тем з української мови, якими повинен володіти вступник та вміти їх використовувати...
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconУкраїнська мова більш давня ніж російська мова
Україна вже котрий рік є незалежною державою та, здавалося б, не має жодних перешкод для розвитку української мови, багато українців...
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява icon1. Державна мова мова професійного спілкування. 2
Стилістична система української мови. Основні ознаки функціональних стилів української мови. 7
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconСтилі сучасної української літературної мови
Поняття функціонального стилю. Стилістична диференціація української літературної мови
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconЗбірник тестових завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з «української мови»
...
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconЗбірник тестових завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з «української мови»
...
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconМетодична скринька вчителя
Нині наше суспільство переживає моральну кризу, спричинену передусім втратою християнських цінностей, орієнтацією на індивідуалізм,...
1. Місце української мови в суспільному житті. Заява iconУрок був насичений різноманітними формами І методами роботи
Копилівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів відбувся майстер-клас учителів української мови Макарівського району, який...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка