До практичних занять
Скачати 194.47 Kb.
НазваДо практичних занять
Дата конвертації03.07.2013
Розмір194.47 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

для студентів 1 курсів

факультету філології та журналістики

Розробник: кандидат філологічних наук, доцент

Н. І. ЗІНЧЕНКО

Полтава, 2013 р.

З курсу «Історія української літератури першої половини ХІХ століття» визначені теми практичних, які вказані у робочих навчальних програмах. До кожної теми рекомендуються теоретичні питання, практичні завдання для закріплення набутих навичок та література для опрацювання.

Вивчаючи навчальну дисципліну, студенти заздалегідь готуються до практичних занять за рекомендованим планом і літературою (у робочих зошитах занотовують відповіді або тези для висвітлення теоретичних положень, засвоюють матеріал; виконують вправи та інші завдання). На практичних заняттях студенти дають усні або письмові відповіді на запитання з теми.

На практичному занятті студент може отримати:
5 балів – матеріал успішно засвоїв; чітко, грамотно, вмотивовано відповідає на поставлене запитання; вміє практично застосовувати набуті теоретичні знання;

4 бали – матеріал успішно засвоїв; чітко, грамотно, вмотивовано відповідає на поставлене запитання; вміє практично застосовувати набуті теоретичні знання, але допускає окремі неточності, виказує невпевненість;

3 бали – матеріал здебільшого засвоїв, дає правильну, але не повну відповідь; помиляється, але може виправити свою помилку після зауваження; відчуває складнощі практичного застосовування теоретичного знання;

2 бали – студент готувався до заняття, має в зошиті відповіді на питання плану, знає визначення понять, але не дає повної відповіді, збивається, відчуває проблеми з практичним застосуванням теоретичних знань;

1 бал – студент має фрагментарне уявлення про матеріал.

0 балів – студент не готовий до заняття.

^ Теми практичних занять

для студентів груп У-11, У-12, У-13 стаціонару

та У-11, У-12 заочного відділення

2012-2013 н.р.

з/п

Назва теми

К-сть

год./ стац.

К-сть

год./заочн.

1.

«Енеїда» І.Котляревського – перший твір нової української літератури

2 год.

2 год.

2.

Бурлескно-реалістична проза Г. Квітки-Основ’яненка

2 год.

2 год.

3.

Жанри, мотиви і образи романтичної поезії 20-40-х рр. ХІХ ст.


2 год.
4.

Романтична драматургія М.Костомарова

2 год.
5.

«Руська трійця» і початок розвитку нової української літератури в Галичині.

4 год.
6.


Т.Шевченко. Ранній період творчості

2 год.


2 год.

7.

Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «трьох літ»


2 год.

2 год.

8.


«Невольнича» лірика Т.Шевченка


4 год.

9.


Зображення покріпаченого селянства в оповіданнях і повістях Марка Вовчка

2 год.

10.

Історичний роман П.Куліша «Чорна рада»


2 год.

2 год.

11.

Роман Анатолія Свидницького «Люборацькі»

2 год
12.

О.Стороженко і його літературна спадщина


4 год
Усього

30 год.

10^ Оцінювання практичних занять у балах:
ПЗ

Змістовий модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3ПЗ №№1-5

25


ПЗ №№ 7-9
15ПЗ №№ 10-1320

60/3Набрані бали за практичні заняття у трьох змістових модулях підсумовуємо, ділимо на 3 і додаємо до балів самостійної роботи та ІНДЗ (індивідуальні науково-дослідні завдання).

^ Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

83-89

В

добре

75-82

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1
Тема: «ЕНЕЇДА» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ― ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мета: Знати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури. Знати про життя і творчість І.Котляревського, розуміти його роль у розвитку української літератури, у розвитку національної свідомості. Уміти аналізувати розділи поеми, характеризувати героїв, визначати проблематику поеми, жанр і композицію твору.

План


 1. Історія написання і публікації «Енеїди» І.Котляревського.

 2. Жанр і композиція поеми

 3. «Енеїда»І.Котляревського ― «енциклопедія українського життя».

 4. Поема «Енеїда» в оцінці критики.


Завдання

1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості І.Котляревського.

2.Прочитати поему «Енеїда».

3.Виписати до читацького щоденника цитати для характеристики образів Енея, Низа, Евріала, Дідони та образів богів.

 1. Опрацювати одну-дві статті або уривок із монографії про «Енеїду» І.Котляревського.

 2. Повторити визначення літературознавчих термінів «бурлеск» і «травестія».


Література

Бовсунівська Т.В. Горгона з українським обличчям (Поетизація потойбіччя в «Енеїді» Івана Котляревського) // Дивослово.― 2000.― №12.― С. 2-7.

Єфремов С. Котляревський і його школа // Єфремов С. Історія українського письменства.― К.,1995.― С.276-299.

Кирилюк Є. І.Котляревський. Життя і творчість.―К.,1981.

Нахлік Є. Творчість І.Котляревського. Замовчувані інтерпретації.― Львів, 1994.

Шамрай А.П. Проблема реалізму в «Енеїді» І.П.Котляревського // Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження.― К.,1963.

Яценко М.Т. На рубежі літературних епох. «Енеїда» Котляревського і художній прогрес в українській літературі

Практичне заняття № 2
^ Тема: БУРЛЕСКНО-РЕАЛІСТИЧНА ПРОЗА Г.КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

Мета: Знати основні віхи життя і творчості письменника, розуміти причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови. Уміти аналізувати твори, виокремити і пояснити засоби сатиричного зображення персонажів, елементи реалізму і фантастики.

План

 1. Боротьба Григорія Квітки-Основ’яненка за становлення і розвиток нової української літератури та літературної мови.

 2. Оповідання «Салдацький патрет» як своєрідна естетична декларація і художній твір.

 3. Ідейно-художня характеристика гумористичних оповідань «Мертвецький великдень», «От тобі й скарб», «На пущання ― як зав’язано», «Пархомове снідання», «Підбрехач».

 4. Повість «Конотопська відьма» ― одне з найбільших досягнень української гумористично-сатиричної прози.

Завдання

 1. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Г.Квітки-Основ’яненка.

 2. Прочитати твори і критику про них.

 3. Виписати до читацького щоденника цитати для характеристики Кузьми Трохимовича і Терешка (з оповідання «Салдацький патрет»); Уласа Забрьохи, Пістряка, Явдохи Зубихи ― героїв «Конотопської відьми».

 4. Скласти 5-10 питань для перевірки знань тексту повісті «Конотопська відьма».

 5. Повторити значення термінів «бурлеск», «реалізм», «травестія».


Література

Гончар О.І. Григорій Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість.― К.,1969.

Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ’яненко // Дорошевич О.К.Реалізм і народність української літератури ХІХ ст.― К.,1986.

Жулинський М. Квітка-Основ’яненко // Слово і доля.― К.,2002.

Задорожна Людмила. Філософський концепт «Салдацького патрета» Г.Квітки-Основ’яненка // Укр.. мова та літ. (газ.).―

Зубков С.Д. Григорій Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість. ― К., 1978.

Єфремов С. Квітка // Єфремов С. Історія українського письменства.― К.,1995.

Практичне заняття № 3
^ Тема : ЖАНРИ, МОТИВИ І ОБРАЗИ РОМАНТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ 20-40-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета: З’ясувати особливості розвитку романтизму в українській літературі першої половини ХІХ століття. Уміти характеризувати тематично-стильові течії української романтичної поезії; визначати особливості стилю Л.Боровиковського, А.Метлинського, М.Костомарова, М.Петренка, М.Максимовича.

План

 1. Схарактеризувати фольклорну тематично-стильову течію, спираючись на творчість Левка Боровиковського і Миколи Костомарова.

 2. Оригінальне перетворення фольклорної тематики Михайлом Максимовичем.

 3. Громадянська тематично-стильова течія романтичних поезій Миколи Костомарова і Амвросія Метлинського.

 4. Психологічно-особистісна течія романтичної поезії. Романтичний характер поезій Є.Гребінки «Українська мелодія» і М.Петренка «Небо».

Завдання

 1. Вивчити напам’ять уривки із балад Левка Боровиковського «Маруся» або «Чарівниця» (на вибір).

 2. Виконати (письмово) цілісний ідейно-художній аналіз поезій М.Костомарова «Спить Вкраїна» або М.Петренка «Небо» ( на вибір).


Література

Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст.― К., 1968.― С.7-64.

Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму.― К., 1997.

Єфремов С. Письменство 20-40-х років // Історія українського письменства.― К., 1995.

Українські поети-романтики. Поетичні твори.― К., 1987.

Харківська школа романтиків: У 3 т., Харків, 1930.

Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20-60-х рр. ХІХ ст. // Українські поети-романтики.― К.,1987.― С.5-36.


Практичне заняття № 4-5
Тема: «РУСЬКА ТРІЙЦЯ» І ПОЧАТОК РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ГАЛИЧИНІ

Мета: знати історичний розвиток нової української літератури в Галичині, історію видання та розповсюдження альманаху «Русалка Дністровая»; знати

зміст основних творів письменників «руської трійці».

План

 1. Історія видання та розповсюдження альманаху «Русалка Дністровая». Його ідейно-тематичний зміст.

 2. Основні мотиви поетичної творчості М.Шашкевича. Пісенно-романсовий характер інтимної лірики.

 3. Легендарно-історична поема І.Вагилевича «Мадей».

 4. Літературна й фольклористична діяльність Я.Головацького.

Завдання

 1. Визначити особливості жанрової природи твору М.Шашкевича «Олена» (письмово).


Література

«Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху України. – К., 1987.

Білецький О.І. «Русалка Дністровая» // Білецький О. Зібр.праць: У 5 т. – Т.2. – К., 1965.

Вінок Маркіянові Шашкевичу: Поезії, статті, виступи, хроніка. – Х., 1987.

Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і «Руська трійця»: до проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.

Петраш О. «Руська трійця»: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький та їхні літературні послідовники. – К., 1986.

Франко І. До біографії Івана Вагилевича // Франко І. Зібр. творів… - Т.37. – С.296-363.

Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Там само. – Т.29. – С.249-257.
Практичне заняття № 6
Тема: Т. Г. ШЕВЧЕНКО. РАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ

Мета: Знати біографію і основні віхи творчості поета. Уміти розрізняти лірику й ліро-епос, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Розрізняти елементи, що посилюють емоційну напругу балади чи поеми, уміти пояснити роль ліричних відступів у творі.

План

  1. Новаторство Т. Шевченка в жанрі балади ( «Причина», «Тополя», «Утоплена» ) .

  2. Соціально-побутові поеми раннього періоду. Ідейно-тематичне спрямування, життєва основа, характер конфлікту, проблематика, своєрідність композиції, образна система, особливості вірша, поем «Катерина», «Мар’яна-черниця», «Слепая».

  3. Твори Т.Шевченка про героїчне минуле України («Тарасова ніч», «Іван Підкова», «Гамалія», «Гайдамаки». Особливості історизму Шевченка-романтика.

Завдання

 1. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Т.Шевченка.

 2. Прочитати зазначені у плані твори, зробити (письмово) цілісний аналіз одного з них (на вибір).

 3. На основі поеми «Гайдамаки» пояснити ставлення Т.Шевченка до Коліївщини, спираючись на його слова: «Сумно, страшно, а згадаєш ― Серце усміхнеться».

 4. Поясніть роль ліричних відступів у поемі «Гайдамаки».

 5. Вивчити напам’ять уривки із балади «Причинна» (від слів «Реве та стогне Дніпр широкий» до «…ясен раз у раз скрипів»; від слів «Така її доля…» до «…таке її щастя, така її доля»); «Тополя» (від «По діброві вітер виє…» до «…на чужині гине»); із поеми «Катерина»― на вибір, із поем «Іван Підкова» або «Гамалія» ― на вибір ; із поеми «Гайдамаки»― уривок зі вступу «Все йде, все минає…» до слів «Сини мої, гайдамаки!» або від слів «Гомоніла Україна…» до слів «…серце усміхнеться».Література
Дзиря Я. «Панували, добували і славу, і волю…» (про поему «Іван Підкова») // Літературна Україна.―1997.― 12 травня.― С.3.

Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка.― К., 2003.

Забужко О.Я. «Не дуріте дітей ваших…» або як читати Шевченка // УМЛШ. ― 1992.― №3-4.

Зеров М.К. Шевченкова творчість. «Кобзар», «Гайдамаки» // Твори : У 2 т. ― К., 1990.― Т.2.―С.157-164.

Івакін Ю.О. Нотатки шевченкознавця . ― К., 1986.

Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці ― К., 1970.

Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. ―К.,2000.

Практичне заняття № 7-8

^ Тема: НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ Т.ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ТРЬОХ ЛІТ»

Мета: Знати особливості періоду «трьох літ» в житті і творчості Шевченка. Вміти аналізувати твори, визначати епізоди з ліричними, іронічними забарвленнями; уміти співвідносити містерійні образи з історичними реаліями; навчитися визначати в поетичному тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст.

План

 1. Поема «Сон» («У всякого своя доля…»):

  • джерела поеми;

  • своєрідність композиції;

  • сатиричний пафос поеми.

2. Поема «Кавказ»― пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику:

 • джерела твору;

 • проблематика поеми;

 • сатиричне викриття самодержавного ладу.

3. Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України в поезії «Чигрине, Чигрине…».

4. Спроба оцінки важливих історичних подій у поемі-містерії «Великий льох».

5. Зображення минулого у зв’язку з порушенням проблем сучасності у поезії «Холодний яр».

6. Ідейно-художній аналіз поезії «Розрита могила».

7. «Заповіт» («Як умру, то поховайте…») ― «пам’ятник»- інвектива Т.Шевченка: умови і час написання, ідейно- художній зміст.

Завдання

 1. Уважно прочитати твори і критику про них.

 2. Законспектувати працю І.Франка «Темне царство» і вміти усно використовувати її положення у відповідях на питання плану.

 3. Вивчити напам’ять :

 • уривок із поеми «Сон» ( на вибір: від початку до «… а не кров людськую» або від «…І зробився я знову незримий…» до «… ура! Ура! Ура! а-а-а… );

 • «Кавказ» ― від початку до слів «…а поки що течуть ріки, Кровавії ріки!»

 • «Великий льох» ― від «Стоїть в селі Суботові…» до кінця поеми;

 • Поезії «Розрита могила», «Заповіт» («Як умру, то поховайте…»).

Література

Білецький О.І. Ідейно-художнє значення поеми «Великий льох» // Зібр. праць: У 5т.― К., 1965.― Т.2.

Дзюба І. «Застукали сердешну волю…» Шевченків «Кавказ» на тлі непроминального минулого // Дзюба І. Між культурою і політикою.― К.,1998 або: Сучасність.― 1995.― № 3,4.

Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. ― К., 1997.

Івакін Ю.О.Сатира Шевченка.― К., 1959.

Івакін Ю.О.Стиль політичної поезії Шевченка.― К., 1961.

Клочек Г.

Павлів О. Поема-містерія «Великий льох» // СіЧ.― 1991.― №6.― С.67-73.

Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації.― Черкаси , 2003.

Степанишин Б.Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі.― К., 1999.

Франко І. Зібр. праць: У 50 т.― К.― 1980.― Т.26.― С.131-153 ; або : Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т.― К., 1961.―Т.2.―С.408-417.
Практичне заняття № 9-10

Тема: «НЕВОЛЬНИЧА ЛІРИКА» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Мета: Знати умови життя і творчості Тараса Шевченка під час арешту і заслання. Поглибити поняття про ліричного героя, уміти визначати риси автобіографізму в образі ліричного героя. Уміти виокремлювати зразки поетичної образності, визначати їхню роль у структурі творів.

План

 1. Естетичні обрії циклу поезій «В казематі».

 2. Автобіографічна лірика Шевченка періоду заслання.

 3. Аналіз поезій «У бога за дверми лежала сокира» та «П.С.». («Не жаль на злого, коло його…»).

 4. Майстерність Шевченкової пейзажної й любовної лірики.

Завдання

 1. Знати умови життя і творчості Т.Шевченка на засланні.

 2. З’ясувати, скільки віршів увійшло до циклу «В казематі»?

 3. Зі статті Є.Сверстюка «Феномен Шевченка» виписати тематику поезій «В казематі».

 4. Визначити (письмово) віршовий розмір поезій «Садок вишневий коло хати».

 5. Вивчити напам’ять поезії «Мені однаково», «Якби ви знали, паничі…», «Садок вишневий коло хати», «І виріс я на чужині», «І золотої й дорогої…».

Література

Білецький О.І. Тарас Шевченко // Зібрання праць: у 5 т. – т.2.-с. 198-218

Зеров М.К. Шевченкова творчість. «Невольнича муза». Останні поезії // Твори: у 2 т. ― К., 1990.- т.2.- с. 10-175.

Івакін Ю.О. Поезія Шевченка періоду заслання.― К., 1984.

Сверстюк Є.Феномен Шевченка // Блудні сини України. ― К., 1993.― С.175-187 або : Сверстюк Є. На святі надій. Вибране.― К., 1999.― С.302-321.

Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.― К., 2000.

Федченко П. Тарас Григорович Шевченко.― К., 1978.
Практичне заняття № 11

Тема: ЗОБРАЖЕННЯ ПОКРІПАЧЕНОГО СЕЛЯНСТВА В ОПОВІДАННЯХ І ПОВІСТЯХ МАРКА ВОВЧКА

Мета: Поглиблення знань про творчість Марка Вовчка ― культурного діяча, письменниці, перекладача. Засвоїти зміст збірок «Народні оповідання» і «Рассказы из народного русского быта». Визначити своєрідність художньої оповіді, характер оповідача, художню переконливість героїв. З’ясувати місце «Народних оповідань» в історії літератури.

ПЛАН

 1. «Народні оповідання Марка Вовчка» (1857): історія створення, джерела, публікація, своєрідність художньої оповіді і характер оповідача.

 2. Ідейно-художній аналіз оповідань «Сестра», «Козачка», «Горпина», «Чумак», «Максим Гримач».

 3. Органічний зв’язок між «Народними оповіданнями» і «Рассказами

из народного русского быта».

 1. Актуальність соціальної проблематики творів другої книги «Народних оповідань» (1862). Новаторство в жанрі психологічної повісті («Три долі»).

 2. «Інститутка»: жанр, композиція, проблематика твору, особливості змалювання образів.

ЗАВДАННЯ

 1. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Марка Вовчка.

 2. Уміти тезисно викласти зміст статті Д.Писарева «Українські народні оповідання Марка Вовчка» та М.Добролюбова «Риси для характеристики руського простолюду». Знати, яку оцінку творчості Марка Вовчка дав І.Франко.

 3. Прочитати два оповідання (на вибір) зі збірки «Рассказы из народного русского быта».

 4. Виписати із «Народних оповідань» 5-10 прислів’їв і приказок. Усно пояснити мету їх вживання у творі.

ЛІТЕРАТУРА

Гончар О.І Марко Вовчок // Історія української літератури ХІХ ст.― У 3 кн.:Кн.2 / За ред. М.Яценка.― К. .1996.― С.209-235.

Єфремов С. Марко Вовчок // Єфремов С. Історія українського письменства.― К., 1995.― С. 403-407.

Засенко О. Художній літопис народного життя // Вовчок Марко. Народні оповідання.― К., 1989.― С.5-18.

Марко Вовчок в критиці: Зб. статей, рец.. висл. / Упоряд., вступна стаття і примітки М.Д.Бернштейна.― К., 1955.

Крутикова Н.Є. Сторінки творчого життя / Марко Вовчок у житті і праці.― К., 1965.

Франко І Марія Маркович (Марко Вовчок) Посмертна згадка // Зібр. творів: У 50 т.― К., 1983.― Т.37; або: Матеріали до вивчення історії української літератури.―Т.3.―С.93-99; 100-103.
Практичне заняття №12

Тема: ІСТОРИЧНИЙ РОМАН ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША «ЧОРНА РАДА»

Мета: Простежити, що формувало П.Куліша-прозаїка, зв’язок його історичного роману з фольклором, історіографією, світовою літературою. З’ясувати проблематику, художню специфіку роману, визначити творчий метод письменника. Усвідомити місце роману «Чорна рада» у спадщині письменника і літературному процесі взагалі.

ПЛАН

 1. Проблема створення і видання роману «Чорна рада» П.Куліша.

Джерела і проблематика твору.

 1. Образний світ роману:

 • характеристика образів претендентів на гетьманську булаву ― Якима Сомка та Івана Брюховецького;

 • романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, Божий чоловік);

 • зіставлення образів, учинків, ідеалів Івана Шрама, Михайла Череваня, Матвія Гвинтівки;

 • жіночі образи роману.

4. Місце роману «Чорна рада» у спадщині письменника і літературному процесі.
ЗАВДАННЯ

1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості П.Куліша.

2.Прочитати роман «Чорна рада» П.Куліша і критику про твір.

3.Виписати до читацького щоденника цитати для характеристики образів Якима Сомка, Івана Брюховецького, Кирила Тура, Івана Шрама та ін.

4.Повторити значення терміну «роман-хроніка» (див. літературознавчий словник).

5.Скласти 8-10 питань для перевірки знань тексту.

ЛІТЕРАТУРА

Гончар О.І. Роман «Чорна рада» П.Куліша у школі // Слово і час.― 1992.―С.3-11.

Жулинський М. У праці каторжній, в трагічній самоті // Куліш П. Твори: У 2 т.― К., 1989.― Т.1.― С.5-30.

Кононенко П., Кононенко Т. Могутній талант. Сутність феномену П.Куліша // Рідна школа.― 1999.― № 4.― С.8-14.

Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш.― К., 1989.

Неділько В. Місце П.Куліша в українській літературі // Слово і час.― 1992.― № .― С.11-19.

Чижевський Д. До світогляду П.Куліша // Історія філософії України.― К., 1992.

Практичне заняття № 13

Тема: ОЛЕКСА СТОРОЖЕНКО І ЙОГО ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

Мета: Знати про становлення О.Стороженка як письменника, тематику його творчості. Уміти аналізувати твори Стороженка, визначати у них засоби гумористично-сатиричного зображення, з’ясувати особливості індивідуального стилю письменника.

ПЛАН

 1. Загальна характеристика творчості О.Стороженка.

2. «Українські оповідання» (1863): особливості композиції збірки, тематика, художня специфіка.

3.Поетизація Запорізької Січі в оповіданні «Кіндрат Бубненко-Швидкий».

4.Морально-етичні проблеми в оповіданні «Скарб».

5.Сатирична характеристика високого царського чиновника в оповіданні «Вуси».

6.Елементи соціального викриття деспотичного магната Потоцького в оповіданні «Голка».

7.Повість «Марко Проклятий» ― один із перших зразків «готичної» прози.

ЗАВДАННЯ

 1. Скласти хронологічну таблицю життя і творчості О.Стороженка.

 2. Знати і вміти аналізувати зазначені у плані твори.

 3. Зробити конспект однієї з літературознавчих праць про О.Стороженка, уміти усно викласти головний її зміст.

ЛІТЕРАТУРА

Бернштейн М.Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50-60-х років ХІХ ст.― К., 1959.

Зінченко Н.І. Українська минувшина у творчості Олекси Стороженка // Рідний край.― 2004.― № 2(11).― С.101-106.

Єфремов С. Олекса Стороженко // Єфремов С. Історія українського письменства.― К., 1995.― С.402-403.

Міщук Р.С. Українська оповідна проза 50-60-х років ХІХ ст.― К., 1978.

Павличко С. Роздуми про вуса. Навіяні одним оповіданням Олекси Стороженка // Теорія літератури.― К.. 2002.― С.463-471.

Пойда О. Роман «Марко Проклятий» // Слово і час.―1995.― № 11-12.

Приходько І. Козацький дух Олекси Стороженка // Березіль.― 2000.― № 3-4.― С.178-181.

Хропко П.П. Олекса Стороженко і його літературна спадщина // Стороженко О. Марко Проклятий. Оповідання.― К., 1989.

Схожі:

До практичних занять iconОрганізація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія» складається з двох модулів, в кожному з яких 60 годин практичних занять. У з'вязку з цим...
До практичних занять iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
До практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія України” для студентів напрямів підготовки: 050103, 050503, 050504,...
До практичних занять iconМетодичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Микола Іванович, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права кну імені Тараса Шевченка
До практичних занять iconВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І...
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент...
До практичних занять iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
До практичних занять iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
До практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
До практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
До практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка