Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Скачати 316.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації02.07.2013
Розмір316.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

Полтава 2012

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” усіх форм навчання (Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 2012 р. – 12с.)


Укладачі: к. е. н., доцент Старовірець А.С.,

асистент Глущенко Т. С.
Рецензенти:

О. В. Зернюк, к. т. н.,доцент, Л. М. Болдирєва, к. е. н., доцент,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Відповідальний за випуск: завідуючий кафедрою менеджменту і маркетингу

В. В. Гришко, доктор економічних наук, професорЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи

____________ І. О. Іваницька

«___» _____________2012 р.

Схвалено на засіданні кафедри

менеджменту і маркетингу

Протокол №___від_________2012р.

Завідувач кафедри

__________ професор Гришко В. В.


Полтава – 2012

ВСТУП
Ця курсова робота є однією з основних в системі підготовки кваліфікованих менеджерів. Вона підсумовує вивчення значної кількості соціально-економічних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін і є практичним завершенням вивчення курсу “Основи менеджменту”.

Виконання цієї курсової роботи сприяє закріпленню теоретичних знань з основ менеджменту, розвиває у студентів аналітичні і творчі здібності, дає можливість познайомитись з практикою управлінської діяльності конкретних організацій і, таким чином, зробити перший крок до майбутньої спеціальності.

^ 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Метою виконання курсової роботи є глибоке осмислення суті і змісту менеджменту організації, оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження, послідовного логічного викладення відповідної проблеми управління та практичне використання отриманих знань для її вирішення на конкретному підприємстві.

У процесі виконання курсової роботи, відповідно до кваліфікаційних вимог студент повинен:

- поглибити і систематизувати свої знання основ менеджменту;

- навчитися відбирати, систематизувати та обробляти інформацію для виконання курсової роботи;

- отримати практичні навички з проведення досліджень теоретичних основ менеджменту, характеризування, економічної оцінки результатів діяльності та діагностичного аналізу системи управління реально існуючої організації;

- уміти виявляти недоліки в системі практикуючого менеджменту та розробляти дієві заходи щодо їх усунення.

Курсова робота повинна бути логічно побудована, мати обґрунтовані висновки і відповідати наступним вимогам:

- бути самостійно виконаною;

- містити результати дослідження теоретичних основ проблеми менеджменту, що розглядається;

- мати обґрунтовані висновки щодо наявних проблем управління реально існуючою організацією та конкретні пропозиції щодо їх усунення;

- бути належним чином оформленою та вчасно завершеною.

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства про підприємницьку діяльність в Україні, підручників та навчальних посібників з основ менеджменту, передового досвіду з відповідної управлінської проблеми та власного аналізу системи управління реальною організацією. Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір об’єкту дослідження та узгодження теми курсової роботи з викладачем.

2. Збір матеріалів про діяльність об’єкту дослідження та підбір літератури для виконання курсової роботи.

3. Ознайомлення з цими методичними рекомендаціями, формування та узгодження з викладачем плану курсової роботи.

4. Опрацювання літератури за темою курсової роботи.

5. Підготовка та узгодження з викладачем теоретичного розділу курсової роботи.

6. Підготовка та узгодження з викладачем аналітичного розділу курсової роботи.

7. Підготовка та узгодження з викладачем проектного розділу курсової роботи.

8. Усунення зауважень викладача та остаточне оформлення курсової роботи.

9. Передача курсової роботи на перевірку викладачеві.

10. Публічний захист курсової роботи.

Об’єктом досліджень курсової роботи повинна бути реально існуюча організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою та має самостійну звітність. Об’єкт дослідження можна вибирати за місцем проходження практики, роботи батьків чи знайомих, на основі угод університету про співпрацю з підприємствами, використання інформаційного фонду кафедри тощо. В окремих випадках, за ініціативою наукового керівника, допускається виконання комплексної курсової роботи двома – трьома студентами на основі даних однієї організації. На основі даних про об’єкт дослідження вибирається та узгоджується з науковим керівником тема курсової роботи.

Виконання курсової роботи здійснюється за наступним графіком.

Роботи

%

вик

Графік виконання курсової роботи (у підсумкових відсотках)

5

10

5

20

5

30

5

40

5

50

5

60

5

70

5

80

5

90

5

100

^ Тижні виконання курсової роботи

1

2

3

4

1. Вибір об’єкту та теми досліджень

4

2. Збір матеріалів та підбір літератури

8

3. Формування плану курсової роботи

4

4. Опрацювання літератури

12

5. Виконання теоретичного розділу

16

6. Виконання аналітичного розділу

16

7. Виконання проектного розділу

16

8. Оформлення курсової роботи

16

9. Перевірка курсової роботи

4

10. Захист курсової роботи

4

Рисунок 1. Графік виконання курсової роботи
^ 3. ТЕМАТИКА, СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В складі курсової роботи на основі опрацювання теоретичних основ менеджменту, аналізу фактичних даних про діяльність реальної організації та стану її зовнішнього середовища, необхідно розробити заходи щодо покращення управління цією організацією.

В цілому курсову роботу можна виконувати за наступною загальною темою: “Розвиток системи менеджменту організації на прикладі ...”.

Крім основного тематичного напрямку, за рішенням керівника курсової роботи, для окремих чи усіх студентів можлива її конкретизація за наступною тематикою:

 1. Менеджмент як засіб досягнення цілей організації.

 2. Розвиток процесу управління в ринкових умовах господарювання.

 3. Використання принципів управління організацією в сучасних умовах господарювання.

 4. Реалізація процесуального підходу в сучасних умовах управління підприємством.

 5. Розвиток ситуаційного управління підприємством.

 6. Використання процесуального, системного і ситуаційного підходів до управління сучасною організацією.

 7. Комунікації і сучасні інформаційні технології в управлінні організацією.

 8. Управління організацією як процес прийняття та реалізації управлінських рішень.

 9. Розвиток менеджменту організації на основі використання досягнень школи науки управління.

 10. Розвиток управління організацією на основі концепції управління за результатами.

 11. Розвиток організації управління підприємством.

 12. Розвиток системи мотивації діяльності персоналу організації.

 13. Контроль як засіб досягнення цілей організації.

 14. Роль школи наукового управління в розвитку менеджменту сучасної організації.

 15. Класична школа управління і сучасний менеджмент.

 16. Школа організаційної поведінки і сучасний менеджмент.

 17. Використання кількісного підходу в сучасному менеджменті.

 18. Процесуальний підхід в управлінні сучасними організаціями.

 19. Ситуаційний менеджмент в діяльності будівельного підприємства.

 20. Вплив зовнішнього середовища на управління сучасною організацією.

 21. Організаційна культура і сучасний менеджмент.

 22. Менеджмент у міжнародному середовищі.

 23. Соціальна відповідальність і етика менеджменту.

 24. Прийняття рішень у менеджменті будівельної організації.

 25. Розвиток функції планування діяльності організації.

 26. Стратегічний менеджмент сучасної організації.

 27. Розвиток функції організації в сучасному менеджменті.

 28. Управління змінами в діяльності сучасної організації.

 29. Управління групами і командами будівельної організації.

 30. Функція мотивації і менеджмент будівельного підприємства.

 31. Керівництво і лідерство в менеджменті сучасною організацією.

 32. Розвиток контролю діяльності сучасного будівельного підприємства.

 33. Управління конфліктами в організації.

 34. Розвиток менеджменту організації на основі підходу управління за цілями.

 35. Японська модель управління організаціями.

 36. Американська модель управління організаціями.

 37. Європейська модель менеджменту організацій.

 38. Менеджмент організації на порозі XXI сторіччя.

 39. Управління персоналом сучасної організації.

 40. Менеджмент та організаційна поведінка працівників будівельних організацій.

 41. Операційний менеджмент сучасної організації.

 42. Тотальне управління якістю в операційному менеджменті.

 43. Розвиток управління ефективністю діяльності організації.

 44. Розвиток управління організацією на основі школи людських відносин.

 45. Удосконалення управління на основі розвитку структури і культури організації.

 46. Розвиток соціальної відповідальності та етики менеджменту організації.

 47. Управління якістю трудового життя персоналу організації.

 48. Використання моделі відкритих систем у менеджменті організації.

 49. Використання моделі раціональних цілей у менеджменті організації.

 50. Використання моделі внутрішніх процесів у менеджменті організації.

Вибрану тему курсової роботи, яка, як правило, повинна ґрунтуватись на матеріалах реальної організації, необхідно узгодити з викладачем. Після чого підбирається необхідна література, здійснюється її опрацювання та формується план курсової роботи.

За структурою курсова робота повинна складатися із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Зміст курсової роботи визначається при формуванні її плану. У першому розділі наводяться результати дослідження теоретичних основ управлінської проблеми, що задекларована у темі курсової роботи, формується її концептуальна модель. Другий розділ включає загальну та економічну характеристику об’єкта дослідження та результати діагностичного аналізу його управлінської проблеми. А в третьому розділі обґрунтовуються практичні заходи щодо усунення виявлених у другому розділі проблем управління базовою організацією.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Вихідні дані до курсової роботи вибираються згідно з номером попорядку у журналі з додатків а І б. Номер таблиці відповідає номеру...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни icon2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей....
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів І передбачає досягнення мети закріпити теоретичні знання з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка