Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової
НазваМалиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової
Сторінка1/25
Дата конвертації28.06.2013
Розмір4.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ
Киів - 2006
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 006.91(075.8) ББК 30.10я73 Т 19

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-129 від 29.05.06 р.)

Рецензенти:

Смаглій О.Ф. - доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агроекології ДАУ;

Манойлов В.Ф. - доктор технічних наук, професор Житомирсько­го державного технологічного університету;

Боголюбов В.М. - кандидат технічних наук, доцент кафедри загаль­ної екології та безпеки життєдіяльності НАУ

^ Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф.

Т 19 Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник /За заг. ред. В.В.Тарасової. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
966-364-332-3
У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методо­логічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2006 рік. Підручник базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національних організацій з метрології, стан­дартизації, сертифікації. Кожен розділ завершується рекомендованою літературою, термінологічним словником, запитаннями для самоконт­ролю, трьома модулями з завданнями для блочно-модульного контро­лю.
Табл. 16, іл.51. Бібліогр.39 назв.

966-364-332-3 © Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф., 2006

© ДАУ, 2006

© Центр навчальної літератури, 2006.ЗМІСТ

вступ 6

Розділ І. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ 8

1.1. Метрологія як наука, що вивчає вимірювання 9

 1. Суть, предмет, об'єкт і правові основи метрології 9

 2. Метрологічна служба і метрологічна система України 12

 3. Міжнародне співробітництво в галузі метрологічної
  діяльності 17

1.2. Вимірювання і метрологічні характеристики.
Забезпечення єдності вимірів
21

 1. Фізичні величини 21

 2. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система

одиниць 81 25

 1. Вимірювання: основні поняття і характеристики 27

 2. Забезпечення єдності вимірі 31

1.3. Похибки вимірів і засобів вимірювальної техніки 36

 1. Поняття про похибки вимірювань, класифікація похибок 36

 2. Випадкові та систематичні похибки 39

 3. Похибки вимірювань параметрів навколишнього
  середовища 41

1.4. Обробка результатів вимірювання 53

 1. Попередня обробка результатів вимірювань 54

 2. Врахування граничної похибки 57

 3. Виявлення та виключення грубих похибок 60

 4. Обробка результату багаторазових прямих вимірювань 63

Рекомендована література 70

Термінологічний словник 71

Запитання для самоконтролю 72

Модуль 1 „Метрологія". Завдання для блочно-модульного
контролю
73

Розділ II. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

78

2.1. Теоретичні і правові основи стандартизації 79

2.1.1 Суть, принципи, мета і завдання стандартизації 79

 1. Види стандартизації і стандартів 83

 2. Правові основи стандартизації 87

 3. Основні поняття та їх визначання 88

2.2. Організація робіт з стандартизації і вимоги

до змісту нормативних документів 91

 1. Організація робіт з стандартизації 91

 2. Нормативні документи і порядок їх розроблення 94

 3. Правила позначення нормативних документів 98

 4. Зміст стандартів та технічних умов 101

2.3. Міжнародні, європейські та міждержавні стандарти..106

 1. Міжнародні стандарти серії 180 9000, 10000 і 14000 106

 2. Європейські стандарти серії 29000 і 45000 114

 3. Розробка міжнародних стандартів 114

 4. Порядок розроблення міждержавних стандартів 117

2.4. Національні системи стандартів 123

2.4.1. Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної

документації 124

2.4.2 Система засадних основоположних стандартів 128

2.4.3. Система стандартів з якості 132

2.5. Система стандартів з захисту довкілля 137

 1. Система екологічних стандартів 138

 2. Система стандартів з управління навколишнім
  середовищем 141

 3. Система стандартів з якості об'єктів природного
  середовища 143

2.6. Система стандартів з безпеки підприємств та
безпеки праці
157

 1. Стандартизація професійної безпеки та промислової

гігієни 157

 1. Стандартизація безпеки праці і захист від шумового та
  вібраційного забруднення 161

 2. Безпека праці і захист від електромагнітного
  забруднення 167

2.7. Система стандартів в галузі радіаційної безпеки 173

2.7.1 Стандартизація з безпеки праці і захист від радіаційного

забруднення 173

2.7.2. Безпека праці і захист від іонізуючого випромінювання 177

2.7.3.Безпека праці і захист від інфрачервоного,

ультрафіолетового та лазерного випромінювання 181

Рекомендована література 184

Термінологічний словник 185

Запитання для самоконтролю 186

Модуль 2 „Стандартизація". Завдання для
блочно-модульного контролю
187

Розділ III. ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ 193

3.1. Сутність та завдання сертифікації 194

 1. Предмет, об'єкт і завдання сертифікації 195

 2. Види, органи і функції системи сертифікації 198

 3. Загальна схема, правила та порядок проведення
  сертифікації 202

 4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі
  сертифікації 206

3.2. Знаки відповідності і маркування товару 209

 1. Знак відповідності і правила його застосування 209

 2. Маркування товарів 211

 3. Міжнародні знаки відповідності продукції 214

^ 3.3. Екологічна сертифікація і екологічне маркування 231

 1. Сутність, мета і об'єкти екологічної сертифікації 232

 2. Екологічна сертифікація в західноєвропейських країнах 235

 3. Екологічне маркування 243

Рекомендована література 249

Термінологічний словник 249

Запитання для самоконтролю 252

Модуль 3 „Сертифікація". Завдання для

блочно-модульного контролю 254

ДОДАТКИ 259

література 260

і * * а *

вступ

- € ;

* л *

Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення на­вколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викли­кані ним надзвичайні ситуації та аварії призвели до того, що екологічні проблеми стали одними з найактуальніших і найгостріших проблем сьогодення, як світового, так і державного та регіональних рівнів.

Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і те­хніки має застосування прогресивних методів та засобів екологічного контролю стану навколишнього середовища при вирішені проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації принципів і мето­дів охорони довкілля зі світовими вимогами.

Проведення екологічного контролю вимагає знань та володін­ня багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної оброб­ки результатів та проведення деяких інших операцій, що наведені у стандартах і нормативних документах. Комплекс метрологічно­го та нормативного забезпечення допомагає отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізи­чних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об'єктах довкілля. Стандарти дають короткий узгоджений виклад інфор­мації щодо сучасної технічної практики і служать засобом пере­дачі технологічної інформації, характеризують технологію чіт­кою, стислою мовою і відображають погляди експертів з усього світу. Стандарти сьогодення - це стратегічні ділові проблеми першого порядку, які стосуються таких життєво важливих турбот країни як якість, екологічна відповідність, доступ до світових ри­нків тощо.

З метрологією, стандартизацією дуже тісно пов'язана сертифікація, яка допомагає володіти інформацією про якість навколишнього сере­довища, якість продуктів харчування, різних матеріалів та пос-луг;допомагає співпрацювати на міжнародному рівні; допомагає

правильно використати стандарти, нормативні документи тощо.

Метрологія, стандартизація, сертифікація становлять невід'ємну частину всієї діяльності людства і більшість вважає, що вони вплива­ють майже на всі аспекти нашого життя. Такі слова як "якість", "стан­дарт", "міра", "сертифікація" мають різні значення для різних людей в різних контекстах. Тому важливо, щоб такі терміни розуміли відповід­ним чином.

Студентам зі спеціальності, "Екологія", необхідно вміти використо­вувати знання з галузі метрології, стандартизації, сер тифікації для то­го, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально вико­ристовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, прий­мати правильні управлінські рішення.

Підручник "Метрологія, стандартизація, сертифікація" допоможе ознайомитись з:

 • нормативно-правовими і методологічними основами метрологіч­ного вимірювання: засобами і методами вимірювань, за без-печенням єдності вимірювань, з видами еталонів, калібруванням і повіркою за­собів вимірювання, сертифікацією та ліцензуванням;

 • системою екологічних стандартів з охорони природи і якості об'єктів природного середовища; системою стандартів з методів і ме­тодик визначення забруднюючих речовин довкілля; системою станда­ртів з екологічної сертифікації;

 • органами метрології і стандартизації та організацією робіт з мет­рології, стандартизації і сертифікації; державною системою сертифіка­ції і практикою сертифікації в Україні; національними знаками відпо­відності на продукцію та послуги, з екологічними знаками якості зару­біжних країн;

♦ Міжнародною та Європейською діяльністю в галузі стандарти­зації із сертифікації, міжнародними стандартами серії 180 9000, 10000, 14000 та сертифікацією в зарубіжних країнах і процедурами визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

Підручник складається з 3-х розділів: основи метрології, основи стандартизації і основи сертифікації. Кожен розділ завершується реко­мендованою літературою, термінологічним словником, запитаннями для самоконтролю, завданнями для блочно-модульного контролю. Окремі розділи (1.4 і 2.7) підготовлено разом з А.П.Войцицьким, а в окремих - використана деяка інформація з посібника М.О.Клименко, П.М.Скрипчук „Стандартизація і сертифікація в екології".
основи метрології

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених з нею видів діяльності успіх окремих підприємств та галузей економі­ки на зовнішньому і внутрішньому рин­ках повністю залежить від того, наскіль­ки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забез­печення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної еконо­міки. Основну роль в підвищенні якості продукції відіграє система вимірювань. Закон про єдність вимірювань визначає правові основи забезпечення єдності ви­мірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльно­сті та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків не­достовірних результатів вимірювань.
^ 1.1

Теоретичні і правові основи метрології

■ Суть, предмет, об'єкт і правові основи метро­логії. ".Метрологічна служба і метрологічна система України. ■ Міжнародне співробітницт­во в галузі метрологічної діяльності.Метрологія є галуззю науки, що вивчає вимірювання. В її сучас­ному розумінні - це наука про вимірювання, методи і засоби забезпе­чення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.
1.1.1. Суть, предмет, об'єкт і завдання метрології
Слово "метрологія" походить від грецьких слів: шеігоп (міра) і

І0£08 (поняття).

Метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх га­лузях науки і техніки; Предмет метрології - методи визначення і контролю показників якості, правила, положення та норми, способи досягнення єдності і точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини і одиниці вимірювань.

Об'єкт метрології - засоби вимірювань: міри, вимірювальні при­лади, вимірювальні перетворювачі, допоміжні засоби вимірювань, ви­мірювальні установки та вимірювальні системи, еталони.

Завдання метрології. Основними завданнями метрології є: розви­ток загальної теорії вимірювань, встановлення одиниць фізичних ве­личин і узаконення певних одиниць вимірювань, розробка методик вимірювань та засобів вимірювальної техніки, забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, встановлення еталонів одиниць вимі­рювань; проведення регулярної повірки мір та вимірювальних прила­дів, що знаходяться в експлуатації; випробування нових засобів вимі­рювання тощо.

Правові основи метрології. Метрологічна діяльність регламенту­ється такими нормативно-правовими документами:

^ Закон "Про метрологію та метрологічну діяльність" від

 1. р., який розглядає загальні положення - основні терміни та їх визначення, сферу дії Закону, законодавство про метрологію та мет­рологічну діяльність, державну метрологічну систему, нормативні до­кументи з метрології; одиниці вимірювань, їх відтворення та зберіган­ня, здійснення вимірювань, засоби вимірювальної техніки; застосуван­ня, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірюва­льної техніки; метрологічну службу України, її структуру, організацію; державний метрологічний контроль і нагляд, державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів, державну мет­рологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, акредитацію на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування за­собів вимірювальної техніки, вимірювань; права і обов'язки державних інспекторів з метрологічного нагляду, права та обов'язки державних повірників; метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють метроло­гічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і ор­ганізацій; фінансування метрологічної діяльності.

Закон "Про забезпечення єдності вимірювань" від 01.12.1997 р.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдності вимірювань" від 26.04.1993 р.

Наказ Держстандарту України: "Типове положення про держав­ні наукові метрологічні центри Держстандарту України" від

 1. р.

Наказ Держстандарту України "Про затвердження порядку ак­редитації вимірювальних лабораторій" від 05.11.1999 р.

Держстандарти України: ДСТУ 2568, ДСТУ 2681, ДСТУ 2708, ДСТУ 3215, ДСТУ 3231, ДСТУ 3400, ДСТУ 3651.0, ДСТУ3651.1, ДСТУ 3651.2, ДСТУ 3921.1, 180 10012-1.

Організаційно-методичні керівні НД та рекомендації: КНД 50-032, Р 50-060-95, Р 50-078, Р 50-080.

НД на державні повірочні схеми - ДСТУ 2614;

НД на методи та засоби повірки і контролю - Р 50-076.

Міждержавні організаційно-методичні документи з метрології: ПМГ 06, ПМГ 07, ПМГ 08, ПМГ 15, ПМГ 16.

Основні терміни метрології (згідно Закону про метрологію та метрологічну діяльність, стаття 1, Закону про забезпечення єдності вимірювань, Декрету КМпро забезпечення єдності вимірювань).

У дійсних законодавчих актах застосовуються наступні поняття:

вимірювання - відображення фізичних величин їхніми значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціаль­них технічних засобів;

єдність вимірювань - такий спосіб вимірювань, при якому їх ре­зультати, виражені в узаконених одиницях і похибках вимірювань, відомі з заданою вірогідністю;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconКонспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»
Документознавство та інформаційна діяльність”, 1601 “Інформаційна безпека”, 0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”, 0915 “Комп’ютерна...
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconПерелік тем завдань Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму...
Вимірювання параметрів комплексного опору (імпедансу) та комплексної провідності (адмітансу)
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconМіністерством освіти І науки України (лист №1/11-125 від 13 лютого 2005р.)
Езо екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг- ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Тов «Видавництво «Юридична думка»,...
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconКонспект лекцій з курсу "Механічна технологія текстильних матеріалів"
Конспект лекцій з курсу "Механічна технологія текстильних матеріалів" для студентів напрямку 0913 " Метрологія, стандартизація та...
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconМатеріали до практичних занять
Предмет, зміст та задачі курсу “Стандартизація І сертифікація продукції та послуг”
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconПерелік Питань, які виносяться на екзамен з курсу Метрологія, стандартизація...
Похибки вимірювань: систематичні І випадкові, основні І додаткові, абсолютна І відносна, методична й інструментальна
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconТема: Показники якості, стандартизація І сертифікація зерна
Мета: ознайомитися з основними показниками якості зерна, введеними в стандарти на с/г продукцію, нормуванням якості І сертифікацією...
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І сертифікація. Підручник /За заг ред. В. В. Тарасової iconФілософія середньовіччя та відродження
Предмет І проблематика філософії. За заг ред. М. Скринника І з. Скринник. Львів, 2001. С. 90-132
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка