Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва
Скачати 297.52 Kb.
НазваТоварознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва
Сторінка1/3
Дата конвертації10.07.2013
Розмір297.52 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Товарознавство СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВАМетодичні вказівки

до самостійної роботи

з дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва”

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр"

спеціальностей 7.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність",

8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність",

8.03051003 "Експертиза товарів та послуг"

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
товарознавства і комерційної діяльності

протокол № 5 від 03.02.2013 року

Чернігів ЧДТУ 2013

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" спеціальностей 7.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність", 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність", 8.03051003 "Експертиза товарів та послуг" / Укладач: А.М.Кучинська. – Чернігів: ЧДТУ, 2013 – 34 с.

Укладачі: Кучинська Анна Миколаївна, асистент кафедри товарознавства і комерційної діяльності Чернігівського державного технологічного університету


Відповідальний за випуск: Дудла І.О., зав. кафедри, доктор технічних наук


Рецензент:


© Кучинська А.М. 2013

© ЧДТУ 2013

Зміст


ВСТУП…………………………………………………………………………

4

1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………….

5

^ 2 РОБОТА НАД ЛЕКЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ТА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕМ

2.1 Питання для самоконтролю та самостійного опрацювання тем……

2.2 Тестові завдання для самоконтролю…………………………………..
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  ПІДГОТОВКИ   НАУКОВИХ  ДОПОВІДЕЙ  (РЕФЕРАТІВ)……………………………………………….
4 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ…………………..
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………………….
Вступ

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної та робочої програм курсу “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” і призначені для студентів денної форми навчання зі спеціальності “Товарознавство і торговельне підприємництво”.

Над засвоєнням навчального матеріалу можна працювати самостійно у бібліотеці, комп’ютерному класі, навчальному кабінеті та вдома. Студенти мають ознайомитись з основними питаннями кожної теми, опрацьовуючи рекомендовану літературу, законодавчі та нормативні акти, чинні стандарти, періодичні видання, в яких висвітлено основні питання товарознавства сировини, матеріалів та засобів виробництва.

Самостійній роботі передують лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення курсу.

Самостійна робота студентів з курсу “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва ” включає такі форми:

- опрацювання лекційного матеріалу та тем курсу, складання конспекту;

- підготовка до лабораторних занять;

- виконання індивідуальних самостійних завдань;

- підготовка до модульних контрольних робіт, іспиту.

Під час самостійної роботи студент складає конспект з основних питань курсу послідовно, згідно з методичними вказівками. Відповіді повинні бути конкретними, повними. Не допускається механічне переписування підручника.

При вивченні курсу та складанні конспекту необхідно вдаватися до підручників, навчальних посібників, законодавчих та нормативних актів.

Для поглибленого опрацювання курсу, з метою набуття практичних навичок студентам рекомендовано підготувати реферат. Перелік тем рефератів наведено в третьому розділі.

Контроль самостійної роботи студентів передбачає співбесіду або тестування.

Виконання завдань самостійної роботи є обов’язковим для всіх, студент, який їх не виконав, не допускається до іспиту.

Індивідуальна робота студентів передбачає вивчення та аналіз літературних джерел, опрацювання матеріалу, законспектованого на лекціях. Саме це є основою підготовки до тестування, проміжного і рубіжного контролю та іспиту.

^ 3 Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Вступ. Продукція чорної і кольорової металургії. Енергоносії та промислова сировина на їх основі.

^ Тема 1. Вступ. Поняття сировини та матеріалів. Продукція чорної металургії. Чавуни та сталі.

Предмет та завдання курсу “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва”. Ознайомлення з структурою курсу. Поняття сировини та матеріалів. Продукція чорної металургії. Класифікація і асортимент чавунів та сталей. Товарознавча характеристика сталей, сталевого прокату та металічних виробів.

^ Тема 2. Продукція кольорової металургії

Класифікація та асортимент промислових кольорових металів. Основні види сировини для виробництва кольорових металів. Товарознавча характеристика кольорових металів та сплавів на їх основі.

Тема 3. Енергоносії та промислова сировина на їх основі

Види палива та їх характеристика. Товарознавча характеристика кам’яного вугілля. Збереження та транспортування твердого палива. Способи та засоби переробки твердого палива.

Нафта, її характеристика, способи переробки, основні технологічні та апаратурні процеси. Товарознавча характеристика пального для двигунів. Газоподібне паливо, його роль у виробництві. Мастильні матеріали, їх класифікація та асортимент. Збереження та транспортування палива та мастильних матеріалів.

^ Змістовий модуль 2 Хімічна промислова сировина і вироби на її основі

Тема 4. Продукція неорганічної хімії. Неорганічні кислоти. Луги.

Класифікацію, властивості, методи одержання, асортимент і застосування неорганічних кислот (сірчаної, азотної, соляної) та лугів . Основні види, властивості і застосування солей. Умови зберігання і перевезення продукції неорганічної хімії.

^ Тема 5. Лакофарбові матеріали

Призначенням, склад, класифікація лакофарбових матеріалів і вимог, що до них ставляться. Принципи маркування лакофарбових матеріалів. Асортимент і застосування основних фарбувальних матеріалів (фарб, лаків, емалей). Асортимент застосування проміжних і допоміжних матеріалів (розчинників, розріджувачів, оліф, змивів, паст). Умови зберігання і перевезення лакофарбових матеріалів

^ Тема 6. Полімерні матеріали, каучуки і гумо-технічні вироби.

Властивості і класифікацію полімерів. Основні види полімерів. Поняття про пластмаси, їх склад, властивості і класифікація. Асортимент і застосування сировинних пластмас: поліонефінів (поліетилен, поліпропілен, полівінілхлориду, полістиролу, фторопластів, амінопластів). Асортимент і застосування виробних пластмас: плівкових, листових, газонаповнених. Поняття про гуму, її склад, властивості і класифікація. Основні види, властивості і призначення натурального та синтетичного каучуків. Асортимент і застосування гуми. Асортимент і застосування гумотехнічних виробів (шин, стрічок, пасів, рукавів, шлангів)і. Умови зберігання і перевезення пластмас, гуми та гумотехнічних виробів.

^ Змістовий модуль 3. Матеріали та вироби загального будівельного призначення. Засоби виробництва.

Тема 6. Матеріали та вироби загальнобудівельного   призначення

Поняття про будівельні матеріали, їх властивості і класифікацію. Природні кам'яні матеріали. Керамічні матеріали і вироби. Класифікація і характеристика видів будівельних виробів із скла. Умови зберігання і транспортування матеріалів та виробів загальнобудівельного призначення

^ Тема 6. Мінеральні та органічні в’яжучі матеріали і вироби

Загальні відомості про в’яжучі речовини. Їх властивості і класифікація. Мінеральні в’яжучі матеріали повітряного, гідравлічного і автоклавного твердіння.Асортимент і застосування будівельного вапна, гіпсових, ангідри-тових і магнезіальних в‘яжучих. Класифікація цементу. Основні різновидності портландцементу. Глиноземистий, розширювальний, пуцолановий цементи. Матеріали і вироби на основі мінеральних в’яжучих речовин: розчини. Бетони. Залізобетон. Залізний бетон, силікатні і азбоцементні вироби. Їх властивості і застосування.

Види і властивості органічних в’яжучих речовин. Асортимент і застосування розчинів, емульсій, паст і мастик на їх основі. Асортимент і застосування основних рулонних матеріалів: пергаміну, руберойду, склоруберойду, гідроізолу, фольгоізолу, толю. Асортимент і застосування безосновних рулонних матеріалів. Умови зберігання і перевезення мінеральних та органічних в’яжучих матеріалів і виробів.

^ Тема 7. Лісові та паперові матеріали

Значення деревини і продуктів її переробки. Класифікація деревини, її властивості і методи захисної обробки. Сортимент деревини: круглі лісоматеріали, пиломатеріали, заготівки, напівфабрикати.

Прогресивні види лісових матеріалів: фанера, деревостружкові і деревоволокнисті плити, деревошарувальний пластик. Їх асортимент і застосування. Класифікація паперової продукції. Класи паперу і картону, їх застосування. Умови зберігання та перевезення лісових і паперових матеріалів

^ Тема 8. Шкіряна та хутряна сировина

Сучасні уявлення про шкіряну сировину і шкіри. Топографія шкур. Основні групи і види шкіряної сировини. Класифікація та властивості шкіряної сировини. Види дублення шкір. Властивості хутряної сировини. Вимоги до пакування, зберігання та транспортування хутряної сировини.

^ Тема 9. Засоби виробництва

Поняття про засоби виробництва. Класифікація та сучасний асортимент засобів виробництва. Товарознавча характеристика енергетичного і загальнопромислового устаткування. Класифікація та асортимент сільськогосподарської техніки. Обладнання, ручні інструменти та садово-городній інвентар.

^ 2 Робота над лекційним матеріалом та самостійне вивчення тем

2.1 Питання для самоконтролю та самостійного опрацювання тем

Змістовий модуль 1 Вступ. Продукція чорної і кольорової металургії. Енергоносії та промислова сировина на їх основі.

Тема 1 Продукція чорної металургії. Чавуни та сталі.

Ознайомитися з рудною сировиною для виробництва металів, товарними металевими рудами і концентратами, контроль їх якості. Металургійний кокс і флюси, їх замінники. Вивчити умови зберігання і перевезення рудної сировини, класифікацію та маркування чавунів, чавунних відливків і труб, характеристику та асортимент феросплавів.

Ознайомитися з сировиною для порошкової металургії, асортиментом і застосуванням матеріалів і виробів, одержаних методами порошкової металургії.

Питання для самоконтролю

 1. Назвати сировину для виробництва металів.

 2. Назвати основні промислові родовища руд металів в Україні.

2. Дати товарознавчу характеристику товарним металевим рудам.

3. Вимоги до якості товарних металевих руд.

4. Класифікація та властивості металевих сплавів.

5. Назвати умови зберігання і перевезення рудної сировини.

6. Класифікація, асортимент та маркування чавуну.

7. Характеристика, асортимент та маркування феросплавів.

8. Чавунні відливки та труби. Класифікація та асортимент.

9. Товарознавча характеристика сировини для порошкової металургії.

7. Асортимент і застосування матеріалів і виробів, одержаних методами порошкової металургії.

8. Умови зберігання і перевезення металів і металопродукції.

9. Класифікація сталі і сталевого прокату.

10. Методи виготовлення сталі.

13. Продукція прокачування та волочіння.

14. Продукція кування, штампування та пресування.

15. Продукція ливарного виробництва.

16. Асортимент та вимоги до якості металовиробів промислового призначення.

Література:[1,3,5,6,10,13].

Тема 2. Сировина та продукція кольорової металургії

Матеріал цієї теми присвячено висвітленню виробництва, маркуванню, асортименту кольорових металів і сплавів на їх основі. Вивчити асортимент і застосування легких, важких, тугоплавких, дорогоцінних металів та сплавів на їх основі.

Ознайомитися з умовами зберігання і перевезення металів та металопродукції.

Питання для самоконтролю

 1. Характеристика сировини для виробництва кольорових металів.

 2. Назвати основні промислові родовища руд кольорових металів в Україні

3. Товарознавча характеристика асортименту кольорових металів.

4. Асортимент і застосування важких металів та сплавів на їх основі.

5. Асортимент і застосування тугоплавких металів та сплавів на їх основі.

6. Асортимент і застосування дорогоцінних металів та сплавів на їх основі.

7. Вимоги до якості, пакування, маркування кольорових металів.

Література: [1,3,5,6,10,13]

Тема 3 Тверде паливо

Ознайомитися з розвитком і вдосконаленням паливно-енергетичного балансу України.

При опануванні цієї теми слід вивчити класифікацію палива, склад, властивості та оцінювання якості палива. Види твердого палива, його основні властивості. Способи видобування палива. Класифікація і маркування кам’яного і бурого вугілля. Способи переробки твердого палива і вироблені з нього продукти. Умови зберігання і перевезення твердого палива.

Питання для самоконтролю

 1. Класифікація твердого палива.

 2. Види твердого палива, його основні властивості.

 3. Способи видобування палива.

 4. Класифікація і маркування кам’яного вугілля.

 5. Класифікація і маркування бурого вугілля.

 6. Способи переробки твердого палива, вироблені з нього продукти.

 7. Продукти переробки твердого палива.

 8. Умови зберігання і перевезення твердого палива.

 9. Сучасні види твердого палива. Біопаливо.

Література: [1,3,5,6,10,13].

Тема 4. Рідке та газоподібне паливо

При вивченні теми зверніть увагу на склад, властивості і класифікацію нафти. Способи видобування нафти. Первинні та вторинні методи переробки нафти і вироблені з неї продукти. Ознайомитися з основними видами моторного палива: карбюраторне, дизельне, котельне, їх призначення, властивості та асортимент.

Визначити переваги газоподібного палива, його основних видів і застосування. Вивчити умови зберігання і перевезення рідкого та газоподібного палива.

Питання для самоконтролю

1. Склад, властивості і класифікація нафти.

2. Способи видобування нафти.

3. Первинні та вторинні методи переробки нафти і вироблені з неї

продукти.

4. Види моторного палива: карбюраторне, дизельне, котельне, їх призначення, властивості та асортимент.

5. Вимоги до моторного палива.

6. Товарознавча характеристика дизельного палива.

5. Переваги газоподібного палива, його основних видів і застосування.

6. Умови зберігання і перевезення рідкого та газоподібного палива.

Література: [1,3,4,5,6,10,14].

  1   2   3

Схожі:

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconУ вирішенні економічних І соціальних задач країни велику роль відіграє...
Зведення будівель та інженерних споруд потребує великої кількості різноманітних матеріалів, для виробництва яких Україна має досить...
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconПитання для підготовки до екзамену з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів»
Класифікація асортименту засобів боротьби з побутовими комахами,дезінфекуючих засобів
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconРеферат
Розрахунок сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconПрограма бакалаврської практики для студентів напряму підготовки 030510 Товарознавство І
Товарознавство І торговельне підприємництво програма професійного спрямування „Товарознавство І комерційна діяльність”
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами денної...
Товарознавство І торговельне підприємництво” ппс “Товарознавство І комерційна діяльність”
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва icon11. Концентрація в-ва та її вплив на економіку п-ва
Концентрація виробництва означає його усу­спільнення через збільшення розмірів під­приємств, зосередження процесів виробництва, робочої...
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconЩоденник практики
«Товарознавство та комерційна діяльність» спеціалізація «Товарознавство в митній справі»
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconНаціональна система стандартизації, метрології та сертифікації
Різко зростають вимоги до сировини, матеріалів, комплектуючих виробів І готової продукції. Першорядне значення набувають питання...
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconПитання для самопідготовки
Мета: вивчити класифікацію та асортимент хутряної та шкіряної сировини, правила пакування, маркування та зберігання. Оцінити якість...
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва iconТоварознавство. Непродовольчі товари
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку 030510 „Товарознавство І торгівельне підприємництво” всіх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка