Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
Скачати 25.82 Mb.
НазваН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
Сторінка1/181
Дата конвертації29.06.2013
Розмір25.82 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   181УДК 811.161.2+821.161.21(035) ББК 81.2УКРя2+84.4УКРя2 Н78


Над довідником працювали:


М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»);

В. Погребенник — доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти У країни; \

В. Михайлюта — кандидат філологічних наук; Т.Корольова; Т. Трош — старший учитель, учитель вищої категорії; О. Гудзенко кандидат філологічних наук (укладачі розділу «Українська література»).


^ Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с.

ISBN 978-966-8055-08-9


«Новий довідник» подає інформацію з української мови та літератури в обсязі шкільної програми. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади допоможуть ґрунтовно й швидко опанувати матеріал. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого. Без нього годі собі дати раду під час готування до шкільних випускних іспитів.

Він стане в пригоді й тим, хто готується вступати до вищих навчальних закладів, бо автори-упорядники відібрали саме той оптимальний обсяг знань, який вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.


^ ISBN 978-966-8055-08-9 ISBN 978-966-8055-64-5 (серія)


©TOB «КАЗКА», 2004 © М. Радишевська, В. Михайлюта, Т. Корольова, Т. Трош, О. Гудзенко, 2004 © В. Погребенник, 2007^ ВІД РЕДАКТОРІВ


У Ваших руках справді унікальна книжка. Працюючи над нею, ми прагнули створити принципово нове, багатофункціональне та універсальне видання, довідник нового покоління.

Для кого і для чого це видання. «Новий довідник» стане в пригоді всім, хто прагне поглибити або поновити свої знання з української мови та літератури. Це видання знадобиться в тих ситуаціях, коли треба буде швидко знайти зрозумілу й вичерпну відповідь на численні питання, що стосуються сучасної вітчизняної філологічної сфери. Видання годиться й для реферативного навчання, адже містить цікаві факти, які дають змогу по-новому підійти до висвітлення багатьох проблем.

^ Структура довідника. «Новий довідник» складається з двох частин: «Української мови» та «Української літератури».

«Українська мова» подає матеріал згідно з принципами академічного курсу «Сучасної української літературної мови», орієнтуючись на дидактичну мету й найсуворіші вимоги, які висувають до видань такого типу. Текст чітко структуровано, різні підрубрики, як-от: «Увага!», «Порівняйте!» тощо — покликані зосередити увагу користувача на складних моментах нинішніх наукових знань про українську мову.

«Українська література» розглядає більш як тисячолітню національну традицію красного письменства. В основу цієї структурної одиниці покладено хронологічний принцип. Особливу увагу приділено аналізові художніх творів видатних письменників і специфіці вітчизняного літературного процесу. Наприкінці цієї частини подано «Систематизований словник літературознавчих термінів», який побудований за алфавітним принципом.

Як користуватися довідником. «Новий довідник» — багаторівнева конструкція. Завдяки логічному та послідовному розміщенню рівнів- частин Ви легко й швидко знайдете відповідь на будь-яке питання. Помічниками в цьому стануть детальний зміст, іменний та предметний покажчики.


5ЗМІСТ

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

Фонетика 35

§1. Звуки мови. Поняття про фонему .35

§2. Творення звуків 36

Як твориться звук? 36

§3. Транскрипція 38

Основні правила транскрипції 38

Приклади фонетичної транскрипції слів 39

Зразок фонетичної транскрипції тексту 39

§4. Транслітерація 40

§5. Голосні і приголосні звуки 41

Голосні звуки .41

Приголосні звуки 42

Класифікація приголосних 42

§6. Наголос 45

Словесний наголос 46

^ Роль наголосу в слові 46

Фразовий наголос .47

§7. Склад і складоподіл 48

Типи складів 48

Складоподіл 49

Основні правила складоподілу 49

§8. Асиміляція і дисиміляція приголосних 50

^ Асиміляція за дзвінкістю і глухістю 50

Асиміляція за місцем і способом творення 51Зміст


Асиміляція приголосних за м’якістю 51

Дисиміляція приголосних . 52

Графіка. Письмо 52

§9. Графічні засоби 52

Український алфавіт 53

Правильно вживайте літеру Ґ ґ 55

§10. Співвідношення між буквами і звуками 56

§11.Графічні скорочення 57

§12. Письмо. З історії походження 58

Орфоепія 61

§13. Основні норми літературної вимови 62

Вимова голосних звуків 62

Вимова приголосних звуків 62

Вимова буквосполучень 64

ОРФОГРАФІЯ 64

§14. Орфограма 64

Види орфограм 64

§15. Принципи української орфографії 65

§16. З історії української орфографії 66

§17. Вживання апострофа 67

Апостроф ставимо 67

Апостроф не ставимо 68

§18. Вживання м’якого знака 68

М’який знак пишемо 69

М’який знак не пишемо 70

§19. Буквосполучення йо, ьо 70

Пишемо йо 70

Пишемо ьо 71

§20. Правопис ненаголошених голосних у корені слова 71

Ненаголошені голосні [е] та [и], що перевіряються наголосом ... .71 Ненаголошені голосні [е] та [и], що не перевіряються наголосом .. .71


^ 7

Ненаголошені голосні [о] та [у] 72


Написання [а], що походить з давнього [о] 73

§21. Чергування голосних 73

Найдавніші чергування голосних 73

^ Чергування голосних у коренях дієслів 73

Чергування [о] та [е] з нулем звука 73

Чергування [о] та [е] з [і] 74

Не чергуються [о], [е] з [і]: 74

Чергування [о] з [е] після шиплячих та [і] 75

§22. Чергування приголосних 76

^ Найпоширеніші чергування приголосних 76

§23. Засоби милозвучності української мови 78

Чергування ув .‘. V. 79

Чергування ій 81

§24. Подвоєння приголосних 83

Подвоєння букв на позначення збігу приголосних звуків 1 83

^ Не відбувається подвоєння -н- 84

Подовження приголосних звуків 85

Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження 86 '

§25. Спрощення приголосних 87

§26. Правопис слів іншомовного походження 88

Написання и,і,ї А.« 88

Написання е.є * 90

Написання у. н 91

§27. Правопис префіксів 91

Правопис префіксів з-, с- .. 91

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через- 92

Правопис префіксів від-, під-, над-, понад-, перед-, між-, об- 92

^ Правопис префіксів пре-, при-, прі- 92

Правопис префікса пере- 93

§28. Велика літера н 94

Велика літера у власних назвах осіб і загальних назвах людей . . .94Зміст


^ Прикметники, утворені від назв осіб 96

Велика літера в географічних та астрономічних назвах 96

Назви держав, організацій, політичних партій, установ 98

З великої літери пишемо 100

^ Правопис складених назв виробничих, наукових та

культурних об’єктів 101

Правопис назв художніх творів, наукових праць, газет,

писемних історичних пам’яток тощо 102

^ Назви вокзалів, залізничних станцій, портів, пристаней 102

Назви нагород, відзнак 102

Назви сортів рослин, вин, порід тварин 102

Назви транспортних засобів 103

Умовні власні назви, абревіатури 103

§29. Правила переносу слів 104

Загальні правила переносу 104

Технічні правила переносу ... 106

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 107

§30. Предмет лексикології, її розділи 107

§31. Слово як одиниця мови 108

§32. Багатозначні слова 109

Пряме і переносне значення слів 109

Метафора 111

Метонімія 112

Синекдоха 113

§33. Омоніми 114

Міжмовна омонімія .116

§34. Синоніми ...і і 117

Групи синонімів 119

§35. Антоніми 123

§36. Пароніми і 125

§37. Активна і пасивна лексика української мови 128

Активна лексика 128


9Зміст


Пасивна лексика

Застарілі слова

§38. Лексика української мови за походженням 132

Групи успадкованих слів української мови 132

Старослов’янізми в українській мові 133

^ Запозичення зі слов’янських мов 135

Запозичення з неслов’янських мов 135

Інтернаціоналізми 137

§39. Лексика української мови зі стилістичного погляду 138

^ Загальновживана лексика 138

Виробничо-професійна лексика 138

Офіційно-ділова лексика 139

Науково-термінологічна лексика 139

Специфічно-побутова лексика 139

Емоційна лексика 139

Просторічна лексика 140

Вузьковживана лексика .140

Фразеологія 142

Предмет фразеології 142

Основні ознаки фразеологізмів 143

Класифікація фразеологізмів 144

Джерела української фразеології 146

^ МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР 148

Морфеміка

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   181

Схожі:

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconЛ. П. Бойко сучасна українська літературна мова
Бойко Л. П. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : [навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
Тимофєєва О. М. Українська мова ІІ тимофєєва О. М. Українська мова ІІІ тимофєєва О. М. Українська література
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconПрактикум для студентів І курсу спеціальності 020303“Філологія. Українська...
Практикум для студентів І курсу спеціальності 020303“Філологія. Українська мова І література. Переклад”
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconТема: Методика викладання синтаксису у вищому навчальному закладі
Т. Гнаткевич //Українська мова та література в школі. – 2008. №6. – С. 15 – 17
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconУкраїнська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний...
Мова – система звукових І графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається І має соціальне призначення;...
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconОснови
Мова І література (англійська)”, „Українська мова І література. Мова І література (російська)”
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconВідділення: українська філологія Секція: українська література українська демонологія
Темою мого дослідження стала українська демонологія та її персонажі. Демонологічні уявлення стали основним пластом всієї традиційної...
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
Тимофєєва О. М. Українська література ІІ тимофєєва О. М. Українська мова ІІІ пиріжок О. Г. Фізика
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с iconПлан Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. —К.,1998. — 416 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка