4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80
Скачати 405.62 Kb.
Назва4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80
Сторінка1/4
Дата конвертації05.07.2013
Розмір405.62 Kb.
ТипДержавний стандарт
skaz.com.ua > Література > Державний стандарт
  1   2   3   4

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університетКафедра методики викладання і культури української мови
Завдання, плани та методичні вказівки

до практичних і лабораторних занять із навчальної дисципліни

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ»

(для студентів напряму підготовки 7.020303 «Філологія. Українська мова та література» з додатковою спеціалізацією : «Редагування освітніх видань», «Філологія. Мова і література (англ., нім.)» факультету української філології)

Укладач Л. М. Златів, канд. пед. наук, доцент

Рівне – 2012

МОДУЛЬ І

Змістовий модуль 1

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема. Особливості змісту навчання української мови у 10-11 класах в системі профільної освіти. Програми і підручники
План

 1. Компетентнісний підхід до навчання мови.

 2. Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника.

 3. Сутність, мета, завдання і принципи профільного навчання.

 4. Зміст курсу української мови для 10-11 класів в системі профільної освіти. Програми для різних рівнів (стандарту, академічного, профільного) загальноосвітніх навчальних закладів.

 5. Аналіз підручників з української мови для старшої школи.

 6. Програми курсів за вибором і факультативів із української мови.

Література

1. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. – Х. : Основа, 2003. – 176 с.

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

3. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 76 - 80.

5. Життєва компетентність особистості // Науково-методичний посібник / за ред. Л. В.Сохань, І. Г. Єрмакова та ін. – К. : Богдана, 2003.

6. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / за ред. проф. С. Ю. Ніколаєвої. - К. : Ленвіт, 2003.

7. Закон України „Про освіту” // Верховна Рада України. Законодавство України про освіту: зб. законів за станом на 10 березня 2002 р. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – С. 11 - 35.

8. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

9. Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) // Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І., Овчарук О. В., Паращенко Л. І., Пометун О. І., Савченко О. Я., Трубачова С. Є. – К. : Видавництво «К. І. С», 2004.

10. Концепція профільного навчання в старшій школі // Управління освітою: Довідник управління. – Ч. 15 - 16. – 2005. – С. 33 - 46.

11. Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів в контексті сучасної мовної освіти // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 7.

12. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 349 - 350.

13. Програма для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль). Рівень стандарту / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна. – К. : Поліграфкнига, 2010.

14. Програма для профільного навчання учнів суспільно-гуманітарного напряму ( історичний, правовий, філософський профілі); філологічного напряму (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичного напряму. Академічний рівень / Л. В. Скуратівський, Г. Т, Шелехова, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, В. І. Тихоша, Я. І. Остаф. – К. : Поліграфкнига, 2010.

15. Програма для профільного навчання учнів філологічного напряму (профіль – українська філологія). Профільний рівень / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – К. : Поліграфкнига, 2010.

Проблемні питання до плану

 1. Чому до останньої редакції шкільної програми «Рідна мова» введено розділ із риторики? Обґрунтуйте відповідь.

 2. Чи можна назвати удосконалення вмінь і навичок складання тез, конспектів, рефератів тощо жанрово-комунікативним аспектом навчання української мови? Обґрунтуйте свою думку.

 3. З якими діловими паперами, на вашу думку, доречно познайомитися старшокласникам? Доведіть свою думку.


Практичні завдання

 1. Укладіть календарний план уроків української мови на 1 семестр для одного з рівнів профільної освіти (стандарту, академічного або профільного).

 2. Проаналізуйте один із підручників для 10 чи 11 класу (письмово) за поданою схемою:

Схема аналізу підручника

 1. Титульна сторінка: автори, назва, видавництво, рік видання..

 2. Послідовність розташування матеріалу, відповідність програмовим вимогам.

 3. Види усних і письмових робіт.

 4. Схеми, таблиці, їх розміщення.

 5. Наявність матеріалу для спостережень за мовними явищами.

 6. Ілюстративний матеріал і його призначення.

 7. Зміст і характер матеріалу для повторення.

 8. Наявність матеріалу для розвитку мовлення учнів, його якісь відповідність програмовим вимогам.

 9. Апарат орієнтації (передмова, зміст, рубрикації, сигнали-символи, покажчики різних типів, колонтитул (заголовки розділів параграфів)).

 10. Зовнішнє оформлення підручника (обкладинка, папір, шрифт, чіткість малюнків).


Завдання для самостійної роботи

 1. Опрацюйте зміст програм з української мови для усіх рівнів (стандарту, академічного, профільного). Законспектуйте основні положення.

 2. Укладіть список усіх наявних програм курсів за вибором і факультативних курсів для старшої школи.

 3. Розробіть розгорнутий конспект (тема на вибір) одного факультативного заняття (письмово).


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема. Технологія навчання української мови у старших класах
План

 1. Технологія навчання української мови у старших класах: методи, прийоми, засоби. Особливості використання інтерактивних методів навчання.

 2. Особливості уроків української мови в старших класах. Вимоги до сучасного уроку в старших класах.

 3. Нетрадиційний урок. Типи нетрадиційних уроків.

  1. Урок-лекція.

  2. Урок-семінар.

  3. Урок-практикум.

  4. Урок-колоквіум.

  5. Урок-залік.

  6. Урок-гра.

 4. Індивідуальна робота з учнями на уроці української мови.

 5. Нові інформаційні технології на уроках української мови.
  1   2   3   4

Схожі:

4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти. Освітня галузь «Природознавство»
Мета навчання географії в загальноосвітній школі. Мета І завдання окремих шкільних курсів географії
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconДержавний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі
...
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconДепартамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для...
Зауваження та пропозиції до проекту документу просимо надсилати на електронні адреси
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconКіровоградський базовий медичний коледж
Прийом документів на базі повної середньої освіти (після 11 класу) – з 1 по 31 липня
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconСписок вступників на основі базової загальної середньої освіти, рекомендованих...
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconСписок вступників на основі повної загальної середньої освіти, рекомендованих...
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconУвага! Продовжується на денну форму навчання!!!! На базі базової...
По закінченню навчання на рівні «молодший спеціаліст» студенти переходять на рівень «бакалавр» на 3 курс
4. Державний стандарт базової І повної середньої освіти // Дивослово. 2004. № С. 76 80 iconУвага! Розпочався набір на денну форму навчання!!!! На базі базової...
По закінченню навчання на рівні «молодший спеціаліст» студенти переходять на рівень «бакалавр» на 3 курс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка