Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури
Скачати 57.15 Kb.
НазваТема: Проблемне навчання на уроках світової літератури
Дата конвертації27.06.2013
Розмір57.15 Kb.
ТипУрок
skaz.com.ua > Література > Урок

Практичне заняття №1

Тема: Проблемне навчання на уроках світової літературиПлан
 1. Проблемне навчання: теорія питання (визначення, теоретичні засади, методична наука про проблемне навчання, дискусійність питання)


 2. Проблемне навчання як засіб керівництва розумовою та емоційною діяльністю учнів: мета, основні вимоги до проблемного навчання, функції проблемного навчання на різних етапах навчання

 3. Проблемні питання та завдання: визначення, основні вимоги до формулювання, особливості використання на уроках літератури
 4. ^

  Проблемна ситуація: визначення, умови створення, способи створення. Значення проблемної ситуації у підвищенні ефективності уроку літератури

Завдання


 1. Виписати визначення понять: «проблема», «проблемне навчання», «проблемна ситуація», «проблемне питання» та «проблемне завдання» (див. №3, 14, 15 у списку основної літератури)

 2. Прочитати повість Оноре де Бальзака (10-й клас, рівень стандарту) та визначити проблеми, які поставлені у творі автором. Сформулювати проблемні запитання до окремих епізодів твору або до всього твору, складіть проблемні завдання для розв’язання проблемної ситуації

 3. Навести приклади (2-3) створення проблемних ситуацій на уроках світової літератури в старших класах (див. методичні журнали). Вказати: клас, тему уроку, проблемне запитання, яке поставлено на уроці, завдання, які використовує вчитель для розв'язання проблемної ситуації. Висловити свою думку.


Література
Основна

 1. Активные формы преподавания литературы / Сост. Р.И. Альбеткова. – М.: Просвещение, 1991. – С.5-22 ( чит.зал 1-го корпуса)

 2. Дига Н. Проблемні завдання та запитання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002.– №2. – С.28–31 (5б208)

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова. – Харків: Вид.група «Основа», 2009. – С.20-30 (5б208)

 4. Маевская Т.П., Хоменко Н.В. Контроль знаний учащихся (проблемный опрос) // РЯЛШ. –1987. –№ 1. – С.17-21 (5б208)

 5. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. – М. Просвещение, 1977. – 206с. (чит.зал 1-го корпуса)

 6. Матюшкин А.М. Теоретические основы проблемного обучения / Ягунов В. Педагогика: Навч. посіб. для вузів. – К.: Рад.школа, 1999. – С.274 –279 (5б208)

 7. Мирошниченко Л.Ф. «Слідом за автором”, пообразний, проблемно-тематичний шляхи аналізів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2004.– №–6 (5б208)

 8. Мирошниченко Л.Ф. Роман М.Булгакова “Мастер и Маргарита”, 11 класс. Система проблемных уроков // Відродження. – 1996. –№ 5. – С.48-54 (5б208)

 9. Мірошниченко Л.Ф. Етапи вивчення художнього твору //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –1997. –№ 3. – С.25-29 (5б208)

 10. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С.(5б208)

 11. Раненкова И.В. Фолькорное начало в повести Н.В. Гоголя “Майская ночь, или Утопленница”. Проблемный урок-исследование // Литература в школе. –1995. –№ 2. – С.62-65 (чит. зал ц/б)

 12. Рузак Р.В. Проблемне навчання і групова форма роботи в 10-му класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. –№9. –С.10–13 (5б208)

 13. Сафонова А. Проблемные задания на уроках русской литературы: Пособие для учителей. – К., 1997 – 234с. (5б208)

 14. Ситченко А.Л., Шуляр В.І., Гладишев В.В. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред. проф. А.Л. Ситченка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2008.– С.81-82 (5б208)

 15. Фурсова Л. Проблемне викладання літератури: старе питання чи новий погляд?// Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. –2006. –№7–8. – С.4–7 (5б208)

 16. Фурсова Л. Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів. На прикладі прози О.Гончара і В.Бикова // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №7. – С.18–25 (5б208)

 17. Фурсова Л. Проблемні ситуації під час аналізу художнього твору: їх значення у підвищенні ефективності уроку літератури, деякі способи створення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2006. –№10. – С.16–19 (5б208)

 18. Фурсова Л. Створення проблемних ситуацій під час вивчення творчості О.Довженка // Дивослово .– 2006. – №4. – С.11–14 (5б208)


Додаткова

 1. Дитькова О. Доказать или опровергнуть. Урок проблемного анализа: «Творческий портрет Марины Цветаевой» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2006. –№ 6.–С.19 –24 (5б208)

 2. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке. – М.: Знание. –1985. –80с.

 3. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы. – М., 1988 (чит.зал 1-го корпуса)

 4. Майлин Е.А., Силина Э.В. Теория и практика литературного анализа. – М., 1984. –243с. (5б208)

 5. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории.– М.: Педагогика. –1975. –368с.

 6. Методика преподавания литературы // Под ред. З.Я. Рез. – М., 1977. – С.116-131 (чит. зал 1-го корпуса)

 7. Шевченко Т.И. Образ Наташи Ростовой (опыт проблемного анализа) //РЯЛШ. –1988.–№12. – С.33–38 (5б208)


Методичні рекомендації

Про значення проблемного підходу для формування в учнів навичок роботи з текстом написано в методиці досить багато. Особливо слід зазначити важливість такого підходу для розвитку творчого потенціалу і пізнавальної активності учнів, підвищення їхньої зацікавленості процесом навчання, вироблення здатності оперувати знаннями, для проведення дискусій. Дане методичне питання знайшло своє відображення в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Про актуальність проблемного навчання писали О.Куцевол, Є.Пасічник, Г.Токмань, В.Ягупов, Л.Момот, Т.Чирковская, В.Маранцман, О.Матюшкин та інші вчені. Вони наголошували на тому, що проблемна ситуація ставить учня перед необхідністю пошуку шляхів рішення поставлених питань. Проблемне навчання, на думку В.Ягупова, «розвиває розумові здібності, виховує самостійність, активність, креативность учнів; сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної вирішувати в майбутньому професійні й життєві проблеми».

Порівнюючи традиційне і проблемне навчання, вчені переконливо доводять, що перше реалізує розвиваючу функцію навчального процесу, а друге, тобто проблемне навчання, спонукує учнів до активної розумової діяльності шляхом аналізу фактів. Як відзначає Є.Пасічник, «проблемний аспект навчання забезпечує формування людини з гнучким розумом, творчими здібностями». Саме в такому напрямку варто вести добір матеріалу для відповіді на перші два питання.

увшись до робіт (див. список рекомендованої літератури) названих учених, необхідно докладніше зупинитися на теоретичних питаннях проблемного навчання, основних функціях та меті. Особливої уваги потребує думка К.Селевка, який вважає проблемне навчання педагогічною технологією і дає цьому обґрунтування (див.№ 3 у списку основної літератури)

Узагальнюючи відповіді по першому й другому питаннях, доцільним буде звернутися до думки Л.Мирошниченко, яка відзначила, що система вивчення літературного твору – проблемне навчання – передбачає такий шлях:

*визначення проблем;

*проблемні питання;

*проблемні ситуації;

*проблемні завдання;

*пошукова робота, спрямована на виявлення напрямків рішення зазначених проблем.

Важливу роль у системі проблемного навчання відіграють проблемні ситуації, що виникають у процесі пошуку відповіді на проблемне питання. У методичній літературі представлені різні визначення поняття «проблемна ситуація», що необхідно врахувати при відповіді на третє питання (див. ст. Фурсової Л., Сафонової А. ).

У сучасній методиці існує кілька способів створення проблемних ситуацій. Найбільше докладно дане питання описане М.Махмутовим у роботі «Проблемное обучение: Основные вопросы теории». – М.:Педагогика, 1975.-С.97 –101). Способи створення проблемних ситуацій виділяють у своїх роботах О.Матюшкин, А.Сафонова, І.Ільницька, Є.Пасічник, однак вони спираються на способи, запропоновані М.Махмутовим.

Імпульсом для створення проблемних ситуацій є проблемне питання. Як вважає М.Махмутов, проблемними є такі питання, що ставлять учня в складну інтелектуальну позицію. Необхідно пам'ятати наступне:

*проблемне питання передбачає різні відповіді;

*проблемне питання повинне бути доступним для учня, і він міг би з ним справитися;

*не кожне питання створює проблемну ситуацію.

Більш докладно про проблемні питання можна прочитати в підручнику Є.А.Пасічника «Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах», в методичному посібнику А.Сафонової «Проблемные задания на уроках русской литературы», а також у статтях Н.Диги та Л.Мірошниченко.

Схожі:

Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів
«Особистісно орієнтоване навчання як засіб формування особистості, її духовноцінісних орієнтацій, культурно – пізнавальних інтересів,...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconВпровадження інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови в початковій школі
Нтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності,що має конкретну мету-створити комфортні умови навчання,завдяки...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Автор: Ісаєва О. О., доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconМетодика викладання світової літератури як наука Генеза методики викладання світової
Найголовніше з людських зусиль — прагнення до моральності. Від неї залежить наша внутрішня стійкість І саме наше існування. Лише...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconПитання до іспиту «Методика викладання історії»
Об’єкт, предмет I завдання методики навчання історії. Зв’язки між методологією історії та методикою навчання історії. Міжпредметні...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconЛекція №6 тема: україна в роки другої світової війні (1939-1945 рр.)
Причини І початок Другої світової війни. Радянсько-німецький пакт про ненапад І міжнародні передумови вступу Червоної армії на територію...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconТема: україна в роки ІІ світової війни 1939-1945 рр
Схарактеризувати радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. І таємний протокол до нього, їх роль у розв'язанні Другої...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconІз світової літератури викладач Гавриленко А. Р
Для чого Раскольников прийшов до старої лихварки напередодні вбивства? За романом Ф. Достоєвського «Злочин І кара»
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconНа уроках української мови та літератури
У наш час поняття "креативність" (творчі якості особистості) стало модним словом. Для зміни суспільства необхідні люди творчі, здатні...
Тема: Проблемне навчання на уроках світової літератури iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка