Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг "Мінерал" 2002
НазваПрограма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг "Мінерал" 2002
Сторінка1/7
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України Криворізький технічний університет Кафедра іноземних мов

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Програма, методичні вказівки

і контрольні завдання

для студентів — заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей

Кривий Ріг "Мінерал" 2002

Міністерство освіти і науки України Криворізький технічний університет Кафедра іноземних мов

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів — заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей

^ Затверджено на засіданні кафедри 4. 02. 2002 протокол №13

Мінерал Кривий Ріг. 2002

ББК 5 Г-59

Англійська мова. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів -заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей. Укл.: Голівер Н.О., Волочаєва І.А., Костенко Л.І., Філіпова Л.О., Бузуверя Л.К., Харітонова Л.П., Бойко Т.В., Шаруда В.Ф., Золотарьова Н.В, Гончаренко Т О., Курбатова Т.В. - Кривий Ріг: Мінерал, 2002 р. - 56 с.

ББК 5

© Голівер Н.О., Волочаєва І А., Костенко Л.І., Філіпова Л.О Бузуверя Л.К., Харітонова Л.П , Бойко Т.В., Шаруда В ф Золотарьова Н.В., Гончаренко Т О., Курбатова Т.В.

© Мінерал, 2002

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення дисципліни "Англійська мова"

  1. Іменник Прикметник Займенник. Прислівник. Дієслово, форми те­перішнього, минулого і майбутнього часу групи Indefinite. Просте пошире- не речення. Основні випадки словотворення.

  2. Видо-часові форми дієслова. Модальні дієслова. Прості безособові форми дієслова. Дієприкметник. Означальні та додаткові підрядні речен­ня. Інтернаціональні слова.

    1. Граматичні, функції та значення слів that, one it. Пасивний стан діє­слова видо-часових форм Indefinite, Continuous, Perfect. Функції дієслів to be to have, to do. Прості_безособові форми дієслова. Безсполучникове підпорядкування в ознвчальних і додаткових підрядних реченнях.

    2. ^ Складні форми інфінітива та дієприкметника. Об'єктні та суб'єктні інфінітивні комплекси Залежний та незалежний дієприкметниковий зво­рот. Умовні речення

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ вивчення дисципліни "Англійська мова"

^ Цільова настанова

Основною метою навчання студентів англійській мові є досягнення ними практичного володіння цією мовою, що передбачає формування вміння самостійно читати літературу за фахом з метою отримання інфо- рмації з іншомовних джерел.

^ В умовах заочного навчання такі види мовленевої діяльності, як усна мова (мовлення й аудиювання) та письмо використовуються протягом усього курсу як засіб навчання.

Переклад (усний і письмовий) застосовується: а) як засіб навчання, б) для контролю розуміння прочитаного; в) як можливий засіб передачі отриманої при читанні інформації.

Оскільки вступники іноді мають значну перерву в заняттях і рівень їх­ньої підготовки з англійської мови дуже різний, програма містить грама­тичний і лексичний матеріал необхідний для оволодіння вміннями та навичками читання літератури з обраної спеціальності.

^ Мовний матеріал

Фонетичний мінімум. Звукова будова англійської мови; особливості вимови англійських голосних та пригопосних, відсутність пом'якшених приголосних і зберігання дзвінких приголосних у кінці слова, читання го-

лосних у відкритому та закритому складах; розбіжність між вимовою та написанням; наголос; особливості інтонації англійського речення.

Лексичний мінімум. За повний курс навчання студент повинен набу­ти словниковий запас у 1000 лексичних одиниць (слів і словосполучень). Такий обсяг лексичних одиниць є основою для розширення потенційного словникового запасу студентів, і тому програмою передбачено засвоєння найважливіших словотворчих засобів англійської мови: найуживаніших суфіксів іменників, прикметників, прислівників, дієслів, способів слово- творення, явищ конверсії (перехід однієї частини мови в іншу без зміни форми слова).

Потенційний словниковий запас може бути значно розширено за ра­хунок інтернаціональної лексики, що співпадає або є близькою за зна­ченням з такими ж словами української мови, але відрізняється від них за звучанням і наголосом, наприклад:

academy n, basis n, executive n, office n. model n. Ukrainian n, в також за рахунок конверсії.

До словникового запасу включаются також фразеологічні сполучення типу to take part (брати участь), to take place (відбуватися), найважливіші синоніми, антоніми й омоніми англійської мови та умовні скорочення слів, що прийняті а англійських наукових і технічних текстах.

Граматичний мінімум. У процесі навчання студент повинен засвоїти основні граматичні форми та структури англійської мови

Морфологія

Іменник. Артиклі (означений та неозначений) як ознаки іменника; прийменники - виразники його відмінкових форм. Закінчення s/es- пока­зник множини іменника. Закінчення's, s' як засіб виявлення присвійного відмінника.

Утворення множини іменників шляхом зміни кореневого голосного від таких іменників: a man - men, a woman - women, а child -children, a tooth - teeth, a foot - feet

Множина деяких іменників, які запозичені з грецької та латинської мов, наприклад: datum - data, phenomenon - phenomena, nucleus - nuclei.

Іменник у функції означення та його переклад українською мовою

Прикметник і прислівник. Ступені порівняння. Переклад речень, що містять конструкції типу the more... the less...; as.. .as; not so . .as

Числівник. Кількісні. Порядкові. Читання дат.

Займенник Особові займенники в формах називного та об'єктного відмінків; присвійні займенники, зворотні та підсилювальні займенники, займенники питальні, вказівні та відносні. Неозначений займенник one (ones) та його функції Неозначені займенники some, any, заперечний займенник по та їхні похідні.

Дієслово. Дійсний спосіб дієслова та утворення видо-часових груп Indefinite, Continuous, Perfect

Активна і пасивна форми (Active and Passive Voice). Особливості пе­рекладу пасивних конструкцій українською мовою. Модальні дієслова та їхні еквіваленти. Функції дієслів to be, to have, to do. Основні відомості про умовний спосіб

^ Утворення наказового способу і його негативної форми Вираз наказу та прохання за допомогою дієслова to let.

Безособові форми дієслова: інфінітив, його форми (Indefinite Active. Indefinite Passive, Perfect Active), інфінітивні конструкції - об'єктний інфіні­тивний зворот і суб'єктний інфінітивний зворот. Дієприкметник -Participle та Participle II у функціях означення та обставини. Складні форми діє­прикметника - Participle I (Passive, Parted Active) Незалежний дієприкме­тниковий зворот. Герундій - Gerund (прості форми) та герундіапьні зворо­ти

Стройові слова. Займенники, прислівники, прийменники, артиклі, сполучники. Багатофункціональність стройових слів: it, that (those), one, because, because of, as, since till, until, due to, provided, both, either; neither

Синтаксис

Просте поширене речення. Члени речення Прямий порядок слів роз­повідного речення у стверджувальній і заперечуваній формах. Зворот­ний порядок слів у питальному реченні. Зворот there is (are), його пере­клад. Безособові речення

Складносурядне та складнопідрядне речення. Головне та підрядне речення Сполучникове та безсполучникове підпорядкування означаль­них і додаткових підрядних речень Звороти, що рівноцінні підрядним реченням.

^ ПРАВИЛА ЧИТАННЯ

Перш за все необхідно навчитися правильно вимовляти та читати слова і речення. Щоб навчитися вірно вимовляти звуки та читати тексти англійською мовою, слід: по-перше, засвоїти правила вимови окремих звуків та звукосполучень, а також наголосу в слові та в цілому реченні, при цьому особливу увагу необхідно звернути на вимову тих звуків, які не мають аналогів в українській мові; по-друге, регулярно виправлятися у читанні та вимові за відповідними розділами рекомендованих програмою підручників та навчальних посібників

При навчанні правильному читанню та розумінню прочитаного, потрі­бно широко використовувати технічні засоби, що поєднують зорове та слухове сприйняття Систематичне підслуховування звукозаписів (грам­платівок, магнітних стрічок) допомагає набути навичок вірної вимови

^ Необхідно навчитися поділяти речення на смислові відрізки синтагми, що забезпечують правильну техніку читання. Запам'ятайте вимову та правила читання голосних.

Зведена таблиця читання голосних

Літери

Типи складів
І відкритий та умовно відкритий

ІІ закритий

^ III

літера г після голосної

IV

літера г між голосними

А

plate [ei]

lamp [ae]

саг [а:]

care

[sa]

Е

he [i:]

ten [a]

her

[e:]

here [ie]

О

no [ou]

not [O]

sport [o:]

more [о:]

у,I

my, tie [ai]

it, system

[i]

first [а:]

tired, tyre [aie]

и

tube

Cup

[A]

turn [e:]

cure

[jue]
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей...
Методичний посібник „Практикум з Історії України” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Палкін В....
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 icon«Лінійна та векторна алгебра аналітична геометрія» Методичні вказівки...
Методичні вказівки та контрольні завдання «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів заочного відділення з...
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconМетодичні рекомендації з вивчення курсу «Основи екології» Для студентів...
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальних планів факультетів університету на підставі нормативної для всіх неекологічних...
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні вказівки щодо виробничої практики студентів напряму підготовки 030601 «менеджмент» Кривий Ріг, 2012. 18 с
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconФіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти
Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Академія”, 2001 – 576 с
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання до виконання семінарських...
Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти” (К.: Міністерство освіти України, 1999), що відображає сучасні...
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочників вищих навчальних закладів немовних спеціальностей Кривий Ріг \"Мінерал\" 2002 iconЩодо виконання індивідуальної роботи з використанням еом за дисципліною
Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з використанням еом за дисципліною «Економіка праці й соціально-трудові відносини»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка