Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку
Скачати 58.39 Kb.
НазваПрактичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку
Дата конвертації28.06.2013
Розмір58.39 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Практичне заняття № 1

Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку

План:

 1. Стан і характер української культури 70-90 років ХІХ століття.

 2. Реалізм в українській літературі, його філософське підґрунтя.

 3. Основні напрями, течії, які сформувалися в українському письменстві.

 4. Народництво як “могутній рушій національної літератури”.


Завдання

1. Схарактеризуйте основні напрями й течії української літератури 70-90-х років ХІХ століття.

2. Запишіть у зошит визначення “реалізм”, “народництво” (Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.), визначте ознаки народництва в українській літературі.
Література:

 1. Калениченко Н. Л. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття: Напрями, течії. – К., 1983

 2. Кодак М. Реалізм // Історія української літератури. ХІХ століття: У 3 кн. Навч. посібник / За ред. М.Яценка. – К., 1997.

 3. Моренець В. Народництво – позитивізм – модернізм // Слово і час. – 2000. - № 1

 4. Попович М. Нарис історії української культури. − К.: “АртЕк”, 1999. − С. 448 − 492.
^

Практичне заняття № 2Творчість П Грабовського
План:
1. Літературно-естетичні погляди П.Грабовського (статті: “Дещо про творчість поетичну”, ”Дещо до свідомості громадської”, “Лист до молоді української”.

2. Провідні мотиви збірок (“Пролісок”, , “Кобза”, “З Півночі” та ін.) .

3. Тематика ліричних творів, їх ідейно-художнє навантаження (”Я не співець чудовної природи”, “До українців”, “Орли”, “Поетам-українцям”, ”До парнасців”, “Робітникові ” тощо).
Завдання

1. Поміркуйте над висловом, виходячи з творчого доробку П. Грабовського: “Замість метафоричного стилю романтики, в послідовному реалізмі вживається інша стильова прикраса: метонімія. Замість порівняння об’єкту з іншим, реаліст, залишаючись при об’єкті зображення, переходить від нього до сусідніх речей, до оточення… (Д.Чижевський).

2. Вивчити напам’ять ”Я не співець чудовної природи”, “До українців”.
Література

Гомон П. “В мені завжди жив перш над усе українець” (Спроба сучасного осмислення життєпису П. А. Грабовського) // Українське літературознавство в загальноосвітній школі.− 2000. − № 1.

Гаєвська Н. Вивчення творчості Павла Грабовського. − К., 1989.

Одарченко П. Поет-громадянин // Українська література: Зб. вибраних статей. – К., 1995. – С. 17-45.

Панченко В. “Україна свята, перемучена”: Павло Грабовський і національне питання // Літ. Україна. – 1989. – 14 вересня.

Святовець В. Сіяч правди всенародної і братерства // Грабовський П. Вибрані тв.: У 2 т. − К., 1985. − Т. 1. − С. 5−22.

^

Практичне заняття № 3


Тематичне розмаїття поетичної спадщини
План

 1. Проблемно-тематична, образно-стильова системи української поезії 70 – 90 років ХІХ століття.

 2. Основні мотиви поетичних збірок Я. Щоголіва “Ворскло”, “Слобожанщина”:

 • тематика та ідейно-художній зміст;

 • аналіз поетичних збірок;

3. Міфопоетичні сюжети епічної поезії Я. Щоголіва.

4. Поетична творчість І. Манжури:

 • реалістичне відтворення дійсності у поезіях;

 • використання гумору та казкових сюжетів у творчості.

 • фольклорні відгуки у поезіях І. Манжури.

5. Новаторство та використання попереднього досвіду у поетичних творах ІІ половини ХІХ століття.
Завдання

1. Прокоментуйте висловлювання:

“ Поети примушували себе дивитися на світ “очима співучого селянина” (М.Зеров).

2. Законспектуйте одну із статей:

- Зеров М. “Непривітаний співець” ,

- Куліш П.О. Первоцвіт Щоголева і Кузьменка (Слово од іздателя).
Література

С.Єфремов. Історія українського письменства. – К., 1995. – С.

Березовський І. Поетична творчість Івана Манжури // Манжура І. Твори. – К., 1980.

Зеров М. “Непривітаний співець” (Я Щоголів) // Зеров М. Твори: В 2 т. – Т. 2. – К., 1990. – С. 294 – 322

Погрібний А.Г. Яків Щоголів: Нарис життя і творчості. – К., 1986.

Погрібний А. “Чеснота новизни” Я.Щоголіва // Класики не зовсім за підручником. – К., 200. – С. 31 – 52.

Федченко П. М, Література 70−90 років. – К., 1997.

Ільницький М. Між думкою і світом // Слово і Час. – 1999. – № 10.

Куліш П.О. Первоцвіт Щоголева і Кузьменка (Слово од іздателя) // Куліш П.О. Твори: У 2 т. – Т.2. – К.: Дніпро, 1989.

Ткачук М.П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденції розвитку й естетична стратегія. – Тернопіль, 1998.

10. До дня пам’яті: Я. Ф. Головацький, А. Л. Могильницький, Я. І. Щоголев // Все для вчителя. – 1998. – № 8. – С. 46−47


Практичне заняття № 4

Науково-творчі проекти
^ ЖІНОЧА ЛІРИКА ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ


 1. Антологія “Тридцять українських поетес”.

 2. Олена Пчілка – представник демократичного напряму української літератури, яскрава поетична постать, прозаїк, драматург, перекладач, фольклорист, громадський діяч, видавець-журналіст.

 3. Взаємини О. Пчілки з Н. Кобринською, Л. Яновською, М. Лисенком, М. Кропивницьким, Д. Яворницьким.

 4. Тематика поетичної збірки О. Пчілки “Думки-мережанки”: “Перед блакитним морем”, “Рідна мова та люба розмова”, “Волинські спогади”, ”Пісні минулого”, “Посмертна шана”, “Пророк”.

 5. Ідея боротьби за соціальне й національне визволення в поемі О. Пчілки “Юдіта”.

 6. Драма Олени Пчілки “Світова річ”: жанрова своєрідність твору, комедійний сюжет сватання, просвітницькі тенденції драми.


Література
Павличко С. Українське народництво в 1898 р. // Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К., 1992.

Дрофань л. “І правду й боротьбу благословити” (До 150-річчя від дня народження Олени Пчілки) // Дивослово. − 1999. − № 6. − С.50−56.

Камінчук О. Олена Пчілка: Аспекти творчої діяльності // СіЧ. − 1999. − № 6. − С.12−18.

Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. − Х, 1929.− 621 с.

Практичне заняття № 5

Утвердження об’єктивно-епічної манери

у творах І. Нечуя-Левицького

План

 1. Творчі пошуки І. Нечуя-Левицького. Риси індивідуального стилю письменника.

 2. Широке змалювання життя села у повістях “Дві московки”, “Бурлачка”.

3. Повість “Микола Джеря” як досягнення української аналітичної прози в зображенні кріпацтва та причин бунтарства:

- реалістично-метонімічна основа повісті “Микола Джеря”;

- особливості характеротворення головного героя повісті.

4. Повість “Кайдашева сім’я” – відображення рис національного менталітету в конкретній ситуації пореформеного села:

- особливості композиції;

- пластичність характерів;

- засоби гумору.

Завдання

Вибрати в бібліотеці, проаналізувати й законспектувати дві публікації про творчість І. Нечуя-Левицького в контексті сучасних національних традицій.

Звернути увагу передусім на статті:

^ Погрібний А. Класики на новочасних випробах: Післяслово до двох ювілеїв [І. Нечуй-Левицький і Б. Грінченко] // Літ. Україна. – 1999. – 14– 21 січня.

Франко І. Життя і побут сучасного селянина на Вкраїні і у Франції // Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 26.

Франко І. Ювілей І. Левицького (Нечуя) // Там само. – Т. 35
Література

Бондаренко Ю. “Кайдашева сім’я” Івана Нечуя-Левицького в контексті національного виховання школярів // Дивослово. – 1998. − № 9. – С. 39 – 42.

Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького (“Хмари”, “Кайдашева сім’я”) // Дивослово. – 2003. − № 8. – С. 10 – 15.

Скуратівський В. Нечуй-Левицький (Проспект до майбутньої монографії) // Дивослово. – 1998. − № 12. – С. 48 – 50.

Шуляр В. Процес аналізу художнього тексту: (На матеріалі повісті “Микола Джеря”) // Українська мова та література. – 2003. – листопад (№ 44). – С. 10 – 15.

Білецький О. І. Іван Семенович Левицький (Нечуй) / Зібр. праць: У 5-ти т.− Т. 2. – К.: Держлітвидав України, 1965. − 438с.

Соколова С. Фразеологія − джерело гумору та сатири повісті І.Нечуя-Левицького “Кайдашева сім`я” // Дивослово. − № 10. − 2004. − С. 11–15.

Кирей В. За Стеблева, де народився великий українець, видно набагато далі: (І. Нечуй-Левицький) // Урядовий кур’єр. – 2008. – 1 квітня. – С. 12.

Гаврилова Т. Народознавчий аспект повісті Н. І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 4. – С. 34–38

Схожі:

Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconПрактичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку
Схарактеризуйте основні напрями й течії української літератури 70-90-х років ХІХ століття
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconПрактичне заняття №8 Українська література та журналістика межі ХІХ – ХХ ст
Формування українського модернізму як художньої системи, принципово відмінної від реалістичної. Основні стильові напрями І течії....
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconПрактичне заняття № Українська література І журналістика останньої...
Статті І. Нечуя-Левицького «Сьогочасне літературне прямування», «Українство на літературних позивах з Московщиною», «Світогляд українського...
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconПрактичне заняття №1 українська література в системі гуманітарної...
«Велесова книга» найдавніша пам’ятка, скрижалі буття українського народу в прадавні часи
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconТема: Некласична етика ХІХ століття
Хіх ХХ століття (Достоєвський, Толстой, Соловйов, Шестов, Бердяєв) посткласична етична думка ХІХ століття (Конт, Спенсер, Юм, Бентам,...
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconУкраїнська література ХХ століття
Початок XX ст.: Загальнi тенденцiї художнього розвитку
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconДо практичних занять
З курсу «Історія української літератури першої половини ХІХ століття» визначені теми практичних, які вказані у робочих навчальних...
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconПрактичне заняття №2 Мережева література як феномен сучасної медіакультури План
Типологія та поетика мережевої літератури: гіпертекстова та мультимедійна література
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconПрактичне заняття №4 Публіцистика І. Франка в контексті розвитку...
Філософські та суспільно-політичні погляди І. Франка та їх відображення у його творчому доробку
Практичне заняття №1 Українська література ІІ половини ХІХ століття: проблеми розвитку iconТеми практичних занять Модуль І. Теоретичні основи проблеми розвитку...
Проблема розвитку творчих здібностей особистості та її актуальність для сучасної початкової школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка