Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Скачати 316.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Сторінка3/3
Дата конвертації02.07.2013
Розмір316.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
1   2   3

Висновки. У висновках необхідно тезисно викласти зміст розділів курсової роботи і більш детально зупинитись на пропозиціях автора та обґрунтуванні їх економічної доцільності.

При цьому слід виявити і, по можливості, оцінити кількісно позитивні і негативні зміни в системі управління від впровадження кожного із запропонованих заходів, а потім оцінити очікуваний вплив цих змін на результати діяльності організації та визначити необхідні затрати на їх впровадження. Різниця між очікуваними результатами та затратами на впровадження заходу вкаже на розмір очікуваного економічного ефекту. Результати цих розрахунків вносять у табл.. 4.1

Табл.. 4.1 – Заходи щодо розвитку менеджменту організації та їх ефективність

Заходи

Очікувані

зміни

Очікувані

результати

Затрати на впро-

вадження заходу

Ефект від впровад-

ження заходу

Впровадження

стратегічного

менеджменту

Підвищиться конкуренто-

здатність, збільшиться

прибутковість на 10%

Приріст

прибутку

на 3000т.грн./р.

Створення відділу

стратегічних досліджень

200 т. грн./р.

3000-200=

=2800т.грн./р.

^ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота має бути написана державною мовою розбірливим почерком чи набрана на комп’ютері на папері з одного боку формату А4 з полями: верхнє, нижнє і ліве – 2см., праве - 1см., шрифтом Times New Roman, розміром 14 кеглів через 1,5 інтервали.

Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати одному вільному рядку, а між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного – двом вільним рядкам.

Зміст, вступ, назви розділів, висновки, використана література та додатки слід друкувати великими літерами по центру сторінки нежирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Титульна сторінка курсової роботи оформляється у відповідності до вимог додатку А. Зміст повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи. Кожний розділ починається з нової сторінки, а підрозділи можна починати з незакінченої сторінки попереднього розділу чи підрозділу.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, на якому номер сторінки не ставиться. Номери сторінок проставляються у верхньому правому куті кожного аркушу. Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ». Номер підрозділу складається із номера розділу та номера підрозділу, записаного через крапку, після якого пишеться малими літерами, крім першої, назва підрозділу.

Текст курсової роботи повинен супроводжуватися ілюстраціями, схемами та діаграмами, які називаються рисунками, розміщуються після згадки про них у тексті, супроводжуються підписом з відображенням подвійного номера рисунка та його назви, наприклад:

Рисунок 1.2 – Піраміда потреб А. Маслоу.

Табличний матеріал розміщується теж після згадки про відповідну таблицю і супроводжується надписом з подвійним номером та назвою таблиці, наприклад:

Таблиця 1.2 – Показники економічних результатів діяльності підприємства. В разі продовження таблиці на новій сторінці пишеться: «Продовження таблиці 1.2».

При використанні цитат чи думок із книг необхідно робити в тексті посилання на першоджерела, вказуючи у квадратних дужках їх номер в списку літератури та сторінку (при цитуванні).

Список використаної літератури складають в наступній послідовності: нормативна література - в порядку зменшення важливості; підручники, посібники, монографії – за алфавітом; періодична преса – в порядку посилання. Кожне літературне джерело необхідно записувати з відображенням прізвища та ініціалів автора чи авторів, назви, місця видання, видавництва, року видання та кількості сторінок.

Використані в курсовій роботі матеріали реального підприємства поміщаються в додатках, які нумеруються великими літерами алфавіту і супроводжуються відповідною назвою:

Додаток А

^ СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА.
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література

 1. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. СПб.: Изд. «ПИТЕР», 1999. – 816с.

 2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник. Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 3. Дафт Р. Менеджмент /Р. Дафт. – СПб.: Питер, 2000. – 832с.

 4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «ДЕЛО», 2002. – 702 с.

 5. Робинс С., Коултер М. Менеджмент. Пер. с англ.- М.: Издательский дом «ВИЛЬЯМС», - 880 с.

 6. Робинз, Стивен П., Коултер, Мери. Менеджмент, 8-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 1056с.

 7. Робінс, Стефан П., Де Ченцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.

Додаткова література

 1. Абросимов И.Д., Медведев В.П. Менеджмент как система управлення хозяйственной деятельностью. – М.: Экономика, 1992.

 2. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – 528 с.

 4. Вудкок М., Фрэнсис Л. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1994.

 5. Герчикова И. Менеджмент. Учебник.– М.: ЮНИТИ, 2002 – 501 с.

 6. Гришина Н. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2002 – 464 с.

 7. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. К.: Наукова думка, 2001. – 242 с.

 8. Джордж С. Всеобщее управление качеством. СПб.: Виктория плюс, 2002. – 256 с.

 9. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство «ПИТЕР», 1999.–560 с.

 10. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. /пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

 11. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в ХХ1 веке.: Пер. с англ.: Учеб. пос. – М.: Издательский дом «ВИЛЬЯМС», 2001. – 272 с.

 12. Дункан У. Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Пер. с англ. – М.: Дело, 1996.

 13. Занг В. Синергическая экономика. - М.: Мир, 1999.

 14. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Сокр. пер. с нем. – М.: Экономика, 1990.

 15. Колпаков В. Теория и практика принятия управленческих решений. К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 16. Костров А. Основы информационного менеджмента, М.: ФиС, 2001. 336 с.

 17. Крутик А. Антикризисный менеджмент. СПб.: Питер, - 2001. – 432 с.

 18. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. Том 1 и 2 – М.: Прогресс, 1982.

 19. Організаційна поведінка. Навч.-метод. Посіб. / за ред. Власова А. К.: КНЕУ, 2001 – 249 с.

 20. Санталайнен Т., Воутилайнен Э. и др. Управление по результатам: Пер. с фин. – М.: Прогресс, -1993.

 21. Социальный менеджмент. / под ред. Иванова В./ М.: ВШ, 2001 – 207 с.

 22. Спивак В. Организационное поведение и управление персоналом. СПб.: Питер, 2000 – 416 с.

 23. Томпсон- мл, Артур. А., Стрикленд 111, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 928 с.

 24. Трояновский В. Математическое моделирование в менеджменте. М.: РДЛ, 2002. – 256 с.

 25. Управление персоналом организации. Учебник. / Под ред. Кибанова В.М. М.: Инфра-М, 2002 – 638 с.

 26. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Экономика, 1992.


1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Вихідні дані до курсової роботи вибираються згідно з номером попорядку у журналі з додатків а І б. Номер таблиці відповідає номеру...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни icon2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей....
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів І передбачає досягнення мети закріпити теоретичні знання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка